Podujatia

Minulé podujatia

Stretnutie s absolventmi vo fakultnej záhrade

01. 07. 2022

Stretnutie s absolventmi v období pred pandémiou ochorenia Covid-19 zvyklo bývať monotematické (naši absolventi v súdnictve, naši absolventi v štátnej správe, naši absolventi v samospráve a pod.) zamerané na rôzne odvetvia pôsobenia absolventov našej fakulty a ich skúsenosti s pripravenosťou pre prax po absolvovaní štúdia. Nasledovala vždy širšia diskusia a námety na zlepšenie vyučovacieho procesu, procesu preverovania vedomostí a systému praxí.  Po vynútenej prestávke z dôvodu ochrany zdravia a zabránenia šíreniu sa stretnutie s absolventmi uskutočnilo v exteriéri, vo fakultnej záhrade formou pikniku, pričom bolo zamerané všeobecne, na všetky oblasti pôsobenia absolventov a nechýbali ani nápady na zlepšenia. Stretnutie sa konalo 1. júla 2022.

Michaela Moravčíková

 

 

Fakultný piknik

29. 06. 2022

Každoročné stretnutie zamestnancov, učiteľov, študentov aj priateľov fakulty sa po "covidovej prestávke" vo fakultnej záhrade opäť konalo 29. júna 2022.

Účastníci využili slnečné popoludnie na rozhovory o výučbe, výskume, odborných podujatiach, ekológii aj politike. Podujatie pomohlo kolegom lepšie sa spoznať, odpočinúť si a taktiež snáď prispelo k zdieľaniu skúseností, a aj nadväzovaniu spolupráce v odborných oblastiach aj medzi pedagógmi a študentmi.

Michaela Moravčíková

 

 

Pomalý svet Roberta Castlea - Právnická fakulta v divadle

23. 06. 2022

"Komfortu sa najľahšie vzdávajú ľudia, ktorí ho majú najmenej", hovorí prekladateľ a režisér hry Norma Fotera Pomalý svet Roberta Castlea Ján Štrbák, ktorý hru naštudoval s hercami Divadla Jána Palárika v Trnave. Táto inscenácia nehovorí o vášnivej, fatálnej alebo tragickej láske, ale o skromnej, nezištnej a nenápadnej láske, ktorá dokáže do života vniesť pokoj a stabilitu. Predstavenie bolo súčasťou stretnutia zamestnaneckej časti Akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, po ktorom nasledovalo vyhodnotenie akademického roka 2021/2022 a odmenenie úspešných zamestnancov Medailou fakulty Pacta sunt servanda za rozvoj právnického vzdelávania a udelenie pamätnej medaily Nadácie Štefana Lubyho už bývalej tajomníčke fakulty Ing. Viere Novotovej.

Michaela Moravčíková

 

 

Študentská vedecká konferencia

29. 06. 2022

Dňa 29. júna 2022 sa na fakulte konala vedecká študentská konferencia, ktorá prebehla vo dvoch sekciách - fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ a sekcia právo.
Súťaže sa zúčastnili: Michal Horský s príspevkom Kríza demokracie ako kríza diskusie, ktorý obsadil prvé miesto a Patrik Ondrejech s príspevkom Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende a Michaela Sklenárová s príspevkom Teória straty šance a možnosti jej uplatnenia v slovenskom deliktnom práve, ktorí sa umiestnili na zdieľanom druhom mieste. Všetci traja účastníci postúpili do československého kola, ktoré sa usk utoční v septembri v Košiciach, k čomu im srdečne gratulujeme.
Vedeckej študentskej konferencie sa zúčastnili Lenka Guzi s príspevkom Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v rozhodovacej činnosti súdov, Andrea Mičudová s príspevkom Zbavenie sa majetku pred smrťou ako náhrada vydedenia, Miroslava Mihaldová s príspevkom Postupoval štát v súlade s pracovnoprávnou úpravou počas celoplošného testovania alebo došlo z jeho strany k porušeniu a obchádzaniu zákona? a Samuel Titka s príspevkom Svalbard a jeho historický vývoj. Študentkám a študentom ďakujeme za výborné prezentácie a ich účasť.

Ingrid Lanczová

 

Freedom of Movement in the European Union

03. 06. 2022

Dňa 6. júna 2022 sa v rámci projektu Jean Monet Project Strenghtening and Promoting EU Studies Across Inda School of International Studies of Jawaharlal Nehru University New Delhi (India), ktorého riešiteľkou je aj členka PF TU v Trnave dr. M. Moravčíková a Jean Monnet Module Understanding European Integration through Regional Lens Centre for European Studies, School of International Studies of Jawaharlal Nehru University New Delhi konal okrúhly stôl na tému Freedom of Movement in the European Union. Za Právnickú fakultu vystúpili s prednáškami doc.. Peter Varga a dr. Ingrid Lanczová, podujatie koordinovala dr. Michaela Moravčíková, spoločnes Indickými kolegami.. Prednášali tiež prof. Bhaswati Sarkar a dr. Vaishali Krishna.

Michaela Moravčíková

 

"Súdna moc a právna istota v demokratických štátoch v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina - Nemecko"

19. 05. 2022

V dňoch 19. a 20. mája 2022 sa konala VI. medzinárodná vedecká konferencia "Súdna moc a právna bezpečnosť v demokratických štátoch  v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina - Nemecko" (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy) pod čestnou záštitou prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu.

Už tradične bola Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spoluorganizátorom tohto vedeckého podujatia spoločne s Právnickou komisiou Poľskej akadémie vied, oddieleom v Lubline, Nadáciou Poľskej akadémie vied, Spolkom priateľov Fakulty práva, kánon ického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Fakultou práva a verejnej správy Univerzity M. C. Sklodowskej v Lubline, Právnickou Fakultou Univerzity Ministerstva vnútra v Ľvove a Právnickým oddelením Vedeckého spolku Katolíckej univerzity v Lubline. S prednáškami za PF TU vystúpili doc. Peter Varga, dr. Michaela Moravčíková a dr. Ingrid Lanczová.

Michaela Moravčíková

 

Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie

05. 05. 2022

Aj prostredníctvom vedeckého workshopu pod názvom Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie, ktorý sa konal 5. mája 2022 v Collegium Novum Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa riešitelia projektu APVV-17-0056 Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry (hlavný riešiteľ doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.) rozhodli prezentovať výsledky svojho vedeckého výskumu. Po úvodnom slove doc. M. Káčera nasledovali príspevky venované Weimarskej republike (dr. J. Neumann), rozpúšťaniu politických strán v prvej československej republike (prof. T. Gábriš), ne/rozpúšťaniu politických strán v praxi (Mgr. A. Krajáč) a procesným aspektom žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany (Mgr. P. Janeková). Nasledovala vyčerpávajúca diskusia, ktorej sa zúčastnili renomovaní odborníci z významných národných pracovísk.

Michaela Moravčíková

 

Niet toho diplomu, čo by vyvážil život rodinný

27. 04. 2022

Právnická fakulta zorganizovala 27. apríla 2022 ďalšie podujatie z cyklu Truniverzitné debaty. Prednášajúcou bola Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z Katedry dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako odborníčka na dejiny žien, dievčenské vzdelávanie, ekonomickú emancipáciu, reguláciu pôrodníctva či populačnú politiku nám urobila prednášku na tému: Vzdelávanie dievčat a slovenská spoločnosť v prvej polovici 20. storočia. Úvodom pani prednášajúca porozprávala o význame a cieľoch vzdelávania dievčat v 19. a  ;následne v 20. storočí, kedy sa v modernej prvej ČSR odstránila bariéra vzdelávania dievčat zavedením koedukácie a prípravy dievčat pre samostatnosť v podnikaní. Upozornila však na stále pretrvávajúce konzervatívne názory a predsudky, ktoré sa zostrili v čase existencie autonómie a Slovenského štátu. Z právneho hľadiska bol pre študentov osobitne zaujímavý zákon č. 246/1939 Sl. z., ktorým došlo k prepusteniu vydatých učiteliek a zákon č. 150/1940 Sl. z., ktorým došlo k prepusteniu vydatých štátnych zamestnankýň. Vládny návrh z roku 1941 dokonca smeroval k obmedzeniu vysokoškolského štúdia dievčat, avšak odborná verejnosť vrátane stredoškolských profesorov a právnikov k nemu zaujala odmietavé stanovisko. Pod heslom Vzdelanie si zobrať nedáme!&nbs p;pani prednášajúca predstavila zápas žien za právo na vzdelávanie. Prednáška bola doplnená o zaujímavú diskusiu o do dnešného dňa pretrvávajúcich dôsledkoch historických prístupov ku vzdelávaniu.

 Ingrid Lanczová

 

Aktuálne problémy trestného konania

20. 04. 2022

Kolegovia z Katedry trestného práva a kriminológie pripravili ďalšiu z Truniverzitných debát dňa 20. apríla 2022. O aktuálnych problémoch trestného konania so študentmi Právnickej fakulty ako aj so študentami a pracovníkmi celej univerzity diskutoval JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Okrem špecifických príkladov v oblasti trestného konania, ktoré ilustroval uzatvorenými príkladmi z praxe hovoril aj o systémových prvkoch, postavení a činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, o postavení a činnosti Špecializovaného trestného súdu, prokurátorov aj sudcov. V rámci živej diskusie spomínal aj na svoje akademické pôsobenie na právnickej fakulte na začiatku svojej kariéry. Debata prebehla online z pôdy fakulty, kde so špeciálnym prokurátorom diskutovali aj vedúca katedry doc . Eva Szabová a doc. Miloš Deset.

Michaela Moravčíková

Pracovné podmienky pod tlakom spoločenských zmien

06. 04. 2022

V  rámci riešenia projektu APVV -18-0443 s názvom „Prieniky súkromného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)" Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala vedeckú konferenciu v spolupráci s partnerskými katedrami pražskej a banskobystrickej fakulty. Účastníci konferencie sa venovali aktuálnym výzvam, ktorým čelia pracovné podmienky zamestnancov a ktorých zmenu (aj legislatívnu) v súčasnosti ovplyvňujú, môžeme hovoriť aj doslovne "hraničné" situácie, ktoré si spoločnosť v minulých rokoch nevedela predstaviť. Keďže v rámci pracovnoprávnych vzťahov dochádza k osobnému výkonu práce, je potrebné pri úprave pracovných podmienok a pri návrhoch ich legislatívnej úpravy pristupovať aj so zohľadnením tohto atribútu. Počas konferencie účastníci diskutovali novinkách a pripravovaných zmenách v pracovnoprávnej oblasti v Čechách a na Slovensku a venovali sa vzájomnému ovplyvňovaniu sa právnych poriadkov.

Andrea Olšovská

Európska bezpečnosť a kyberbezpečnosť v práve

07. 04. 2022

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala 7. apríla 2022 špeciálne podujatie v rámci Truniverzitných debát. Na tému Európska bezpečnosť a kyberbezpečnosť v práve vystúpilo až päť diskutujúcich, a to študenti Ivan Vu Nhu, Patrik Ondrejech, Sebastián Gonda a Šimon Mišurda a vyučujúci z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva, JUDr. Marcel Vysocký, PhD. Po absolvovaní tutoringu u prof. JUDr. Juraja Jankuva, PhD., predniesli študenti dvojjazyčné príspevky (slovenčina, angličtina) na nasledovné témy:

Kybernetická vojna / kybernetické útoky (Ivan Vu Nhu)

Medzinárodnoprávna úprava problematicky kybernetickej bezpečnosti (Patrik Ondrejech)

Bezpečnostné záujmy a prostredie Slovenskej republiky (Sebastián Gonda)

Medzinárodná orientácia Slovenskej republiky (Šimon Mišurda).

