Podujatia

Minulé podujatia

Športovec: podnikateľ alebo zamestnanec?

14. 06. 2024

Dňa 14.6.2024 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil workshop k novele zákona o športe. Prednášky a diskusie sa venovali najmä problematike pracovnoprávneho a obchodnoprávneho statusu športovcov a športových odborníkov. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied a okrem odborníkov na danú problematiku sa podujatia mohli zúčastniť aj naši študenti.

Ingrid Lanczová

Human Rights and Public Governance in Modern Conditions

28. 05. 2024

Dňa 28. 5. 2024 sa v Černoviciach na Ukrajine konala medzinárodná vedecká konferencia VІІth International Legal Forum Human Rights and Public Governance in Modern Conditions, Podujatie zorganizovala Právnická fakulta Národnej ukrajinskej univerzity Jurija Fedkoviča v Černoviciach v spolupráci s Právnickou fakultou TU v Trnave, Právnickou fakultou Slobodnej univerzity vo Varne, Bulharsko, Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickou fakultou Univerzity v Konstanci, Rumunsko, Právnickou fakultou Moldavskej štátnej univerzity v Kišiňove,  Právnickou fakultou Univerzity Tarasa Ševčenka v Kyjeve, Právnickou fakultou Jaroslava Múdreho v Charkove a Centrom ľudských práv v Kyjeve. Právnická fakulta je každoročne spoluorganizátorom konferencie, a v čase vojny sa podujatia zúčastňuje online.

Michaela Moravčíková

Účasť na medzinárodnom workshope BELONG v Anglicku

24. 05. 2024

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola prizvaná na účasť na medzinárodnom workshope BELONG, ktorý sa uskutočnil na Nottingham Trent University v Anglicku. Workshop s celým názvom "Rethinking belonging, wellbeing and inclusion at universities" bol zameraný na podporu duševného zdravia študentov a akademických pracovníkov. Hlavný program sa uskutočnil 24. mája 2024 a za Právnickú fakultu sa ho zúčastnila prodekanka pre vzdelávanie, JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. Témami prednášok, práce v tímoch a diskusií v medzinárodnom prostredí boli najmä podpora duševného zdravia v škole, efektívne zdieľanie informácií a nevytváranie informačného smogu či znižovanie stresovej záťaže. Podujatie bolo spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student & Staff Wellbeing a bolo zorganizované na vysokej úrovni. Identifikované boli spoločné problémy naprieč európskymi krajinami, ktoré sa workshopu zúčastnili - napríklad dôvody, ktoré tradične predstavujú záťaž pre študentov pri prechode na vysokoškolské vzdelávanie, ale aj dôvody, ktoré sú osobitne na vzostupe v súčasnosti. Účastníci workshopu zdieľali svoje etablované príklady dobrej praxe na školách s cieľom vzájomnej inšpirácie, pričom konkrétne výsledky budú výstupom projektu: www.fphil.uniba.sk/belong
Osobitné poďakovanie zo strany Právnickej fakulty patrí v tejto súvislosti doc. Pleschovej z Univerzity Komenského v Bratislave a Asociácii pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorá podujatie spoluorganizovala.

Ingrid Lanczová

Deň mootcourtov

09. 05. 2024

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva zorganizovala Moot court day, počas ktorého študentom sprostredkovala informácie týkajúce sa simulovaných súdnych sporov, ktorých sa naši študenti doteraz úspešne zúčastnili a dosiahli výborné výsledky. V anglickom jazyku sú to spory z oblasti kozmického práva, medzinárodného humanitárneho práva, európskeho práva, športového práva, medzinárodného práva verejného ako aj ľudskoprávny spor. Informácie zazneli aj k simulovaným sporom z európskeho práva a rímskeho práva, ktoré sú v slovenskom/českom jazyku. O svoje poznatky sa podelili tak kouči našich tímov ako aj študenti, súťažiaci.

Ingrid Lanczová

 

Bezpieczeństwo prawne stron w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym

09. 05. 2024

V dňoch 8. - 10. 5. 2024 bola Právnická fakulta TU spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Bezpieczeństwo prawne stron w postępowaniu administracyjnym, cywilnym i karnym w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina". Podujatie sa konalo v Lubline, v Poľskej republike. Hlavným organizátorom bola Poľská akadémia vied, Právnická komisia, Oddelenie v Lubline. Spoluorganizátormi Centrum pre porovnávací výskum právnych postupov Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Lubline, Nadácia pre rozvoj Katolíckej univerzity v Lubline, Fakulta práva a verejnej správy Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Lubline Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej univerzity ministerstva vnútra vo Ľvove (Ukrajina), Oddelene práva Vedeckej spoločnosti Katolíckej univerzity v Lubline. Aktívne, s príspevkami sa podujatia zúčastnili dr. Ingrid Lanczová, dr. Michaela Moravčíková a doc. Peter Varga.

Michaela Moravčíková

 

Nehnuteľnosti

03. 05. 2024

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripravila študentom ďalšiu zaujímavú prednášku, tentoraz na tému "Nehnuteľnosti". Dňa 03. mája 2024 sa študentom venoval náš kolega JUDr. Jiří Štumar z Plzne (ČR). JUDr. Štumar je advokát, ktorého prax sa zameriava práve na oblasť nehnuteľností, preto študentom poskytol nielen teoretické základy českej právnej úpravy, ale aj priblížil ich praktické uplatnenie. V rámci prednášky sa v kontexte analyzovanej oblasti zároveň venoval porovnaniu českej a slovenskej právnej úpravy. Po prednáške študenti využili priestor na diskusiu a pýtali sa JUDr. Štumara najmä na praktické aspekty vybranej úpravy.

Dominika Moravcová

 

Konferencia o európskom práve

02. 05. 2024

Dňa 2. mája 2024 sa na Právnickej fakulte TU konala konferencia o európskom práve EU Justice Insight. Konferencia bola spoluorganizovaná zástupcami organizácie Európsky Dialóg zo Slovenska, Česka a Bulharska ako aj Slovak Foreign Policy Association, ktorá zabezpečila účasť poslanca Európskeho parlamentu, kandidátky na poslankyňu a pána podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, s cieľom pripomenúť dôležitosť nášho členstva v EÚ a účasti v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Konferencia bola rozdelená na viacero blokov. Úvodom bol predstavený medzinárodný projekt EU Justice Insight, ktorý pomáha zorientovať sa v európskej judikatúre. Projekt poskytol možnosť viacerým študentom zúčastniť sa aj návštevy európskych inštitúcií - o svojej skúsenosti porozprávala aj naša študentka, Bc. Radka Karellová. V rámci blokov o európskej integrácii a Súdnom dvore EÚ vystúpili aj vyučujúci PF TU, doc. JUDr. Peter Varga, PhD. a JUDr. Ing. Dominika Moravcová, MBA, a Mgr. Martin Mach z katedry európskeho a medzinárodného práva na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Ingrid Lanczová

 

 

Artificial Inteligence

24. 04. 2024

Dňa 24.04.2024 sa na pôde Právnickej fakulty tu v Trnave konala prednáška Artificial Inteligence. Leghal and ethical Aspects of Artificial Inteligence, ktorú študentom predniesol dr. Piotr Drobek, ktorý prednáša na Fakulte práva a verejnej správy Univerzity kardinála Štefana Wyszyńského vo Varšave. Je tiež poradcom predsedu Úradu na ochranu osobných údajov. Bol predsedom Spoločného dozorného orgánu pre colníctvo a je predsedom Koordinačnej skupiny pre dohľad nad colným informačným systémom (CIS) Európskej únie. Je tiež spoluautorom popredných poľských komentárov k jednotlivým článkom zákona o ochrane osobných údajov a zákona o digitálnych službách a spoluzakladateľom nadácie Panoptykon.

Michaela Moravčíková

 

 

Sustainable Development and Institutional Capacity in the Conditions of War: National and International Legal Aspects

26. 04. 2024

Právnická fakulta TU v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferenice XVI International Scientific and Practical Conference Transcarpathian Legal Readings: Sustainable Development and Institutional Capacity in the Conditions of War: National and International Legal Aspects, ktorá sa konala 26. - 27. apríla 2024 v Užhorode. Popri hlavnom organizátorovi, Právnickej fakulte Užhorodskej národnej univerzity, boli ďalšími spoluorganizátormi, PF UK v Bratislave, PF MU v Brne, PF Univerzity v Gráci, PF Univerzity v Arade, Grassroots Institute v Montreale, NGO «University Center of Social and Legal Support» Užhorod, a Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation Užhorod. Ide o ďaľšiu s každoročných konferencií v rámci Transkarpatských právnických vedeckých podujatí, ktorých je naša PF TU už pravidelným spoluorganizátorom a účastníkom.

Michaela Moravčíková

 

 

O práci vyšetrovateľa

30. 04. 2024

Dňa 30. apríla sme na fakulte pripravili ďalšie podujatie zamerané na kariérové poradenstvo pre našich študentov. V rámci podujatia ,,O práci vyšetrovateľa" sa so študentmi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave stretli riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, plk. Mgr. Ján Pažický, vedúci 2. oddelenia vyšetrovania odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, mjr. Ing. Martin Mečír, služobný psychológ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, kpt. Mgr. Martin Keleši, a samostatný radca personálneho oddelenia Centra podpory Trnava, Mgr. Anna Jarabová. V diskusii študentom objasnili najmä podmienky prijatia do Policajného zboru, osobitosti pre absolventov práva, rozdiel medzi náplňou práce vyšetrovateľa a vyšetrovateľa v skrátenom konaní, najčastejšie trestné činy vyšetrované v skrátenom vyšetrovaní a riadnom vyšetrovaní, interakciu vyšetrovateľov a obhajcov, prácu v zahraničných štruktúrach ako EUROPOL či INTERPOL a benefity práce v Policajnom zbore.

Ingrid Lanczová

 

 

 

Právo v športe

24. 04. 2024

Poslednú Truniverzitnú debatu tento semester viedol JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M. z Okresného súdu Trnava. Uskutočnila sa dňa 24. apríla 2024 na tému ,,Právo v športe." Prednášajúci počas prednášky študentom načrtol, aké sú aktuálne otázky športového práva, a to napríklad charakter tohto právneho odvetvia, výkon práce v športe, zmluvy v športe, základné ľudské práva profesionálnych športovcov v športe, diskriminácia v športe, organizácia verejných športových podujatí, divácke násilie v športe, extrémizmus a rasizmus v športe, match-fixing, športový marketing, športové úrazy a zodpovednosť v športe, doping v športe, rozhodovanie sporov v športe či e-šport.

