Podujatia

Minulé podujatia

Stretnutie akademickej obce na záver akademického roka

27.06.2018

Každoročne sa na záver akademického roku koná stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nebolo tomu inak ani v akademickom roku 2017/2018 a akademická obec fakulty sa zišla 27. júna 2018 na domovskej  pôde. Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie akademického roka 2017/2018 a prijímacie konania. Podujatie bolo spojené s ocenením pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave medailou Pamätnou medailou Pacta sunt Servanda za vykonanú prácu v prospech rozvoja PF TU v Trnave a prínos pre rozvoj vzdelávania na Slovensku. Oceneným srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

PIKNIK 2018

22.06.2018

Tradičný piknik, ktorý Právnická fakulta organizuje na konci akademického roka najmä pre študentov, ale aj pre uchádzačov o štúdium, absolventov fakulty, jej priaznivcov a samozrejme aj pre pedagógov a zamestnancov sa v roku 2018 konal v piatok 22. júna. Hoci nepriazeň počasia zahnala účastníkov na úvod podujatia do spoločných priestorov na fakulte, neskôr už mohli diskutovať aj v záhrade.  Podujatie bolo príležitosťou pre neformálne rozhovory a podnety smerované vedeniu fakulty, vyučujúcim, katedrám i pre rozhovory medzi doktorandmi, dennými i externými študentmi navzájom ako aj pre stretnutie s priateľmi právnickej fakulty. O excelentný guláš sa postaral pán Kašša.

Michaela Moravčíková

 

"O význame naladeností"

15.06.2018

Dňa 15.6.2018 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Mgr. et Mgr. Andreja Démutha, PhD. (FF TU) spojená s workshopom na tému "O význame naladeností". Predmetom workshopu boli úvahy o podstate a všadeprítomnosti náladeností, situovaností a kontextov, a to tak v individuálnom prežívaní a rozhodovaní, ako aj "nálad" v spoločnosti a ich vplyv na rozhodovacie procesy. Na podklade Kiergegaardovej a Heideggerovej analýzy mohli účastníci pozorovať kognitívny a hermeneutický rozmer naladeností, uvažovať o ich pozitívach a negatívach či možnostiach ich eliminácie. Workshop vyvrcholil diskusiou o pozitívach (Simon Baron Cohen: Nula stupňov empatie - veda zla) a negatívach (Paul Bloom: Proti empatii) empatie a sympatie v rozhodovacích procesoch.

Andrea Olšovská

Konferencia Quo vadis pracovné právo

13.06.2018

Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia „Quo vadis pracovné právo", na ktorej sa ako spoluorganizátor podieľala aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Hlavnou témou konferencie — ktorá bola vedená formou panelovej diskusie — bolo súbežné pôsobenie tej istej osoby v postavení zamestnanca i v postavení štatutárneho orgánu, resp. jeho člena. Tento súbeh bol na konferencii podrobený rozboru predovšetkým z obchodnoprávneho a pracovnoprávneho hľadiska, a to nielen z pohľadu judikatúry a právnej vedy, ale aj z pohľadu praxe. Bokom však neostali ani otázky sociálneho zabezpečenia a ani aspekty daňové. Diskusného panelu sa za Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave zúčastnili prof. H. Barancová, doc. A. Olšovská, dr. D. Hlobíková, doc. M. Lacko a doc. K. Csach. Ďalšími účastníkmi panelu boli doc. L. Žitňanská, dr. J. Palúšová, doc. M. Dolobáč a dr. R. Pala. Český pohľad na diskutovanú tému a najmä priblíženie najnovšej judikatúry českého ústavného a najvyššieho súdu poskytol doc. B. Havel.

Milan Hlušák

Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia

06.06.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou lublinského vojvoduPrzemysława Czarnka  pod názvom Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja - Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia, ktorá sa konala 6. - 7. 6. 2018 na pôde Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Organizátormi konferencie boli Právny výbor Poľskej akadémie vied, pobočky v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Skłodowska v Lubline, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie vied. Za PF TU sa projektu zúčastnili dr. P. Varga, doc. E. Szabová, doc. M. Laclavíková, Dr. Ingrid Lanzová a Dr. M. Moravčíková. Vo vedeckom výbore pracovala dekanka fakulty doc. A. Olšovská a v organizačnom výbore konferencie prodekanka dr. M. Moravčíková. 

Michaela Moravčíková

Memorandum Úradu vlády SR a PF TU

04.06.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič v pondelok 4. júna 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave podpísali memorandum s dekanmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom memoranda je vytvoriť priestor pre študentov práva, aby sa už počas štúdia mohli oboznámiť s legislatívnym procesom a tvorbou zákonov. „Sľubujeme si od toho, že sa nielen niečo naučia, ale pre niektorých to môže byť inšipiráciou následne pracovať pre štát,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Podobne ako komerčné firmy aj štát už začína mať problém do svojich radov získať kvalitných ľudí. Ako uviedol premiér, je to sčasti spôsobené nízkou úrovňou odmeňovania. Preto víta, že platy v štátnej a verejnej službe sa budú postupne zvyšovať.

Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca právnických fakúlt a úradu vlády v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov práva na ich poslanie v rámci pôsobnosti Úradu vlády SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre štátnu službu, a to hlavne na prípadné pôsobenie absolventov právnickej fakulty v štátnej službe v odbore Legislatíva. „Vítam, že dnes podpisujeme túto spoluprácu a pevne verím, že bude záujem zo strany študentov. To je najdôležitejšie - aby k nám prišli,“ uzavrel predseda vlády SR. 

zdroj: Úrad vlády SR

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Spotrebiteľský kódex: áno či nie ?

31. 05. - 01.06.2018

Právnická fakulta TU v Trnave, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spoločne s Ústavom štátu a práva Akadémie vied ČR zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?" v dňoch 31.5. – 1. 6.2018, ktorá sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty MU v Brne. Konferencia bola zameraná na mimioriadne aktuálnu tému v celoeurópskom merad le, ktorou je vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej úpravy a miesto tohto kódexu v systéme nie len slovenského a českého práva, ale aj v národných úpravách ďalších členských štátov EÚ. Okrem prednášajúcich zo Slovenska a Česka s príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, menovite MMag. Verena Cap z rakúskeho ministerstva spravodlivosti, prof. Dr. Hans Schulte-Nölke z Universität Osnabrück, prof. Christian Twigg-Flesner University of Warwick, Dr. Juliette Sénéchal Université de Lille 2 či prof. Dr. Dr. h. c. Fryderyk Zoll Universität Osnabrück. Prednášajúci zo zahraničia sa podelili o skúsenosť s preberaním spotrebiteľských smerníc do ich národných poriadkov ako aj s kodifikovaním spotrebiteľskej úpravy do jedného predpisu.

Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu APVV-14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva."

Veronika Trojčáková

Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov

25.05.2018

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 25. 5. 2018 na Velehrade v Českej republike vedecké kolokvium Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov so zvláštnym zreteľom na financovanie cirkví a náboženských spoločností. S príspevkami vystúpili doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC. D., Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th. D., ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. Venovali sa predovšetkým aktualitám v oblasti ekonomického života cirkví ale aj najnovším registračným kauzám v Českej republike. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností.

Michaela Moravčíková

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

09.05.2018

Dňa 9. mája 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala odborná prednáška na tému Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, agenda úradu a úlohy splnomocnenca, čo je to „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti", legislatívny proces a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby právnych predpisov. Podujatie zorganizovali Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Právnická fakulta TU. V prvej časti splnomocnenec predstavil iniciatívu pre otvorené vládnutie, Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a legislatívny proces - od zámeru až po zverejnenie a jeho úrovne a fázy. Druhá časť podujatia bola venovaná možnostiam zapojenia sa verejnosti do tvorby právnych predpisov z praktického hľadiska. Prednášali Mgr. Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Mgr. Bystrík Antalík z Úradu splnomocnenca a napokon jeho kolegyňa Mgr. Mária Milková, ktorá predstavila samotný úrad a jeho fungovanie.

Michaela Moravčíková

Priemysel 4.0 a pracovné podmienky

09.05.2018

Prvá priemyselná revolúcia použila paru na mechanizáciu výroby, druhá revolúcia použila elektrickú energiu a pásovú výrobu k vytvoreniu sériovej výroby a tretia uplatnila elektroniku a informačné technológie pre automatizáciu výroby. Dnes ale ľudstvo stojí na prahu novej technologickej revolúcie, ktorá zásadne ovplyvňuje spôsob života spoločnosti – ako pracovný a súkromný život, tak i spôsob komunikácie. Je možné očakávať, že zmeny, ktoré táto technologická revolúcia, označovaná aj ako „Priemysel 4.0" prinesie budú zásadné.

Preto dňa 9. mája 2018 zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Pf TU vedecké podujatie na tému "Priemysel 4.0 a pracovné podmienky",  na ktorom účastníci, vrátane zahraničných hostí - JUDr. Jakuba Morávka,  Ph.D. a Mgr. Lucie Řehorovej, obaja z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe -  hľadali odpovede na nové výzvy, spojené s postupnou digitalizáciou a zmenou modelov výkonu závislej práce. Svoju pozornosť venovali aj vybraným aspektom GDPR z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov.

Podujatie organizované v rámci riešenia výskumného projektu APVV-15-0066 s názvom „Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca", ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Viktor Križan

Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR

09.05.2018

Na pozvanie Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia poctil našu fakultu 9. mája 2018 návštevou JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Pri tejto príležitosti vystúpil s prednáškou na tému „Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR." Prednáška bola primárne určená študentom, zúčastnili sa je však so záujmom aj viacerí reprezentanti Katedry občianskeho a obchodného práva a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Doktor Morávek p tavým spôsobom predstavil posledné legislatívne zmeny v Českej republike ako je napríklad zavedenie nových dávok sociálneho poistenia (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné) a nebál sa otvoriť i kontroverznú tému prípustnosti súbežného pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Najväčšiu pozornosť venoval problematickým otázkam GDPR, ktoré sú i na Slovensku mimoriadne aktuálne.

Daniela Hlobíková

Prednáška na tému „Kolektívne vyjednávanie z pohľadu zamestnávateľa"

02.05.2018

Kolektívne vyjednávanie v podmienkach Slovenskej republiky je stále atraktívnejšou témou, o ktorú prejavuje záujem nielen odborná, ale aj široká laická verejnosť. Ako príklad možno uviesť ostatné kolektívne vyjednávanie v jednej z najväčších automobiliek na Slovenskom trhu v roku 2017, ktoré bolo spojené aj s vyhlásením ostrého štrajku, pričom prinieslo výrazný posun smerom k naplneniu požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov.

Aj preto sa dňa 2. mája 2018 na pôde Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška venovaná téme kolektívneho vyjednávania z pohľadu zamestnávateľa, ktorú zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Prednášku viedol odborník z praxe Ing. Juraj Borgula zo Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky – organizácie zamestnávateľov založenej ešte v roku 1990. Prednášajúci obohatil auditórium množstvom postrehov a názorov zo svojej bohatej praxe k danej problematike.

Marián Mészáros

Fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu

18.04.2018

Dňa 18. apríla 2018 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave tradične uskutočnilo fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu (moot court). Aj tentokrát ho zorganizovali členovia študentského spolku ELSA v spolupráci s členmi Katedry rímskeho a cirkevného práva doc. JUDr. Mgr. Vojtechom Vladárom, PhD., doc. JUDr. Matúšom Nemcom, PhD. a JUDr. Veronikou Kleňovou, PhD. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktorých členovia prejavili záujem o hlbšie poznanie a pochopenie inštitútov rímskeho práva patriacemu spolu s právom kánonickým k tzv. klasickým právnym systémom. Podstatou simulovaného sporu bola právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo fragmente zbierky Codex Iustinianus. Víťazom fakultného kola sa napokon stalo družstvo v zložení Lukáš Mlynár, Terézia Knorová a Tomáš Široký, ktorí o týždeň nato, t.j. 25. apríla 2018, reprezentovali našu fakultu na medzinárodnom česko-slovenskom kole. To, že uvedení študenti vyhrali oprávnene dokazuje i skutočnosť, že sa im na uvedenom medzinárodnom podujatí, ktoré sa tento rok konalo v Banskej Bystrici, podarilo dosiahnuť výborné tretie miesto. Celkový priebeh podujatia i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má naďalej svojich priaznivcov nielen vo vedeckej komunite, ale taktiež medzi študentmi.