Ich prezentácie boli odborné, zaujímavé a profesionálne. Sprostredkovali nám informácie z aktuálnej problematiky a predstavili súvisiace výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo aj právnici venujúci sa medzinárodnému právu. V rámci diskusie bola pozornosť venovaná najmä medzinárodnoprávnej subjektivite.

Všetkým zúčastnený m veľmi pekne ďakujeme.

Ingrid Lanczová

Truniverzitné debaty - Zvierací ombudsman

30. 03. 2022

Dňa 30. 3. 2022 usporiadala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ďalšiu prednášku z cyklu Truniverzitných debát, t.j. diskusií o dôležitých spoločensko-právnych témach. Tentokrát bola pozornosť venovaná právnej úprave ochrany zvierat. Prednášku viedla Mgr. Nikola Jackuliaková, právnička z organizácie Zvierací ombudsman. Vo svojej zaujímavej a hodnotnej prednáške, doplnenej o krásne aj smutné fotografie a hlboké citáty, porozprávala zúčastneným o relevantnej právnej úprave, legislatívnych zmenách, ktoré sa podarili, aj o tých, na ktoré ešte čakáme. Úvodom predstavila činnosť organizácie Zvierací ombudsman, ktorá momentálne pomáha aj na slovensko-ukrajinskej hranici. Ďalej sa venovala vybra ným právnym otázkam (dereifikácii zvierat podľa Občianskeho zákonníka, povinnostiam chovateľov spoločenských zvierat vyplývajúcim zo zákona o veterinárnej starostlivosti, držbe zvierat v kotercoch a na reťaziach podľa príslušnej vyhlášky, právnym následkom zanedbávania starostlivosti a týrania zvieraťa, postupu kontaktovania príslušných subjektov v prípade podozrenia zo spáchania trestných činov na zvieratách či ďalším zákonným povinnostiam spojeným s chovom zvierat). Záverom sme sa na prednáške venovali chýbajúcim komentárom legislatívy, chýbajúcim legálnym definíciám, inšpiratívnej českej právnej úprave a nechýbali ani otázky od poslucháčov o detailoch, ktoré ich zaujali. Prednáškou sme tiež otvorili dobrovoľnú materiálnu zbierku pre vybraný útulok, ktorá potrvá do 30.4.2022.

Ingrid Lanczová

Ilavský zaisťovací tábor ako súčasť ľudáckeho represívneho mechanizmu

16. 03. 2022

Dňa 16.3.2022 bola pre študentov a pedagógov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovaná právno-historická prednáška Maríny Zavackej, PhD. z Historického ústavu SAV. Hlavnou témou bol Ilavský zaisťovací tábor ako súčasť ľudáckeho represívneho mechanizmu. Tzv. ľudáci prezentovali myšlienky zriadenia vlastných koncentračných táborov pre politických oponentov, inšpirovaných nemeckým vzorom, už v roku 1938, kedy bola narušená suverenita demokratického Československa a bola vytvorená druhá Česko-Slovenská republika. Autonómia Slovenska mala však krátke trvanie a 14. a 16. marca 1939 vznikli Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava. Už desať dní po vzniku Slovenského štátu bolo vydané vládne nariadenie z 24. marca 1939 o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu a tábor bol zriadený 2. apríla 1939. Súpis osôb, ktorí do neho mali byť umiestnení však vznikol už skôr. Prednášajúca priblížila tragickosť a absurdnosť doby na konkrétnych osudoch zaistených, vrátane žien, ktorí sa do tábora dostali a mali ,,osamote premýšľať o svojich činoch, ktorými sa prehrešili proti národu a štátuˮ v tzv. Machau, ako bol tábor prezývaný. Išlo o kombináciu mena ministra vnútra Alexandra Macha a názvu nacistického Dachau a vypovedá to veľa o jeho existencii. Tresty boli rôzne dlhé a tí, ktorí tábor opustili, museli podpísať, že sa nebudú zúčastňovať spoločenského a politického života. Išlo o zaujímavú a hodnotnú prednášku s diskusiou o presahu tejto témy do súčasnosti.

Ingrid Lanczová

Ako napísať esej

09. 03. 2022

Dňa 9. marca 2022 sa v rámci truniverzitných debát uskutočnila prednáška s diskusiou na tému Ako napísať esej. Podujatie zorganizovala Právnická fakulta TU v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF TU. Prednášajúci Mgr. Marek Mikušiak, PhD., hovoril o troch základných konštitučných prvkoch klasických esejí, ktorými sú literárnosť, autentickosť a argumentácia. Z hľadiska miery literárnosti rozlíšil klasické a akademické eseje a poukázal na formálne a obsahové náležitosti, ktorých dodržiavanie sa v rámci žánru akademických esejí štandardne vyžaduje na súčasných univerzitách. Podujatie sa uskutočnilo v súvislosti s vyhlásenými esejistickými súťažami Cena Petra Blaha na tému Čo nám dalo a čo vzalo obdobie pandémie a Kancelárie Ústavného súdu SR na tému Ústava  základný zákon štátu.

Andrea Olšovská

Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou

10. 12. 2021

Pri príležitosti Dňa ľudských práv študenti Adriana Seková, Dominika Kuchárová a Rastislav Lalinský, ktorí pôsobia ako študentské pomocné vedecké sily na Katedre dejín práva, zorganizovali prednášku s diskusiou na tému Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou. Prednášajúcim bol Mgr. Patrik Dubovský, PhD. z Ústavu pamäti národa. V prvej časti o vyrovnávaní sa s inštitútmi totalitného režimu prednášajúci predstavil viaceré úspechy, ktoré sa v spoločnosti dosiahli, bezprostredne po páde komunistického režimu ako aj neskôr. V druhej časti o vyrovnávaní sa s vykonávateľmi pe rzekúcií spomenul napr. nepočetné súdne procesy či necenzurované noviny Rudá krávo, kde boli zverejnené zoznamy tajných spolupracovníkov ŠtB. V tretej časti o obetiach a hrdinoch zápasu s totalitnými režimami sa diskutovalo o dosiahnutých pozitívach (napr. odškodnenie obetí), ale aj o pretrvávajúcich neúspechoch (napr. stupňujúce sa prejavy extrémizmu). V štvrtej časti prednášky predstavil prednášajúci zákony prijaté s cieľom navodenia možnej spravodlivosti.

Ingrid Lanczová

Vzťahy štátu a cirkví v Českej republike

06. 12. 2021

Konfesné právo v oboch republikách bývalej Československej federácie bolo takmer totožné. Ale ešte pred rozdelením spoločného štátu už existovali sté divergencie. Tieto sa v nasledujúcom vývoji po roku 1993 výrazne prehĺbili, keď Česká republika úplne zmenila svoj prístup k registrácii cirkví, ich financovaniu a napokon aj k zmluvným vzťahom so Svätou stolicou. Ďalšie rozdiely a zaujímavosti, ktoré sa prejavujú v rôznych segmentoch spoločenského života, ako aj rôzne interakcie cirkevného a konfesného práva v Českej republike študentom predstavil profesor Damián Němec, vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška sa konala 6. 12. 2021 v online pr ostredí.

Michaela Moravčíková

Stipulation und Bürgschaft

01. 12. 2021

Mag. Peter Jahn z Univerzity Johanna Keplera v Linzi pre študentov Právnickej fakulty pripravil dvojprednášku na témy: stipulácia a ručenie v rímskom práve. Prvá prednáška sa uskutočnila v stredu 3. novembra 2021.

Stipulácia bola jednostranným, abstraktným a prísne formálnym právnym úkonom. Jednostrannosť ako pojmový znak spočívala najmä v chýbajúcom protiplnení. V stipulácii bolo možné vyslovene uviesť kauzu (právny dôvod) sľubu. Pri vymáhaní nároku z abstraktnej stipulácie bola situácia jednoduchšia pre veriteľa, keďže plnenie mohol žiadať bez nutnosti dokazovať jeho dôvod. Prednáška sa ďalej venovala situáciám, v ktorých bol výklad stipulácie nejasný. Takáto nejednoznačnosť ohľadom účelu stipulácie v zmysle exegézy D. 34,5,26(27) pôsobí v neprospech veriteľa. V ďalšom prípade, ktorý sa týkal počiatočnej nemožnosti plnenia prednášajúci pracoval s exegézou Gai. Inst. 3, 97.

Druhá prednáška, ktorá sa uskutočnila v stredu 1. decembra 2021, sa venovala primárne ručeniu, predovšetkým exegéze D. 2, 14, 27, 1, a to vecnému (záložné právo) ako aj osobnému zaisteniu, kde bol spomenutý podstatný rozdiel v rozsahu, akým ručiteľ ručí za primárneho dlžníka. Vo výhodnejšom postavení je ručiteľ pri vecnom zaistení, kde sa ručí iba onou vecou, zatiaľ čo pri osobnom zaistení sa ručí celým svojím majetkom. Už teraz sa tešíme na ďalšiu zaujímavú prednášku Mag. Petra Jahna.

Dávid Maukš, Marek Nekoraník

Japanese Lessons from Natural Disasters

01. 12. 2021

Posledná z Truniverzitných debát v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 bola venovaná Japonským lekciám z prírodných katastrof. Prednášal profesor Tadaatsu Tajima, hosťujúci profesor The Research Institute of Moral Science and Education v Kashia, a emeritný profesor Tenshi College, Sapporo. Objasnil špecifické geografické umiestnenie japonských ostrovov, tektonické línie, hydrológiu a prúdenie vetrov. Hovoril o horách a moriach, o tajfúnoch a zemetraseniach, o tom ako živly formovali životnú filozofiu a japonské sekulárne náboženské predstavy, ako aj o dejinách a súčasnosti.

Michaela Moravčíková

 

Verkauf und Sachbeschädigung durch Dritten im römischen und geltenden Recht

24. 11. 2021

Dňa 24. 11. 2021 sa v rámci Seminar aus römischem Schuldrecht pre poslucháčov PF TU uskutočnila pod taktovkou Katedry rímskeho a cirkevného práva prednáška profesora Markusa Wimmera z Johannes Kepler Universität Linz na tému Verkauf und Sachbeschädigung durch Dritten im römischen und geltenden Recht (Predaj a neoprávnené poškodenie veci tretím v rímskom a platnom práve).Ako napovedá už názov témy, obsahom prednášky boli viaceré prieniky moderného práva nemecky hovoriacich krajín a práva rímskeho. Problematiku z oblasti záväzkového práva profesor Wimmer priblížil na praktických prípadoch prostredníctvom exegézy fragmentov Digesta Iustiniani a pozitívnych právnych noriem. Styčným bodom skutkových podstát predstavených prípadov bol postulát: Jedna osoba má škodu, ale nemá žalobu, druhá má žalobu, ale neutrpela žiadnu kodu.Prednáška sa dotkla viacerých právnych princípov známych rímskemu i pandektnému právu. Prostredníctvom prípadu zameraného na periculum est emptoris priblížila postup pri náhodnom poškodení ešte neodovzdaného predmetu kúpy. Zaoberala sa tiež započítacou konkurenciou žalôb z prvej a tretej kapitoly lex Aquilia či právnou fikciou mortuus redhibetur, ktorá našla uplatnenie v nemeckom a rakúskom práve. Po prednáške sa uskutočnila krátka diskusia, počas ktorej profesor Wimmer reagoval na otázky študentov. Usporiadatelia i hosť prejavili záujem o pokračovanie v spolupráci a vyjadrili nádej, že o rok sa podobné stretnutie uskutoční už v priestoroch našej fakulty.