Ingrid Lanczová

Wellness Wednesday - prednáška a cvičebné techniky na zníženie stresu, zvýšenie koncentrácie a efektívnejšie učenie

24. 04. 2024

Dňa 24. apríla 2024 sme pripravili pre študentov špeciálne podujatie s názvom Wellness Wednesday - prednáška a cvičebné techniky na zníženie stresu, zvýšenie koncentrácie a efektívnejšie učenie. Pred blížiacim sa skúškovým obdobím, si študenti mohli vypočuť o príčinách a manifestácii stresovej záťaže a o dychových a cvičebných technikách na zvládanie stresu a zvýšenie sústredenia sa v záťažových situáciách, vrátane skúšok. Študenti sa mohli tiež aktívne zapojiť do demonštrácií dychových a cvičebných techník, k čomu slúžili rôzne pomôcky, ktoré nám priniesla prednášajúca, Adriana Szabo Kresanová. V rámci diskusie sme sa porozprávali aj o tom, ako správne sedieť pri dlhom učení sa či ako upokojiť dych v bezprostrednom strese.

Ingrid Lanczová

Právne aspekty darovania buniek, tkanív, orgánov a diskusia o darcovstve krvotvorných buniek

17. 04. 2024

Ďakujeme pani doktorke Fedorovej z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zástupcom organizácie Kvapka nádeje za prednášku na tému: ,,Právne aspekty darovania buniek, tkanív, orgánov a diskusia o darcovstve krvotvorných buniek", ktorá sa uskutočnila na našej fakulte dňa 17.4.2024. Ďakujeme aj našim študentom, ktorí sa zaujímajú o takéto témy a zapájajú sa do altruistických aktivít, či už zvyšovaním povedomia o nich alebo aktívnou pomocou vo forme darcovstva - sme na Vás hrdí. Práve o týchto aspektoch bola totiž táto prednáška - o objasnení si právneho rámca darcovstva, načrtnutí vybraných etických a medicínskych otázok a o diskusii o kampani ,,Máte slinu", ktorej cieľom je šíriť osvetu o darcovstve krvotvorných buniek, destigmatizovať spôsob odberu, ktorý laicky pripomína ambulantné darcovstvo krvi a rozširovať zoznam potenciálnych darcov v národnom registri. Viac o kampani: https://kvapkanadeje.sk/mate-slinu/

Ingrid Lanczová

Environmentálna kriminalita

03. 04. 2024

Bolo nám cťou privítať 3.4.2024 na fakulte plk. Ing. Mária Kerna z Prezídia Policajného zboru, ktorý viedol prednášku na tému ,,Environmentálna kriminalita". Našim študentom predstavil základné pojmy súvisiace s envirokriminalitou, následky environmentálnych trestných činov a predstavil rámcovú medzinárodnú a európsku legislatívu. Ďalej sa venoval predstaveniu vnútroštátnych bezpečnostných problémov s prihliadnutím na úlohy Policajného zboru. V rámci slovenskej právnej úpravy vysvetlil študentom vyčíslovanie rozsahu protiprávneho konania, postihovanie trestnej činnosti právnických osôb a venoval sa jednotlivým paragrafom trestného zákona upravujúcim environmentálne trestné činy na Slovensku na podklade prípadov z praxe. Pánovi riaditeľovi ďakujeme za jeho čas, želáme veľa úspechov v tomto náročnom povolaní a tešíme sa nabudúce.

Ingrid Lanczová

Súčasné výzvy modernej advokácie

06. 03. 2024

Dňa 6.3.2024 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave konalo diskusné stretnutie predstavenstva Slovenskej advokátskej komory so študentmi, učiteľmi a hosťami. V diskusii vystúpili pán predseda Slovenskej advokátskej komory, JUDr. Martin Puchalla, PhD., pani podpredsedníčka SAK, Mgr. Alexandra Čižmáriková, a regionálny zástupca SAK pre Trnavský kraj, JUDr. Igor Ribár. Podujatie moderovala pani dekanka Právnickej fakulty, doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., univ. prof. Diskutovalo sa o rôznych témach z oblasti advokácie, napr. o trhu s právnymi službami, o vplyve umelej inteligencie na právne služby, o spolupráci s advokátskymi kanceláriami počas štúdia, o uplatnení žien v advokácii a i. Účastníci vo vysokom počte využili možnosť prezenčnej aj online účasti na tomto hodnotnom a zaujímavom podujatí.

Ingrid Lanczová

Vybrané právne aspekty prípadu Nord Stream

29. 02. 2024

Dňa 29. februára 2024 sa pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala prednáška na tému "Vybrané právne aspekty prípadu Nord Stream". Prednášajúcou bola Lena Katharina Hupe z Univerzity v Osnabrücku. Nakoľko sa prednáška konala v anglickom jazyku, pozvaní boli aj všetci zahraniční študenti Trnavskej univerzity. Prednášajúca sa zamerala na vybrané právne aspekty "prípadu Nord Stream", a to najmä z pohľadu medzinárodného práva verejného. Časť prednášky bola venovaná aj otázke extrateritoriality v kontexte sankcií a otázok jurisdikcie.

Dominika Moravcová

Aktuálne otázky v oblasti zmluvných vzťahov Českej republiky a Svätej stolice so zvláštnym zreteľom na financovanie

27. 02. 2024

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody  Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 27. 3. 2024  na pôde fakulty zorganizoval  medzinárodné vedecké kolokvium  Aktuálne otázky v oblasti zmluvných vzťahov Českej republiky a Svätej stolice so zvláštnym zreteľom na financovanie. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti Financovania katolíckej cirkvi, a bolo zorganizované v spolupráci s Inštitútom konfesného práva a štátno-cirkevných vzťahov Užhorodská národná univerzita, Užhorod, Ukrajina. Účastníci kolokvia sa venovali predovšetkým existujúcim právnym rámcom a komparácii so situáciou v Slovenskej republike ako aj možným vývojom na Ukrajine. Pri tejto príležitosti Právnickú fakultu navštívil riaditeľ Inštitútu konfesného práva a štátno-cirkevných vzťahov Užhorodskej národnej univerzity profesor Oleksander Bilash, s ktorým zástupcovia vedenia fakulty zhodnotili doterajšiu úspešnú spoluprácu a načrtli ďalšie oblasti kooperácie a konkrétne vedecké počiny v rámci prebiehajúceho akademického roka.
O podujatí informovali aj na Užhorodskej národnej univerzite v Užhorode
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/law-uz-trnava.htm?fbclid=IwAR0f7981Z2n7TC1lfGuMJNAd4-DANOyGzvMQPm386ybYvCpsA4nL2xcLM4g_aem_AXAJatRm7s6eOAlvIricgagXJqvy2gI8VGHQlG7uZTCWocX6XMRhvEm10PLkzFKk7ayfKACfEsW7gW89PHIxv2cp

Michaela Moravčíková

 

Surrogacy in Greece

23. 02. 2024

Dňa 23. februára 2024  sa konala online prednáška venovaná problematike surogačných materstiev V Grécku. Grécko je jedným z členským štátom EÚ, ktorých legislatíva pomerne obšírne reflektovala na tento spôsob reprodukcie človeka. Prednášala Marianna Vasileiou, členka solúnskej advokátskej komory, lektorka na Aristotelovej univerzite v Solúne, ktorá je jednou zo zakladateliek Laboratória pre štúdium medicínskeho práva a bioetiky na tejto univerzite. V rámci  prednášky sa venovala vybraným právnym aspektom surogačných materstiev v Grécku, ktoré dopĺňala o postrehy z praxe.

Michaela Moravčíková

Zásada kontradiktórnosti ako jeden z pilierov spravodlivého trestného procesu

23. 02. 2024

Dňa 23.2.2024 sa uskutočnila prednáška externého doktoranda JUDr. Maroša Čelára na tému „Zásada kontradiktórnosti ako jeden z pilierov spravodlivého trestného procesu" prostredníctvom MS Teams. Prednáška sa zaoberala základnými zásadami ako východiskovými ideami trestného konania a rovnako tak aj zásadou kontradiktórnosti a jej významu v trestnom konaní. Obsahovala tiež stručný historický vývoj zásady kontradiktórnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, rovnako tak aj problematiku vzťahu zásady kontradiktórnosti k vybraným zásadám trestného konania. Jadro prednášky tvoril výklad o zásade kontradiktórnosti v jednotlivých štádiách trestného konania a to aj vo svetle aktuálnej judikatúry. Prednáška zameriavala svoju pozornosť aj na komparáciu právnej úpravy zásady kontradiktórnosti v trestnom konaní vo vybraných krajinách. Osobitnú pozornosť venuje analýze relevantnej judikatúry nielen z dielne rozhodovacej činnosti súdov SR, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Na záver bolo súčasťou prednášky aj kritické zhodnotenie problematiky a diskusia. Študenti sa zapájali do priebehu prednášky veľmi vecne, pričom z nej vyplynuli aj zaujímavé návrhy de lege ferenda.

Maroš Čelár

Tvorba súdnych rozhodnutí

21. 02. 2024

Sudca z Okresného súdu Trnava, JUDr. Jozef Caban, PhD., venoval doobedie našim študentom na prednáške z spojenej s diskusiou na tému ,,Tvorba súdnych rozhodnutí."
Študentom predstavil druhy súdnych rozhodnutí v trestnom konaní spolu s ukážkami ním vydaných rozhodnutí (rozsudok, trestný rozkaz, príkaz, uznesenie, opatrenie). Následne sa venoval riadnym opravným prostriedkom, spôsobu vyhlásenia rozhodnutí a formálnym náležitostiam rozsudku.
Druhá časť podujatia bola venovaná procesu tvorby rozsudku vrátane rozsahu dokazovania a praktickej analýze prípadov (napr. krádež, drogová trestná činnosť, sexuálne násilie).
Po skončení prednášky sa pán sudca v menšej skupine venoval otázkam študentov, z ktorých viacerí majú záujem venovať sa trestnému právu po skončení svojho štúdia.

Ingrid Lanczová

Šikanózne SLAPP žaloby

19. 02. 2024

Dňa 19.2.2024 sa v knižnici Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala zaujímavá prednáška na tému ,,Šikanózne SLAPP žaloby." Prednáška bola zorganizovaná v spolupráci s nezávislou organizáciou MEMO98 a advokátom JUDr. Tomášom Langerom, LL.M. Počas prednášky o tzv. strategic lawsuits against public participation odzneli informácie vysvetľujúce charakteristiku, históriu či cieľ takýchto žalôb. Prednášajúci informovali o európskej úrovni (pripravovaná smernica zahŕňajúca pod verejný záujem oblasti životného prostredia, korupcie, dezinformácií, činnosti verejne známych osôb) aj národnej úrovni (napr. s prihliadnutím na neodkladné opatrenia, žalobu na ochranu osobnosti, žalobu na ochranu dobrej povesti právnickej osoby, podnet na Úrad na ochranu osobných údajov a i.).

