Naši profesori

Radi by sme vám predstavili profesorov, ktorí pôsobili a pôsobia na našej fakulte.

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

univerzitná profesorka v odbore „pracovné právo“

Štúdium práva absolvovala v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1960 – 1965. V habilitačnom konaní po úspešnej obhajobe habilitačnej práce získala v roku 1991 vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore pracovné právo. Najvyššiu vedeckú hodnosť, doktora právnych vied v odbore pracovné právo (DrSc.) získala v roku 1995 a za profesorku v odbore pracovné právo ju prezident Slovenskej republiky vymenoval v roku 1997.

Ako spoluzakladateľka znovuobnovenej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa podieľala na prípravných prácach, ktoré smerovali k opätovnému založeniu tejto fakulty. Od roku 2004 do roku 2007 vykonávala na fakulte funkciu prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť. V období rokov 2007-2010 a 2011-2015 bola dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od začiatku znovuobnovenia tejto fakulty je vedúcou Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je členkou Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, zakladajúcou členkou Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa profiluje v oblasti pracovného práva.

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.

univerzitný profesor v odbore „dejiny štátu a práva a rímske právo“

V roku 1956 začal študovať na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa následne stal asistentom. Akademicko-vedecký titul CSc. získal v roku 1978 a v roku 1980 habilitoval na docenta pre odbor dejiny štátu a práva. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora pre dejiny štátu a práva a rímske právo. Od roku 1990 vykonával na PF UK akademickú funkciu prodekana pre vzdelávaciu činnosť a následne od roku 1991 aj dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1991 –1997).

Začiatkom roka 1998 sa spolupodieľal na vytvorení a znovuobnovení činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Najprv vykonával funkciu štatutárneho orgánu fakulty a od februára 1999 bol prvým dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vo februári 2000 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za rektora Trnavskej univerzity v Trnave (2000 – 2007). Po uplynutí dvoch funkčných období vo funkcii rektora Trnavskej univerzity v Trnave sa vrátil späť na právnickú fakultu. Od roku 2007 bol prodekanom pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, dlhoročným členom Akademického senátu fakulty a tiež aj predsedom Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho.

Na začiatku svojho pedagogického pôsobenia sa sústredil najprv na výučbu všeobecných dejín štátu a práva, neskôr na výučbu rímskeho práva.

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

univerzitný profesor v odbore „psychológia“

Štúdium psychológie absolvoval na Vojenskej akadémii v Prahe (1963-1967). V roku 1972 získal akademicko-vedecký titul doktor filozofie (PhDr.) v odbore „psychológia“ na Vojenskej akadémii v Brne a následne v roku 1976 titul kandidát psychologických vied (CSc.) na Vojenskej akadémii v Moskve. Za docenta habilitoval v tomto odbore na Vojenskej Akadémii v Bratislave v roku 1980. Titul vysokoškolského profesora pre odbor „psychológia“ získal na Vojenskej akadémii v Bratislave a v roku 1988 bol vymenovaný za „profesora“. Postgraduálne štúdium v odbore psychológia, špecializácia „Metódy aplikovanej sociálnej psychológie“ absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe (1991 – 1993).

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí  od roku 2000., od r. 2003 až doteraz je vedúcim Katedry propedeutiky právnických predmetov Právnickej fakulty TU v Trnave. V období rokov 2000-2007 a 2011-2015 vykonával funkciu predsedu Akademického senátu fakulty.  V rokoch 2007-2011 bol prodekanom fakulty pre rozvoj a ďalšie vzdelávanie. Od roku 2016 až doteraz je koordinátorom pre študentov so špeciálnymi potrebami na PF TU Trnava. Okrem akademických funkcií na fakulte je aj členom Českej kriminologickej společnosti v Prahe, ČR (2013), členom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV;  členom Slovenskej psychologickej komory (2004) a iné.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa profiluje v oblasti kriminológie, forenznej psychológie a sociálnej psychológie.

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.

univerzitná profesorka v odbore "správne právo"

V rokoch 1984 – 1988 študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta v odbore správne právo získala v roku 2000 a za vysokoškolskú profesorku v tomto odbore bola vymenovaná prezidentom Slovenskej republiky v roku 2013.

Bola predsedníčkou Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (2007 – 2016), členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1997 – 1998, 2006 – 2010), členkou Stálej pracovnej komisie pre správne právo Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (od r. 1999 – 2010). Pôsobí ako členka Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre otázky aplikácie správneho poriadku (od r. 2005), Osobitnej komisie ministra životného prostredia Slovenskej republiky  pre konanie vo veciach rozkladov  (od r. 2005) a Komisie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (od r. 2009).

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venuje oblasti správneho práva hmotného, správneho práva procesného a práva životného prostredia.

prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.

univerzitná profesorka vo vednom odbore „teória štátu a práva“

Vyučovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od promócie v roku 1965. Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta v odbore teória štátu a práva získala v roku 1989 a za vysokoškolskú profesorku v tomto odbore bola vymenovaná prezidentom SR v roku 2001.

Patrí k zakladateľom a garantom štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (1998), kde sa ako profesorka venovala dejinám európskeho politického a právneho myslenia a etike právnického povolania. Bola prvou prodekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pre výchovno-vzdelávaciu činnosť (1999 –2003) a členkou Akademického senátu fakulty (2003 – 2010). Bola členkou Nadácie Štefana Lubyho.