Timotej Práznovský

 

Crime and punishment in international politics, or on the birth of international community

24. 11. 2021

Právnická fakulta TU v Trnave pokračuje v službe univerzitnej komunite a naďalej organizuje celouniverzitný cyklus prednášok, na ktoré srdečne pozývame všetkých študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a priateľov univerzity. Druhú prednášku Truniverzitných debát v akademickom roku 2021/2022  mal pre všetkých záujemcom dekan fakulty Medzinárodných vzťahov a politických vied zo Severo-západného inštitútu Ruskej prezidentskej akadémie národného hospodárstva a verejnej správy Jevgenij Nikolaevič Roščin. Hoci sme podľa ponúknutej témy čakali entrée o Dostojevskom, lektor prekvapil moderným poňatím témy prostredníctvom analýzy udalostí a citátov svetových politikov, ktoré sa týkali trestania krajín. Diskusia sa týkala najnovších téz a tiež afrického kontinentu.

Michaela Moravčíková

 

Teach for Slovakia

22. 11. 2021

Energická dvojica Lea Benková - Zuzana Sojková predstavili študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dvojročný intenzívny fulltime program organizácie Teach for Slovakia, ktorý ponúka absolventom rôznych odborov možnosť pomôcť k systémovej zmene vzdelávania v Slovenskej republike. Študenti sa v úvode dozvedeli, že až 31,4 % pätnásťročných detí na Slovensku nemá základnú čita teľskú gramotnosť - majú problémy s porozumením či interpretáciou textu a následne so zamestnaním sa. Zo štatistických údajov predstavili výsledky prieskumu OECD, podľa ktorých Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším vplyvom domáceho prostredia na výsledky žiakov v škole či fakt, že od roku 1989 sme mali dvadsaťjeden ministrov školstva, z ktorých mnohí neostali v úrade dlhšie ako rok. Mgr. Zuzana Sojková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského a bývalá účastníčka programu, ktorá študentom sprostredkovala svoje skúsenosti s výučbou v marginalizovanej komunite a s pôsobením na Ministerstve školstva, keďže v centre jej profesijného záujmu je práve školská legislatíva. Hlavná myšlienka programu, a to zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetkých, je blízka aj Právnickej fak ulte Trnavskej univerzity v Trnave, a preto organizácii Teach for Slovakia radi poskytneme priestor aj do budúcna.

Ingrid Lanczová

 

Memorandum o spolupráci medzi Právnickou fakultou TU v Trnave a Najvyšším súdom SR

07. 10. 2021

Dňa 7. 10. 2021 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnilo stretnutie dekanky s predsedom Najvyššieho súdu Jánom Šikutom a podpredsedníčkou Najvyššieho súdu Andreou Moravčíkovou, ktorí podpísali Memorandum o spolupráci medzi Právnickou fakultou TU v Trnave a Najvyšším súdom SR.

Memorandum o spolupráci  predovšetkým umožní našim študentom zúčastňovať sa odborných stáží na tomto najvyššom orgáne sústavy všeobecného súdnictva a získať tak pod vedením sudcu alebo asistenta sudcu cenné skúsenosti, vedomosti a neprenositeľné zručnosti do ďalšieho štúdia na fakulte ako i v následnej praxi, či jasnejšiu predstavu pri budúcom výbere konkrétnej právnickej profesie.

Memorandum však okrem toho prináša i širšie možnosti inštitucionálnej spolupráce spočívajúcej v účasti zástupcov oboch inštitúcií na odborných diskusiách a vzájomných odborných konzultáciách, v účasti sudcov, asistentov sudcov  či iných odborných zamestnancov NS SR na pedagogickej činnosti a na procese štátnych skúšok v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch na fakulte ale i spolupodieľanie sa na vedeckovýskumnej činnosti, či už vzájomnou účasťou na podujatiach organizovaných oboma inštitúciami alebo na publikačnej a inej odbornej činnosti fakulty.

Marianna Novotná

Actual Lopics os State-Ecclesiastical Law

16. 11. 2021

Dňa 16. 11. 2021 sa uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia  pod názvom Actual Topics of State Ecclesiastical Law. Podujatie v rámci riešenia projektu VEGA 1/01170/21 International Legal Obligations of the Slovak Republic in the Field of Financing the Catholic Church zorganizovali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra verejného a ústavného práva Fakulta práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Inštitút pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a Katedra cirkevných dejín a cirkevného práva Teologickej fakulty svätých Cyrila a Metoda Univerzity Palackého v Olomouci. Ako napovedá názov, predmetom boli aktuálne otázky v oblasti štátno-cirkevných vzťahov. Účastníci sa zaoberali súčasno u diskusiou o antidiskriminačnom práve na Ukrajine a reakciami cirkví a cirkevných predstaviteľov na ne, cirkevnou autonómiou, právnymi aspektmi manželstva uzatvoreného podľa kánonického práva a prienikmi medzi kánonickým a konfesným právom, najmä v Poľsku, ako aj problematikou náboženských symbolov vo verejnom priestore, najmä na školách v Českej republike.

Michaela Moravčíková

Autonómia záujmovej korporácie vo verejnom a súkromnom práve

12. 11. 2021

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 12. novembra 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu. Zahraničnými účastníkmi boli učitelia českých, poľských a ukrajinských právnických fakúlt. Záštitu nad odborným vedeckým podujatím prevzala prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Išlo o prvú z troch plánovaných vedeckých konferencií, ktoré sa majú realizovať v súlade s cieľmi projektu VEGA č. 1/0089/21. Štát je povinný vytvárať podmienky pre fungovanie záujmových korporácií. V prípade súkromnoprávnej úpravy ide predovšetkým o modernú reguláciu v Občianskom zákonníku. Cieľom verejnoprávnej úpravy má byť umožniť vstup a efektívne pôsobenie záujmových korporácií a inštitúcií v oblasti verejnoprospešných služieb. Téma konferencie aktuálne rezonovala najmä vo vystúpeniach slovenských účastníkov v situácii, keď sa naliehavo ukazuje, že zamýšľané zmeny v právnej úprave na Slovensku týkajúce sa profesijnej a akademickej samosprávy by mali byť súčasťou širšej spoločenskej a odbornej diskusie. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vydá z tohto úspešného vedeckého podujatia recenzovaný zborník referátov v on-line forme, aby príspevky v nich zverejnené boli voľne prístupné širokej odbornej verejnosti.

Soňa Košičiarová

Human Resources in the Catholic Church and their Funding

10. 11. 2021

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody právnickej fakulty TU v Trnave so svojím dlhoročným spolupracujúcim pracoviskom, Katedrou verejného a ústavného cirkevného práva z Inštitútu kánonického práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline zorganizovali v rámci riešenia projektu Vega 1/0170/21  Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi (zodpovedná riešiteľka Dr. Michaela Moravčíková) medzinárodnú vedeckú online konferenciu pod názvom Human Resources in the Catholic Church. Podujatia sa zúčastnili členovia oboch pracovísk a kolegovia z Warmsko Mazurskej univerzity v Olštýne Venovali sa nielen finančnému zabezpečeniu duchovných ale aj ostatných zamestnancov cirkvi.

Michaela Moravčíková

Subsidiary application of the Roman law in old Poland

20. 10. 2021

Je veľkou skúsenosťou, keď do akademickej obce zavíta hosť zo zahraničia a predstaví nové pohľady na svet práva. K takémuto stretnutiu došlo 20. 10. 2021, keď nás v rámci programu ERASMUS+ navštívila profesorka Marzena Dyjakowska z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Počas prednášky na tému Subsidiary application of the Roman law in old Poland poukázala na formy uplatnenia rímskeho práva v práve starého Poľska.

Prednáška bola rozdelená do dvoch častí. V prvej, pani profesorka predstavila niekoľko prípadov zo súdnej praxe v oblasti súkromného práva. Poukázala pritom na skutočnosť, že asesor kráľovského súdu Piotr Rojzjusz aplikoval rímske právo subsidiárne v tých prípadoch, keď normy poľských predpisov a magdeburského práva nepostačovali, alebo pri nejasnej interpretácii práva. Druhá časť sa zaoberala aplikáciou rímskeho práva v trestnoprávnej oblasti, osobitne trestami crimen maiestatis a publicatio bonorum. Právna interpretácia inštitútov bola dokreslená opisom historických reálií z novovekého Poľska, v ktorom sa zrada kráľovského majestátu kruto trestala. Na konci prednášky pani profesorka zdôraznila, že rímske právo bolo aplikované v mnohých procesoch a aj vďaka nemu sa podarilo vyriešiť zložité právne otázky.

Pre zúčastnených bola prednáška zdrojom mnohých informácií zo sveta právnej romanistiky, ako aj povzbudením pre štúdium rímskeho práva v jeho historickom priereze i v súčasnom právnom spektre. Veríme, že sa podobné stretnutia budú opakovať častejšie.

Dávid Maukš, Marek Nekoraník

Hindu mythology and religious practices in India

3. 11. 2021

Právnická fakulta TU v Trnave pokračuje v službe univerzitnej komunite a naďalej organizuje celouniverzitný cyklus prednášok, na ktoré srdečne pozývame všetkých študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a priateľov univerzity. Prvú prednáška Truniverzitných debát v akademickom roku 2021/2022  mala doc. Preeti D. Das (School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India) pod názvom Hindu mythology and religious practices in India. Na online stretnutí pútavo hovorila nielen o hinduistickej mytológii a náboženskej praxi v Indii, ale zároveň porovnávala najstaršie ázijské a európske príklady mytológií a vývoj náboženských praktík na oboch kontinentoch. Problematiku prepojila so súčasnou sociálnou a politickou situáciu v Indii, so zvláštnym dôrazom na vznik a pôsobenie pravicových radikálnych hnutí.

Michaela Moravčíková

Oplatí sa byť fér? (Ne)podvádzanie počas štúdia a pri písaní záverečných prác

3. 11. 2021

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu sa na Právnickej fakulte uskutočnil workshop, na ktorom sme diskutovali o situáciách, s ktorými sa možno stretnúť počas vysokoškolského štúdia a ktoré je dôležité vnímať aj "optikou" etiky/férovosti.
Viac o workshope sa dočítate na: https://zastavmekorupciu.sk/vzdelavanie/byt-fer-sa-oplati-vysokoskolakov-o-tom-presviedcame-na-zazitkovych-workshopoch/

Andrea Olšovská

Majú seniori na Slovensku nárok na sociálne služby? Legislatíva verzus realita

13. 10. 2021

Október je mesiac úcty k starším, aj preto sme sa na pôde našej fakulty privítali, v rámci Dňa fakulty, Dr. Vladislava Mateja z nadácie Socia, ktorý svoj profesijný život venuje presadzovaniu práv tých najzraniteľnejších - detí so zdravotným postihnutím, ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev a seniorov. V prednáške na tému "Majú seniori na Slovensku nárok na sociálne služby? Legislatíva verzus realita" nám priblížil aj smutný obraz života mnohých starších ľudí odkázaných na pomoc iných, ktorým sa tejto pomoci nedostáva, prípadne je táto pomoc nedostatočná a nezodpovedá ľudskoprávnym štandardom. Sociálne služby pre seniorov, ako sú napríklad opatrovateľská služba či zariadenia pre seniorov, nemajú v našej krajine dostatočnú finančnú podporu a riešenie problémov sa odsúva do budúcnosti. Ako budúci právnici a najmä ako citliví a empatickí ľudia by sme mali urobiť všetko preto, aby sme tento stav zmenili, a aby sa úcta k starším stala na Slovensku pevnou súčasťou nielen legislatívy, no aj reality.