Ingrid Lanczová

Od digitálnych platforiem k primeranej minimálnej mzde – európske výzvy budúcnosti

30. 01. 2024

Seminár s názvom „Od digitálnych platforiem k primeranej minimálnej mzde – európske výzvy budúcnosti" sa v diskusii zástupcov akademickej obce, zástupcov zamestnancov a ďalších odborníkov z praxe zameriaval na aktuálne výzvy pre slovenského zákonodarcu súvisiace s predpokladanou transpozíciou smernice o práci pre digitálne platformy a smernice o primeranej minimálnej mzde. Účastníci seminára okrem iného diskutovali aj o praktických výzvach spojených s prípadným posudzovaním právneho charakteru práce vykonávanej pre digitálne platformy z obchodnoprávneho a pracovnoprávneho hľadiska, či o dosiahnutí primeranej výšky minimálnej mzdy v Slovenskej republike a určení objektívneho charakteru jej stanovovania.

Marek Švec

Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov

5. 12. 2023

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV zorganizovali dňa 5. decembra 2023 online prednášku na tému Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov, v ktorej jednou z hlavných myšlienok bola skutočnosť, že aj v ozbrojených konfliktoch je potrebné dodržiavať medzinárodným právom stanovené pravidlá.

Dagmar Lantajová

Diskusný workshop (seminár) na tému Obmedzenia prevodov a prechodov vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom

15. 12. 2023

Dňa 15.12.2023 sa v rámci projektu VEGA č. 1/0041/22, ktorého vedúcim je JUDr. Marek Maslák, PhD., konal odborný diskusný workshop na tému „Obmedzenia prevodov a prechodov vlastníckeho práva k poľnohospodárskym pozemkom". Účastníkmi tohto podujatia boli sudcovia najvyšších súdnych autorít (NS SR, NSS SR), pracovníci ústredných orgánov štátnej správy (MPRV SR, ÚGKK SR), pracovníci z kancelárie verejného ochrancu práv, advokáti, notári a akademici

Marek Maslák

Clinical Legal Education

13. 12. 2023

Dňa 13. decembra 2023 sa na pôde právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v zasadacej miestnosti Collegium novum, konal medzinárodný odborný seminár venovaný klinickému vzdelávaniu na právnických fakultách. Podujatia sa okrem členiek PF TU zúčastnili aj kolegyne z ukrajinskej Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a z Inštitútu sociálnych vied z Univerzity Polonia v Čenstochovej. Okrem zdieľania skúseností prebrali aj možnosti inovácií klinického právnického vzdelávania a  internacionalizácie.

Michaela Moravčíková

Rozhodnutia súdneho dvora EÚ v oblasti označovania "plant-based" potravín

13. 12. 2023

Posledný tohtoročný seminár Potravinárskej komory Slovenska a našej fakulty sa venoval problematike judikátov Súdneho dvora EÚ vo veci plant-based potravín.
Prednášajúcim bol dr. Rybnikár.
Seminár bol určený pre zástupcov potravinárskych podnikov, štátnej správy a ďalšie zainteresované osoby – zastúpené boli: ALFA BIO, ALS SK, Bidfood Slovakia, bilacon GmbH, Danone, Dr. Oetker, Emco, Eurofins Food Testing Slovakia, HUBERT J.E., Ing. Jozef Kerekréty, Jem pre Zem, Johann Kotányi, Kaufland Slovenská republika, LABAŠ, Lidl SR, McCarter, MILSY, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MINIT SLOVAKIA, Nestlé Česko, Potravinárska komora Slovenska, PRETO Ryba, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Slovenská aliancia moderného obchodu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská vegánska spoločnosť, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, TEKMAR SLOVENSKO, Transtrade, Trnavská univerzita v Trnave, UNILEVER ČR, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave a v Košiciach).
Účastníci sa dozvedeli o základných právnych normách, relevantných judikátoch Súdneho dvora EÚ a vplyve judikátov na označovanie plant-based potravín.

Ingrid Lanczová

 

Financing of the Catholic Church in Treaties and Agreements

30. 11. 2023

Dňa 30. 11. 2023 sa konala medzinárodná vedecká online konferencia, ktorú zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU v spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej  univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Ústav cirkevného práva a štátno-cirkevných vzťahov  Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a s Jean Monnet Project Strengthening and Promoting EU Studies Across India, Jawaharlal Nehru University, Naí Dillí. Podujatie sa konalo v rámci projektu VEGA 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania katolíckej cirkvi.

Michaela Moravčíková

 

Reforma Rímskej kúrie a cirkev na Slovensku

30. 11. 2023

Katedra rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity zorganizovala vo štvrtok, 30. novembra 2023 stretnutie a diskusiu so vzácnym hosťom, otcom arcibiskupom prof. ICDr. Cyrilom Vasiľom, SJ, PhD., ktorý vtipne aj vážne porozprával nielen o svojej životnej ceste a o svojom kňazskom povolaní a službe biskupa, ale aj o mnohých humorných zážitkoch, ktorým „čelil" počas svojej služby. Ďakujeme nášmu hosťovi za výbornú atmosféru a našim študentom za ich hojnú účasť na podujatí!

Štefan Zeman

 

Úrazy mozgu - závažný medicínsky, celospoločenský, rodinný a osobný problém

30. 11. 2023

V poradí ďalšia Truniverzitná debata pre všetkých študentov Trnavskej univerzity v Trnave sa konala dňa 30.11.2023 a vystúpil na nej prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. z Katedry verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Témou prednášky boli úrazy mozgu. Pán profesor úvodom vysvetlil, ako sa vedomosti a spolupráca v tejto oblasti rozšírili z USA do strednej Európy a akú úlohu v tom zohrávala práve Trnavská univerzita v Trnave a pán profesor s jeho kolegami. V prednáške sa ďalej venoval rôznym aspektom problematiky úrazov mozgu, a to medicínskemu, verejno-zdravotnému, etickému a právnemu (načrtnutá bola problematika informovaného súhlasu v prípade kómy či podstatného znaku lege artis postupu lekárov, ktorým je súlad s poznatkami medicíny a biomedicínskych vied). Prof. Rusník predstavil ďalšie plánované aktivity našej univerzity v predmetnom výskume (napr. rozšírenie výskumu biomarkerov) a v rámci diskusie sa pozornosť venovala najmä možnostiam spolupráce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce s Právnickou fakultou a témam, ktoré si vyžadujú spoločný zdravotno-právny náhľad.

Ingrid Lanczová

Charta základných práv EÚ

29. 11. 2023

Dňa 29.11.2023 sa konala ďalšia Truniverzitná debata pre študentky a študentov Trnavskej univerzity, na ktorej sa mohli oboznámiť s Chartou základných práv EÚ. Prednášajúcimi boli doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Eva Kluková zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Úvodom pani magisterka predstavila najmä postavenie, aktivity a kompetencie SNSĽP. Následne sa pani docentka venovala histórii prijatia Charty, dôvodom jej prijatia (s objasnením príčin ako historická zmena EÚ z ekonomického na politické zoskupenie, pristúpenie členov, kde vládli nedemokratické režimy či východisko pre vzťahy s tretími krajinami), štruktúre, vysvetleniu testu uplatniteľnosti Charty, užitočným zdrojom k Charte a jej uplatňovaniu. Napokon sa študenti mohli interaktívne zapojiť do riešenia prípadových štúdií cez SLIDO, kde prednášajúca okrem cvičení edukačne uviedla aj relevantnú vnútroštátnu a európsku právnu úpravu. V rámci diskusie sa preberali tzv. principles common to the member states.

Ingrid Lanczová

 

Umelá inteligencia v pracovnom práve

28. 11. 2023

Workshop týkajúci sa umelej inteligencii bol zameraný na niektoré následky  nasadenia systémov umelej inteligencie do pracovného života, ktoré je v určitých oblastiach pracovného života už dnes realitou a má pred potrebnou právnou úpravou významný predstih. Identifikovalo sa, v  ktorých oblastiach  pracovných vzťahov sa najviac dotýka nasadenie systémov umelej inteligencie a ktoré  budú  v najbližšej  budúcnosti  vyžadovať   legislatívne zmeny  voblati  pracovného práva  a pracovnoprávnych vzťahov. Nasadenie systémov umelej inteligencie je už  v súčasnosti aktuálne  najmä v oblasti personálnej práce pri výbere uchádzačov o zamestnanie v rámci predzmluvných vzťahov. Aj v priebehu trvania pracovnoprávneho vzťahu  systémy umelej inteligencie umožňujú detailnú kontrolu zamestnancov, najmä z hľadiska efektívnosti využívania pracovného času, čo má následne  vplyv na celú oblasť odmeňovania zamestnancov. Vo výskume vyššie uvedenej problematiky  sa bude  treba zaoberať aj právnym postavením zamestnanca voči tzv. digitálnym pokynom"  vysoko automatizovaných systémov umelej inteligencie, zodpovednostnými právnymi vzťahmi v pracovnom práve ako aj rozšírením doterajšej participácie zástupcov zamestnancov pri ochrane zamestnanca  pred prípadnými  negatívnymi účinkami umelej inteligencie na zamestnancov.

Helena Barancová

Právo na ochranu zvierat - ako zlúčiť morálku a legislatívu?

23. 11. 2023

V novembri mali naši študenti možnosť zúčastniť sa workshopu na tému ,,Právo na ochranu zvierat - ako zlúčiť morálku a legislatívu?", pod vedením JUDr. Nikoly Ďurčíkovej z organizácie Zvierací ombudsman a nášho študenta, Juraja Landczmana. S workshopom bola spojená dobrovoľná materiálna zbierka do útulkov - účastníkom workshopu aj všetkým, ktorí prispeli do zbierky ĎAKUJEME. Prvá časť workshopu sa venovala súčasnej slovenskej právnej úprave a diskusii o tom, čo pre prevenciu týrania a ochranu zvierat priniesla novela Trestného zákona a tiež ako jednotlivci dokážu pomôcť prostredníctvom inštitútu ,,Zelená linka". V druhej časti workshopu sa študenti, pod vedením ich kolegu Juraja Landczamana, venovali riešeniu reálnych prípadov zameraných na ochranu zvierat, ktoré v minulosti ZO riešil. Osobitná vďaka patrí JUDr. Nikole Ďurčíkovej za to, že prijala pozvanie a našla si čas pre našich študentov.

Enara Könözsyová

Prednáša Rebecca Lilla Hassanová

23. 11. 2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripravila dňa 23. novembra 2023 pre svojich študentov ďalšie odborné podujatie, tentokrát zamerané na oblasť medzinárodného trestného práva. Študentov sme pozvali do priestorov knižnice, kde im prednášala JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, PhD. z Central European Academy (Budapest). Nakoľko boli pozvané aj naše zahraničné študentky a študenti, ktorí sú súčasťou programu Erasmus, prvá časť podujatia prebiehala v anglickom jazyku na tému "Zákaz mučenia". Druhá časť podujatia prebiehala v slovenskom jazyku so zameraním sa na Medzinárodný trestný súd a jeho jurisdikciu. V závere podujatia sa prednášajúca podelila so študentmi o základné výstupy svojho výskumu k implementácii Rímskeho štatútu v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4). Všetkým prítomným ďakujeme za účasť.