Vojtech Vladár

Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania

27.04.2018

Katedra občianskeho a obchodného práva diskusným seminárom na tému Úroky a úroky z omeškania, ktorý sa uskutočnil na pôde tunajšej Právnickej fakulty dňa 27. apríla 2018, započala sériu diskusných seminárov, ktoré plánuje pravidelne organizovať pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty k aktuálnym otázkam rezonujúcim v slovenskej právnickej obci. Prvý seminár bol obsahovo rozdelený na dve časti. Kým v prvej časti diskutujúci rozoberali možnosť a právny základ kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky, v druhej časti bola pozornosť účastníkov upriamená na problematiku premlčania úrokov z omeškania, konkrétnejšie na otázku, či sa úroky z omeškania premlčujú za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Diskusia o aktuálnych témach pritiahla pozornosť širšej odbornej verejnosti a záujem zúčastniť sa diskusie prejavil veľký počet odborníkov z oblasti právnej vedy ako aj aplikačnej praxe. Okrem advokátov, podnikových právnikov a zamestnancov orgánov štátnej správy sa seminára zúčastnili aj sudcovia Najvyššieho súdu SR a sudcovia krajských súdov. Veríme, že sa podarilo debatu o základných otázkach týkajúcich sa rozoberanej problematiky aj vďaka tomuto semináru posunúť kvalitatívne ďalej a dúfame, že sa budeme môcť tešiť rovnako veľkému záujmu aj pri ostatných diskusných seminároch organizovaných pod zjednocujúcim názvom Trnavské právnické debaty.

Veronika Trojčáková

Etická vs. právna normativita

19.04.2018

Na etiku kladie Právnická fakulta TU v Trnave mimoriadny dôraz zameriavajúc sa prirodzene najmä na právnickú etiku. Nemenej úsilia venuje aj uvádzaniu právnej problematiky a etických otázok do širšieho vedeckého i spoločenského kontextu. Pokračovaním podujatí zameraných na etické záležitosti bola aj prednáška pod názvom Etická vs. právna normativita Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa konala 10. apríla 2018 na pôde fakulty. Po vyčerpávajúcej prednáške nasledovala rozsiahla diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva, rozporom medzi vnútornou etikou a platnými právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva. Účastníci z radov pedagógov fakulty sa koncentrovali na dilemy súčasnosti týkajúce sa najmä bioetiky, spoločenskej etiky a politiky. Neopomenuli ani otázky slobody vôle a kauzality, poznania motívov, determinánt rozhodovania a konania.

Michaela Moravčíková

Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave

16.04.2018

Stáva sa dobrou tradíciou, že jeden aprílový deň býva na Právnickej fakulte TU v Trnave venovaný Poľskej republike a vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam v jej dejinách a súčasnosti. Dňa 16. 4. 2017 sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave uskutočnilo v knižnici PF TU vedecké kolokvium na tému 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska. Úvodné slovo predniesli dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a radca, minister Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek. Prednášali Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied SAV, Dušan Segeš, PhD. z Historického ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove. Podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Józef Piłsudski - štátnik Poľska a Európy.

Michaela Moravčíková

 

Naši absolventi v talári

13.04.2018

Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 13. 4. 2018 nieslo v duchu problematiky uplatnenia študentov práva v justícii. Podujatie otvorila a prítomných privítala dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Pokračovala moderovaním diskusie, ktorej hlavnými respondentmi boli absolventi Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka Okresného súdu v Trnave, ktorá aj externe vyučuje na PF TU, JUDr. Dušan Špirek, sudca Okresného súdu v Nitre a JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre. Hovorili najmä o svojej motivácii pre prácu v súdnictve, o problémoch súdnictva vo všeobecnosti a vlastnej profesijnej ceste. Podujatie svojím príhovorom obohatil aj hovorca bratislavských súdov JUDr. Pavol Adamčiak. Nasledovala voľná diskusia v priestoroch fakulty.

Michaela Moravčíková

Štátna bezpečnosť - vznik, organizácia a činnosť tajnej polície na Slovensku v rokoch 1945 až 1989

11.04.2018

Na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave sa dňa 11. apríla 2018 konala verejná prednáška venovaná spoločensky výrazne citlivej, historickej téme a to činnosti komunistickou mocou veľmi využívanej a skriminalizovanej, tajne inštitucionalizovanej organizácie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) – politickej polície, ktorá v bývalom Československu v rokoch 1948 – 89 pod priamym vedením KSČ a gesciou formálne nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť politických perzekúcií odporov, resp. kriminalizovaných spoločenských skupín voči komunistického režimu, zabezpečovala ich sledovanie, evidodanie, šikanovanie, až politické vraždy, resp. podnikala širokú škálu, legálnej, pololegálnej až nelegálnej činnosti. Uvedená činnosť jej dnes možné prostredníctvom súčasnej aj prostredníctvom inštitúcie Ústavu pamäti národa (ÚPN) a jej archívu historicky bádať a zdokumenovať tak zločiny aj bežnú, formálnu činnosť a agendu ŠtB. K uvedenej, zovšeobecnej téme ŠtB v rokoch 1948 – 1989 prednášal pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou pracovník ÚPN, Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., ktorý sa danej téme dlhoročne venuje. Podujatie vzbudilo výrazný a nebývalý záujem publika, navyše samotná tematika činnosti a agentov ŠtB je dodnes veľmi živo diskutovanou spoločenskou témou, a preto je možné v nasledujúcom ak. roku očakávať organizovanie podobného podujatia s podobnou témou politických perzekúcií na Slovensku, či v strednej Európe.

Adriana Švecová

Cena Martina Palkoviča

10.04.2018

Dňa 10. apríla 2018 sa v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid,PhD. odovzdal laureátom Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Medzi ocenenými je aj doc. Mgr. Marek Káčer, PhD z Právnickej fakulty. Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu

06.04.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave zorganizovali spoločne na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 6. 4. 2018 worshop pod názvom Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu zameraný na proces vypočutia a podmienky kladené na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Podujatie moderovali Pavol Žiličík z kancelárie verejnej ochrankyne práv a Lucia Berdisová z PF TU. Kľúčovými rečníkmi boli David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Peter Wilfling z Via Iuris. Mgr. P. Wilfling sa ako prvý z prednášajúcich venoval identifikácii priestoru respektíve orgánu, pred ktorým by sa mal hearing kandidátov odohrávať, priblížil tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov a priestorov. Dotkol sa aj otázky kandidovania politikov na funkciu ústavných sudcov. JUDr. Jana Ondřejková, PhD. sa zamerala predovšetkým na proces výberu sudov Ústavného súdu Českej republiky a ponúkla predmetnú matériu na komparáciu. Napokon prednášal doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. vedúci Ústavu pre otázky súdnictva Právnickej fakulte Masarykovej univerzity  v Brne. Koncentroval sa najmä na problematiku otázok kladených kandidátom na sudov ústavných súdov. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala široká diskusia zameraná najmä na návrhy zmien procesu vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Michaela Moravčíková

Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti

26.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola partnerom vedeckej konferencie Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti, ktorú dňa 26. marca 2018 v konferenčných priestoroch hotela Loft v Bratislave zorganizovali Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Asociácia Pracovného práva. Konferencia reflektovala štvrtú priemyselnú revolúciu ako významný medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasti života. Pokračo­vanie jej nástupu v globálnej trhovej ekonomike začína mať svoje bezprostredné dopady aj na oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na po­stavenie zamestnancov alebo ich zástupcov a zamestnávateľov. Prenikajúce sprievodné javy v podobe digitalizácie a zavádzania moderných technológií do výrobného i pracovného procesu majú za následok nielen úby­tok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných. Kľúčovou témou v dlhoročného úspešného projektu "Kul­túra sveta práce" sa v roku 2018 preto stala reflexia dopadov digitalizácie na oblasť pracovného práva a na životné podmienky jednotlivca.

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“

22.03.2018

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 22.03.2018 vedecké podujatie s názvom Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0203/16: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch,  zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Účastníkom konferencie bol aj doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce a sociálny vecí Českej republiky pre legislatívu, ktorý pôsobí aj na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je členom Komisie pre pracovné právo Legislatívnej rady vlády Českej republiky a podieľal sa na kľúčových novelizáciách pracovnoprávnych predpisov v Českej republike v ostatnej dobe.

Na dvere nám klope štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. Fyzický a digitálny svet sa prepájajú v jednej sieťovej ekonomike, čo prináša veľké množstvo dynamických zmien aj v oblasti pracovného práva. Práve preto bolo ťažiskovou témou konferencie riešenie aktuálnych otázok pracovného práva, a to tak z oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych noviniek právneho poriadku Českej republiky.  Z konferencie bude publikovaný zborník príspevkov.

Marián Mészáros

Výberová prednáška: Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia

20.03.2018

Dňa 20.marca 2018 sa konala ďalšia prednáška s odborníkom z praxe - advokátom JUDr. Jakubom Löwym, PhD, LLM, ktorá bola súčasťou série prednášok určená najmä študentom pri ich príprave na štátne skúšky. Téma prednášky bol vybraná zámerne z dôvodu „obľúbenosti“ problematiky neodkladných a zabezpečovacích opatrení medzi študentmi. Prednášajúci vysvetlil historické aspekty inštitútu neodkladných a zabezpečovacích ustanovení, súčasťou ktorého bolo aj porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení účinnou do 30. júna 2016. Pomocou skutočných, či simulovaných situácií, kedy by mohlo dôjsť k možnému nariadeniu zabezpečovacích opatrení, študentom priblížil charakter a využiteľnosť tohto právneho prostriedku, ktorého účelom je zvýšenie vymožiteľnosti práva. Zaujímavou časťou prednášky bolo aj objasnenie vzťahu záložného exekučného práva a zabezpečovacieho opatrenia, ktoré na rozdiel od záložného exekučného práva má trvalý charakter a nezaniká - napr. v praxi aktuálne s vysokou frekvenciou zastavením exekučného konania z dôvodu vyhlásenia konkurzu a oddlženia fyzickej osoby. Prednášajúci sa venoval aj odôvodňovaniu návrhov na nariadenie neodkladných a zabezpečovacích opatrení, čo ocenili najmä študenti – budúci advokátski koncipienti. Prednášajúcemu aj touto cestou ďakujeme za prijatie pozvania a študentom prajeme veľa trpezlivosti pri ich príprave na štátne skúšky.

Petra Janeková

Výberová prednáška: Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb

19.03.2018

S blížiacimi termínmi štátnych skúšok sa zintenzívňuje aj príprava študentov. Vedenie fakulty za účelom doplnenia teoretických poznatkov študentov o praktické skúsenosti odborníkov z praxe organizuje výberové prednášky na aktuálne témy. Pozvanie diskutovať so študentmi na tému „Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb“ opäť prijal JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa uskutočnilo v pondelok dňa 19.marca 2018. V úvode prednášky bol prednášajúci ocenený pamätnou medailou, ktorú si prevzal z rúk dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. pri príležitosti osláv 20. výročia od začiatku výučby na znovuobnovenej Právnickej fakultu TU v Trnave za svoju prednáškovú činnosť na fakulte. Počas prednášky sa JUDr. Maliar zaoberal najmä konaním o oddlžení fyzických osôb, ktoré prešlo zásadnou zmenou po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 01.03.2017. Svoj výklad obohatil aj o vyhodnotenie najnovších štatistických údajov za rok účinnosti predmetnej novely. Ďalšia časť prednášky bola venovaná novelizovanej právnej úprave exekučného konania, účinnej od 01.04.2017, ktorá by mala zabezpečiť vyššiu efektivitu konania. Záver prednášky patril otázkam študentom na tému aj z oblasti súdnictva, či ohľadom pripravovaných projektov Ministerstva spravodlivosti SR. Výberová prednáška tak podľa slov študentov splnila svoj účel, a my sa tešíme, že študenti majú o podobné prednášky veľký záujem.

Petra Janeková

Krása a jej kognitívne aspekty

16.03.2018

Dňa 16. 3. 2018 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave konal worshop spojený s prednáškou "Krása a jej kognitívne aspekty". Podujatie bolo zamerané na analýzu a objasnenie vplyvu estetických faktorov na hodnotenie a rozhodovanie sa, a to nielen v bežnej skúsenosti, ale napríklad aj v súdnej a právnej praxi. Účastníci tak mali možnosť prediskutovať (evolučné, neurobiologické, sociálne aj individuálne sa formujúce) dôvody samotnej existencie estetického hodnotenia, jeho vplyv na ostatné decízne procesy, najmä spájanie krásy a dobra, otázku jeho možnej eliminácie, ale aj problémy diskriminácie na základe vzhľadu alebo možnosti a prípadné potreby právnych úprav eliminujúcich tento fenomén v právnej, prípadne pracovno-právnej praxi.