Katarína Fedorová

Deň Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave: Vedecký odkaz profesora Lubyho pre rozvoj súkromného práva

13. 10. 2021

Každoročne si naša fakulta v októbri pripomenie Deň právnickej fakulty. V tomto roku sa k nemu pridalo ešte jedno významné jubileum – 30 rokov od založenia Nadácie Štefana Lubyho - ktorej sídlo sa nachádza na Právnickej fakulte TU. Dňa 13. októbra si teda akademická obec fakulty symbolicky pripomenula obe tieto významné skutočnosti slávnostným príhovorom pani dekanky, prednáškou doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc,, riaditeľa Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, člena Správnej rady Nadácie Štefana Lubyho, a následným stretnutím akademickej obce. Prednáška hosťa - doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. bola venovaná vedeckému odkazu profesora Štefana Lubyho pre rozvoj súkromného práva a pripomenula osobnosť, vedecké pôsobenie a vedeckú školu tohto významného slovenského civilistu. Upriamila pozornosť na jeho doposiaľ neprekonané diela, akými boli a sú Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve, Dejiny súkromného práva na Slovensku, Autorské právo a i. Prednášku ukončila bohatá diskusia odkrývajúca aj pôsobenie prof. Štefana Lubyho ako pedagóga, ktoré je podobne inšpiratívnym aj do dnešných dní transformácie vysokého školstva na Slovensku.

Miriam Laclavíková

Vysokoškolská pedagogika

5. 10. 2021

V dňoch 5.10.2021, 11.10.2021 a 22.10.2021 vedenie fakulty, v rámci starostlivosti a osobnostný rozvoj a profesijný rast pedagógov, zorganizovalo sériu školení školenie s Ing. Mgr. Jozefom Strakošom, PhD. na témy:

1.    Rozdiely vo vysokoškolskej výučbe, ktoré sa zameralo na príčiny rozdielov vo vysokoškolskej výučbe, vysvetlené boli jej hlavné prvky, ktoré sú príčinou rozdielov v jej realizácii a ako tieto prvky vplývajú na samotnú výučbu. Školenie sa dotklo aj angažovania študentov s následnými úvahami o tom, či voliť transmisiu vedomostí alebo konštruktivistický prístup rozvíjajúci myslenie študentov.

2.    Učebné činnosti vysokoškolských študentov, školenie sa zameralo na jednotlivé spôsoby výučby v nadväznosti na ich očakávané výsledky v kognitívnej oblasti a ako zmeny niektorých aspektov výučby vplývajú na výsledky študentov. Podnetné boli aj konkrétne odporúčania na zmenu vo vyučovacích činnostiach, ktorými možno ovplyvniť učebné činnosti študentov.

3.    Skúmanie vlastnej výučby poukázalo na význam retrospektívy a náhľadu na vlastnú výučbu vysokoškolským pedagógom, na jednotlivé jej aspekty ako aj na potrebu získavania spätnej väzby od samotných študentov .

Prezentácia prednášajúceho vždy vyvolala živú diskusiu, ktorá podnietila aj výmenu skúseností medzi zúčastnenými pedagógmi. Podnetne boli aj odprezentované aj skúsenosti zo zahraničia, z ktorých niektoré je možné využiť aj v domácich podmienkach.

Silvia Beierová

Lubyho právnické dni - Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve

23. 09. 2021

V tomto roku slávi Nadácia Štefana Lubyho 30 rokov svojej existencie. V dňoch 23. - 24. 9.2021 zorganizovala v rámci Lubyho právnických dní v Smoleniciach medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve“. Zvolená téma vyvolala značný záujem odbornej verejnosti a na konferencii sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, súdnej moci, ale aj odborníci z praxe pôsobiaci v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Českej republike a Slovensku. Konferenciu osobne otvoril spoluzakladateľ nadácie prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.. Náhrada za ujmu pri strate ľudského života patrí jednoznačne medzi témy, ktoré vzbudzujú rozporuplné názory a postoje. Bolo zaujímavé spoznať najnovší vývoj riešenia tejto otázky v rôznych národných právnych úpravách, v odbornom výskume, ako aj oboznámiť sa s najnovšou judikatúrou u nás aj v zahraničí. Z prednesených príspevkov jednoznačne vyplynula potreba ďalšieho vedeckého skúmania tohto problému, ale hlavne jeho riešenia v právnych úpravách, ako aj v súdnej praxi. S obsahom prednesených príspevkov by sa vzhľadom na závažnosť témy, ako aj ich úroveň, mala po ich publikácii v zborníku, oboznámiť čo najširšia odborná verejnosť.

Marek Kováč

Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy

17. 09. 2021

Medzinárodná vedecká konferencia Bezpieczeństwo prawne w sferze wolności sumienia i religii w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy, ktorej spoluorganizátorom bola aj Právnická fakulta TU v Trnave, sa pod čestným patronátom Ministerstva spravodlivosti Poľskej republiky konala 17. - 18. 9. 2021 v poľskom Lubline, na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. Hlavným organizátorom bola Právnická komisia Poľskej akadémie vied v Lubline a spoluorganizátormi okrem PF TU aj Združenie absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy KUL ako aj samotná fakulta, Fakulta Práva a verejnej správy Univerzity Marie Curie Sklodowskej v Lubline, Nadácia Poľskej akadémie vied, Právnická fakulta Univerzity ministerstva vnútra vo Ľvove a Oddelenie právnych vied Vedeckej spoločnosti KUL v Lubline. Téme konferencie Právna istota v oblasti slobody svedomia a náboženského vyznania v demokratických krajinách v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina - Nemecko sa za PF TU venovali a s prednáškami vystúpili prof. Marek Šmid, Dr. Martin Šabo a Dr. Michaela Moravčíková, ktorá aj moderovala jednu zo sekcií konferencie a podieľala sa na jej organizovaní.

Michaela Moravčíková

Constitutional Bases of Religious Law in Slovakia and Poland

10. 09. 2021

Dňa 10. septembra 2021 usporiadal Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave slovensko-poľské vedecké kolokvium pod názvom Constitutional Bases of Religious Law in Slovakia and Poland. Podujatia sa zúčastnili odborníci z Fakulty práva a verejnej správy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne a Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty v Trnave. Akademici sa venovali predovšetkým axiologickým fundamentom práva na náboženskú slobodu v ústavách oboch krajín, ako aj princípom, na ktorých je založená spolupráca medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Michaela Moravčíková

Ako pochopiť a osloviť mladých Generácia Z

08. 09. 2021

Vedenie fakulty zorganizovalo pre pedagógov fakulty školenie, na ktorom mali možnosť oboznámiť sa s charakteristikou, motiváciou, prioritami a hodnotami generácie Z. Cieľom školenia bolo pochopiť rozdiely medzi generáciou učiteľov a generáciou študentov, porozumieť potrebám študentov a nájsť cestu ako zatraktívniť štúdium. Pedagógovia získali cenné informácie, ktoré im môžu pomôcť pri výučbovom procese ako aj v celkovej komunikácii s mladou generáciou.

Silvia Beierová

Catholic Church in Economic and Legal Relations

24. 08. 2021

V mesiaci august 2021 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví Právnickej fakulty TU a Katedra verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline spoločne zorganizovali slovensko-poľskú internetovú vedeckú konferenciu pod názvom Catholic Church in Economic and Legal Relations.
Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi. Aktívne sa zúčastnilo desať odborníkov, a okrem špecialistov z Poľska a Slovenskej republiky aj z Indie. Témy sa týkali predovšetkým majetkových a finančných záležitostí, ale vyvstali aj otázky postavenia duchovných katolíckej cirkvi. Téma natoľko zaujala, že sa obe pracoviská rozhodli v niektorom z nasledujúcich vedeckých poduj atí koncentrovať sa práve na postavenie a ekonomické zabezpečenie duchovných.

Michaela Moravčíková

Manažérska akadémia

29. 06. 2021

Počas letného semestra akademického roka 2020/2021 pripravilo vedenie PF TU pre zamestnancov fakulty Manažérsku akadémia.
V troch častiach sa pedagógovia ako aj odborní pracovníci mali možnosť vzdelávať v oblastiach ako prezentácia s úspechom, zoznamovanie a prvý dojem, ako prekonať trému či komunikácia a protokol. V rámci online stretnutí sa zamestnanci mohli naučiť správne dýchať, osvojiť si základné mentálne návyky a spôsoby na odstránenie stresu ako aj základy asertivity. Venovali sa tiež otázkam verbálnej a neverbálnej komunikácie, vystupovania na verejnosti a umenia zaujať. Detekovali najčastejšie chyby v komunikácii. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj problematike etikety a protokolu.

Michaela Moravčíková

Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých

22. 06. 2021

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave dňa 22. júna 2021 zorganizovala ďalší seminár z cyklu Trnavských právnických debát, tentokrát na tému Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva. Diskusný seminár bol zameraný na mimoriadne aktuálnu tému náhrady nemajetkovej ujmy sekundánych obetí, v rámci ktorej sa prednášajúci - okrem vystupujúcich z prostredia trnavskej právnickej fakulty vystúpili aj hostia - odborníci na danú problematiku, napr. doc. JUDr. Filip Melzer, PhD. LL.M., doc. JUDr. Petr Šustek, PhD., či ústavný sudca JUDr. Róbert Šorl, PhD. - svojimi témami dotkli viacerých zaujímavých a podnetných čiastkových problémov spojených či už s podstatou a charakterom nároku, alebo priamo s jeho uplatňovaním v civilnom procese a s tým spojeným dokazovaním. Diskusného seminára sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov z radov advokátov, právnikov pracujúcich v poistnom sektore, či predstaviteľov ministerstiev a štátnych orgánov, vďaka čomu bola diskusia na predkladané otázky mimoriadne živá a konštruktívna. Naša právnická fakulta tak úspešne pokračuje v organizovaní odbornou verejnosťou obľúbeného formátu Trnavských právnických debát.

Veronika Zoričáková

Modriny na duši

03. 06. 2021

V dňoch 3. - 4. 6. 2021 sa v online prostredí konalo vzdelávanie pre členov fakulty pod Názvom Bez modrín. Školenie zabezpečilo Centrum Slniečko, n. o. Prvý deň vzdelávania bol venovaný problému Psychického násilia na deťoch, nasledujúci deň problematike sexuálneho zneužívania detí a obchodovania s deťmi. Frekventanti sa naučili rozpoznať príznaky syndrómu CAN, získali vedomosti a zručnosti ako postupovať v kontakte s dieťaťom s cieľom jeho ochrany a zabráneniu sekundárnej viktimizácie. Podujatie bolo tiež zamerané na scitlivovanie v danej oblasti a na prepojenie s právnou praxou.

Michaela Moravčíková

Predmanželská zmluva, rozvod - čo Vás čaká a neminie?