Dominika Moravcová

Truniverzitné debaty - Situácia transrodových ľudí

22. 11. 2023

Dňa 22. 11. 2023  Zara Kromková, komunitná pracovníčka komunitného a poradenského centra pre LGBTI+ ľudí PRIZMA v Košiciach, členka O.Z. TransFúzia a O.Z. Saplinq, vrámci Truniverzitných debát priblížila spoločenské, právne a medicínske pojmy spájané s komunitou LGBTQ+. Vysvetlila náročný proces tranzície na Slovensku, ktorý sa stáva čoraz menej dostupným, ako aj jej osobnú skúsenosť, pričom zdôraznila významné aktivity poradenských centier.

Rebeka Mária Steinová

Persecuted for the Faith: Economic Aspects

22. 11. 2023

22.11. 2023 Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU organizoval spoločne s Inštitútom konfesného práva Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina medzinárodné vedecké kolokvium Persecuted for the Faith: Economic Aspects. Podujatie sa konalo pri príležitosti každoročného pripomenutia si všetkých tých, ktorí trpia pre svoju vieru alebo presvedčenie v Červenú stredu - tretiu stredu v mesiaci november. Kolokvium bolo zorganizované v rámci projektu Vega 1/0170/21 Medzinárodné právne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania katolíckej cirkvi a bolo koncentrované na ekonomické aspekty súvisiace s prenasledovaním veriacich a cirkví a náboženských spoločností.

Michaela Moravčíková

Arabsko-izraelský konflikt

16. 11. 2023

Dňa 16. novembra 2023 sa uskutočnila prednáška Mgr. Antona Fogaša, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity a Sekcie aplikovanej geografie SGS pri SAV na tému Arabsko-izraelský konflikt, história a súčasnosť z pohľadu politickej geografie. Prednášajúci oboznámil účastníkov prednášky s históriou osídlenia územia dnešného Štátu Izrael a okupovaných území, o medzinárodnej správe tohto územia ako aj s okolnosťami, ktoré predchádzali vzniku Štátu Izrael.

Dagmar Lantajová

Príprava na integračný proces Ukrajiny do EÚ

15. 11. 2023

Dňa 15. 11. 2023 prednášal na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave prof. Jaroslav Lazur, dekan Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode o príprave Ukrajiny na integračný proces do Európskej únie.
Michaela Moravčíková

Truniverzitné debaty - O živote nevidiacich

15. 11. 2023

Dňa 15. 11. 2023, Michal Tkáčik, podpredseda Únie nevidiacich a slabozrakých na Slovensku a hlavný koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo v Slovenskej knižnici pre nevidiacich priblížil študentom PF TU dennodenné problémy nevidiacich a slabozrakých. Osobitne sme sa porozprávali o nevidiacich deťoch od útleho detstva po integráciu v školách, na ktorú by sme sa mali na Slovensku viac sústrediť, a o prístupe vidiacich.

Rebeka Mária Steinová

V súdnej sieni s trestným sudcom

13. 11. 2023

Dňa 13.11.2023 prednášal našim študentom vo fakultnej súdnej sieni trestný sudca z Okresného súdu Trnava, JUDr. Jozef Caban, PhD. Študentom predstavil prácu a právomoci trestného sudcu. Podujatie sa konalo v rámci cyklu prednášok o kariérovom poradenstve, takže súčasťou prednášky boli aj informácie o tom, ako sa stať sudcom, aká môže byť motivácia stať sa sudcom, ale zároveň aké negatíva môžu výkon sudcovskej profesie sprevádzať. Pán sudca priebežne odpovedal aj na študentské otázky, napríklad z vlastnej skúsenosti porovnal výkon advokácie s výkonom profesie sudcu, vysvetlil zmeny, ktoré priniesla tzv. súdna mapa a na anonymizovaných prípadoch predstavil dennú realitu v súdnej sieni, v ktorej sa prejednávajú trestné činy. Ďakujeme za jeho čas a energiu, ktorú venoval našim študentom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Ingrid Lanczová

Stavovská a profesijná organizácia - subjekt verejnej správy

10. 11. 2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala 10. novembra 2023 v rámci Týždňa vedy a techniky vedeckú konferenciu so zahraničnou účasťou. Záštitu nad odborným podujatím prevzala dekanka Praf TU, doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. prof. Išlo v poradí o tretiu z troch plánovaných vedeckých konferencií v rámci projektu VEGA č. 1/0089/21 "Záujmová korporácia ako subjekt a objekt výkonu verejnej správy".

Cieľom konferencie bolo:

- objasniť právnu povahu úkonov stavovských a profesijných organizácií,
- analyzovať právne prostriedky nápravy nezákonných rozhodnutí komôr,
- objasniť hmotnoprávne aspekty disciplinárnej zodpovednosti a analyzovať procesnoprávne aspekty konania vo veciach disciplinárnych previnení členov stavovských a profesijných organizácií.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vydala z tohto úspešného vedeckého podujatia recenzovaný zborník referátov v online forme. V roku 2024 bude zborník k dispozícii aj v printovej podobe.

 Soňa Košičiarová

Europeizácia správneho práva

08. 11. 2023

Prednáška prof. Tetyany Karabin z Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, na tému Europeizácia správneho práva sa na pôde PF TU konala  8. 11. 2023, 12. 45, PF TU v Trnave. Profesorka Karabin sa zamerala predovšetkým na snahy Ukrajiny dosiahnuť a priblížiť integračný proces do Európskej únie.
Michaela Moravčíková

Základy ochrany osobných údajov

08. 11. 2023

Dňa 8.11.2023 sa na Právnickej fakulte TU uskutočnila prednáška pplk. JUDr. Mgr. Andrei Jeckovej, PhD. z odboru preventívno-bezpečnostnej služby Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. Témou bola ochrana osobných údajov, pričom podľa slov prednášajúcej mala,,veľký ohlas u študentov, ktorí boli veľmi aktívni a kládli otázky k danej problematike. Ich najväčší záujem sa ukázal pri reálnych príkladoch z praxe a ich dodatočných otázkach i po samotnej prednáške." Prednáška sa venovala najmä základom európskej legislatívy (GDPR a Smernici Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680), keďže ide o aktuálnu a modernú tému prichádzajúcu z EÚ, kde je ochrana súkromia vnímaná ako priorita spoločnosti. Problematika GDPR je veľmi náročná a rozsiahla téma, v súčasnosti postavená aj na rozsudkoch Súdneho dvora EÚ. Pani prednášajúca preto nepribližuje iba teóriu, ale aj praktické prípady realizácie, ktoré sú dôležité o to viac, že spracúvanie osobných údajov je využívané pri činnosti v štátnej správe, v súkromnom sektore ako aj v treťom sektore.
Autorky: JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. - pplk. JUDr. Mgr. Andrea Jecková, PhD.

Ingrid Lanczová

Uznávanie cirkví a náboženských spoločností

06. 11. 2023

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU  pre študentov zorganizoval  dňa 6. 11. 2023 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku prednášku  doc. JUDr. Stanislava Přibyla, PhD., Th.D., JC.D. pod názvom  Uznávanie cirkví a náboženských spoločností. Doc. S.Přibyl je sudcom Interdiecézneho cirkevného súdu v Prahe,  vyučujúci na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach a výskumný pracovník UPONS PF TU. Vo svojej prednáške sa zameral na inštitút registrácie cirkví a náboženských spoločností v historickej perspektíve, so zvláštnym zreteľom  na územie bývalého Československa. Pripomenul obdobie vzniku spoločného štátu a rezíduá v konfesnoprávnom systéme ešte z obdobia dvojmonarchie, vývoj v období neslobody a konvergencie v sledovanej oblasti po rozdelení Českej a slovenskej federatívnej republiky v roku 1993. Napokon venoval pozornosť najnovšiemu vývoju v Českej republike.

Michaela Moravčíková

 

Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike

23. 10. 2023

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU v Trnave dňa 23. 10. 2023 zorganizoval pre študentov  prednášku
Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike, ktorú predniesol online prof. doc. ThLic. Damiána Němec, dr, výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU, ktorý je zároveň vedúcim Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Auditóriu ponúkol nielen vyčerpávajúci prehľad ale aj upriamil pozornosť na zmeny, prípravné procesy v krajine a zodpovedal otázky z oblasti konfesného i kánonického práva.

Ingrid Lanczová

 

Čo sa deje v Izraeli?

25. 10. 2023

Dňa 25.10.2023 sa konala prvá Truniverzitná debata zimného semestra ak. roka 2023/2024, na ktorej mali možnosť študenti Trnavskej univerzity diskutovať o aktuálnych udalostiach izraelsko-palestínskeho konfliktu. Prednášku s prerušovanými priestormi pre študentské otázky viedol azylový právnik a riaditeľ občianskeho združenia pre právnu pomoc a sociálne služby cudzincom, Mgr. Daniel Arbet. Študentom priblížil aktuálne udalosti v Izraeli na pozadí konfliktu trvajúceho od polovice 20. storočia, resp. ešte starších tenzií v nadväznosti na Prvý sionistický kongres a Balfourovu deklaráciu. Osobitne sa zameral na konfrontáciu aktuálnych udalostí s Operation Protective Edge z roku 2014. Následne vysvetlil právny rámec tzv. vojnových zločinov s prepojením na prednášanú tému a zodpovedal študentské otázky. Išlo o náhľad do veľmi širokej témy, ktorej sa budeme opäť bližšie venovať aj v budúcnosti.

Ingrid Lanczová

 

 

Ako podporiť priebežné učenie sa študentov? Workshop pre učiteľov

18. 10. 2023

Aj v zimnom semestri akademického roka 2023/2024 pokračuje vzdelávanie pedagógov PF TU v oblasti pedagogiky a pedagogických zručností. Dňa 18. 10. 2023 sa konalo školenie pod názvom Ako podporiť priebežné učenie sa študentov? Workshop pre učiteľov, v rámci ktorého prednášal a prácu učiteľov v skupinách viedol Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. Účastníci sa zaoberali nielen motivovaním študentov k priebežnému štúdiu, ale aj otázkami mozgovo kompatibilného učenia, sociálnym konštruktivizmom, heuristickými metódami, akvizíciami a participáciami v učení ako aj ďalšími zásadami, ktoré napomáhajú disponovaniu, motivácii a systematickosti v učení.

Michaela Moravčíková

 

Virtuálny pohľad do Európskej komisie - Ako sa stať právnikom v európskych inštitúciách?

09. 10. 2023

Dňa 09. októbra 2023 pripravila Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pre svojich študentov ďalšie odborné podujatie v rámci cyklu prednášok zameraných na kariérne poradenstvo. Tentokrát sme pozvali študentov na virtuálnu návštevu do Európskej komisie, kde sa nám venovala JUDr. et. Mgr. Daniela Dzuráková, právnička pôsobiaca dlhodobo v Európskej komisii, aktuálne na Generálnom riaditeľstve pre rozpočet. Prednášajúca úvodom stretnutia odprezentovala základné informácie o Komisii, determinovala oblasti jej pôsobenia a činnosti, na ktoré sa zameriava a načrtla aktuálne výzvy. Po krátkom vstupe sa otvorila diskusia, do ktorej sa zapájali študenti s rôznymi otázkami, najmä so zameraním na kariérne možnosti v rámci inštitúcií EÚ.