Michaela Moravčíková

Právne otázky vesmírneho priestoru

14.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovali 14. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru a to pri príležitosti 40. výročia od letu prvého československého kozmonauta do vesmíru. Prednášajúci bol JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne Českej republiky, ktorý sa zúčastňoval aj zasadnutí Výboru OSN pre mierové využívanie vesmírneho priestoru vo Viedni. Predmetom prednášky bola medzinárodnoprávna úprava vesmírneho priestoru, história aktivít ľudstva vo vesmíre, nehody vesmírnych objektov ako aj pripravovaná konferencia OSN o mierovom využívaní vesmírneho priestoru UNISPACE +50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a jej úlohou bude dospieť k záveru, akým spôsobom bude medzinárodné spoločenstvo v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Zároveň pripomenul aj úlohu Československa vo využívaní a skúmaní kozmu, ale najmä let prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka do vesmíru, ktorý bol prvým európskym kozmonautom v kozme. Československo sa stalo tretím štátom (po ZSSR a USA), ktorého občan bol vo vesmíre (2. – 10. marca 1978).

Dagmar Lantajová

20. výročie vzniku a obnovenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

18.1.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si v súčasnosti pripomína 20. výročie jej vzniku, resp. obnovenia svojej činnosti v Trnave. Zriaďovaciu listinu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity vydal dňa 1. októbra 1998 vtedajší rektor Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc. Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila činnosť v Trnave v októbri 1998,  po šiestich rokoch od obnovy Trnavskej univerzity a necelých 220-tich rokoch od presídlenia historickej právnickej fakulty a univerzity z Trnavy do Budína (1777). Právnická fakulta sa  konštituovala ako piata fakulta Trnavskej univerzity. Medzi zakladateľov obnovenej právnickej fakulty patrili popredné osobnosti slovenskej právnej vedy, akými boli prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Blaho, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. a prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorí zastávali posty prvých dekanov fakulty a prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. a prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. (v súčasnosti zastávajúci post rektora univerzity).

V jesenných mesiacoch roka 1998 sa uskutočnili na Právnickej fakulte prvé prijímacie pohovory. Výučba začala prednáškami dňa 12. januára 1999, s čím vskutku pozoruhodne koreloval počiatok činnosti súčasnej fakulty s historickou fakultou (pôsobiacou v Trnave v rokoch 1667 – 1777), ktorá výučbu zahájila podobne v januári (17. januára 1667). Do súčasnosti za dvadsať rokov existencie vyštudovalo na fakulte viac ako 3.500 študentov.

Dňa 18.1.2018 sme si na fakulte pripomenuli výročie vzniku Právnickej fakulty odborným podujatím.

 

Čo zaželať našej Právnickej fakulte k jej 20tim rokom? 

Vivat, crescat, floreat alma mater! V plnej sile mladého veku so skúsenosťou liet minulých!

Miriam Laclavíková, Andrea Olšovská

Ústavný rozmer nenávistných prejavov (diskusia v rámci prednášky z ÚP II)

14.12.2017

V rámci poslednej prednášky (zimný semester 2017) z predmetu ÚP II sa uskutočnila interaktívna diskusia s predsedníčkou OZ Ľudia proti rasizmu - Irenou Bihariovou. Irena Bihariová je uznávanou odborníčkou na problematiku trestných činov z nenávisti a má bohaté skúsenosti s lektorskou činnosťou nielen vo vzťahu k študentom, ale aj vo vzťahu k právno-aplikačným orgánom. Cieľom predmetnej diskusie bolo ozrejmiť študentom PFTU ústavný rozmer nenávistných prejavov, poukázať na význam garantovania a reálneho dodržiavania základných práv a slobôd, ako aj načrtnúť inštitucionálny rozmer problematiky. V neposlednom rade boli v diskusii prezentované konkrétne rozhodnutia súdov, ktoré mali študentom poslúžiť nielen na sprostredkovanie "bližšieho kontaktu" s problematikou, ktorá spadá do obsahu pred metu ÚP II, ale predovšetkým mali vzbudiť ich záujem o aplikačnú prax a podnietiť ich autonómne a kritické právne rozmýšľanie. V skratke boli hlavnými témami diskusie:

- Ústavný rozmer nenávistných prejavov

- Sociálne trendy a postoje súvisiace s trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Vzťah medzi trestnými činmi motivovanými nenávisťou, nenávistnými prejavmi a extrémizmom

- Vzťah medzi trestnými činmi extrémizmu a trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Trestné činy extrémizmu páchané online

- Relevantná kazuistika

Irena Bihariová

 

 

 

Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2016/2017

13. 12. 2017

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska dňa 13. 12. 2017 spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Jedným z dvanástich skupín vedných odborov, medzi ktorými porota vyberá laureátov je aj právo. Za túto oblasť sa laureátom pre akademický rok 2016/2017 stal študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Dominik Drdúl. Porota ocenila jeho odborné aktivity, predovšetkým v oblasti ochrany práv telesne postihnutých a zvyšovanie informovanosti o danej problematike.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

 

Slobodné notárstvo

11.12.2017

Dňa 11. 12. 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala verejná prednáška JUDr. Jozefa Opatovského, prvého prezidenta  Notárskej komory na Slovensku. Prednášku uviedla a hosťa prítomným predstavila dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Opatovský následne priblížil vznik slobodného notárskeho stavu, štruktúru samosprávy notárov, etické aspekty výkonu funkcie notára, dohľad nad funkciou notárov, disciplinárne konania a postavenie notára de lege ferenda. Po prednáške nasledovala živá diskusia o perspektívnom právnickom povolaní.

Michaela Moravčíková

 

 

Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

07.12.2017

Štvrtá z prednášok druhého ročníka prednáškového cyklu Právo a náboženstvo, ktorý sa uskutočnil v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Ak sa vo svojej predchádzajúcej prednáške venoval konfesnému právu, tentoraz si vybral právo kánonické a prednášal na tému Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

Michaela Moravčíková

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné právo v digitálnej dobe“

06.11.2017

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 06.11.2017 medzinárodnú vedeckú konferencia s názvom Pracovné právo v digitálnej dobe. Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, so zodpovednou riešiteľkou prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc., ktorá bola zároveň aj vedeckým garantom tejto konferencie. Vo výskumnom projekte jeho riešitelia pokročili, preto zorganizovali konferenciu, na ktorej sa chceli podeliť o doteraz získané poznatky z jeho riešenia. Vedecká konferencia sa tešila veľkému záujmu účastníkov z domova, ako aj zo zahraničia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že na konferencií dominovali tri hlavné druhy tém. Prvým okruhom boli príspevky, ktoré zasahovali najmä do témy kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomiky. Druhý okruh príspevkov sa týkal rozhodnutia ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku. Tretí typ najčastejších príspevkov sa pozrel na problematiku pracovného práva v digitálnej dobe z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to nielen z pohľadu ochrany telesného zdravia zamestnanca, ale aj z pohľadu ochrany jeho duševného zdravia.

Možno konštatovať, že hlavný cieľ konferencie sa podarilo naplniť, pretože konferencia vytvorila priestor na výmenu množstva vedeckých poznatkov i praktických skúseností, ktoré boli prezentované nielen  v rámci jednotlivých príspevkov, ale i v diskusiách k nim.

Andrea Olšovská

Reformy Márie Terézie

06. 12. 2017

Právnická fakulta pripravila 6. decembra 2017 odborné podujatie venované životu a vláde jednej z najvýznamnejších panovníčok habsburskej monarchie Márii Terézii (1717 – 1780). V tomto uplynulo 300 rokov od jej narodenia. Podujatia k téme celospoločenských reforiem osvietenských panovníkov a celkovej modernizácie štátu a práva v neskorom novoveku sa zúčastnili študenti a pedagógovia právnickej fakulty. Prvým referujúcim bol Mgr. Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislava, ktorý predniesol príspevok o vzájomnej komunikácii Márie Terézie a mesta Bratislava na počiatku jej vlády. V ňom priblížil nielen proces plnenia úloh štátnej a miestnej samosprávy, ale aj osobitosti právnej a správnej praxe vtedajšieho hlavného mesta Uhorska – Prešporka (Bratislavy). Druhú prednášku predniesla doc. A. Švecová, ktorá sa venovala modernizácii trestného po prijatí trestného zákonníka – Constitutio criminalis Theresiana (1768/69), ktorého obsah a forma ešte konzervoval stavovský systém trestania, ale ktorý predstavoval iste jeden z posledných medzistupňov na ceste k súčasnému, zákonnému trestnému právu. Verejnú diskusiu podporil účasťou aj PhDr. Michal Duchoň, pracovník Archívu mesta Bratislava, ktorý prispel ku kultivovanej, živej a slobodnej diskusii.

Adriana Švecová

 

 

O ľudských právach v Európskej únii - Sacharovova cena

04. 12. 2017

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 4. 12. 2017 konala diskusia o ľudských právach v Európskej únii a vo svete v súvislosti s udelením Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 2017. V tomto roku cenu na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu získala opozícia vo Venezuele a vyše šesťsto politických väzňov v tejto latinskoamerickej krajine. So študentmi PF TU diskutovala o Cene Andreja Sacharova poslankyňa EP PhDr. Monika Beňová z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, JUDr. Peter Varga, PhD. z PF TU a Branislav Tichý z občianskeho združenia Človek v ohrození. Podujatie uviedol vedúci kancelárie EP v SR Dionýz Hochel, ktorý aj otvoril Výstavu Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Celé podujatie moderoval Radovan Geist z EURACTIV.

Michaela Moravčíková

 

Financovanie cirkví a náboženských spoločností - história a súčasnosť

30. 11. 2017

V spolupráci s Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej  teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave  dňa 30. novembra 2017 na domácej pôde medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností  - história a súčasnosť. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projekt Vega 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností, ktorý je riešený pracoviskom už druhým rokom. Po predchádzajúcich úspešných konferenciách venovaných teoretickým východiskám a praxi a financovaniu islamských náboženských organizácií sa organizátori rozhodli koncentrovať na problematiku histórie, predovšetkým na našom území a s väzbou na platnú právnu úpravu. Pochopenie historických míľnikov a historického vývoja, včítane moderných dejín je dôležité pre modelovanie riešení pre našu súčasnosť.

Michaela Moravčíková

 

Novelizácia Obchodného zákonníka (diskusný seminár)

29. 11. 2017

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 29.11.2017 uskutočnil diskusný seminár na tému Novelizácia Obchodného zákonníka pod záštitou doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. z Katedry občianskeho a obchodného práva. Zaujímavá téma a aktuálne problémy obchodného práva so sebou priniesli záujem odbornej verejnosti diskutovať, právnická fakulta sa preto tešila veľkej účasti diskutujúcich, tak z akademickej pôdy iných slovenských právnických fakúlt, ako aj predstaviteľov právnej praxe. S príspevkom vystúpili JUDr. Radovan Pala, PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil, PhD., ktorí sa zamerali na korporačné aspekty poslednej novely Obchodného zákonníka a na zmeny v konkurznom a trestnom práve, ktoré so sebou novela priniesla. JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD. LL.M., FCCA. zaujala svojím príspevkom ku zmenám v úprave kapitálových fondov a k daňovým aspektom posledných novelizácií. JUDr. Martin Maliar z Ministerstva spravodlivosti SR diskutujúcim priblížil hlavné ciele novelizácie, ako aj možné prognózy ďalších legislatívnych zmien. Vďaka živej debate, ktorá sa na seminári rozprúdila, nebolo stretnutie limitované iba na vopred nastolené otázky v programe, ale rozoberali sa širšie korporačné a konkurzné súvislosti nastolených tém. V závere účastníci diskusného seminára prejavili záujem o ďalšie podobné diskusné stretnutia zamerané na aktuálne problémy v oblasti práva.

Veronika Trojčáková

Cleveringa lecture 2017

23. 11. 2017

Cleveringova prednáška je prestížna udalosť, ktorá sa koná na počesť profesora R. Cleveringu, najvýznamnejšej osobnosti Univerzity v Leidene, a jeho verejnej prednášky z 26. novembra 1940, v ktorej odsúdil odvolanie svojich židovských kolegov nacistickým režimom. Už od čias druhej svetovej vojny sa absolventi Univerzity v Leidene a ďalší hostia stretávajú na prednáškach popredných holandských pedagógov na rôznych miestach v Holandsku a v zahraničí. Na Slovensku sa Cleveringova prednáška uskutočnila v poradí deviatykrát. V tomto roku na pôde Trnavskej univerzity. Zorganizovali ju Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave a Právnická fakulta TU v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Lektorom bol Wouter Veraart, ktorý je profesorom filozofie práva a vedúcim katedry teórie a dejín práva na univerzite Vrije Universiteit Amsterdam. Venoval sa problematike ústavných súdov a Európskemu súdu pre ľudské práva. Tieto súdy čelia kritike pre zdanlivý nedostatok demokratickej legitimity, zasahovanie do vecí verejnej politiky, interpretačné metódy, údajnú politickú zaujatosť, legalizmus a domnelé elitárske názory či odstup od ľudí. V prednáške vysvetlil, prečo je určitá forma ústavného preskúmania nevyhnutná dokonca aj pre minimalistické koncepcie ústavnosti alebo právneho štátu a reagoval na niektoré kritiky namierené voči ústavným súdom. Prednáške predchádzal profesorov workshop so študentami práva venovaný problematike hate speech.