26. 05. 2021

V období letného semestra akademického roka 2020/201 nateraz posledná z prednášok TRUNIVERZITNÝCH DEBÁT sa uskutočnila dňa 26.05.2021 a pre zúčastnených ju pripravil dr. Peter Mészáros, člen katedry občianskeho a obchodného práva našej fakulty. Prednáška bola zameraná na majetkové aspekty manželského spolužitia, ktoré sa napriek poklesu obľuby u Slovákov v nultých rokoch tohto storočia stáva čoraz početnejším (možno tomu prispieva skutočnosť, že osoby žijúce v manželskom zväzku žijú dlhšie). Značne obmedzené možnosti vyhnutia sa režimu spoločného majetku medzi manželmi (BSM) sú častým dôvodom pre spory po predčasnom ukončení život predlžujúceho manželského inštitútu, a to nielen vo finančnej, ale aj právnej rovine. Spájanie hodnotových a majetkových otázok pri snahe o právnu reguláciu majetku manželov predstavuje obľúbenú debatnú tému, čo sa potvrdilo aj v diskusnej časti prednášky.

Peter Mészáros

IV International Legal Forum "Human Rights and Public Governance

21. 05. 2021

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola spoluorganizátorom IV International Legal Forum "Human Rights and Public Governance. Podujatie spoločne zorganizovali Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine), Chernivtsi Regional Council, Wismar University of Applied Sciences, Technology, Business and Design (Germany), Centre for East European Law, University of Graz (Austria), "Angel Kanchev" University of Ruse (Bulgaria), Trnava University in Trnava, Faculty of Law (Slovakia), Ștefan cel Mare University (Romania), Ovidius University of Constanta (Romania), Moldova State University (Moldova), Zaporizhzhia National University (Ukraine), University of the State Fiscal Service of Ukraine (Ukraine), Notary Chamber of Ukraine, Scientific Research Institute of State Building and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine, Educational and scientific laboratory for research of problems of service law of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, NGO "Association of Administrative Law Specialists" (Ukraine), NGO «Legal shield».

Okrem závažnej témy ľudských práv bolo fórum venované aj 30. výročiu znovuobnovenia Právnickej fakulty Národnej univerzity Yurija Fedkoviča v Černivtsi.

Michaela Moravčíková

Forenzné vedy a právo

19. 05. 2021

V poradí už tretiu prednášku z cyklu TRUNIVERZITNÝCH DEBÁT konanú dňa 19.05.2021 viedol doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. z katedry trestného práva a kriminológie našej fakulty, ktorý okrem akademickej a praktickej sféry práva pôsobí ako advokát a tiež je ako lekár súdnym znalcom. Tematicky bola prednáška zameraná na Forenzné vedy a právo. Lektor oboznámil zúčastnených o historickom vývoji forenzných vied, resp. ich predchodcov, následne pokračoval v aktuálnych trendoch prítomných v preberanej oblasti, to všetko na ilustratívnych príkladoch toho, ako to v minulosti aj pri pitvách fungovalo a čo všetko a prečo sa pri nich (ne)zistilo. Postupné začleňovanie poslucháčov do napredovania možností forenzných vied a v nich využívaných technických možností vyústilo do bohatej debaty medzi zúčastnenými a lektorom. Predostreté informácie vyvolali u viacerých zúčastnených až obavy z toho, čo všetko možno o každom z nás zistiť, hoci časť zistiteľných informácií (pri pitve) reálny dopad na skúmaný subjekt/objekt už iste mať nebude. Poučenie inter vivos: technológie nám život značne uľahčujú, ale môžu ho aj poriadne skomplikovať, preto sa v technologickom svete pohybujme rozvážne.

Peter Mészáros

Čo by ste chceli vedieť o sudcoch, ale nemali ste sa koho opýtať?

18. 05. 2021

Keď sa hovorí o súdnictve, sudcoch a sudkyniach, často sa prehliadajú životy konkrétnych ľudí a spôsob, akým svoje povolanie prežívajú. V Poľsku v snahe priblížiť justíciu a jej dôležitosť ľuďom, skonkrétniť predstavy o právnikoch, niektorí sudcovia a sudkyne začali zverejňovať čriepky svojich profesijných a súkromných životov na sociálnych sieťach. U nás sa na úlohu priblížiť históriu a súčasnosť súdnej moci študentom a študentkám a hlavne to, aké je to byť sudkyňou tu a teraz, podujala Daniela Baranová z Prešovského okresného súdu. Okrem informácií o práci sa jej podarilo komunikovať to ešte vzácnejšie - jej emóciu k právu a k súdeniu ako takému. V otvorenej atmosfére sa tak študenti a študentky mohli spýtať čokoľvek (napríklad aj to, či môže mať sudkyňa tetovanie) a dostali úprimnú odpoveď. Takú, ktorá sa nedá vyčítať z kníh.

Lucia Berdisová

Hľadanie spravodlivosti na ministerstve spravodlivosti

12. 05. 2021

Prednáška spojená s diskusiou s bývalou pedagogičkou Katedry ústavného práva (dnes Katedra teórie práva a ústavného práva) Právnickej fakulty TU v Trnave a súčasnou ministerskou spravodlivosti SR JUDr. Máriou Kolíkovou, ktorá sa konala 12. 5. 2021 bola v poradí druhou z TRUNIverzitných debát. Prvá časť bola venovaná predovšetkým reforme súdnictva, tvorbe novej súdnej mapy ako procesu, v rámci ktorého sa skúmala aj dopravná dostupnosť, finančná náročnosť a predpokladaná odbornosť a celková kvalita súdov. Zvláštna pozornosť bola venovaná otázke najvyššieho správneho súdu a aj jeho sídla. V rámci diskusie sa účastníci pýtali na najaktuálnejšie otázky súvisiace s politickou kariérou ministerky, aktuálne kauzy, ale aj retrospektívu jej pôsobenia v rezorte spravodlivosti a vo vrcholovej politike. Nechýbali ani otázky týkajúce sa j ej odvolávania z funkcie, prežívania politických útokov a emocionálneho i racionálneho vyrovnávania sa s nimi. Diskutovalo sa aj o konkrétnych otázkach možnosti znefunkčnenia parlamentu vzdaním sa mandátu a nenastúpením náhradníkov, dostupnosti konkrétnych (aj odvolacích) súdov, obmedzení a riešení v rámci protipandemických opatrení ale aj životných právnických vzorov. Vyzdvihla potrebu správneho svetonázoru - hodnotového nastavenia ako rámca pre akékoľvek konanie. Ocenila právnu filozofiu, právnické kliniky a ďalšie edukačné aktivity ako výborný základ pre pochopenia pôsobenia v právnických povolaniach.

Michaela Moravčíková

Podpísanie Zmluvy o spolupráci s Právnickou fakultou Univerziy Ministerstva vnútra Ukrajiny vo Ľvove

07. 05. 2021

Dňa 7. 5. 2021 sa v online prostredí uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Právnickej fakulty TU v Trnave a Právnickej fakulty Univerzity Ministerstva vnútra Ukrajiny vo Ľvove. Najprv sa prítomným prihovoril rektor Univerzity Ministerstva vnútra prof. Roman Ihorovich Blahuta, potom veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike Yurii Mushka, nasledoval príhovor dekanky PF TU prof. Andrey Olšovskej, dekana Právnickej fakulty UMV vo Ľvove prof. Ivana Krasnitského, prodekanov a následne si účastníci okrem mnohých úspechov vzájomne zaželali aj možnosť osobného stretnutia v lepších časoch bez ohrozenia zdravia pandémiou. Cieľom stretnutia bolo podpísanie zmluvy o spolupráci, ktoré sa udialo v rámci online stretnutia na oboch stranách súčasne.

Správa na stránkach partnerskej univerzity:

https://www.lvduvs.edu.ua/component/k2/item/2217-instytut-prava-lvduvs-pidpysav-dohovir-pro-spivpratsiu-iz-fakultetom-prava-trnavskoho-universytetu-slovachchyna

Michaela Moravčíková

Ľudia so zdravotným postihnutím medzi nami. Skutočné príbehy.

06. 05. 2021

Dňa 6. 5. 2021 začali TRUNIVERZITNÉ DEBATY, ktoré prinášajú prednášky na zaujímavé témy. Sú miestom dialógu akademickej obce univerzity a platformou zdieľania sa učiteľov, študentov a zamestnancov našej alma mater a priestorom konštruktívnych diskusií, prezentáciou hodnôt a formáciou nás všetkých. Ide zároveň o príležitosť stretnutia nielen na svojich katedrách či fakultách, ale na univerzitnej úrovni – nateraz ešte v online prostredí. Prvou témou bola jedna z najzávažnejších: „Ľudia so zdravotným postihnutím medzi nami. Skutočné príbehy". Prednášala JUDr. Katarína Fedorová, PhD. LL.M., z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá externe vyučuje aj na našej právnickej fakulte. Hovorila o závažných problémoch ľudí so zdravotným postihnutím, dospelých a detí, čo podčiarkli aj z vlastnej skúsenosti prezentovali aj ňou pozvaní hostia. Diskusia odhalila ťažkosti, o ktorých sme mnohí ani netušili, že sa s nimi naši spoluobčania stretávajú. Podujatie prispelo nielen k novému poznaniu ale aj scitliveniu akademickej obce v danej oblati.

Michaela Moravčíková

Správne debaty s p. JUDr. Kateřinou Šimáčkovu, Ph.D.

05. 05. 2021

Dňa 05. mája 2021 sa uskutočnila v poradí šiesta a posledná „Správna debata" organizovaná Katedrou správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva pre študentov a priateľov správneho práva v letnom semestri. Pozvanie prijala sudkyňa Ústavného súdu Českej republiky pani JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., ktorá účastníkom priblížila svoje študentské časy, jej motiváciu stať sa sudkyňou Ústavného súdu, rovnosti mužov a žien, ktorej sa venuje aj vo svojej publikácii či svoj názor na fungovanie českého Najvyššieho správneho súdu a zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Zo zúčastnených študentov boli na záver správnej debaty vyžrebovaní dvaja študenti, ktorí získali knihu s podpisom pani ústavnej sudkyne.

Samuel Rybnikár

Správne debaty s p. prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD.

28. 04. 2021

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutočnila pod taktovkou Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva v online priestore piata „Správna debata" s verejnou ochrankyňou práv (ombudsmankou) a univerzitnou profesorkou pani prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD., v ktorej pani profesorka účastníkom debaty priblížila svoje študentské časy, prácu verejnej ochrankyne práv a jej motiváciu stať sa ňou. V diskusii zodpovedala študentom aj na otázky ohľadom úrovne ochrany ľudských práv v Slovenskej republike. Rovnako ako pri predchádzajúcich správnych debatách boli zo zúčastnených študentov na záver podujatia vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí získali knihu s podpisom pani verejnej ochrankyne práv.

Samuel Rybnikár

Správne debaty - éčka v potravinách

23. 04. 2021

Dňa 23. apríla 2021 sa uskutočnila v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska štvrtá Správna debata, v ktorej diskutovali traja odborníci na potravinárstvo, pán Mgr. Martin Venhart, PhD. zo Slovenskej akadémie vied, pani Ing. Eva Forrai zo Slovenského zväzu spracovateľov mäsa a pani JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej komory Slovenska. Účastníci debaty získali odpovede na otázky súvisiace s problematikou a dozvedeli či a ako sú éčka škodlivé, či sa v dnešnej dobe ešte dajú nájsť potraviny bez éčok, alebo či sa kvalita potravín vždy odrazí na ich vyššej cene.