Dominika Moravcová

 

 

Exkurzia na okresnom súde v Trnave

5.10.2023

Dňa 5.10.2023 sa študenti PF TU mali možnosť zúčastniť exkurzie na Okresnom súde v Trnave. Študenti absolvovali komentovanú prehliadku v dvoch skupinách. Sprevádzajúcimi sudkyňami boli pani podpredsedníčka, dr. Macášková, a pani sudkyňa venujúca sa rodinnoprávnej agende, dr. Kordošová. Študenti spoznali vnútorné priestory, mali možnosť informovať sa o fungovaní obchodného registra, nahliadnuť do podateľne a takisto sa zúčastniť pojednávania o podmienečnom prepustení za trestný čin vraždy. V zasadacej miestnosti bola pre študentov pripravená prednáška vedená pani podpredsedníčkou, na ktorej sa zúčastnili sudcovia ako aj ďalší zamestnanci súdu. Išlo o veľmi profesionálne a precízne zorganizované podujatie, za čo patrí osobitná vďaka práve sprevádzajúcim sudkyniam.

Ingrid Lanczová

Exkurzia na Úrade vlády SR

5.10.2023

Študenti PF TU mali možnosť zúčastniť sa dňa 5.10.2023 od 8:45 do 10:30 exkurzie na Úrade vlády SR.
Účelom exkurzie bola prehliadka historických priestorov Úradu vlády SR a priestorov, v ktorých rokuje Vláda SR.
Exkurziou sprevádzal študentov p. Matis z tlačového odbor premiéra, ktorý priblížil študentom históriu paláca, protokol pri prijímaní oficiálnych návštev a následne i spôsob organizácie zasadnutí Úradu vlády SR a jej poradných orgánov.

Katarína Kremser

 

 

Medzinárodná vedecká konferencia: Medzigeneračné nástupníctvo podnikateľa, Smolenice

25. - 26. 9. 2023

Deviaty ročník tradičnej konferencie sa niesol v znamení prienikov obchodného práva, práva obchodných spoločností a dedičského práva. Vystupujúci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Rakúska aj Talianska sa venovali tomu, akým spôsobom dochádza k odovzdávaniu podnikateľského žezla v rodinných podnikoch. Priblížili sa štrukturálne možnosti medzigeneračného nástupníctva, s využitím nadácii, nadačných či zvereneckých fondov, ale aj bežné mechanizmy, problémy a ich riešenia pri dedení účastí v obchodných spoločnostiach a dedení podniku. Priblížená bola aj správa a riadenie rodinných obchodných spoločností, najčastejšie dojednania v spoločenských zmluvách, stanovách, dohodách spoločníkov alebo iných dokumentoch, ktoré zabezpečujú ochranu rodinných záujmov a záujmov rodiny v obchodnej spoločnosti ako aj riziká s nimi spojené. Ako býva dobrým zvykom, aj v nadväznosti na túto konferenciu bude publikovaná kolektívna monografia.
Ostáva nám poďakovať sa prednášajúcim ako aj všetkým účastníkom za príjemnú a inšpiratívnu diskusiu o zložitých problémoch a tešíme sa na jubilejný desiaty ročník konferencie.

Kristián Csach

Medzinárodná vedecká konferencia na tému ,,Človek v práve" (Smolenice, 21. - 22. 9. 2023)

21. - 22. 9. 2023

Už XVI. ročník tradičnej a rešpektovanej konferencie ,,Lubyho právnické dni " sa konal na zámku v Smoleniciach 21.-22.9.2023. Organizátormi boli Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Nadácia Štefana Lubyho a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Program konferencie sa zameral na postavenie človeka ako zraniteľného prvku v právnych vzťahoch. Vystupujúce a vystupujúci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska sa venovali veľmi širokej škále právnych odvetví a vzťahov, ktoré táto téma prestupuje. Na konferenciu prijali pozvanie a predniesli svoje príspevky vážené autority z akademického prostredia a praxe, vrátane komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzany Stavrovskej, ombudsmana JUDr. Róberta Dobrovodského, PhD., LL.M či komisára pre deti, MUDr. Jozefa Mikloška, PhD.

Účastníčky a účastníci konferencie sa v diskusiách zhodli, že slovenskej právnej úprave chýba viacero potrebných zmien, najmä však dlho pripravovaný a očakávaný nový Občiansky zákonník.

Všetky príspevky uvedené na konferencii, si budete môcť prečítať v pripravovanom zborníku.

Marianna Leontiev

Quo vadis, slovenská a česká právna historiografia?

13. - 14. 9. 2023

V dňoch 13.-14. septembra 2023 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave konal vedecko-pedagogický workshop na tému metodológie a vedeckých trendov a výhľadov právnej historiografie s názvom ,,Quo vadis, slovenská a česká právna historiografia?". Išlo o podujatie zorganizované Katedrou dejín práva PF TU, v spolupráci so Sekciou pre právne dejiny, dejiny súdnictva a kriminality Slovenskej historickej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo takmer 40 odborníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska. V rámci dvoch kolokvií diskutovali o obsahovom, metodologickom a ideovom posune v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti svojich pracovísk, ktoré sa v česko-slovenskom a maďarskom priestore venujú výlučne alebo čiastočne aj právnej histórii.
Súčasťou programu bol výklad na hrade Červený Kameň a v historickej časti mesta Trnava ako aj spoločenské stretnutie v rámci večere a obedov, na ktorých sa rozvíjala diskusia zahájená na kolokviách.

Ingrid Lanczová

Absolventský piknik

30. 06.2023

Dňa 30. júna 2023 sa v poobedných hodinách konal vo fakultnej záhrade absolventský piknik. Ide o tradičné podujatie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá s radosťou udržiava kontakt so svojimi absolventmi. Cieľom podujatia je poskytnúť priestor pre networking s bývalými spolužiakmi a učiteľmi, kamarátmi a kolegami, ale aj oddýchnuť si, zaspomínať si a porozprávať sa pri občerstvení. Tým boli opäť aj grilované špeciality, za prípravu ktorých ďakujeme nášmu vyučujúcemu, dr. Samuelovi Rybnikárovi a našim študentom, Martinovi Pogádlovi a Branislavovi Rakovi.
Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ingrid Lanczová

 

Letná škola práva pre stredoškolákov 

21. 06.2023

V dňoch 21. a 22.6.2023 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konal tretí ročník Letnej školy práva pre stredoškolákov.
Účastníci oboch termínov mali možnosť vypočuť si tri prednášky, ktoré pripravili naši študenti pod dohľadom nášho vyučujúceho, Mgr. Samuela Rybnikára PhD.
Študenti Ema Ďuďáková a Roman Debnár sa v prvej prednáške venovali pro blematike (ne)rozpustenia politických strán súdom.

Oliver Čuba a Martin Pogádl sa v druhej prednáške venovali riešeniu susedských sporov a ponúkli tiež účastníkom možnosť vyskúšať si simulovaný súdny spor.
Tretia prednáška sa, pod vedením Tamary Dávidovej a Enary Könözsyovej, orientovala na ochranu ľudských práv v médiách a pokuty za zásah do nich.
Účastníkov prišli navštíviť aj sudkyne, JUDr. Erika Čanádyová z NS SR a JUDr. Anita Filová z NSS SR, ktoré im porozprávali o ich práci v súdnictve.
Vecné ceny pre najaktívnejších účastníkov poskytlo vydavateľstvo Wolters Kluwer - ďakujeme.
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie, obed a v prípade záujmu aj ubytovanie v Trnave - taktiež ďakujeme!
Veľká vďaka zároveň patrí všetkým, ktorí sa podieľ ali na príprave tohto vydareného podujatia.

Enara Könözsyová, Ingrid Lanczová

 

Potravinové právo

15. 06.2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárska komora Slovenska, v spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky, zorganizovali v dňoch 15.-16. júna 2023 konferenciu ,,Potravinové právo 2023." Organizačný tím (Mgr. Samuel Rybnikár, PhD - Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, JUDr. Jana Venhartová, LL.M. - Potravinárska komora Slovenska, Mgr. Helena Kavanová - Potravinářská komora České republiky, Mgr. Emília Farkašová - Potravinárska komora Slovenska, Martin Pogádl - Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), zabezpečil kvalitný odborný program. Organizátorom pomáhali na konferencii na Zochovej chate v Modre aj naši študenti na fotografii. Už teraz sa tešíme na budúci ročník konferencie.

Ingrid Lanczová

Fakultný piknik. Otázky a odpovede ohľadom štúdia

07. 06.2023

Dňa 7. júna sa na fakulte konal piknik, spojený s jogovým cvičením a prednáškou formácie Laskamier. Adriana Szabo Kresanová s manželom porozprávali študentom o význame dychových a relaxačných cvičení, vegetariánskom a vegánskom jedle, ktorým, podľa vlastných slov ,,propagujú nenásilie a lásku k prírode, neplytvanie, pestovanie organickej zeleniny, kompostovanie" a celkovo ,,starostlivosť o duševné a fyzické zdravie a zdravie celej spoločnosti." Po hodine a pol trvajúcom jogovom cvičení nasledovala ochutnávka nimi pripraveného jedla a následne ďalšie občerstvenie v priestoroch fakulty, ktoré bolo pripravené pre študentov a zamestnancov fakulty v rámci stretnutia akademickej obce, kde mali študenti možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s vyučujúcimi.

Ingrid Lanczová

Slávnostné zasadnutie akademickej obce pri príležitosti 25. výročia obnovenej Právnickej fakulty

24. 05.2023

Slávnostné zasadnutie akademickej obce, všetkých zamestnancov Právnickej fakulty TU, sa uskutočnilo dňa 24. mája 2023 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenej Právnickej fakulty. V úvode dekanka fakulty prof. Andrea Olšovská stručne priblížila historické míľniky v dejinách fakulty, spomenula zakladateľov a významné osobnosti trnavskej právnickej školy ako aj aktuálne úspechy a úlohy, ktorými fakulta žije. Poďakovala sa za kvalitnú prácu a aj mimopracovné pro bono aktivity všetkým zamestnancom. Nezabudla ani na kolegov z praxe a mnohé inštitúcie, ktoré fakulte trvalo prejavujú svoju priazeň, či už prijímaním študentov na stáž, zabezpečovaním trvalého kontaktu fakulty s praxou formou prednášok, kliník, seminárov a podobne. Nechýbal ani kult rny program a neformálne diskusie.