Michaela Moravčíková

Workshop "Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu"

23. 11. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva v úzkej spolupráci s odborom ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zorganizovala workshop pre študentov našej právnickej fakulty, ktorého ústrednou témou bola ochrana spotrebiteľa v oblasti poskytovania finančných služieb. Vedúci zamestnanci odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS, Mgr. Roman Fusek a JUDr. Veronika Borkovičová, si pre študentov pripravili praktické prípadové štúdie, na ktorých si študenti mohli precvičiť a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým v oblasti ochrany spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Workshop sa uskutočnil formou troch diskusných stretnutí na pôde našej právnickej fakulty. Študenti mali možnosť vyskúšať si rolu advokáta, združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu dohľadu pri vypracovaní právnych podaní a žalôb, ako aj pri ich prezentácii na simulovaných súdnych sporoch. Mgr. Fusek a JUDr. Borkovičová detailne a kriticky pristupovali k výstupom študentov v snahe čo najviac objasniť a vysvetliť, aké sú podmienky testovania neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ako správne a transparentne inkorporovať nepriame dojednania do zmluvných vzťahov, ako posudzovať nekalosť obchodných praktík dodávateľov a čoho sa možno domáhať, ak sa preukáže nekalosť obchodnej praktiky. Študentom boli okrem iného priblížené aj kompetencie NBS na úseku ochrany spotrebiteľa a procesnoprávne aspekty spotrebiteľských sporov. Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné vedomosti, ale tiež možnosť absolvovania stáže priamo v Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov. Mgr. Fusekovi a JUDr. Borkovičovej ďakujeme za ich čas a obetavý prístup k študentom a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

Veronika Trojčáková

Exkurzia študentov Právnickej fakulty na Okresnom súde Trnava

21. 11. 2017

Dňa 21.11.2017 sa v rámci spolupráce medzi dekankou fakulty doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD. a predsedom Okresného súdu Trnava  JUDr. Igorom Malým uskutočnila Exkurzia študentov PF TU na Okresnom súde Trnava. Exkurzia bola zameraná pre tú časť študentov, ktorí sa hlbšie zaujímajú o súdnictvo, preto program exkurzie bol naozaj pestrý. V úvode študentov privítal predseda súdu, vysvetlil im organizačnú štruktúru súdu a oboznámil ich s prácou na súde. Následne študenti prešli priestormi súdu od podateľne, cez všetky súdne oddelenia až po archív, čo im umožnilo lepšie vnímať obeh spisu na súde. Počas exkurzie mohli študenti diskutovať s viacerými odborníkmi z praxe na témy obchodného registra, oddlženia, či exekučnej agendy. V kancelárii vyššieho súdneho úradníka im bola vysvetlená práca so spisom ako aj samotná tvorba rozhodnutia. Študenti sa tiež zúčastnili pojednávania – hlavného pojednávania vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. V zasadacej miestnosti súdu si študenti zopakovali vedomosti o organizácii súdnictva a následne boli pre nich pripravené dva anonymizované spisy, v štúdiu ktorých aplikovali exkurziou nadobudnuté informácie. Exkurziu viedli vyšší súdni úradníci: Mgr. Matej Kačurek a Mgr. Petra Janeková. Zúčastneným študentom ďakujeme za prejavený záujem, a nakoľko sa na exkurziu prihlásilo viac študentov ako umožňovala kapacita, veríme, že obdobné podujatia na tému súdnictva  sa čoskoro zopakujú.

Petra Janeková

 

 

Štát a cirkev v Českej republike

16.11.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave štyri prednášky. Treťou v poradí bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dňa 16. novembra 2017 prednášal na tému Štát a cirkev v Českej republike. Objasnil ústavné princípy, základné konfesnoprávne normy, spôsob registrácie cirkví, majetkové vyrovnanie medzi Českou republikou a cirkvami ako aj ďalšie aktuálne otázky konfesného práva za riekou Moravou.

Michaela Moravčíková

Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku

13. 11. 2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizovala dňa 13. 11. 2017 odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku. Pozvaným hosťom bol riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Boháč, ktorý prednášal o právnej úprave postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne a iné verejnoprávne subjekty. Záštitu nad podujatím prevzala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Organizačne zabezpečili podujatie JUDr. Michal Aláč, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD. a JUDr. Michal Maslen, PhD. Zrealizovaná prednáška vyvolala na strane študentskej časti akademickej obce pozitívny ohlas vyjadrený predovšetkým v plodnej a bohatej diskusii k podujatiu. Informácia o podujatí vytvára spoločne s fotografiami prílohy tomuto oznámeniu.

JUDr. Michal Maslen, PhD.

 

Konferencia "Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách"

13. 11. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV participovala na organizácii už 4. ročníka konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, ktorá sa uskutočnila dňa 13. novembra 2017 v kongresových priestoroch hotela NH GATE ONE v Bratislave. Program konferencie bol zameraný na aktuálne otázky v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa, pričom bol rozdelený do dvoch samostatných blokov. Prvý blok bol zameraný predovšetkým na novú úpravu exekučného, konkurzného práva a upomínacieho konania s dôrazom na špecifiká súvisiace s postavením spotrebiteľa a dodávateľa. Prednášajúci z rôznych oblastí práva poukázali na novozavedené zmeny v jednotlivých konaniach, na problémy objavujúce sa v praxi, ako aj na potenciálne legislatívne zmeny pripravované v budúcnosti. V druhom bloku programu sústredenom na problematiku P2P finančných služieb sa rečníci venovali P2P finančným službám z právno-ekonomického hľadiska, pričom sa snažili popísať a priblížiť podstatu procesu poskytovania peer 2 peer pôžičiek, ich výhody, ako aj možné vyvstávajúce riziká pre investorov a pre ich dlžníkov. Účastníkom konferencie bolo ponúknutých viacero pohľadov na P2P platformu zo strany regulátora, predstaviteľa orgánu dohľadu nad finančným trhom, sudcu a advokáta. Z pohľadu práva na ochranu spotrebiteľa bolo osobitne zaujímavým sledovať, ako sa prednášajúci a ostatní účastníci konferencie vysporiadavajú s hmotnoprávnym postavením subjektov P2P platformy, teda s otázkou, či je možné v reťazci peer 2 peer schémy odhaliť vzťah spotrebiteľa a dodávateľa. Nechýbala diskusia k dôležitým a doposiaľ nejednotne riešeným problémom praxe v oblasti ochrany spotrebiteľa vo finančných službách.

Veronika Trojčáková

DIGESTA IUSTINIANI – THESAURUS IURISPRUDENTIAE

10.11.2017

Dňa 10. novembra 2017 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná romanistická konferencia s ústrednou témou „Digesta Iustiniani – thesaurus iurisprudentiae“. Zorganizovali ju tamojší členovia Katedry rímskeho a cirkevného práva v rámci riešenia vedeckého grantu VEGA s názvom „Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite“, registrovaného pod číslom 1/0568/14. Všetky príspevky vystupujúcich sa týkali klasických právnych systémov, teda nielen rímskeho práva, ale taktiež práva kánonického, pričom zamerané boli predovšetkým na exegézu a analýzu jednej z najslávnejších právnických zbierok všetkých čias – justiniánskych Digest. Okrem účastníkov zo Slovenska sa jej zúčastnil i zástupca českej Karlovej univerzity v Prahe. Tak, ako je tradíciou, aj z tohto podujatia vyjde ako záverečný výstup recenzovaný zborník, tentokrát vo vydavateľstve VEDA. Financovaný bude zo spomenutého vedeckého projektu VEGA, ktorého hlavným riešiteľom je Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. Na záver možno konštatovať, že tak, ako všetky romanistické sympóziá, aj túto konferenciu zdobila nielen kvalitná vedecká diskusia, ale tiež výborná a žičlivá atmosféra.

Vojtech Vladár

 

The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws and Customs of ancient Greece

10. 11. 2017

V piatok 10. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila prednáška na tému: „The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws and Customs of ancient Greece“.Prednášajúcim bol Dimitrios A. Kourtis, ktorý pôsobí ako advokát, aj ako študent doktorandského štúdia v odbore medzinárodné právo na Právnickej fakulte Aristotelovej univerzity v Solúne, v Grécku. Téma bola zvolená pre študentov predmetu Svetové dejiny práva, no zaujala aj mnohých ďalších.

Tematické okruhy prednášky:

  1. Introduction: Historical research methods, international law & the perils of analogy
  2. The fundamental rule of Ancient Hellenic Law (AHL) concerning inter-State relations
  3. The problematic of enforcement
  4. Fides graeca under the AHL concerning the laws of war and inter-State relations
  5. AHL, the ‘laws of war amongst the Hellenes’ and substantive normativity
  6. Postliminy – Post-War Arrangements
  7. «Τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν»: A Hellenic antecedent to the Nuremberg Trial

 

Monika Martišková

Koncily a právo

09.11.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave štyri prednášky. Druhá prednáška sa uskutočnila 9. novembra 2017. Prednášal doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D., sudca Metropolitného cirkevného súdu v Prahe, docent v odbore konfesné právo a cirkevné právo na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Témou jeho prednášky boli Koncily a právo.

Michaela Moravčíková

The Key-stone of Discrimination and the Impact of its Manifestations on the Selected Groups of Population

9. 11. 2017

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala na pôde fakulty medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému "The Key-stone of Discrimination and the Impact of its Manifestations on the Selected Groups of Population". Konferencia bola usporiadaná v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0549/15 s názvom „Právne postavenie Židov na území SR v rokoch 1939 - 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte“.

Konferencie sa zúčastnili členovia Katedry dejín práva a Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, profesor z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kolegovia z právnických fakúlt v Banskej Bystrici a Bratislave, a zo zahraničia nás potešili účasťou hostia zo Švédska, Grécka, Poľska, Rakúska či Francúzska, čím vo významnej miere obohatili túto medzinárodnú konferenciu.

Diskriminácia je fenomén historický i súčasný, národný aj medzinárodný, čomu zodpovedalo spektrum prednesených príspevkov. Zanietenie prednášajúcich a dlhé a plodné diskusie dokonca aj mimo oficiálneho programu svedčia nielen o odbornej úrovni podujatia, o ktorej sa bude možné presvedčiť v tlačenom zborníku vydanom v anglickom jazyku, ale aj o priateľskej atmosfére. Tešíme sa na ďalšie, rovnako obohacujúce a príjemné podujatia.

Monika Martišková, Ingrid Lanczová

 

„Štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“

03.11.2017

V súvislosti s čoraz pretraktovanejšou problematikou nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie a jej dopadov aj do oblasti pracovného práva, sa rozhodla Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR usporiadať vedecký seminár, predmetom ktorého by boli práve jej sprievodné prejavy v podobe digitalizácie a automatizácie priemyselnej výroby a ich dopady na zamestnancov a ich zástupcov. Medzi účastníkov patrili nielen špičkoví odborníci z akademickej praxe zo Slovenskej a Českej republiky prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD. alebo doc. JUDr. Martin Štefko, PhD., ale napríklad aj odborníci z aplikačnej praxe v podobe zástupcov zamestnancov Moderných odborov Volkswagen, Moderných odborov AIOS alebo Odborového zväzu KOVO ako predstaviteľov oblastí, ktorých sa dopady štvrtej priemyselnejrevolúcie najviac dotknú. Účastníci vedeckého seminára sa však snažili o komplexnejšie pojatie problematiky, a to najmä s jej presahom do oblasti práva sociálneho zabezpečenia, práva duševného vlastníctva alebo občianskeho práva, či dejín práva. Súčasťou seminára bola pomerne široká diskusia účastníkov, ktorej výsledkom bolo prehĺbenie všeobecného záujmu o ďalšie skúmanie prezentovaných poznatkov s predpokladom usporidania ďalších vedeckých podujatí zameraných konkrétne aj na postavenie zástupcov zamestnancov v novom nastavení trhu práce.