Samuel Rybnikár

Morské právo v kontexte klimatických zmien a ochrany Biodiverzity

22. 04. 2021

Dňa 22. apríla 2021 o 15:00 hod. zorganizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odbornú prednášku na tému "Morské právo v kontexte klimatických zmien a ochrany Biodiverzity". Podujatie organizovala katedra
pri príležitosti každoročne oslavovaného environmentálneho sviatku Dňa Zeme. Pozvaným hosťom bol riaditeľ kancelárie prezidenta Slovenskej republiky JUDr. Metod Špaček, Ph.D., ktorý sa odborne a vedecky venuje otázkam medzinárodného práva životného prostredia. V úvode prednášky najskôr priblížil študentom základné aspekty morského práva a následne uvedenú problematiku prepojil s témou ochrany biodiverzity v kontexte medzinárodného práva verejného a s témou predchádzania klimatickým zmenám. Celkovo možno považovať podujatie za úspešné, pretože upriamilo pozornosť študentov práve na problémy klimatických zmien a na otázky vymieranie morskej fauny. Garantkou podujatia bola dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a organizačne podujatie zastrešoval doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Michal Maslen

Literárne večery II. Kto nesie zodpovednosť za naše činy?

22. 04. 2021

Druhý literárny večer na Právnickej fakulte TU v Trnave bol venovaný románu Šogún Jamesa Clavella. Je príznačné, že hlavným hrdinom je jeden z popredných britských lodivodov John Blackthorn, ktorý sa na lodi Erazmus pokúšal oboplávať svet, ale stroskotal pri japonských ostrovoch a cestami osudu sa ocitol medzi zápasmi najvplyvnejších samurajov nad krajinou. Nie je iba pasívnym pozorovateľom exotickej krajiny, ale postupne ho premieňa japonský postoj k ľudskej dôstojnosti, cti, slušnosti. Účastníci napokon preniesli dilemy hrdinu Clavellovho románu do súčasnej roviny a kládli si otázky o zodpovednosti za vlastné činy, až po reflexiu samurajov vyjadrenú rituálnou samovraždou. Diskusia reflektovala súčasné problémy školstva, kultúru, umenie a zacielenie ľudského života.

Michaela Moravčíková

Správne debaty s p. JUDr. Mariánom Fečíkom

21. 04. 2021

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnila tretia „Správna debata" pod taktovkou Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva s pánom JUDr. Mariánom Fečíkom, prokurátorom netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorý účastníkom správnej debaty priblížil svoje študentské časy, kariérne začiatky a predstavil tiež niektoré zaujímavé prípady na úseku katastra nehnuteľností, ktoré pri výkone svojej profesie riešil. Zo zúčastnených študentov bol na záver správnej debaty vyžrebovaný študent, ktorý získali najnovší komentár ku Katastrálnemu zákonu, ktorého spoluautorom je pán prokurátor.

Samuel Rybnikár

Právo na informácie a ochrana utajovaných skutočností

19. 04. 2021

Dňa 19. apríla 2021 o 15:00 hod. zorganizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odbornú prednášku na tému "Právo na informácie a ochrana utajovaných skutočností". Pozvanou hosťkou bola riaditeľka kancelárie Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky kpt. JUDr. Katarína Kvasňovská, ktorá sa odborne venuje otázkam právnej úpravy ochrany a tvorby utajovaných skutočností. V úvode prednášky najskôr priblížila študentom základné úlohy, ktoré plní Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky. Následne prednášajúca vysvetlila študentom fakulty právne aspekty procesu bezpečnostných previerok a priblížila im napr. problematiku bezpečnostného pohovoru alebo právnych podmienok použitia tzv. vyšetrenia pravdovravnosti prostredníctvom polygrafu. Celkovo možno považovať podujatie za úspešné, pretože upriamilo pozornosť študentov na vzťah princípu diskrétnosti a transparentnosti v oblasti verejnej správy na Slovensku. Garantkou podujatia bola dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a organizačne podujatie zastrešoval doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Michal Maslen

Syndróm vyhorenia

14. 04. 2021

Vedenie PF TU v Trnave pripravilo dňa 14. apríla 2021 predovšetkým pre učiteľov a tvorivých zamestnancov fakulty webinár venovaný syndrómu vyhorenia. Ide o syndróm, ktorý Herbert Freudenberger popísal v roku 1975, a ktorý má rôzne definície (napr. strata profesionálneho alebo osobného záujmu u príslušníka pomáhajúcich profesií alebo vyhorenie ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie), ktoré sa zhodujú v určitých bodoch, ako stav psychickej vyčerpanosti, emočná vyčer panosť, kognitívne vyčerpanie a "opotrebovanosť" a často aj celková únava. Lektorka PhDr. Kristína Grendová, PhD. z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave sa vo svojom výklade zamerala nielen na popis syndrómu ale predovšetkým na jeho elimináciu a prevenciu. Ponúkla základné zásady, ktorými je potrebné sa riadiť v snahe predísť systému vyhorenia, spočívajúce predovšetkým v prístupe k práce a dodržiavaní duševnej hygieny. Predstavila konkrétne zásady a princípy, ktorými je potrebné sa riadiť, by nedošlo k vyčerpaniu a strate entuziazmu.

Michaela Moravčíková

O sociálnej poisťovni s generálnym riaditeľom Ing. Jurajom Káčerom

12. 04. 2021

Dňa 12.4.2021 mali študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave možnosť diskutovať s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne Ing. Jurajom Káčerom. Spolu s JUDr. Danicou Bognárovou (riaditeľka odboru nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia) a s JUDr. Hedvigou Polcíkovou (vedúca oddelenia legislatívy) prednášali študentom priamo z ústredia Sociálnej poisťovne. Pán generálny riaditeľ vo svojom príhovore priblížil fungovanie Sociálnej poisťovne zvnútra, na podklade aktuálnych informácií z rokov 2020 a 2021. V tejto súvislosti nebolo možné opomenúť ani súvisiaci dopad COVID-19. V rámci príhovoru odzneli aj informácie o možnom uplatnení sa absolventa právnickej fakulty. Pre študentov boli osobitne zaujímavé informácie o odvodových povinnostiach študenta a brigádach, ale aj o špecifických prípadoch z praxe, najmä v súvislosti s dôchodkovým, úrazovým a nemocenským poistením. Z procesnej stránky sa spomenulo napríklad zastupovanie Sociálnej poisťovne v konaniach pred súdom. V rámci diskusie odzneli otázky ohľadom novej dávky ,,tehotenské,” resp. ,,tehotenské štipendium,” ale aj o otcovskej dovolenke, elektronickej PN či spolupráci s NCZI. V diskusii zaujímala študentov najviac otázka o možnosti stáže v Sociálnej poisťovni.

Ingrid Lanczová

Zločin a trest - Literárny klub Právnickej fakulty TU v Trnave

08. 04. 2021

Literatúra nás sprevádza celý život. Môžeme sa stretnúť s právom v literatúre, niekedy tiež s literatúrou v práve. Aj klasická literatúra nám poskytuje odpovede a rady pre takmer každú oblasť života. Preto sa Právnická fakulta TU rozhodla pozvať študentov aj zamestnancov do literárneho klubu, v ktorom prepájame zaujímavé literárne postavy a príbehy s právnickou témou. Prvé stretnutie sa konalo ešte vo veľkonočnom období, 8. apríla 2021 v online priestore. Úvodnú prednášku si pripravila a diskusiu moderovala Laura Fedorová. Témou prvého stretnutia nad literatúrou bola otázka: „Dá sa zločin odpykať len cez trest?" a „matériou" pre hľadanie odpovedí nebol nijaký drobný literárny počin ale Raskoľnikov z Dostojevského realistického románu Zločin a trest a Dostojevského dielo ako také. Bola to ťažká diskusia. Analyzovali sme najmä hlavné postavy románu a najmä Raskoľnikova a jeho teóriu silných a slabých. Študent práva Raskoľnikov sa postavil na miesto Boha a rozhodoval o tom, kto má alebo nemá právo žiť. Soňa Marmeladova sa na zločinca pozrela ako na človeka a prostredníctvom vzťahu azda vyvolala jeho pokánie, uvedomenie si zla, ktoré spáchal, a túžbu odpykať si trest, byť novým človekom. Načrtnutá dejová línia nás primäla hľadať odpovede na otázky o hraniciach ľudskej slobody, o svedomí, úcte k životu a jeho ochrane, o vine a primeranosti trestu, o proporcionalite. Uvažovali sme o odkaze diela pre súčasnosť a o potrebe uvažovania o morálke, etike a práve.

Michaela Moravčíková

Pracovné podmienky pod tlakom spoločenských zmien

06. 04. 2022

V rámci riešenia projektu APVV -18-0443 s názvom „Prieniky súkromného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)“ Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala vedeckú konferenciu v spolupráci s partnerskými katedrami pražskej a banskobystrickej právnickej fakulty. Účastníci konferencie sa venovali aktuálnym výzvam, ktorým čelia pracovné podmienky zamestnancov a ktorých zmenu (aj legislatívnu) v súčasnosti ovplyvňujú, môžeme hovoriť aj doslovne "hraničné" situácie, ktoré si spoločnosť v minulých rokoch nevedela predstaviť. Keďže v rámci pracovnoprávnych vzťahov dochádza k osobnému výkonu práce, je potrebné pri úprave pracovných podmienok a pri návrhoch ich legislatívnej úpravy pristupovať aj so zohľadnením tohto atribútu. Počas konferencie účastníci diskutovali novinkách a pripravovaných zmenách v pracovnoprávnej oblasti v Čechách a na Slovensku a venovali sa vzájomnému ovplyvňovaniu sa právnych poriadkov.

Andrea Olšovská

Správne debaty - dvojaká kvalita potravín

26. 03. 2021

Dňa 26. marca 2021 sa v spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska uskutočnila druhá Správna debata Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, ktorej témou bola často diskutovaná problematika, ktorou je dvojaká kvalita potravín. Účastníkom debaty priblížili problematiku odborníčka na potravinárstvo a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Ing. Jarmila Halgašová, pán Ing. Jaroslav Remža, PhD. z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán prof. Ing. Jozef Golian Dr. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, pani JUDr. Jana Venhartová, LL.M. z Potravinárskej komory Slovenska a pán Ľubomír Tuchscher zo Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Samuel Rybnikár

Ženy z prvých transportov

24. 03. 2021

Smutné 79. výročie prvého transportu slovenských Židov do vyhladzovacieho tábora, ktorý bol vypravený zo železničnej stanice v Poprade 25. marca 1942 si Právnická fakulta TU v Trnave pripomenula prednáškou Mgr. Mateja Beránka, PhD. zo Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry: Múzeum holokaust v Seredi pod názvom Ženy z prvých transportov, ktorá sa konala 24. 3. 2021. Lektor priblížil situáciu prenasledovaných Židov v rokoch 1938 – 1941, obmedzenia, ktoré vyplývali z niektorých protižidovských zákonov ako zákaz alebo radikálne oklieštenie možnosti vykonávať advokátske povolanie u Židov. Venoval sa tiež otázke definovania Židov podľa náboženstva a podľa rasy (Židovský kódex). Napokon objasnil problematiku samotných transportov a osudov žien v transportoch a vo vyhladzovacích táboroch a študenti aj pedagógovia na záver mohli zhliadli tri medailóny troch žien z transportov a ich výpovede.