Michaela Moravčíková

Problems of international and national legal security of democratic states in the face of Russia's aggression against Ukraine: Poland - Slovakia - Ukraine - Germany

11. 05.2023

V dňoch 11. - 12. 5. 2023 sa na pôde Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v poľskom Lubline uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Problems of international and national legal security of democratic states in the face of Russia's aggression against Ukraine: Poland - Slovakia - Ukraine - Germany, ktorej spoluorganizátorom bola Právnická fakulta TU v Trnave. Išlo o v poradí už siedmu zo série vedeckých konferencií, ktorú spoluorganizujú univerzity z Poľska, Slovenska, Nemecka a Ukrajiny spoločne s lublinskou Právnou komisiou Poľskej akadémie vied, Nadáciou Poľskej akadémie vied, Spoločenstvom absolventov a priateľov Právnickej fakulty KUL a v tomto roku prvý raz aj s poľským Inštitútom De Republika. Za právnickú fakultu sa aktív ne zúčastnili rokovania konferencie dr. M. Moravčíková, dr. I. Lanczová a doc. P. Varga.

Michaela Moravčíková

Právne postavenie islamských organizácií v Českej republike

11. 05.2023

Dňa 11. mája 2023 sa pre študentov právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala online prednáška prof. doc. ThLic. Damiána Němca, dr, výskumného pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU, ktorý je zároveň vedúcim Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prof. Němec prednášal o slame v Českej republike, jeho histórii a právnom rámci pôsobenia a právnom postavení islamských organizácií v krajine.

Michaela Moravčíková

 

Islam in Europe on the Example of Polish Tatars

27. 04.2023

V Poľsku, krajine, ktorá je spájaná predovšetkým s väčšinovým a tradičným katolicizmom už vyše sedemsto rokov bez problémov so susedmi spolunažívajú vyznávači islamu. Poľskí Tatári mali na tomto území už od stredoveku stavať mešity a vyznávať svoju vieru. Ján II: Sobieski im za dobrú vojenskú službu daroval pôdu v okolí Bialystoku, na severovýchode krajiny. Poľskí Tatári nie sú jednotnou etnickou skupinou, pochádzajú z rôznych národov. Moslimskí muži sa mohli ženiť s Poľkami, ale museli prijímať ich  priezviská. Túto a aj iné zaujímavosti zo života poľských Tatárov priblížil doc. Konrad Walczuk z Právnickej fakulty Vojenskej akadémie vo Varšave. Jeho prednáška sa uskutočnila v rámci erazmovského pobytu, ktorý bol aj príležitosťou pre prerokovanie ďalšej vzájomnej vedeckej spolupráce, predovšetkým v oblasti konfesného práva.

Michaela Moravčíková

 

Ideologies and State-Church Relations Legal Framework 

05. 05.2023

Dňa 5. mája 2023 zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave medzinárodnú vedeckú online konferenciu pod názvom Ideologies and State-Church Relations Legal Framework. Nadviazal na predošlú spoluprácu s poľskými kolegami, ktorá vyústila v ich spoluorganizovaní a aktívnej účasti na tomto vedeckom podujatí. Spoluorganizátormi tak boli Warmsko-Mazurská Univerzita v Olštýne, filiálka v Elku, Katedra ústavného a verejného práva z Inštitútu kánonického práva a Katedra konfesného práva z Inštitútu práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline a Univerzita prírodných a humanitných vied v Siedlciach.

Michaela Moravčíková

25 rokov očami Fedora Gála

04. 05.2023

Pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prijal pozvanie prednášať a diskutovať s našimi študentmi doc. Ing. Fedor Gál, DrSc. Podujatie pozostávalo z neformálnej časti pri obede, počas ktorej spolu študenti diskutovali a zoznámili sa s pánom Fedorom Gálom. Následne sme sa presunuli do knižnice, kde mali študenti aj vyučujúci možnosť vypočuť si inšpiratívne myšlienky prednášajúceho, ktorý formou zamyslení a osobno-profesných príbehov zhodnotil spoločenský vývoj za posledných 25 rokov, na podklade kľúčových udalostí národných dejín 20. storočia. Ako jeden z lídrov revolúcie v novembri 1989 a predseda Verejnosti proti násiliu porozprával študentom zaujímavosti tohto obdobia, vrátane zrodu Trnavskej univerzity. A ko jeden z pôvodcov Vrba-Wetzler Memorialu, majúci osobnú skúsenosť s koncentračným táborom, sa venoval tiež problematike extrémizmu, kolektívnej pamäte, dialógu či širším filozoficko-existenčným otázkam, sebe vlastným charizmatickým a intelektuálnym spôsobom.

Ingrid Lanczová

Law as an Instrument of Resilience and Development in Modern Civilization Challenges

27. 04. 2023

Dňa  27. 4. 2023 sa konala ХV. medzinárodná vedecko-praktická konferencia Zakarpatské právne čítania: Právo ako nástroj odolnosti a rozvoja v moderných civilizačných výzvach venovaná 30. výročiu založenia Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity. Spoluorganizátorom podujatia bola aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave popri ďalších významných spolupracujúcich vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizní, hlavným organizátorom bola domovská Užhorodská národná univerzita, (Právnická fakulta); spolupracovala Univerzita Komenského v Bratislave, (Právnická fakulta); Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Masarykova univerzita (Brno, Česká republika), Univerzita v Kolíne nad Rýnom; Karlova univerzita v Prahe, Univerzita v Grazi, Západná univerzita v Arade,  Centrum právnej pomo ci pre ľudí, ktorí utrpeli, vojenskou inváziou, Národná akadémia právnych vied Ukrajiny a SHEI "Užhorodská národná univerzita" (Užhorod a Centrum pre ukrajinské a európske vedecké spolupráce (Užhorod, Ukrajina).

Michaela Moravčíková

Islam a ľudské práva v Poľsku

20. 04. 2023

Dňa 20. 4. 2023 sa v online priestore konala prednáška Islam and Human Rights in Poland. Prednášala Dr. Aneta Abramowicz z Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II V Lubline. Venovala sa religiózno-demografickej situácii v súčasnom Poľsku aj v historickej perspektíve, priblížila históriu tatárskej komunity v Poľsku, najmä v Podlesí a tiež moslimské komunity vzniknuvšie v modernom Poľsku pod vplyvom migrácie. Analyzovala najdôležitejšiu právnu úpravu a vybrané kauzy.

Michaela Moravčíková

Dejiny jednej budovy

27. 04. 2023

O histórii súčasného sídla našej fakulty prednášala dňa 27.4.2023 historička Mgr. Linda Osyková, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednáška Dejiny jednej budovy sa uskutočnila za prítomnosti otca pani prednášajúcej, ktorý je synom staviteľa budovy, Františka Osyku, v sprievode jeho manželky.

Dr. Osyková sa vo svojej prednáške venovala politike rozvoja infraštruktúry v prvej ČSR (zameranej najmä na bývanie, zdravotníctvo a školstvo), pričom spomenula tiež vtedaj ie zákony na podporu výstavby. Ďalej priblížila výstavbu budovy ako Okresnej nemocenskej poisťovne (10.9.1931 - 10.9.1933), vrátane procesu kolaudácie.

Následne predstavila jej architektov, Jaroslava Linharta (1875-1936) a Františka Faulhammera (1897-1985), ako aj stavebnú firmu Rudolfa Sterna, zlikvidovanú v procese arizácie, pričom sám Stern bol internovaný v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi, kde bol nútený stavať baraky. Poskytla tiež informácie o svojom starom otcovi, staviteľovi Františkovi Osykovi. Funkcionalistická budova slúžila tak mer 70 rokov na zdravotné účely, pričom od roku 1998 v nej začala pôsobiť obnovená Právnická fakulta TU a v roku 2002 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Ingrid Lanczová

VEREJNÉ DIŠPUTY K NÁVRHU NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

25. 04. 2023

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravilo, v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, ďalšie zo série odborných podujatí s názvom Verejné dišputy k návrhu novely Trestného zákona. Obdobná diskusia prebehla aj na pôde PF UPJŠ v Košiciach, PF UMB v Banskej Bystrici a PF UK v Bratislave. V Trnave sa konala dňa 25. apríla 2023.
Delegáciu Ministerstva spravodlivosti tvorili: minister spravodlivosti JUDr. Viliam Karas, PhD., štátny tajomník JUDr. Peter Sepeši, ďalej JUDr. Dominik Pindes z kancelárie štátneho tajomníka, tiež riaditeľ Sekcie restoratívnej justície a probácie PhDr. Vladimír Cehlár, PhD., riaditeľka odboru trestného súdn ictva Mgr. Lucia Patkolóová, generálny riaditeľ sekcie trestného práva JUDr. Richard Sviežený, tiež JUDr. Daniel Petričko z Okresného súdu Michalovce, poverený generálny riaditeľ ZVJS Plk. Mgr. Michal Sedliak, prokurátor, vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a napokon JUDr. Tomáš Balog z krajskej prokuratúry Žilina.
Predmetom diskusie s učiteľmi PF TU, odbornou verejnosťou a študentmi boli napr. sankcie na mieru, drogové a daňové trestné činy, alkohol za volantom či krátkodobý trest odňatia slobody.

Ingrid Lanczová

Využívanie policajných psov na vyhľadávanie pachových stôp v rámci kriminalistického objasňovania

20. 04. 2023

20. apríla navštívili Právnickú fakultu TU príslušníci Policajného zboru, konkrétne z výcvikového kynologického strediska PZ v Devínskej Novej Psi. Inštruktáž viedol kpt. Mgr. Miroslav Scherhaufer, v spolupráci s por. Ing. Janou Vongovou, nprap. Bc. Tomášom Zámorom, pprap. Dušanom Tokárom a ich tromi policajnými psami. Počas inštruktáže mali študenti možnosť naživo sa oboznámiť s rôznymi látkami, ktoré psi dokážu vyhľadať. Takisto videli rôzne spôsoby vyhľadávania týchto látok a počuli a videli akým spôsobom sa psi cvičia. Študenti mali možnosť uvedomiť si spôsob zaisťovania dôkazov, pričom takto získané dôkazy sú akceptovanými dôkazmi v súdnom konaní. Išlo o veľmi interaktívnu, zaujímavú a záživnú inštruktáž, za ktorú ďakujeme príslušníkom PZ ako aj doc. Des etovi, ktorý podujatie zorganizoval.

Ingrid Lanczová

Truniverzitné debaty - Medzinárodné trestné súdnictvo

19. 04. 2023

Dňa 19.4.2023 sa uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci už tradičného cyklu Truniverzitných debát - odborných prednášok a diskusií pre študentov Trnavskej univerzity. Témou bolo medzinárodné trestné súdnictvo a prednášajúcim bol azylový právnik Mgr. Daniel Arbet. Vo svojej prednáške predstavil najznámejšie medzinárodné trestné tribunály: Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu, Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu – ICTY, Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu – ICTR, Medzinárodný trestný súd – ICC, spomenul tiež viaceré hybridné a zmiešané súdy a tribunály a na záver sa venoval výzve zriadenia medzinárodného centra pre trestné stíhanie zločinu agresie na Ukrajine. Ide, samozrejme, o veľmi širokú tému, ktore j sa podrobnejšie budeme venovať na ďalších prednáškach, na ktoré sa už teraz tešíme.