Andrea Olšovská

Teoretický a ústavnoprávny workshop pre doktorandov z Trnavy a Brna

3. 11. 2017

Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Katedrou právnej teórie Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala workshop pre doktorandov. Základným cieľom podujatia bolo vytvoriť príležitosť na prezentáciu projektov dizertačných prác, prípadne iných publikačných aktivitít doktorandov, a to s dôrazom na výmenu názorov v moderovanej diskusii. Vo viere, že plodné myšlienky a kvalitné vedecké texty sa produkujú predovšetkým v konfrontácii rôznych odborných pohľadov a hodnotových presvedčení, organizátori akcie majú v pláne s podobnými podujatiami pokračovať aj v budúcnosti.

Marek Káčer

Konferencia Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov

27.10.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva a Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Prf TU v Trnave zorganizovali spoločne dňa 27. 10. 2017 o 9:15 hod. v miestnosti Collegium Novum budovy Prf TU v Trnave konferenciu na tému Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Českej akadémie vied v Prahe, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a samozrejme Právnickej fakulty TU v Trnave. Účastníci diskutovali na témy súvisiace s realizáciou environmentálnych práv (právo na priaznivé životné prostredie, environmentálne aspekty výkonu vlastníctva a pod.), využívania prírodných zdrojov (najmä využívania vody a nerastných surovín). Organizátorom sa tak podarilo vyvolať diskusiu o dôležitých otázkach ochrany a starostlivosti o životné prostredie, do ktorej sa zapojila väčšina predstaviteľov českej a slovenskej vedy práva životného prostredia a taktiež aj vedy správneho práva. Podujatie finančne podporili mesto Brezno a spoločnosť Black Patrol s. r. o. so sídlom v Brezne, ktorým ďakujeme za finančnú podporu.

Michal Maslen

Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky

26.10.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov PF TU štyri prednášky. Prvá sa uskutočnila 26. októbra 2017 na tému Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky. Lektorom bol ThDr. Martin Šabo, PhD., ktorý je výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU, ale aj väzenským farárom. Venoval sa histórii duchovenskej sužby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch v Slovenskej republike. Zvláštnu pozornosť venoval právnej úprave, predovšetkým takzvaným čiastkovým zmluvám, medzi SR a Svätou stolicou a SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami upravujúcimi danú problematiku, štruktúram zabezpečujúcim duchovenskú službu v OS a OZ v SR a v neposlednom rade aj prebehnuvšej Synode Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republiky a aktuálnym otázkam spojeným s duchovenskou službou v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky.

Michaela Moravčíková

Slávne prípady rímskeho práva

17. 10. 2017

JUDr. Petr Dostalík, PhD. je odborným asistentom na Katedre teórie práva a právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dňa 17. 10. 2017 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odznela jeho prednáška Slavné případy římského práva v kontextu moderní právní vědy.V jej rámci ponúkol rozbor dvoch slávnych súdnych sporov. Prvým z nich bol spor z roku 93 pr. Kr. medzi rímskym právnikom Quintom Muciom Scaevolom a nemenej slávnym rečníkom L. Liciniom Crassom. Druhým predstaveným sporom bol spor medzi právnym romanistom prof. Miroslavom Boháčkom z Právnickej fakulty UK v Bratislave a prof. Františkom Weyrom z Právnickej fakulty MU v Brne z prvej tretiny 20. storočia, na ktorom bol brilantne dokázaný fakt, že rímske právo môže byť aj v súčasnej dobe využiteľné pri výklade noriem občianskeho práva.

Miriam Laclavíková

Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie

16. 10. 2017

Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie sa na Právnickej fakulte TU konal 16. 10. 2017. Prebehol participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií. Veľký priestor bol daný diskusii a zdieľaniu skúseností. Viedli ho doc. PaedDr. Vladimír Labáth, Phd. a JUDr. Daniela Lamačková. Účastníci sa koncentrovali na proces zavádzania inovatívnych spôsobov vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv. V diskusii sa venovali aj bariéram a výzvam spojeným s implementáciou tohto typu vzdelávania na právnických fakultách v SR a možnostiam jeho zlepšovania, a spôsobom, ako ľudskoprávne a antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne integrovať do predmetov tradične vyučovaných na právnických fakultách. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt je realizovaný Združením Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s Právnickou fakultu TU v Trnave a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Michaela Moravčíková

Návšteva veľvyslanca USA na Právnickej fakulte TU v Trnave

12. 10. 2017

Dňa 12. 10. 2017 navštívil Právnickú fakultu TU veľvyslanec USA Adam Sterling spoločne s kľúčovými pracovníkmi Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike. Na úvod stretnutia mu dekanka PF TU v Trnave doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. udelila Pamätnú medailu fakulty za dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania o ľudských právach a tiež v oblasti právnej etiky. Rovnako ocenila aj Zuzanu Dlugošovú, ktorá sa zúčastnila stretnutia, za spoluprácu najmä, ale nielen v oblasti výučby ľudských práv. Spoločne s vedením fakulty zúčastnení následne diskutovali o pokračovaní a nových možnostiach spolupráce. Vymenili si tiež informácie a skúsenosti z oblasti právnického vzdelávania, fungovania súdnictva a právnických povolaní v USA a na Slovensku.

Michaela Moravčíková

 

História notárstva

9. 10. 2017

Nielen histórii notárstva, ale aj postaveniu a významu funkcie notára, koncipienta a kandidáta na notára sa venovalo odborné podujatie, ktoré sa na pôde PF TU v Trnave konalo 9. 10. 2017. Na úvod dekanka Právnickej fakulty TU v Trnave doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. odovzdala Pamätnú medaila PF TU Notárskej komore SR, ktorú prevzal jej prezident JUDr. Miroslav Gregor. Ocenenie je vyjadrením vďačnosti za dlhoročnú plodnú spoluprácu medzi oboma subjektmi. Nasledovala prednáška notára, a člena prezídia Notárskej komory SR JUDr. Karola Kovácsa, ktorý sa venoval histórii notárstva od najstarších čias až po moderné dejiny. Pripomenul existenciu vierohodných miest pri cirkevných inštitúciách, notárske poriadky, ktoré existovali v Rakúsko-uhorskej monarchii, postavenie verejných notárov v dvojmonarchii a neskôr v prvej Československej republike. Neopomenul ani obdobie komunizmu, počas ktorého notárstvo stratilo svoj súkromný charakter a obdobie transformácie po roku 1989, až po zrušenie štátnych notárstiev v roku 1992. Priblížil tiež vznik Notárskej komory Slovenska, jej premeny a začlenenie sa do medzinárodných štruktúr. Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Gregor v následnej moderovanej diskusii priblížil súčasné problémy slovenského notárstva. Študentov zaujímala problematika dedičského konania, register závetov a v neposlednom rade aj otázky týkajúce sa kariéry notára, postavenia a práce notárskeho koncipienta a kandidáta.

Michaela Moravčíková

T. G. Masaryk - Deň Právnickej fakulty

5. 10. 2017

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave každoročne organizuje Deň právnickej fakulty, v rámci ktorého pozýva zaujímavých hostí, odborníkov z praxe alebo akademikov, aby svojimi prednáškami priblížili aktuálne dianie alebo výskum vo svojej sfére pôsobenia a zároveň ponúkli jeho reflexiu. Deň právnickej fakulty 2017 sa konal v znamení česko-slovenských vzťahov, spoločnej slovenskej a českej histórie. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky sme si pripomenuli vlastnú históriu – 350. výročie založenia právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity, 25. výročie obnovenia našej alma mater, a tiež, v neposlednom rade aj 80. výročie úmrtia T. G. Masaryka. O Masarykovi prednášali poprední historici z oboch krajín, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe, PhDr. Dagmar Hájková, PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied Českej republiky a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podujatie otvorila dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zástupca veľvyslankyne ČR v SR JUDr. Pavel Sladký, PhD., ktorý z rúk dekanky PF TU prevzal Pamätnú medailu PF TU udelenú Veľvyslanectvu ČR v SR ako výraz vďaky za dlhotrvajúcu a plodnú spoluprácu. Po diskusii, ktorá ukončila vedecké kolokvium nasledoval ešte krátky koncert harfovej virtuózky a spoločenské stretnutie akademickej obce a hostí.

Michaela Moravčíková

XIII. Lubyho právnické dni - Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť

28. - 29. 9. 2017

Trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Lubyho právnické dni zorganizovala Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už tradične na zámku v Smoleniciach. Hlavná téma, Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, vzišla z myšlienok prof. Lazara. Možno ju zhodnotiť ako v dnešnom svete veľmi aktuálnu a naliehavú. Nožnice majetkovej nerovnosti sa otvárajú rýchlejšie než sme si pri spoločensko-politickej zmene v roku 1989 vedeli predstaviť. V súvislosti so zámerom vytvoriť férové spoločenské a ekonomické prostredie sa dá polemizovať o tom, či sa to skutočne aj dosiahlo. Množstvo domácich aj zahraničných hostí z právnických fakúlt z Ruska, Chorvátska, Srbska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska, z Českej republiky, či z teologickej fakulty, si pripravilo príspevky, a to aj s cieľom napomáhať tvorbe právnych rámcov života spoločnosti. Napriek na prvý pohľad „krkolomnej“ téme bol trinásty ročník Lubyho právnických dní nesmierne podnetný, bohatý na veľké myšlienky, veľké teórie a veľké pravdy, ktoré budú v písanej podobe zverejnené v zborníku z konferencie. Tento ročník sa už akosi tradične neniesol len v duchu odbornom, ale aj v duchu priateľskej atmosféry. Veríme, že o dva roky sa opäť stretneme na zámku s novými myšlienkami a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú tému.

Dominika Kučerová, Monika Martišková

Colloquio scientifico sulla Relazione Chiesa-Stato

27. 09. 2017

Vedecké kolokvium venované vzťahom štátu a cirkví na začiatku 21. storočia, ktoré sa na pôde PF TU uskutočnilo 27. septembra 2017 spoločne zorganizovali Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Ústav pre právne otázky náboženskej slobody) a Facoltà di Diritto Canonico dell Universitá Pontificia Salesiana v Ríme. Nevybrali sme si o nič menej dôležitú tému než vzťahy štátu a cirkví. Obe naše univerzity aj obe naše právnické fakulty sú hodnotovo orientované, preto bol výber tejto témy prirodzený. Podujatie otvorili rektor TU v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a prof. Don Jesu Podumai Doss, JCD, dekan Fakulty Kánonického práva Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme. V mene dekanky PF TU prítomných pozdravila ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. Ťažiskovými boli štyri prednášky venované trendom vo vývoji štátno-cirkevných vzťahov (dr. M. Moravčíková), učeniu o štáte a cirkví v magistériu pápeža Františka (prof. Podumai Doss), pastoračnej službe vo verejných inštitúciách (doc. D. Němec) a zmluvne garantovanej náboženskej výchove a vzdelávaniu (prof. J. Slivoň). Z partnerskej univerzity sa podujatia aktívne, okrem prof. Podumaia a prof. Slivoňa zúčastnili aj ICDr. Giuseppe Do Duc Dung, SDB, ICDr. Mwanda Kevin Otieno, SDB, ICDr. Kidangan Ouseph Seby a Mgr. Terézia Valúšková. Začatá spolupráca, veríme, prinesie pokračovanie a vedecké výsledky zamerané na službu spoločnosti v citlivej téme vzťahov štátu a cirkví, spoločnosti a náboženstiev.