Michaela Moravčíková

Správne debaty s p. JUDr. Elenou Berthotyovou, PhD.

23. 03. 2021

Dňa 23. marca 2021 odštartovala pod taktovkou Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva v online priestore séria diskusií určená pre študentov a priateľov správneho práva so zaujímavými hosťami pôsobiacimi v oblasti administratívneho práva a praxe pod názvom „Správne debaty". Prvou hostkou tejto série bola predsedníčka senátu Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a členka Súdnej rady Slovenskej republiky pani JUDr. Elena Berthotyová, PhD., ktorá účastníkom debaty priblížila svoje študentské časy, kariérne začiatky a názor na zriadenie Najvyššieho správneho súdu. Zo zúčastnených študentov boli na záver správnej debaty vyžrebované dve študentky, ktoré získali knihu s podpisom pani predsedníčky senátu.

Samuel Rybnikár

Daňová optimalizácia

15. 03. 2021

Dňa 15. marca 2021 zorganizovala Katedra trestného práva a kriminológie PF TU prednášku na tému ,,Daňová optimalizácia". Pozvanie na prednesenie prednášky prijal JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR, ktorý študentom priblížil jednu z najkomplikovanejších kriminalít súčasnosti zaraďovanej do tzv. kriminality bielych golierov. Vo svojej prednáške sa zameral na vysvetlenie kľúčových aspektov, ktoré sú previazané s daňovou trestnou činnosťou, pričom poukazoval na rôzne praktické príklady a prípady zo svojej bohatej aplikačnej praxe. Po skončení prednášky sa rozprúdila aj živá diskusia, do ktorej sa v značnej miere zapojili študenti so svojimi otázkami a dotazmi.

Eva Szabová

Register partnerov verejného sektora

04. 03. 2021

Dňa 4. marca 2021 sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému Register partnerov verejného sektora.
Prednášal predseda Okresného súdu v Žiline JUDr. Jaroslav Macek, ktorý priblížil myšlienku a genézu vzniku Registra partnerov verejného sektora ako zákonom stanoveného zoznamu údajov o partneroch verejného sektora. Charakterizoval subjekty verejného sektora a spôsob zapisovania. Témou tiež bolo overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod či automatický výmaz z registra. Kľúčovou časťou bol zmysel a význam registra ako takého, úskalia a problematické body, ako aj prognózy do budúcnosti.

Michaela Moravčíková

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. o filme V sieti v na Dvojke (RTVS)

10. 03. 2021

V stredu (10.3.) odvysielala RTVS na Dvojke o 20:10 hod dokumentárny film režisérov Barbory Chalupovej a Víta Klusáka V Sieti. Film získal ocenenie Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2020 v kategórii najlepší dokumentárny film. Film v rámci psychosociálneho experimentu mapuje tabuizovanú tému kyberšikany a sexuálneho zneužívania detí na internete. Po premiére filmu bol na Dvojke o 21:50 hod v relácii „Večera s Havranom“ diskutovať o filme náš kolega JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so psychológom PhDr. Marekom Madrom, PhD. a s režisérom Petrom Kerekéšom. Kolega Dobrovodský od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na Právnickej fakulte a dlhodobo sa venuje rodinnému a občianskemu právu. Je členom Komisie pre európske rodinné právo (Commission on European Family Law)  pri univerzite Bucerius Law School v Hamburgu a za Slovenskú republiku pôsobil ako člen neformálnej expertnej skupiny Európskej komisie pre práva detí (Informal expert group on the rights of the child).

Michaela Moravčíková

Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva III.

19. 03. 2021

Po tretí raz v roku 2021, 19. marca, sa pedagógovia a tvoriví zamestnanci Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zamýšľali nad etickými dilemami, ktoré prináša výučba právnických predmetov, pedagogický a hodnotiaci proces, rôzne akademické aktivity ako aj samotné právnické povolanie. Prednášku si pripravila Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL. M., vedecká pracovníčka Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorá tiež pôsobí ako pedagogička na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Katedre teórie práva a ústavného práva. Účastníci diskutovali o špecifikách, ktoré by mal obsahovať etický kódex, ktorý upravuje vzťahy a procesy týkajúce sa komunikácie, výučby, hodnotenia študentov a ich prác, recenzného konania, správania sa na pracovisku v špecifických situáciách, ako aj otázkam lojality. Dis kusia priniesla nové otázky a nové problematiky hodné zreteľa, preto sa účastníci dohodli na nevyhnutnosti pokračovať v diskusii o etických dilemách učiteliek a učiteľov práva aj nabudúce.

Michaela Moravčíková

Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska

10. 03. 2021

Dňa 10. 3. 2021 v čase, kedy v Slovenskej republike prebiehalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, usporiadali sme pre študentov i pedagógov prednášku na tému Sčítanie obyvateľstva v SR a otázka viery z konfesnoprávneho hľadiska - Štátny príspevok registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na základe zákona č. 370/2019 Z.z. Prednášal ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD., výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a väzenský farár z Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Vo svoje prednáške objasnil podstatné náležitosti prebiehajúceho sčítania vo vzťahu k vnútornému vedomiu príslušnosti obyvateľov Slovenska k cirkvám a náboženským spoločnostiam a financovaniu cirkví a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu.

Michaela Moravčíková

Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva II.

26. 02. 2021

V rámci moderovanej diskusie venovanej učiteľom a učiteľkám práva, ktorú viedla Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M., z Katedry teórie práva a ústavného práva PF TU, ktorá je zároveň vedeckou pracovníčkou Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave sa účastníci zaoberali etickými dilemami, ktoré sa za obdobie od posledného stretnutia zhromaždili u lektorky prostredníctvom online formulára. Išlo predovšetkým o otázky publikovania, dvojitého slepého recenzného konania, spoluautorstva vedeckých diel a jeho rozmeru, hodnotenia študentov a hodnotenia vedeckej úrovne, neopomenuté boli aj otázky loajálnosti či falošnej solidarity. Keďže planovaný čas na podujatie sme dva razy prekročili, dohodlo sa napokon ďalšie pokračovanie a ďalší zber mate riálu prostredníctvom online dotazníkov. Celá diskusia nepochybne prispela k lepšiemu pochopeniu nastolených otázok, vyprovokovala nové, a prispeje k skvalitneniu výučby právnickej etiky, ako aj ku skvalitneniu samotného vedecko-pedagogického procesu.

Michaela Moravčíková

Ako tvoriť etické pravidlá

19. 02. 2021

Dňa 19. februára 2021 sa konala prednáška spojená s diskusiou pod názvom Ako tvoriť etické pravidlá. Prednášal Mgr. Pavol Žilinčík, MPP, člen Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý pracuje v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. Podujatie moderovala Mgr. Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LLM. z Katedry teórie práva a ústavného práva PF TU v Trnave, ktoré je tiež vedeckou pracovníčkou Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Podujatie bolo už tretím za ostatné obdobie v tomto formáte, a piatym, ktoré od jesene 2020 fakulta venovala špeciálne právnickej etike. Tentoraz sa pedagógovia, výskumníci aj študenti venovali otázkam tvorby etických pravidiel a ich uvádzania do praxe. Téma bola bohato ilustrovaná rôznymi vzorovými kauzami a dilemami, ktoré pri ich riešení vznikajú.

Michaela Moravčíková

Etické dilemy študentiek a študentov práva pod lupou

15. 02. 2021

V poradí druhá diskusia na tému etické dilemy odštartovala začiatok letného semestra. Diskusiu venovanú študentom moderovala Dr. Lucia Berdisová. Najväčšia časť bola venovaná skúmaniu modelových prípadov z anonymného dotazníka. Analýza jednotlivých situácii nám zo začiatku vždy ponúkla minimálne jednu správnu možnosť, na ktorej sme sa v diskusii zhodli a dalo by sa predpokladať ,že pri používaní pravidla by toto plnilo svoju inštrumentálnu funkciu. Aj o tú nám pri tvorbe etického kódexu ide. Diskusia prebiehala plynule do chvíle, kedy nám údaje zo štatistiky nami riešených dilem nadstavili zrkadlo. Napríklad, v jednom modelovom prípade sa naše morálne postoje nadpolovičnou väčšinou zhodli na tom, že ak niekto iný podvádza pri skúške, tak to jednoducho nie je naša vec a osobne sa nás to netýka. Tu sa debata pristavila a dr. Berdisová kládla otázky tak, aby spochybnila našu väčšinovú odpoveď. Následným rozborom plným úvah sme čiastočne zabŕdli do pravidiel ľudskej psychológie a zopakovali si predpoklady štúdia práva a úlohy právnikov. Výsledok bol celkom jasný a dokonca sme perspektívu väčšinovej odpovede o tom, že pri podvádzaní každý škodí iba sám sebe, analyzovali tak, že sa ukázali jej problematické východiská. Po netradičnom skúškovom období online formou bola diskusia o etických dilemách prostriedkom na harmonizovanie našich morálnych kompasov a utriedenie si správnych hodnotových postojov, ktoré sú efektívne a účelné v spolupráci s vedomosťami.

Jakub Johanes

Etické dilemy učiteliek a učiteľov práva

12. 02. 2021

Mesiac február 2021 bol na právnickej fakulte venovaný profesijnej etike. Prvé stretnutie, ktoré sa konalo 12. 2. 2021 bolo venované etickým dilemám učiteľov a učiteliek práva. V prvej časti sa v dr. Luciou Berdisovou z Katedry teórie práva a ústavného práva, ktorá je tiež vedeckou pracovníčkou Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave, venovalo otázke potreby či zmysluplnosti vlastného fakultného etického kódexu. Jeho zmysel a význam nachádzali účastníci v nahradení štruktúr a funkcií, ktoré v priebehu dejín zanikli. Nasledovala analýza dotazníka, ktorý pedagógovia vypĺňali v priebehu ostatného štvrťroka. Diskusia sa rozprúdila najmä ohľadom otázok zdržiavania sa hlasovania, rovnosti či zvýhodnenia, otázkami podvádzania pri skúšaní a reakcií, otázky dôkazného bremena a ďalším problémom súvisiacim s riešením etických dilem učiteliek a učiteľov práva. Matéria sa ukázala byť natoľko závažná, že sa účastníci dohodli na pokračovaní diskusií tak, že piatkové popoludnia budú zasvätené dialógom o etických dilemách učiteliek a učiteľov práva. Podujatie sa pre pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu konalo v online priestore, ako sa budú konať aj nasledujúce stretnutia.

Michaela Moravčíková

Právo a hodnoty

28. 01. 2021

Ďalším vedeckým počinom v rámci spolupráce medzi Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Fakultou práva a administratívy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne (Poľsko), filiálkou v Elku bola medzinárodná vedecká online konferencia prostredníctvom MS Teams pod názvom Law and Values (Právo a hodnoty), ktorá sa konala 28. januára 2021. Problematika hodnôt a práva je zásadnou najmä v súčasnosti v čase, kedy sa pokrok vo vedách neraz dotýka samotnej podstaty ľudského života. Široko traktované sú aj otázky primeranosti obmedzovania práva na verejné prejavy náboženskej slobody, zvlášť v období celosvetovej pandémie, ktorú práve prežívame. Na rad však prišli aj iné témy, od historicko-právnych, cez otázky hodnôt v ústave, problematika profesionálnej etiky, otázky náboženských, morálnych a spoločenských presvedčení ako manželských prekážok, nechýbala téma výhrad vo svedomí či rituálnych porážok. Vedci sa tiež zaoberali problematikou hodnôt, práva a sociálnej spravodlivosti ako aj ďalšími oblasťami, najmä interferenciami cirkevného a sekulárneho práva. Podujatia zúčastnili aj kolegovia z Krakova, Varšavy a Olomouca.