Ingrid Lanczová

Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

18. 04. 2023

V utorok 18. 4. 2023 sme sa zúčastnili komentovanej exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi a vypočuli si prednášku na tému Deti a holokaust. Mali sme možnosť počuť nahraté spovede ľudí, ktorí holokaust zažili ako deti a podarilo sa im prežiť, ale aj zrekonštruované príbehy niekoľkých detí, ktoré sa, spolu s 1,5 miliónmi ďalších, stali obeťami systematickej a štátmi riadenej genocídy Židov. Následne sme si pozreli vnútornú expozíciu aj vonkajší areál.
Návštevník sa pri každej návšteve Múzea dozvie niečo nové a aj v hluku davu sa ocitne sám so svojimi myšlienkami a staronovými podnetmi. Múzeum poskytuje priestor a zvláštnu atmosféru na reflexiu a jeho zamestnanci v eľmi erudovaný výklad, za čo im týmto ďakujeme.

Ingrid Lanczová

Prednáška predsedu Najvyššieho súdu ČR: Aktuálne problémy justície

13. 04. 2023

Dňa 13.4.2023 prednášal na Právnickej fakulte TU pán predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.
Študentom porozprával o nedávnych krokoch, ktoré viedli k zlepšeniu fungovania justície u našich susedov, a o ktoré sa aj sám pričinil. Takisto však porozprával o pretrvávajúcich problémoch a ich možných riešeniach de lege ferenda.
Študentom napríklad priblížil funkciu asistenta, prideleného konkrétnemu sudcovi, ďalej inštitút justičných kandidátov, zdôraznil význam psychotestov či aktuálnu neefektívnosť anonymi zácie súdnych rozhodnutí vyplývajúcu z ochrany osobných údajov. Študenti mali možnosť uvedomiť si tiež hierarchiu českého súdnictva, pričom štvorstupňová sústava českých súdov bola analyzovaná z historického hľadiska či predstavená aj vo svetle politických diskusií. Štatistické údaje o nápade nových vecí na najvyššom súde či ústavnom súde, v rámci porovnania s inými európskymi krajinami, prispeli k dotvoreniu obrazu o justícii v Českej republike.

Ingrid Lanczová

Hlasový tréning

12. 04. 2023

Pre študentky a študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sme dňa 12.4. pripravili zaujímavý a prínosný interaktívny tréning, na ktorom sa mohli naučiť ako pracovať s hlasom.
Dvom skupinám sa individuálne venovala hlasová pedagogička Alena Čermáková, ktorá pôsobila ako hlasová pedagogička aj v hudobnom projekte Slovensko hľadá SuperStar.
Rečový prejav je pre právnika veľmi dôležitý, preto sa študenti osobitne venovali práci s hlasom, cvičeniam na zosilnenie hlasu, práci s mikrofónom, práci s dychom, správnej artikulácii, používaniu hlasu v priestore či interakcii pohybu a hlasového prejavu.
Pre veľký úspech bol pridaný nový termín tréningu ,,pre pokročilých´´ ako aj ďalší termín ,,pre začiatočníkov.´´

Ingrid Lanczová

Meet&Greet Professor Claudio Sarra: Master on Legal Informatics, Metaverse and Bioethics

04. 04. 2023

Začiatkom apríla sme na fakulte privítali profesora z talianskej univerzity v Padove, profesora Claudia Sarru, ktorý u nás strávil niekoľko dní v rámci učiteľskej mobility. Okrem vedeckých aktivít si pripravil tiež prednášku, na ktorú boli pozvaní nielen učitelia a študenti Právnickej fakulty, ale takisto aj ostatných fakúlt, vrátane Erasmus študentov. Prednáška sa konala 4. apríla v poobedňajších hodinách, a to v hybridnom formáte - prezenčne na fakulte aj online cez MS Teams. Počas svojej prednášky predstavil padovskú univerzitu, s ktorou bola podpísaná bilaterálna dohoda na učiteľskú mobilitu v rámci ERASMUS+ ako aj dohodnutá bilaterálna dohoda na študentskú mobilitu. Takisto porozprával o novootvorenom magisterskom študijnom programe v Taliansku zameranom na kombináciu práva a IT. Vo svojej prednáške vysvetlil, čo je to metaverzum, aké sú jeho vrstvy či aké ďalšie filozofické a bioetické otázky súvisia s touto témou. Všimli ste si na Facebooku slovíčko Meta a symbol nekonečna? Predstavovať má nekonečné horizonty metaverza...

Ingrid Lanczová

 

Komunikačné zručnosti - jazyk - prejav - reč tela

03. 04. 2023

Právnická fakulta v spolupráci s divadlom J. Palárika v Trnave už po druhýkrát otvorili v letnom semestri tohto akademického roku výberový predmet Komunikačné zručnosti. Predmet je zameraný na rozvoj  mäkkých zručností - spôsob reči, reakcie, pôsobenie -  a výučba prebieha formou zážitkového workshopu priamo v priestoroch divadla J. Palárika vo výučbových blokoch. O študentov sa stará lektorský tím, zamestnanci divadla J. Palárika špecializujúci sa na hereckú tvorbu, jazykový prejav, dramaturgiu, kompozíciu, pohyb. Dňa 3. 4. 2023 študenti pretavili svoje úsilie v rámci divadelného predstavenia ponúkajúceho aj zamyslenie nad etickými dilemami, dôstojnosťou človeka a hodnotou ľudského života.

Michaela Moravčíková

The Relevance of the Universal Declaration in the World Today

30. 03. 2023

Dňa 30.3.2023 sme na Právnickej fakulte privítali švédskeho profesora Hansa Ingvara Filipa Rotha, ktorý sa venuje problematike ľudských práv na univerzite v Štokholme. Prednášal na tému The Relevance of the Universal Declaration in the World Today, pri príležitosti 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Prednáška sa konala v hybridnom formáte, t.j. prezenčne na fakulte a zároveň aj online cez MS Teams. Na p rednášku boli pozvaní všetci študenti a učitelia Trnavskej univerzity.

Profesor Roth v rámci svojej prednášky predstavil Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako tzv. morálnu lingua franca, všeobecný jazyk, ktorým by sa ľudstvo malo dorozumievať. Porozprával zaujímavosti a aj osobné prepojenia s najvýznamnejšími tvorcami Deklarácie, z ktorých spomenul najmä P. C. Changa, Charlesa Malika, Johna Humphreyho, Eleanor Roosevelt, Hansa Mehtu a René Cassina.

Profesor Roth veľmi plynulo prepájal teóriu a prax, ukázal študentom fotografie z viacerých demonštrácií aktivistov, venoval sa najväčším hrozbám pre ľudské práva v súčasnosti či ich porovnaniu s tými zo 70.-90. rokov. Študentov zapájal do diskusie, napr. pri analýze tzv. Four Freedom s Speech prezidenta Roosevelta z roku 1941.

Ingrid Lanczová

 

 

Očista 

23. 03. 2023

Dňa 23.3.2023 si Právnická fakulta TU ďalším podujatím pripomenula 25. výročie založenia obnovenej fakulty v kine Hviezda v Trnave. Tentoraz bolo podujatie zameraná na očistu justície a stav justície na Slovensku.. Jadrom podujatia bola prezentácia filmu Očista slovenskej režisérky a dokumentaristky režisérky Zuzany Piussi, ktorý zblízka sleduje príbeh snahy o očistu slovenskej justície a začiatku jej reformy, ktorá by mala viesť k naplneniu spravodlivosti. Prostredníctvom jednotlivých sledovaných káuz konfrontuje diváka s realitou korupcie a kladie otázky o tom, či je spravodlivosť pre každého. O filme diskutovali okrem režisérky aj bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, advokát Pavol Korytár a moderátor a jeden z prvých absolventov fakulty Roman Juraško, ktorý podujatie moderoval.

Michaela Moravčíková

Vedecká študentská konferencia

22. 03. 2023

Dňa 22.3.2023 sa na Právnickej fakulte konala vedecká študentská konferencia. V sekcii ,,Právo" vystúpili: Nina Kelemenová a Branislav Rak s príspevkom z trestného práva „Alea iacta est – cui bono?," Simona Duffeková s príspevkom „Detencia v trestnom práve," Simona Berkešová s príspevkom „Diela vytvorené umelou inteligenciou z pohľadu práva duševného
vlastníctva," Matej Pevný s príspevkom ,,Nasadenie agenta v trestnom konaní a možnosti jeho operatívy," Andrea Mičudová s príspevkom „Surogačné materstvo," Roman Debnár s príspevkom „Internetové stránky, ktoré popierajú holokaust by mali byť zakázané," Ľubomír Višňovec s príspevkom „Elmazova, Brown, a koniec segregácie v Podsadku" a Nicole Makóová s príspevkom „Práva žien v Iránskom imperiálnom štáte a Iránskej islamskej republike." V porote boli piati vyučujúci a jedna študentka, ktorí vybrali ako víťazov kolegyňu Berkešovú, kolegu Višňovca a kolegu Pevného. Víťazom gratulujeme a tešíme sa, že zúčastnení študenti na sebe pracujú nad rámec svojich študijných povinností a zlepšujú tak svoje odborné aj prezentačné schopnosti.

Ingrid Lanczová

 

 

Študentská vedecká a odborná činnosť

22. 03. 2023

Dňa 22.3.2023 sa na Právnickej fakulte konalo fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ. Súťaže sa zúčastnili študenti: Ľubomír Višňovec s príspevkom „Lex infovojna alebo blokovanie webových stránok ako nástroj militantnej demokracie," Timotej Práznovský s príspevkom „Datio in solutum v slovenskom súkromnom práve" a Martin Pogádl s príspevkom „Označovanie rastlinných alternatív mliečnych a mäsových výrobkov s ohľadom na uvedenie spotrebiteľa do omylu." Porotu tvorili traja vyučujúci a jeden zástupca študentov, ktorí spoločne rozhodli, že všetci traja zúčastnení študenti postupujú so svojimi výbornými príspevkami na československé kolo súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023 na Karlovej univerzite v Prahe. Gratulujeme.

Ingrid Lanczová

 

 

 

Ako sa stať...? prokurátorom

20. 03. 2023

V rámci cyklu prednášok o kariérovom poradenstve s názvom Ako sa stať...?, sme sa dňa 20.3.2023 venovali povolaniu prokurátora. Online prednášku viedla Ing. JUDr. Monika Škrovánková, PhD., naša absolventka a prokurátorka na okresnej prokuratúre. Stručne predstavila východiskovú zákonnú úpravu, princípy, na ktorých stojí prokuratúra, kto sa môže stať prokurátorom, podmienky pre právneho čakateľa prokuratúry, informácie o výberovom konaní na čakateľa prokuratúry a výberovom konaní na prokurátora (ak už má právnik justičnú, notársku alebo advokátsku skúšku) ako aj o vymenovaní do funkcie. Študentov táto téma osobitne zaujala, o čom svedčí množstvo otázok v diskusii. Tie sa týkali napr. priradenia na trestný alebo netrestný úsek, funkčného postupu prokurátorov, čas u prípravy na skúšky, frekvencie výberových konaní, stáží pre študentov, bezpečnostných previerok, platových podmienok čakateľov, miesta výkonu funkcie, osobných skúseností prednášajúcej a i. Tešíme sa na ďalšiu prednášku s dr. Škrovánkovou.