Michaela Moravčíková

Konferencia „Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“

25. - 26. 09. 2017

V dňoch 25. – 26. septembra 2017 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“, na organizácii ktorej sa podieľala aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencie sa aktívne zúčastnili významní slovenskí, českí i poľskí akademici i osobnosti z právnej praxe. Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR), hĺbkovou analýzou teórií firiem cez optiku konfliktov záujmov v obchodnej spoločnosti poskytol výborný základ pre ďalšie diskusie. Konfliktom záujmov z pohľadu nadačného práva sa venovala doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. z Masarykovej Univerzity v Brne. Prof. JUDr. Ján Husár, CSc. z organizátorskej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojom príspevku rozoberal konflikty verejného a súkromného záujmu v práve obchodných spoločností. Konfliktným vzťahom kapitálu a práce a praktickým problémom súvisiacim s účasťou zamestnancov na riadení veľkých podnikov sa zaoberal JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. z Ústavu státu a práva AV ČR. Konfliktu záujmov z pohľadu teórie fikcie a organickej teórie právnických osôb sa venoval doc. JUDr. Karel Beran, Ph. D. z Karlovej Univerzity v Prahe. Mimoriadne inšpiratívny bol príspevok prof. JUDr. Stanislavy Černej, CSc. z Karlovej Univerzity v Prahe na tému „Jaké povinné standardy chrání obchodní korporaci při zásazích společníka do jejích zaležitostí?“ Pohľad z vnútra Najvyššieho súdu na problematiku konfliktu záujmov poskytla JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Na vzťah obchodnej spoločnosti a spoločníka sa pozrel JUDr. Jozef Čorba, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z netradičného hľadiska, keď skúmal možnosti ochrany spoločníka pred spoločnosťou. Poľskí kolegovia zo Slezskej univerzity v Katoviciach, Dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior, Dr. W. Wyrzykowski a Mgr. M. Żaba nám poskytli poľský pohľad na konflikt záujmov medzi predstavenstvom a kapitálovou spoločnosťou, možnosti napadnutia uznesenia valného zhromaždenia a ochranu záujmov veriteľov pri fúziách kapitálových spoločností Mimoriadne aktuálnej a dôležitej téme spoločenskej zodpovednosti obchodných spoločností a trvalo udržateľnému rozvoju sa venovala prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv SR. Odstraňovanie konfliktu záujmov prostredníctvom motivačných mechanizmov bolo predmetom odborného záujmu JUDr. Žofie Šulekovej, PhD., MCL z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Príjemným spestrením druhého dňa bola panelová diskusia JUDr. Martina Maliara z Ministerstva spravodlivosti SR a advokátov, JUDr. Radovana Palu, PhD. a JUDr. Branislava Pospíšila, PhD. na veľmi aktuálnu tému ochrany veriteľov obchodnej spoločnosti pred „vylievaním“ majetku obchodnej spoločnosti z troch pohľadov: skrze korporačné mechanizmy (kríza spoločnosti, regulácia plnení v prospech spriaznených osôb), prostriedky exekučného a konkurzného práva. Možnosti ochrany veriteľov obchodnej spoločnosti deliktného práva skúmal doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. z Trnavskej univerzity v Trnave. Otázke konfliktu záujmov zástupcov v korporátnom práve sa venovala JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. z Karlovej Univerzity v Prahe. Konferenciu zakončil JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. z advokátskej kancelárie PRK Partners verejnoprávnym i súkromnoprávnym pohľadom na D&O poistenie. Širšia odborná verejnosť sa bude môcť oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku.

Daniela Hlobíková

“Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic” (Správa o projekte)

31. 08. 2017

JUDr. Michal Maslen, PhD. Z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave získal financovanie projektu v rámci schémy the EEA / Norway Grants na tému “Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic”. Jeho žiadosť bola registrovaná pod číslom BFB-PA16-006, pod ktorým je administrovaná v rámci uvedenej projektovej schémy. Projekt bol vedený výhradne JUDr. Michalom Maslenom, PhD. z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (ďalej ako „výskumník“). Počas svojho výskumu sa výskumník zúčastnil pobytu na Univerzite v Bergene, Právnickej fakulte, Nórsko, ktorá participovala na projekte ako pozývajúca univerzita, a ktorá zabezpečila vedecko-výskumný pobyt výskumníka od 27. júna do 12. júla 2017. Podrobná správa s fotografiou s prezentácie projektu sa nachádza v prílohe k tomu oznámeniu.

Michal Maslen

Letná škola medzinárodného práva

3. 7. 2017 - 7. 7. 2017

Letná škola medzinárodného práva sa v tomto roku konala na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Záštitu na ňou prevzal rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., otvorila ju dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zorganizovali ju Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, ELSA – SR, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pod taktovkou vedúcej Katedry medzinárodného práva a európskeho práva PF TU doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. Účastníkom pripravili vyčerpávajúci týždeň, v rámci ktorého odzneli prednášky na aktuálne témy súvisiace s problematickou aplikáciou medzinárodného humanitárneho práva, deklarácie o bezpečných školách a ochranou vzdelávania počas ozbrojených konfliktov, medzinárodnoprávnymi aspektmi manželstiev uzatváraných v zahraničí, slovenskou zahraničnou službou, medzinárodných sankcií, problematikou terorizmu, migrácie, konzulárnej pomoci, medzinárodných zmlúv a podobne. Prednášali nielen akademici zo špičkových vedeckých pracovísk ale aj profesionáli z ministerstiev zahraničných vecí, vládnych aj mimovládnych organizácií. Nechýbal ani spoločenský a športový program.

Michaela Moravčíková

Tradičný piknik

30. 06. 2017

Podvečer posledného júnového dňa, 30. 6. 2017, patril na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pikniku. V areály fakulty, v záhrade, sa pri malom občerstvení a družných rozhovoroch stretli zamestnanci a študenti. Všetkých privítala dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.Posledné spoločné stretnutie v akademickom roku bolo príležitosťou pre neformálne stretnutia, plánovania, trochu športovania či počúvanie hudby. I keď išlo iba o druhý ročník, piknik sa stáva dobrou tradíciou.

Michaela Moravčíková

Stretnutie Akademickej obce pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity

29. 06. 2017

V predposledný júnový deň sa na pôde právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konalo Slávnostné stretnutie Akademickej obce fakulty pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty starobylej Trnavskej univerzity. Historickú udalosť a víziu ďalšieho napredovania fakulty vo svojom príhovore podčiarkla dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá všetkým členom akademickej obce poďakovala za ich prácu. Medailu PF TU za vykonanú prácu v prospech rozvoja fakulty z jej rúk prevzali doc. JUDr. Katarína Válková, CSc., PhDr. Jozef Matúš, PhDr. Katarína Miklošová, PhD., JUDr. Pavol Zloch, CSc. ,JUDr. Alexander Škrinár, CSc., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. a doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

Michaela Moravčíková

Kritické myslenie

16. 06. 2017

Druhý letný workshop určený najmä pre vedecko-pedagogických zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému Kritické myslenie sa konal v miestnosti Collegium Novum dňa 16. júna 2017. Prednášal prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. vedúci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa problematike kritického myslenia z hľadiska pochopenia  informácie v širších súvislostiach, poznania motívov a kvalifikácii autorov, logickej súdržnosti tvrdení, overovania dôkazov, vyvodzovania dôsledkov. Neopomenul ani vedeckú metodológiu a vzťahy závislosti. Zacielil pozornosť frekventantov na skutočnosť, že kritické myslenie je aj procesom zdokonaľovania vlastného štruktúrovaného logického prejavu. Podujatím sa fakulta usiluje  prispieť k rozvoju osobnosti zamestnancov, zlepšeniu ich kognitívnych a kom unikačných schopností ako aj pedagogických zručností. Zároveň si ním pripomenula 350. výročie založenia právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročie znovuobnovenia Trnavskej univerzity v Trnave.

Michaela Moravčíková

Stretnutie katedier obchodného práva

08. 06. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva tento rok organizovala už tradičné stretnutie katedier obchodného práva českých a slovenských právnických fakúlt. Stretnutie sa konalo 8. a 9. júna 2017 v príjemnom prostredí Hotela Park v Piešťanoch.

Na stretnutí sa zúčastnili reprezentanti Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity Karlovej (Praha), Masarykovej univerzity (Brno), Palackého univerzity v Olomouci, Univerzity Komenského v Bratislave, Paneurópskej vysokej školy v  Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a, samozrejme, Trnavskej univerzity v Trnave.

Úvod stretnutia bol venovaný výmene skúseností v oblasti výučby a spôsobu skúšania obchodného práva a novým trendom v právnickom vzdelávaní. Nasledovala spoločná prehliadka mesta Piešťany. Prvý deň bol zakončený spoločenským posedením.

Stretnutie bolo spojené i s vedeckou konferenciou na tému „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky“, ktorá sa konala počas druhého dňa stretnutia. Konferencia bola zorganizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0094/15 s názvom „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov“. Verejnosť sa bude môcť oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku.

Daniela Hlobíková

 

Hermeneutika - problém interpretácie

1. 06. 2017

Jeden z letných workshopov pripravených pre pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov PF TU na tému Hermeneutika - problém interpretácie sa v zasadacej miestnosti Collegium novum konal 1. júna 2017. V rámci celouniverzitnej či medzifakultnej spolupráce bol jeho hlavným lektorom doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap, Ph.D.U z Katedry filozofie Filozofickej fakulty TU. Je členom Centra fenomenologických štúdií. Venuje sa nielen fenomenológii, ale aj filozofickej teológii, stredovekej filozofii, filozofii kultúry a filozofickej hermeneutike. I keď bola pozornosť koncentrovaná predovšetkým na právnu hermeneutiku, lektor ju v úvodnom slove zasadil do všeobecnej a filozofickej hermeneutiky. Vysvetlil s hermeneutikou spojený problém jazyka ako prostriedku, ktorým je človek schopný niečo vyjadriť. Frekventanti sa zoznámili s dejinami témy od Aristotela, cez Filóna Alexandrijského, Origena až po súčasnosť. Priblížil im hlavných teoretikov hermeneutiky a základné diela, voviedol ich do problematiky súčasnej filozofickej hermeneutiky a načrtol prípady súvisiace s právnou hermeneutikou. Zaujala predovšetkým otázka alegórie, univerzality, rôzne spôsoby čítania textu, rôzne roviny textu a ich čitatelia, ako aj otázka stupňa stotožnenia myslenia s vyjadrením. Podujatie nepochybne podnietilo k hlbšiemu záujmu nielen o hermeneutiku, ale aj o vzťah filozofie a práva v širšom meradle.

Michaela Moravčíková

 

Diskusný seminár na témy „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa“ a „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“

26. 5. 2017

Dňa 26.5. 2017 sa v priestoroch PF TU v Trnave konal diskusný seminár, ktorý zorganizovala Katedra občianskeho a obchodného práva.

Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Dopoludnie bolo venované téme „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa.“ Svoje podnetné príspevky predniesli Mgr. Martin Hamřík, PhD. z NBS, JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne a JUDr. Peter Straka z Krajského súdu v Prešove. Nasledovala bohatá diskusia, ktorú moderoval Mgr. Peter Mészáros, PhD. z PF TU.

V druhej časti zameranej na tému „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“ vystúpili JUDr. Martin Maliar z MS SR a JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne s kritickým pohľadom na nový inštitút - zabezpečovacie opatrenie. Na nich nadviazal Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD. z PF TU, ktorý sa venoval problematike výkonu zabezpečovacích práv v oblasti insolvenčného práva. Mgr. Monika Chorváthová z dražobnej spoločnosti DUPOS obohatila diskusiu o vhľad do praktických problémov, s ktorými sa stretávajú pri výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou a JUDr. Jozef Zámožík, PhD. z PF TU postrehmi k právnej úprave exekučného záložného práva.

Seminára sa aktívne zúčastnili členovia Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU a mnohí iní vzácni hostia z akademického prostredia i z rôznych oblastí právnej praxe.

Podujatie bolo zorganizované v rámci riešenia grantu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva.“

Daniela Hlobíková

„Nesplnenie a prostriedky nápravy“

12. - 13. 05. 2017

V dňoch 12. a 13. mája 2017 sa v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici uskutočnilo Stretnutie riešiteľov projektu VEGA č. 1/0094/15 s názvom „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov“.

Vedúcou tohto projektu VEGA je doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., ktorá je zároveň členkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Riešitelia uvedeného projektu VEGA sú tak členovia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ako aj jej nečlenovia. Okrem príslušných členov Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave a členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva treba osobitne vyzdvihnúť účasť prof. Dr. JUDr. Karla Eliáša, ktorý sa významnou mierou podieľal na rekodifikácii nového českého Občianskeho zákonníka, a tiež aj doc. Denisy Dulakovej, PhD z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Cieľom tohto odborného stretnutia riešiteľov bolo podrobiť kritickej analýze jednotlivé paragrafy piatej časti prvej hlavy šiesteho dielu pracovnej verzie, pričom zloženie riešiteľského kolektívu ponúka potrebnú symbiózu vo vzťahu k tomuto cieľu. Výstupom činnosti riešiteľov bude návrh paragrafového znenia spomínaného šiesteho dielu (aj s preložením do anglického jazyka) spolu s vysvetlením významu jednotlivých paragrafov („dôvodová správa“).

Marek Maslák

BOZP a nové technológie

17. 05. 2017

Dňa 17.mája 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala konferenciu na tému "BOZP a nové technológie". Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia projektu APPV-15-0066: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.).
Okrem členov katedry aktívne na konferencii vystúpili zástupcovia Inšpektorátu práce Trnava, advokácie, p. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Bratislava, prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. a Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Konferencia bola venovaná problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, najmä s prihliadnutím na nové formy a podmienky výkonu závislej práce, ktoré výrazne ovplyvňuje rozvoj informačných technológií, postupov vo výrobe. Predmetom diskusie bola aj otázka nových druhov chorôb z povolania spôsobených psychickou záťažou, ako aj postupov pri riešení pracovných úrazov.