Ťažisko jej vedecko-pedagogického pôsobenia je v dejinách európskeho politického a právneho myslenia a etiky právnických povolaní. Je známa svojimi prednáškami pre stavovské organizácie sudcov, advokátov, notárov, prokurátorov a spolupracovala s nimi na tvorbe etických kódexov týchto profesií.
Dňa 9.januára 2017 prevzala od Prezidenta republiky štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky.

prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.

univerzitný profesor vo vednom odbore „občianske právo“

Vyučoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od promócie v roku 1958. Po dosiahnutí vedeckej hodnosti kandidáta právnych vied (CSc.) sa v roku 1967 habilitoval na docenta. Najvyššiu vedeckú hodnosť doktora právnych vied (DrSc.) v odbore občianske právo získal v roku 1978 na Humboltovej univerzite v Berlíne. Riadnym profesorom občianskeho práva sa stal v roku 1979. Patril ku garantom štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (1998), kde sa ako profesor venoval občianskemu právu.

Na fakulte bol prodekanom pre vedecký výskum a zahraničné vzťahy (1999-2003). Na tejto fakulte založil Katedru občianskeho a obchodného práva, ktorú viedol viac ako 10 rokov. Bol prvým predsedom redakčnej rady a editorom Ročenky PF TU (AFI). Zaslúžil sa o rozvoj právnej vedy, osobitne vedy občianskeho práva hmotného, legislatívy i právnickej vzdelanosti. Od roku 2000 do 2010 bol predsedom správnej rady Nadácie Štefana Lubyho a potom zostal aj naďalej jej aktívnym členom. V rokoch 2007 až 2012 bol predsedom Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva pri MS SR.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venuje oblasti občianskeho práva.

Prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Mosný, CSc.

univerzitný profesor vo vednom odbore "teória a dejiny štátu a práva"

V rokoch 1968 - 1973 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedeckú hodnosť „CSc.“ z vedného odboru dejiny štátu a práva získal na Ústave štátu a práva SAV v Bratislave v roku 1982. V roku 1984 bol vymenovaný za docenta pre odbor dejiny štátu a práva. V roku 2002 sa habilitoval v študijnom  odbore 3.4.2 dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2004 sa inauguroval na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v tom istom roku bol prezidentom republiky vymenovaný za profesora dejín štátu a práva.  V roku 2005 mu bol udelený titul Dr. h. c. na Užhorodskej štátnej univerzite spolu s univerzitnou medailou.

Ako odborný asistent pôsobil najprv na Právnickej fakulty UK v Bratislave, od roku 1973 do 2008 pôsobil na Právnickej fakulte UPJŠ Košice. Bol dekanom na Právnickej fakulte UPJŠ Košice v rokoch 1997 – 2000, členom Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ Košice v rokoch 1991 – 1993. Od roku 2008 až doteraz pôsobí na Katedre dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity ako jej vedúci. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Historickom ústave SAV Bratislava, členom Redakčnej rady Docietas Et Iurisprudentia.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venoval a venuje dejinám štátu a práva na území Slovenska v medzivojnovom období a v období prvej Slovenskej republiky.

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

univerzitný profesor vo vednom odbore „teória štátu a práva“

Štúdium práva absolvoval v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1960 – 1965 a po skončení štúdia začal pôsobiť na fakulte ako pedagóg. Po obhájení dizertačnej práce sa v roku 1980 habilitoval za docenta v odbore teória štátu a práva. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora vo vednom odbore teória štátu a práva. V roku 1990 inicioval konanie Lubyho právnických dní a založenie Nadácie Štefana Lubyho (1991), ktorá organizuje pravidelné Lubyho právnické dni. Bol predsedom právnej komisie Slovenského olympijského výboru, pôsobil ako odborný poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky, členom Medzinárodnej asociácie pre právnu a sociálnu filozofiu.

Spoločne s ďalšími profesormi sa zaslúžil o založenie (znovuobnovenie) Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a angažoval sa ako odborný garant obnovenia štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 1998. Do konca januára 2000 vykonával funkciu predsedu Akademického senátu tejto fakulty. V rokoch 2000 –2007 vykonával funkciu dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a následne v rokoch 2007 – 2011 bol znovu predsedom Akademického senátu fakulty.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venoval oblasti teórie štátu a práva.

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

univerzitný profesor vo vednom odbore „trestné právo“

V rokoch 1972 – 1977 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta v odbore trestné právo získal v roku 1995 a za vysokoškolského profesora v tomto odbore bol vymenovaný prezidentom SR v roku 2002.

Bol prodekanom fakulty pre rozvoj v rokoch 2001 – 2007 a prorektorom Trnavskej univerzity pre vedecké a umelecké bádanie v rokoch 2007 – 2011. Členom Akademického senátu fakulty je od roku 2015. Od roku 2000 je vedúcim Katedry trestného práva a kriminológie.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venuje oblasti trestného práva procesného a kriminalistiky.

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

univerzitný profesor vo vednom odbore „ústavné právo“

V rokoch 1979 - 1983 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecko-pedagogickú hodnosť docenta v odbore Ústavné právo získal v roku 2005 a za vysokoškolského profesora v tomto odbore bol vymenovaný prezidentom SR v roku 2006.

Od 22. 8. 2011 je rektorom Trnavskej univerzity v Trnave (v súčasnosti druhé funkčné obdobie), je viceprezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.  Bol dekanom fakulty v rokoch 2010-2011. Je podpredsedom Nadácie Štefana Lubyho, predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV. Podieľal sa na znovuobnovení Právnickej fakulty.

Vo svojom pedagogickom a vedeckom pôsobení sa venuje oblastiam: medzinárodné verejné právo, právo Európskej únie, ústavné právo a ľudské práva.

Podieľal sa na znovuobnovení Právnickej fakulty a patrí k jej zakladateľom a garantom štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.