Ingrid Lanczová

 

Syndróm vyhorenia

17. 03. 2023

V spolupráci s projektovou manažérkou, Katarínou Zerzan, sme pre študentov pripravili dňa 17.3.2023 prednášku Syndróm vyhorenia. Herbert Freudenberger definoval syndróm vyhorenia v roku 1980 ako ,,stav únavy a frustrácie, navodený úplným oddaním sa veci, spôsobu života či vzťahu, ktorý však nesplnil svoje očakávania." Vo svojej prednáške K. Zerzan porozprávala o širšej definícii syndrómu, rozdieloch medzi syndrómom vyhorenia a stresom, fázami vyhorenia a osobitne sa zamerala na prevenciu. Identifikovala tiež rizikové faktory syndrómu vyhorenia (profesia, osobnosť, postoj k práci a odolnosť voči stresu). Študenti sa mohli v priebehu prednášky podeliť s vlastnými skúsenosťami a klásť otázky. Pre tých, ktorí prednášku nestihli, bude v textovej podobe ako aj formou nahrávky dostupná na stránke fakulty, v časti o fakultnom psychologickom poradenstve.

Ingrid Lanczová

 

Islam a kresťanstvo

16. 03. 2023

Dňa 16. marca 2023 prednášal doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., sudca interdiecézneho cirkevného súdu v Prahe, vyučujúci na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach a zároveň výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody právnickej fakulty TU v Trnave na tému Islam a Kresťanstvo. Zaoberal sa nielen právnymi aspektmi a etickými nárokmi, ktoré oba náboženské systémy zakladajú, ale venoval sa aj historickým a teologickým otázkam. neopomenul súčasné aktuálne otázky právneho statusu islamských náboženských organizácií v našom geopolitickom priestore.

 Michaela Moravčíková

 

Zvierací ombudsman

10. 03. 2023

Na prvej Truniverzitnej debate v letnom semestri sme sa venovali téme ,,Systém ochrany zvierat na Slovensku.´´ Prednášajúcou bola právnička z organizácie Zvierací ombudsman, Mgr. Nikola Ďurčíková, ktorá porozprávala študentom Trnavskej univerzity o všeobecnom legislatívnom rámci a viacerých úskaliach praxe, s ktorými sa organizácia stretla v roku 2022.
Spomenula sa napríklad:
- legislatíva v oblasti pyrotechniky a zákon o výbušninách

- legislatíva v oblasti poľ ovníctva a zákon o poľovníctve

- legislatíva v oblasti vstupov do obydlí a zákon o obecnej polícii

- legislatíva v oblasti zavedenia ochrany zvierat do školských osnov a zákona o výchove a vzdelávaní
- legislatíva v oblasti problematiky množiarní a množiteľov a novela zákona o veterinárnej starostlivosti

- legislatíva v oblasti trestného práva - trestného zákona a trestného poriadku

- prelomenie zásady  podmienečného odsúdenia páchateľa v prípade týrania zvierat bez recidívy a i.

S organizáciou Zvierací ombudsman má Právnická fakulta TU uzavreté aj memorandum o spolupráci, pričom jej študenti v organizácii pravidelne stážujú. S prednáškou bola spojená aj možnosť zapojiť sa do materiálnej pomoci pre útulok.

 Michaela Moravčíková

 

Islam očami Európskeho súdu pre ľudské práva

09. 03. 2023

Dňa 9. marca 2023 prednášal na Právnickej fakulte TU hosť, Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., odborný asistent z Katedry ústavného práva a politológie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Témou jeho prednášky bol Islam očami Európskeho súdu pre ľudské práva. Hosť sa v svojej online prednáške zameral predovšetkým na kauzy, ktoré sa týkali islamu ako náboženského spoločenstva, tie, kde dochádzalo k diskrepanciám v rámci školskej výučby, nábožensky motivovaného zahaľovania, halal stravovania, blasfémie, rodinných záležitostí a dedenia a modlitbových praxí. Zaujímavé bolo aj porovnanie s judaizmom a kresťanstvom v rámci uvedenej typológie. Napokon sme sa zaoberali sekulárnymi argumentmi pre riešenie sporov a možnosťami budúceho vývoja.

 Michaela Moravčíková

Women in the Church and Religious Societies

08. 03. 2023

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spoločne s Jean Monnet Project – Strengthening and Promoting EU Studies Across India (SAPHIRE), co-Funded by European Union, Jawahalal Nehru univerity v New Delhi zorganizovali dňa 8. marca 2023 medzinárodnú vedeckú online konferenciu pod názvom Women in the Church and Religious Societies. K slovenským a Indickým účastníkom sa pripojili aj kolegovia z Poľska.

 Michaela Moravčíková

 

Hodnotové strety II. - workshop pre študentov a pedagógov

02. 03. 2023

Otázky hodnôt sú kľúčové a na hodnoty orientované vyučovanie a tvorivá činnosť sú základným elementom práce na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Aj preto fakulta opäť zorganizovala workshop zameraný na hodnotové strety, v rámci ktorého spolupracovali študenti s pedagógmi. Zážitky, emócie aj pamäťové stopy z tohto podujatia nepochybne prispejú k lepšej praxi učiteľov aj študentov či budúcich absolventov fakulty.

 Michaela Moravčíková

 

Kuciak. Vražda novinára

23. 02. 2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si uctila pamiatku J. Kuciaka a M. Kušnírovej dňa 23.2.2023. Učitelia a študenti mali po príhovore dekanky, prof. Olšovskej, možnosť pozrieť si predpremiéru dokumentu Kuciak: Vražda novinára, ktorý je smutnou pripomienkou piateho výročia ich vraždy a rekonštrukciou prípadu. Každý z účastníkov mal tak možnosť zamyslieť sa nad ním komplexne a nepochybne ináč ako v priebehu piatich rokov prijímania čiastkových informácií pokračujúceho vyšetrovania. Dokument sa nepozeral ľahko. Študenti ako budúci advokáti, prokurátori, sudcovia či iní právni experti však musia vnímať túto tragédiu a zamýšľať sa nad súvisiacim celospoločenským, politickým a právnym kontextom a problémami. Vnímali tiež reálne príbehy právnikov, čo nepochybn e viedlo k myšlienkam, s čím všetkým môžu byť v praxi konfrontovaní a aké dôležité je nepoľavovať z odborných a obzvlášť morálnych kvalít, aby pomohli chrániť zmeny, ktoré neopísateľná tragédia na Slovensku odštartovala.

Ingrid Lanczová

Skrytý zmysel - divadelné predstavenie pre študentov

16. 02. 2023

Študenti Právnickej fakulty mali 16. februára 2023 možnosť zúčastniť sa inovatívnej vzdelávacej aktivity v podobe interaktívneho divadelného predstavenia Skrytý zmysel, ktoré prišli na fakultu zahrať herci z Divadla Jána Palárika v Trnave. Cieľom malo byť netradičné zamyslenie sa nad fenoménmi manipulácie, ovplyvňovania masy, tvorby fake news, dezinformácií, propagandy a konšpirácií. Študenti mali uvažovať nad významom a podstatou tzv. whistleblowingu a potrebou kritického myslenia vo všetkých aspektoch života. Prítomný lektor kritického myslenia, Adam Dobrota, v prednáškovej časti predstavenia predstavil študentom výstavbu argumentu ako základ kritického myslenia a zvyšovania konštruktívno sti spoločenského dialógu. Teóriu s nimi aplikoval na rozporuplné spoločenské témy, na ktorých si študenti mali precvičiť výstavbu argumentov spôsobom tvrdenie-vysvetlenie-dôkaz-konfirmácia tvrdenia vystavaným argumentom, a to z pozície názorového proponenta aj oponenta.

Ingrid Lanczová

 

Psychologická prvá pomoc

15. 02. 2023

Pre všetkých zamestnancov, najmä pre učiteľov právnickej fakulty zorganizovalo vedenie PF TU odbornú prednášku  Psychologická prvá pomocktorá sa uskutočnila v knižnici fakulty 15. februára 2023. Prednášku viedla a na otázky v rámci diskusie odpovedala klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka PhDr. Petra Klastová Pappová. Zamerala sa predovšetkým na psychologickú prvú pomoc študentom, krízovú intervenciu a cieľovú intervenciu s traumou. Objasnila čo je a nie je vhodné pri prvej psychologickej pomoci a upozornila na hranice a ochranu pomáhajúceho.

Michaela Moravčíková

Ako zlepšiť svoje prezentačné schopnosti? Workshop pre učiteľov

07. 02. 2023

Dňa 7. marca 2023 sa na pôde právnickej fakulty uskutočnilo ďalšie z podujatí, ktorých cieľom je zdokonaliť pedagogické zručnosti a prezentačné schopnosti pedagógov a výskumných pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Lektorka Katarína Zerzan objasnila otázky emočnej inteligencie, reči tela, práce s hlasom, odbúrania stresu a frekvencie zapájania študentov v rámci časového plánu do edukačného procesu prostredníctvom otázok a iných aktivít vhodných najmä pre cvičenia a semináre.

 Michaela Moravčíková

 

Ako pracovať s MS Teams

07. 02. 2023

Digitálne zručnosti sú nielen od čias pandémie ochorenia Covid-19, ale nepochybne už s nástupom nášho storočia, neodmysliteľnou potrebou všetkých pedagógov. preto je potrebné neustále zdokonaľovanie sa v ich používaní a oboznamovanie sa s novými funkcionalitami systémov. Ďalšie zo školení, ktoré Právnická fakulta TU v Trnave zorganizovala pre svojich zamestnancov bolo školenie Ako pracovať s MS Teams, ktoré sa uskutočnilo na pôde fakulty 7. februára 2023. Školenie bolo, okrem iného, zamerané predovšetkým na efektívne zdieľanie dokumentov, nahrávanie prednášok a ich správne ozvučenie, prácu s kamerou, tabuľou, vytváranie miestností v rámci schôdze a začleňovanie účastníkov, prácu s chatom, tabuľou a v neposlednom rade aj technikám zameraným na zatraktívnenie vyučovania a udržanie pozornosti. Diskusia po skončení školenia sa niesla v duchu zdieľania skúsenos tí pedagógov s aktuálnou verziou MS Teams, ktorou disponujú vysoké školy v Slovenskej republike.

Michaela Moravčíková