Andrea Olšovská

Workshop k vzdelávaniu v oblasti ľudských práv

16.05.2017

Dňa 16. mája 2017 sa konal workshop pod názvom Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv.
Workshop lektorovala pani Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Predmetom worskhopu bola snaha o zvýšenie ľudskoprávneho vzdelávania na právnickej fakulte, možnosti zohľadnenia interdisciplinárneho charakteru ľudskoprávneho vzdelávania medzi jednotlivými katedrami právnickej fakulty. V rámci workshopu účastníci a účastníčky prediskutovali aktuálne problémy ľudskoprávneho vzdelávania, vrátane vzdelávania v oblasti antidiskriminácie.

Peter Varga

Ľudskoprávne vzdelávanie v procese výučby právnických predmetov

15.05.2017

Dňa 15.5.2017 sa uskutočnil worshop pedagógov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s riaditeľkou a lektorkou občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlotou Pufflerovou. Účelom tohto podujatia bolo prediskutovanie ľudskoprávneho vzdelávania v procese výučby právnických predmetov ako aj návrhy na zakomponovanie ľudských práv do procesu výučby. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Právnickou fakultou TU v Trnave a Generálnym riaditeľstvom ZVJS, pričom projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Peter Varga

 

Ukraine

05. 05 2017

Ďalšie, už štvrté, z cyklu podujatí Naši susedia – naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou patrilo dňa 5. mája 2017 Ukrajine. Podujatie na domácej pôde otvorila dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Uskutočnilo sa aj vďaka dvom ukrajinským štipendistom Národného štipendijného programu SAIA, ktorí v tomto čase vďaka tomuto programu vykonávajú svoj výskum na Katedre teórie práva a ústavného práva, na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva a na Ústave pre právne otázky náboženskej slobody PF TU. S prednáškou Religious Life in Contemporary Ukraine vystúpil doc. JUDr. ThDr. Alexander Bilash, CSc., riaditeľ Ústavu konfesného práva Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a s prednáškou Armed Conflict in Ukraine: Law, Politics and Cultural Choice dr. Konstiantyn Gorobets z Odeskej právnickej akadémie Národnej univerzity v Odese. ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D. do problematiky voviedla prednáškou Ukraine in East-West Streamlines.

Michaela Moravčíková

Premietanie filmu Únos a odborná diskusia o „Mečiarových amnestiách“

05. 05. 2017

Dňa 5. 4. 2017 sa v kine Hviezda pre študentov aj učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konalo premietanie filmu Únos. Bezprostredne po ňom nasledovala odborná diskusia na tému zrušenia takzvaných Mečiarových amnestií, ktorú viedol člen Katedry teórie práva a ústavného práva JUDr. Juraj Šeliga, diskutovali doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. z Katedry trestného práva a kriminológie PF TU a bývalý podpredseda vlády a minister spravodlivosti, a tiež bývalý minister vnútra, advokát JUDr. Daniel Lipšic, LL.M.

Michaela Moravčíková

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve

04. 05 2017

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody spoločne s International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School of Brigham Young University v Prove, Acta Sanctorum, Inc. Chicago a Ústavom pre konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizovali spoločne dňa 4. mája 2017 na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave a v rámci projektu Vega 1/0254/16 medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve. Podujatie otvorili doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty TU a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý na podujatí aj prednášal o otázke záväzku uzavrieť zmluvy o zabezpečení financovania cirkví vyplývajúceho zo základných zmlúv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Domáci a zahraniční odborníci sa venovali ekonomickému životu cirkví a náboženských spoločností, spôsobom ich financovania zo strany štátu, členov, podporných mechanizmov, a právnymi formami, ktoré ich zabezpečujú. Nechýbali kazuistiky, najmä ohľadom daňových zvýhodnení, reštitúcií cirkevného majetku, návrhy de lege ferenda pre traktované štáty, ako aj návrhy zásad tvorby prístupu štátov k tejto senzitívnej otázke.

Michaela Moravčíková

Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

26.04.2017

Dňa 26. apríla 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala workshop na tému "Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru". Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia projektu APPV-15-0066: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.).

Workshop popri členoch hosťujúcej
katedry svojou úćasťou obohatili zástupcovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Karlovej univerzity v Prahe a zástupcovia Inšpektorátu práce v Nitre, ktorí ako predstavitelia orgánu štátnej správy vykonávajúceho kontrolnú činnosť nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, prezentovali vybrané aplikačné problémy, s ktorými sa pri výkone kontroly stretávajú.

Prítomní zhodnotili úroveň a skúsenosti s úpravou vysielania zamestnancov účinnou od 18. júna 2016 reprezentovanú zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej dopad na ochranu dočasne vyslaných zamestnancov. Z následnej diskusie pod vedením prof. Barancovej vzišli niektoré čiastkové riešenia pre aplikačnú prax, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania vedy pracovného práva.

Viktor Križan

Ochrana osobných údajov

26. 04. 2017

Dňa 26. 04. 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala workshop spojený s prednáškou JUDr. Jakuba Morávka, PhD. z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na tému ochrany osobných údajov z pohľadu novej európskej legislatívy.

Prednáška bola určená tak pre študentov a študentky, ako aj odbornú verejnosť. Po prednáške nasledoval workshop, ktorého sa zúčastnili tak vyučujúci a vyučujúce z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Karlovej univerzity v Prahe. Okrem odborníkov a odborníčok z akademickej oblasti sa podujatia zúčastnila aj odborná verejnosť z praxe špecializujúca sa na problematiku ochrany osobných údajov.

Workshop viedla prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorá poukázala na problematiku osobných údajov z pohľadu činnosti zamestnávateľa a následne sa ochrane osobných údajov a súkromia venovala diskusia optikou pracovnoprávnych vzťahov. Prínosnou z pohľadu vedy a praxe bola diskusia k novému nariadeniu EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nová právna úprava sa má uplatňovať od 25. mája 2018 a v súčasnosti je predmetom mnohých odborných diskusií a seminárov.

Andrea Olšovská

The Development of Pan-European General Principles of Good Administration by the Council of Europe

27. - 29. 4. 2017

Nemecká univerzita pre správnu vedu (Deutsche Universität für Verwaltung Wissenschaft) so sídlom v Speyeri (spolkový štát Porýnie-Falcko, Spolková republika Nemecko) organizovala v dňoch 27. – 29. apríla 2017 Workshop na tému Rozvoj Paneurópskych Všeobecných Právnych Princípov Verejnej správy presadzovaných Radou Európy (The Development of pan-European General Principles of Good Administration by the Council of Europe). Organizátori pozvali na uvedené podujatie predstaviteľov správnej vedy z celej Európy, aby tak zabezpečili účasť projektových spravodajcov z jednotlivých členských štátov Rady Európy.

Trnavskú univerzitu v Trnave, Právnickú fakultu na uvedenom podujatí reprezentoval JUDr. Michal Maslen, PhD. z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. Účelom organizácie uvedeného podujatia je príprava spoločnej kolektívnej monografia na tému projektu. Podujatie finančne podporili Nemecký výskumný inštitút pre otvorenú verejnú správu (Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung) a Nemecká vedecká spoločnosť (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Podujatie sprevádzala prijemná atmosféra obohatená prehliadkou najstaršej románskej katedrály na svete a slávnostnej večere, na ktorú organizátor účastníkov workshopu pozval. Na záver stretnutia predznačili organizátori ďalšiu spoluprácu, ktorá bude na uvedené podujatie nadväzovať, a to formou ďalšieho workshopu a prípravy ďalších publikácii v roku 2018.

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Premietanie filmu „Hotel Úsvit“ spojené s diskusiou s režisérkou

25. 04. 2017

Pred začatím skúškového obdobia letného semestra sa na pod záštitou dekanky fakulty premietal slovenský dokumentárny film s názvom „Hotel Úsvit“. Po ňom diváci diskutovali s režisérkou M. Rumanovou. Film je premietaný v rámci projektu Dokument na kolesách. Bol prezentovaný na viacerých domácich i medzinárodných festivaloch, kde získal viaceré ocenenia. Sleduje príbeh štyroch postáv žijúcich na ukrajinsko-slovenských hraniciach, ktoré sa pokúšajú prekročiť kruh periférnej stagnácie a skepticizmu, vyzbrojení len túžbou po šťastí. Postavy filmu si vytvárajú vlastné cestičky, ako v nepriaznivom systéme fungovať, často na hranici zákona či logiky bežného človeka, no o to sú ich príbehy expresívnejšie, „náhodilejšie“, či ľudskejšie. Ich spoločnou realitou je mesto Čierna nad Tisou - kedysi "Zlatá brána socializmu", dnes brána do temných vôd východnej Európy. Diváci mali po filme možnosť diskutovať s režisérkou na rôzne témy. Zaujímali ich najmä dôvody prečo si autorka vybrala Čiernu nad Tisou, prečo práve tie postavy, ktoré videli, ako sa vyvíjal ich osud ďalej po vypnutí kamery, či ako taký film slovenskej produkcie vzniká. Napriek tomu, že film mal pomerne pochmúrnu atmosféru, záverom diváci s režisérkou skonštatovali, že väčšina ľudí, žijúcich na hrane životnej situácie, túto nevníma ako tragédiu, práve naopak, ľudia sú so svojím životom spokojní a našli si spôsob, akým ho „najlepšie prežiť“.

Dominika Kučerová

Transcarpathian Legal Readings

Transcarpathian Legal Readings

20. - 22. 04. 2017

V dňoch 20. - 22. apríla 2017 sa v Užhorode, v metropole Zakarpatska, na Ukrajine konal IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Transcarpathian Legal Readings, ktorej spoluorganizátorom bola spoločne s Ministerstvom vedy a vzdelávania Ukrajiny, Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode, Karlovou univerzitou v Prahe, Szegedskou národnou univerzitou v Szegede, Paneurópsku univerzitou, Akadémiou Yaroslava Múdreho v Charkove, Právnym inštitútom Verchovnej rady Ukrajiny a ďalšími, aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. V organizačnom výbore konferencie pracovala dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. a prodekanka ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D., ktorá vystúpila s prednáškou Legal Issues of State-Church Relations in the Slovak Republic v rámci plenárneho zasadnutia konferencie. Spoločne s predstaviteľmi Univerzity Karlovej v Prahe sa zúčastnila stretnutia s rektorom Užhorodskej národnej univerzity prof. Volodymirom I. Smolankom, ako aj s vedením Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity dekanom prof. Yaroslavom Lazurom a prodekanmi doc. Oleksandrom Bilashom a prodekankou pre vedeckú činnosť Tetiyanou O. Karabin. Nechýbalo ani stretnutie a diskusia so študentmi fakulty. Po úspešnej spoločnej konferencii s Právnickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Slovensku v roku 2016 ide o prvé z plánovaných spoločných vedeckých aktivít v roku 2017.

Michaela Moravčíková

Naši absolventi v komunálnej politike

07. 04. 2017

Druhý ročník stretnutia absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa konal 7. apríla 2017 na pôde fakulty, a niesol sa v znamení zdieľania skúseností z praxe v komunálnej politike. Po privítaní a úvodnom slove dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. podujatie moderoval prodekan JUDr. Róbert Robrovodský, PhD., LLM. Jadrom stretnutia bola odborná diskusia s dvomi významnými absolventmi našej právnickej fakulty, ktorí sú zároveň dvomi najmladším slovenskými primátormi miest. Primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. a primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD. trpezlivo odpovedali na množstvo moderátorových otázok, i otázok ostaných absolventov a učiteľov fakulty, ktorí sa podujatia zúčastnili. Rezonovala nielen problematika eurofondov, dopravy, stavebníctva a architektúry, ale aj problémy občianskeho spolunažívania a právomocí volených predstaviteľov samospráv. Neopomenuli ani školské zážitky a reflexiu kvality právnického vzdelávania v súvislosti s ich doterajšou praxou. Po diskusii nasledoval hudobný program a spoločenské stretnutie.

Michaela Moravčíková

Právnici o aktuálnych otázkach trestania vo verejnej správe

07. 04. 2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala dňa 7. apríla 2017 česko-slovenskú vedeckú konferenciu na tému „Zásady zákona o správnom trestaní“.
Záštitu nad odborným vedeckým podujatím prevzala doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť slobodný a nezávislý priestor pre diskusiu učiteľov správneho práva a trestného práva, ale aj zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, sudcov a prokurátorov, zverejniť ich podnety a názory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný obsah budúceho zákona o správnom trestaní. Ten by mal na Slovensku v budúcnosti plniť funkciu zákona kódexového charakteru, upraviť princípy a všeobecná pravidlá prejednávania správnych deliktov bez toho, aby bolo potrebné novelizovať osobitné zákony upravujúce skutkové podstaty správnych deliktov.

Nezastupiteľný význam mala účasť odborníkov z Českej republiky, v ktorej už obdobný zákon bol prijatý – zákon č. 250/2016 Zb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ich názory sa stali cenným zdrojom informácií pre slovenskú legislatívu.

Účastníkmi konferencie boli predovšetkým učitelia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova univerzita v Prahe) z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave), z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupcovia Policajnej akadémie Českej republiky a Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Správne trestanie patrí medzi najvýznamnejšie právomoci verejnej správy. Zákony musia jednoznačne a jasne deklarovať pravidlá zlučiteľné s požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva. Nedostatočnú úpravu, negarantujúcu jednotný európsky štandard ochrany osôb zaručený Radou Európy, nemožno v praxi nahrádzať používaním analógie, ani odkazmi na súdnu judikatúru, ktorá zabezpečuje ochranu osôb na základe podaných žalôb len v konkrétnych prípadoch. Taká situácia je na Slovensku trvalo neudržateľná. Vedie k nezákonnosti rozhodovania vo verejnej správe a neprimeraným spôsobom presúva bremeno právnej ochrany občanov na súdy.

Orgány verejnej správy musia mať jednoznačne vymedzenú právomoc, z platnej právnej úpravy musia vyplývať jasné pravidlá pre jej uplatňovanie. Tým sa zabezpečí nielen účinnosť výkonu verejnej správy, ale predovšetkým ochrana osôb v rámci ich ústavou zaručeného práva na spravodlivý proces.

Účastníci konferencie zamerali svoje vystúpenia tak, aby ich obsah bol využiteľný pre formuláciu legislatívneho zámeru zákona o správnom trestaní. Je jedným z plánovaných odborných výstupov grantu APVV-0024-12 venovaného téme ochrane základných práv a slobôd vo verejnej správe, ktorý rieši katedra. V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, by mal zahŕňať:
- zhodnotenie platnej právnej úpravy,
- hlavné dôvody na vypracovanie zákona o správnom trestaní,
- ciele navrhovaného zákona,
- obsah navrhovaného zákona (rozsah a stručný obsah jednotlivých častí zákona).

Nezávislá výzva akademického prostredia mala byť podnetom pre politikov, aby naďalej neponechali tento spoločenský problém bez povšimnutia.
Trnavská univerzita v Trnave vydá v roku 2017 z tohto úspešného vedeckého podujatia zborník referátov určený tým, ktorí sa zaujímajú o problematiku presadzovania práva na spravodlivý proces pri prejednávaní priestupkov a iných správnych deliktov.

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
odborná garantka konferencie

Varšavské povstanie 1944

04. 04. 2017

Poľsku a jednej z neprehliadnuteľných udalostí jeho dejín patrilo v poradí už tretie z cyklu podujatí Naši susedia - naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou. Sprievodnú výstavu Varšavské povstanie vo foyeri fakulty otvoril prvý radca veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Piotr Samerek. V následnej prednáške ponúkol svoj pohľad na poľsko-slovenské vzťahy v priebehu dejín. Zaujal nielen skutočnosťami, ktoré sa týkali Jagelonskej a Trnavskej univerzity, ale aj fenoménu hôr, Goralov, obrazu Slovákov v poľskej literatúre. Napokon sa dotkol analógií Slovenského národného povstania a Varšavského povstania. Agata Matysiok z Opolskej univerzity detailne aj prostredníctvom mediálnych vstupov priblížila vznik, priebeh, význam a pripomínanie si Varšavského povstania z roku 1944. O dejinách Poľska od roku 1945 po súčasnosť hovoril Pawel Ukielski, zástupca riaditeľa Múzea Varšavského povstania vo Varšave. Podujatie otvorilo jednu z ďalších oblastí histórie a umožnilo študentom hlbšie sa zamyslieť na súvislosťami histórie a práva.

Michaela Moravčíková

 

Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov

03. 04. 2017

Workshop zameraný na skvalitnenie výučby na Právnickej fakulte TU a tesnejšie priblíženie jej výsledkov požiadavkám justičnej praxe pod názvom Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov sa na pôde fakulty uskutočnil dňa 3. 4. 2017. Podujatie otvorila dekanka Právnickej fakulty TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva PF TU doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD. Lektorov privítal a predstavil moderátor JUDr. Eduard Korpáš, PhD. Úvodná prednáška patrila JUDr. Antonovi Jačekovi, predsedovi Krajského súdu v Trnave, ktorý zaujal osobnými skúsenosťami zo súdnej praxe a ponúkol podnety pre právnické vzdelávanie. Rovnako aj JUDr. Igor Malý, predseda Okresného súdu v Trnave začal svoj príspevok spomienkou na začiatok vlastnej právnickej praxe a nedostatok praktických skúseností. Špecifikoval požiadavky na výkon jednotlivých právnických povolaní. Predseda Okresného súdu v Galante JUDr. Ľuboš Szigeti zdôrazňoval potrebu zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí pre sporové strany. Predstavil svoju výučbu na Justičnej akadémii prostredníctvom modelových pojednávaní. Ťažisko jeho prezentácie patrilo priblíženiu práce okresného súdu, ktorému predsedá a podmienkam pre prijímanie pracovníkov do dočasnej štátnej služby. Záverečná časť podujatia patrila otázkam prokuratúry a prednáškam zástupcov krajskej a okresnej prokuratúry v Trnave. Lektori z justičnej praxe akcentovali výchovu absolventov najmä pre súdy, advokáciu, štátne orgány, v menšej miere pre prokuratúru alebo výkon povolania exekútora. Zdôrazňovali dôležitosť správneho ale aj rýchleho rozhodovania, pretože pomalá spravodlivosť je odmietnutou spravodlivosťou. Ako jednu z najdôležitejších požiadaviek tiež formulovali dokonalé poznanie vnútroštátneho práva a integritu vykonávajúcich právnické povolanie. Ocenili záujem Právnickej fakulty TU poznať aktuálne požiadavky justičnej praxe a aplikovať ich vo vzdelávacom procese.

Michaela Moravčíková

Prednášky Piotra Pinora na Právnickej fakulte TU

28. 03. 2017

Dňa 28. marca 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnili prednášky dr hab. prof. UŚ Piotra Piniora, ktorý je vedúcim Katedry hospodárskeho a obchodného práva z Fakulty práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach. Obsahom prvej prednášky bola Európska spoločnosť (Societas Europaea) a obsahom druhej prednášky bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu. Návštevu prof. Piotra Piniora na našej fakulte sme privítali a veríme, že aj v budúcnosti bude možnosť kooperácie medzi našou právnickou fakultou a Fakultou práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach.

Marek Maslák

 

 

GULAG

22. 03. 2017

Ďalším v sérii cyklu vedeckých podujatí Naši susedia - naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou, bolo vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou pod názvom Gulag, organizované v spolupráci s Maďarským kultúrnym inštitútom v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2017 na pôde Právnickej fakulty TU. Vedeckému podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Gulag – Maďari v táboroch Sovietskeho zväzu 1944-1946, ktoré vo foyeri fakulty krátkym príhovorom uskutočnil Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave spoločne s dekankou PF TU doc. JUDr. Mgr. A. Olšovskou, PhD. Podujatie následne pokračovalo úvodným slovom Dr. Molnára a prednáškami publicistu Ing. Petra Juščáka o histórii gulagov, ich organizácii a právnických súvislostiach ich vzniku, ich existencie a zániku, a najmä skutočností odvlečenia obetí vtedajšieho režimu. Pripomenul i konkrétne osudy ľudí a ich odkazy pre dnešok. Erudované a senzitívne autorove zasvätenie do problematiky podnietilo živú diskusie so študentmi.

Michaela Moravčíková

ELSA Maynooth International Negotiation Competition 2017

10. - 13. 03. 2017

V dňoch 10. - 13. marca sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže vo vyjednávaní medzinárodných zmlúv v írskom meste Maynooth. Súťaž spočívala vo vyjednávaní medzinárodnej zmluvy a jej podmienok medzi dvoma stranami. Pred začatím negociácií boli obom tímom poskytnuté všeobecné informácie, na ktorých mali postaviť svoje argumenty. Každý z tímov zároveň dostal tajnú informáciu, ktorá nebola prístupná druhému tímu.

Boli sme milo prekvapení, že sa súťaže zúčastnili tímy z celého sveta. Spolu nás bolo 19 tímov, kde väčšinu tvorili tímy z Indie. Ďalšie boli napríklad z krajín ako USA, Francúzsko, Holandsko, Belgicko alebo Španielsko. Každý tím na začiatku vyjednávania predstavil svoju stratégiu dvom sudcom, nasledovalo samotné vyjednávanie, v ktorom bolo potrebné pracovať ako tím, pohotovo reagovať na argumenty protistrany a snažiť sa s druhou stranou dohodnúť na znení zmluvy a jej podmienkach. Po vyjednávaní sa každý tím opäť stretol so sudcami, ktorí mu poskytli objektívnu odozvu a poukázali na silné i slabé stránky prejavu prezentovaného počas vyjednávania. Po ukončení náročných vyjednávaní sme spolu s ostatnými účastníkmi navštívili hlavné mesto Írska- Dublin, kde nám organizátori prostredníctvom sprievodcu priblížili históriu mesta a samotného Írska.

V nasledujúci deň nasledovalo veľké finále, ktorého víťazom sa stal tím z USA, ktorý predviedol úžasné schopnosti z oblasti negociácie. Súťaž bola zavŕšená galavečerou.
Okrem neuveriteľných zážitkov a nových priateľstiev so študentami z celého sveta sme si odniesli aj mnoho skúseností. Tie sme nadobudli vďaka výbornej práci sudcov, ktorí podrobne sledovali naše prejavy a poskytli nám neoceniteľné rady. Zároveň nám veľmi pomohlo sledovanie ostatných tímov, hlavne tím z USA a Španielska vo veľkom finále, ktorí nám predviedli ich jedinečné praktiky negociácií. Taktiež sme v súťaži mali možnosť spoznať taktiky negociácií rôznych kultúr sveta. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať fakulte, ktorá nám vo všetkých smeroch veľmi pomohla. Na záver by sme chceli apelovať na všetkých ďalších študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa akejkoľvek medzinárodnej súťaže, aby neváhali a spravili ten prvý krok a prihlásili sa.

Filip Fabian, Katarína Močková

Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole?

10.03.2017

Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole? Táto otázka bola zároveň názvom odborného workshopu určeného pedagógom Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorý sa konal 10. marca 2017 na pôde fakulty. Viedol ho Mgr. Pavol Žilinčík, skúsený právnik, člen súdnej rady, ktorý sa dlhodobo venuje justícii a otázkam etiky v súvislosti s justíciou a výkonom právnických povolaní. Účastníkov do problematiky voviedol nielen kazuistikou, ktorú bolo potrebné riešiť, ale aj konkrétnymi prípadmi, ktorými sa súdna rada zaoberala v ostatných rokoch. Významná časť podujatia bola venovaná právnickej etike vo výchovno-vzdelávacom procese a zvlášť pri vzdelávaní budúcich právnikov. Záver podujatia patril otázkam etického kódexu sudcov. Podujatie bolo pre pedagógov fakulty vítaným obohatením nielen z hľadiska preberanej matérie, ale aj postupov, ktoré prednášajúci zvolil pre naplnenie cieľov podujatia. Finálnym výstupom bude nepochybne aj väčšia pozornosť venovaná etike pri výučbe na PF TU.

Michaela Moravčíková

Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde

22. 02. 2017

Dňa 22. februára 2017 prednášal študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vedúci Politického a obchodného oddelenia Veľvyslanectva Českej republiky v Slovenskej republike JUDr. Pavel Hladký, ktorý je zároveň jedným z popredných odborníkov na medzinárodné právo. Vo svojej prednáške Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde predstavil antarktický zmluvný systém, ktorého základom je Antarktická zmluva o mierovej vedeckej spolupráci a demilitarizácii podpísaná roku 1959 dvanástimi štátmi, ktorá vstúpila do platnosti roku 1961. Zaručuje ochranu prírody Antarktídy, slobodu vedeckého výskumu v tejto oblasti a vylúčenie vojenskej aktivity na tomto kontinente. Priblížil najmä kontrolné mechanizmy a ich praktickú aplikáciu. Zaujal vlastnými skúsenosťami i fotografiami  z antarktického prostredia, priblížil študentom dôležitosť práva a jeho aplikácie pre zachovanie prírody najjužnejšieho svetadielu.

Michaela Moravčíková

 

1, 2