Michaela Moravčíková

Stretnutie s absolventmi fakulty

18. 12. 2020

Stalo sa tak už vo vianočnej atmosfére 18. 12. 2020. Zúčastnili sa ho bývalí študenti fakulty, ktorí pracujú v rôznych právnických podujatiach i priamo v akademickom prostredí. Leitmotívom bolo tentoraz zvládnutie pandemickej situácie, ktorá ovplyvnila aj právnikov, ale účastníci sa venovali aj návrhom na zlepšenie výučbového procesu na fakulte na základe skúseností z praxe. Stretnutie sa skončilo predovšetkým prianiami dobrého zdravia.

Michaela Moravčíková

Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi - historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti

03. 12. 2020

Prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi - historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti sa predovšetkým pre študentov, ktorí sa venujú štúdiu kánonického práva, ale aj pre všetkých ostatných záujemcov z radov študentov i pedagógov fakulty konala online prostredníctvom platformy MS Teams 3. 12. 2020. Prednášal JCLic . Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach. Venoval sa vývinu problematiky, konkrétnym kauzám, ktoré boli široko medializované najmä v poslednej dekáde, či už najnovším, alebo znovuotvoreným za pontifikátu pápeža Františka a najmä novým postupom, ktorými cirkev na prípady zneužívania zareagovala. Po prednáške nasledovala širšia diskusia.

Michaela Moravčíková

Sacharovova cena za slobodu myslenia

08. 12. 2020

Dňa 8.12.2020 sa uskutočnila diskusia k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Diskusiu zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu spolu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity pri príležitosti odovzdávania Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú tento rok Európsky parlament udelil bieloruskej demokratickej opozícii. Sacharovova cena je najvyšším ocenením, ktoré od oku 1988 EÚ udeľuje za prácu v oblasti boja za ľudské práva. Ocenenie získal v roku 1989 Alexander Dubček. Laureátmi Sacharovovej ceny je už viac než 40 osôb a organizácií z vyše 30 krajín na celom svete.

Diskusia sa uskutočnila vzhľadom na aktuálne protiepidemické opatrenia v online formáte.

Na úvod diskusie prostredníctvom videopozdravu vystúpila Sviatlana H. Cichanovská, ktorá osobitne adresovala slová študentom a študentkám našej fakulty.

V rámci diskusie vystúpili:

·        Robert SERMEK, riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku

·        Andrea OLŠOVSKÁ, dekanka Právnickej fakulty TU

·        Miriam LEXMANN, poslankyňa Európskeho parlamentu (EPP)

·        Ivan ŠTEFANEC, poslanec Európskeho parlamentu (EPP)

·        Michal ŠIMEČKA, poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)

·        Peter VARGA, Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Peter Varga

Sviatok svätého Mikuláša online

07. 12. 2020

Aj v čase pandémie sme si pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. Ako inak, online. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom počas plavby z Alexandrie do Myry (grécke mesto v Mikulášovej rodnej Lýkii) údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí" (po grécky νίκη, Niki=víťazstvo). Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný práve tento obetavý Nikolaos, ktorý nosí aj meno víťaza. Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil vďaka svojmu bohatstvu. Na svoje náklady dal postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, n o ani on neunikol prenasledovaniu, bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorým povolil vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup. Svojou obetavosťou je príkladom pre všetky generácie. Na právnickej fakulte sa prostredníctvom MS Teams prihovoril študentom všetkých ročníkov a dlho s nimi diskutoval o ich vnímaní dištančného vyučovania a skúšania, o ich problémoch a radostiach a počúval ich námety na zlepšenie. Diskusia trvala do večerných hodín. Napokon zapózoval pri vianočnom stromčeku v Collegium novum.

Michaela Moravčíková

Štát a cirkev v Českej republike

03. 12. 2020

Prehľad i najnovšie otázky a problémy vo vzťahoch štátu a cirkví v Českej republike boli témou prednášky doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr, ktorý, okrem toho, že je vedeckým pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, je vedúcim Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a bol a je členom viacerých expertných komisií a grémií, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi vyjadrenia vzťahov štátu a cirkví a ich aplikačnou praxou v Českej republike. Študenti a ostatní záujemcovia tak dostali informácie o našom najbližšom susedovi spoza rieky Moravy z prvej ruky. Prehľadovú prednášku, ktorej kostrou bola v konfesnoprávnych kruhoch používaná takzvaná milánska schéma, ponúkajúca náhľad do mnohých segmentov českého spoločenského života ešte obohatila komparácia so Slovenskou republikou. Okrem prameňov českého konfesného práva a mnohých oblastí, ktoré upravujú, lektor priblížil aj problematiku zmlúv, registrácie cirkví a náboženských spoločností a zvláštnych práv, ktoré ňou cirkvi môžu dosiahnuť a evidenciu právnických osôb cirkví a náboženských spoločností. Neobišiel ani veľkú tému výhrad vo svedomí. Veľká pozornosť bola venovaná aj právnym rámcom služby duchovných vo verejných inštitúciách, problematike manželstva a rodiny, výučbe náboženstva a cirkevným školám. Napokon sa doc. Němec venoval otázke majetkového vyrovnania s cirkvami a ich financovaniu.

Michaela Moravčíková

 

Kataster nehnuteľností a civilný proces

01. 12. 2020

Po prednáške Ing. Bujňáka na tému pozemkových úprav sa dňa 1.12.2020 pre študentov Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška z oblasti pozemkového práva. Prednášajúcim bol Mgr. Róbert Jakubáč, PhD., odborník z aplikačnej praxe, a to z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Konkrétne, téma prednášky bola "Kataster nehnuteľností a civilný proces". Dr. Jakubáč v rámci prednášky rozoberal zápis poznámky o súdnom konaní na list vlastníctva a s tým spojenú rozšírenú záväznosť výroku súdneho rozhodnutia, zabezpečovacie opatrenie a jeho zápis do katastra, ako aj otázky spojené s odstúpením od zmluvy a jeho vplyvu na vkladové konanie. O tom, že témy z oblasti pozemkového práva sú zaujímavé, svedčila vysoká účasť študentov na tejto online prednáške.

Marek Maslák

 

Trnavská univerzita v prúde času

01. 12. 2020

Cyklus odborných podujatí pri príležitosti 385. výročia Trnavskej univerzity by nebol kompletný bez náhľadu do dejín alma mater. Dňa 1.12.2020 sa preto uskutočnila hodnotná prednáška PhDr. Henriety Žažovej, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave, Trnavská univerzita v prúde času. Na pozadí bohatého výskumu a dobových fotografií nás sprevádzala históriou Univerzity od 17. storočia, s osobitným dôrazom na roky 1635 (založenie Trnavskej univerzity, resp. jej filozofickej a teologickej fakulty ostrihomským arcibiskupom, kardinálom Petrom Pázmaňom), 1667 (založenie právnickej fakulty), 1769 (založenie lekárskej fakulty) a 1777 (presťahovanie Univerzity do Budína). Historická Trnavská univerzita bola komplexom budov určených na vzdelávanie, jezuitmi vybudovanej knižnice, ale aj archívu, lekárne, botanickej záhrady a kníhtlačiarne, ktorá bola osobitne významná aj z hľadiska právnej histórie, keďže od roku 1743 mala privilégium na tlač zbierky uhorského aplikovaného práva Corpus Iuris Hungarici. Prednáška bola bohatá na množstvo historických faktov o univerzite a jej významných osobnostiach (napr. o prvom rektorovi Jurajovi Dobronockom), ale aj na zaujímavosti, napr. o existencii univerzitného žalára či význame Univerzity ako nástroja protireformácie. V diskusii zazneli otázky napr. o osude vybavenia Univerzity po jej presťahovaní do Budína či námet na možnú, a vskutku veľkú, inšpiráciu niektorými historickými faktami o Univerzite pre súčasnosť.

Ingrid Lanczová

 

Samospráva v krízovom riadení

30. 11. 2020

Dňa 30. novembra 2020 o 09:30 hod. zorganizovala Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odbornú prednášku na tému "Samospráva v krízovom riadení". Pozvaná hosťka - prednostka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves Mgr. Katarína Procházková, PhD. - priblížila študentom fakulty úlohy a kompetencie územnej samosprávy pri starostlivosti o svojich obyvateľov. Téma prednášky bola o to zaujímavejšia, že prednášajúca sa zamerala na to, ako môže samospráva vyvíjať starostlivosť o svojich obyvateľov v pandemickej situácii. Pani prednostka preto vysvetlila študentom fakulty, ako územná samospráva chránila rizikové skupiny obyvateľstva - napr. organizovaním nákupov pre seniorov alebo zabezpečovaním knižničných služieb pre dôchodcov. Taktiež študentom načrtla aj základného problémy organizácie plošného testovania na ochorenie COVID-19 na úrovni samosprávy. Garantkou podujatia bola dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a organizačne podujatie zastrešoval doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Michal Maslen

Seminár k antidiskriminačnej legislatíve

27. 11. 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnil seminár pre študentov a študentky Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorý sa konal v rámci výučby Kliniky antidiskriminačného práva. Seminár bol realizovaný Slovenským národným strediskom pre ľudské práva („SNSĽP") a konal sa v online formáte. V úvode seminára vystúpila sociologička Silvia Porubänová, ktorá je zároveň výkonnou riaditeľkou SNSĽP. Predstavila úlohy a činnosť SNSĽP ako národnej inštitúcie pre ľudské práva a národného antidiskriminačného orgánu, venovala sa pôsobnosti a činnosti SNSĽP, medzinárodnému zakotveniu existencie inštitúcie akou je SNSĽP a spolupráci s obdobnými inštitúciami. Našim študentom a študentkám následne o uplatňovan antidiskriminačnej legislatívy a prípadoch, ktorými sa SNSĽP zaoberalo, veľmi pútavým spôsobom porozprával Tomáš Földes, dlhoročný právnik pôsobiaci na SNSĽP. Celková diskusia preukázala záujem študentov a študentiek nielen o právnu stránku princípu rovného zaobchádzania, ale aj o sociálny a medziľudský rozmer chápania potreby uplatňovania rovnosti v spoločnosti.

Peter Varga

Rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky o abortoch

26. 11. 2020

Najnovšie udalosti v Poľsku, rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky o umelom prerušení tehotenstva z dôvodu genetického poškodenia plodu, jeho komentovanie ešte pred jeho zverejnením a následné spoločenské udalosti ako štrajk žien boli pre Právnickú fakultu podnetom pre zorganizovanie verejnej prednášky pod názvom Rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky o abortoch, ktorá sa uskutočnila v online priestore prostredníctvom platformy MS Teams. Nielen pre študentov magisterského štúdia prednášal Dr. Konrad Walczuk, z Kancelárie prezidenta Poľskej republiky, ktorý prednáša aj na Akadémii obrany (Akademia Sztuki Wojennej) vo Varšave. Venoval sa najprv postaveniu ústavného súdu v krajine a procesu rozhodovania ústavného súdu. Následne priblížil textu ústavy Poľskej republiky a predmetný text zákona, ktorý bol namietaný . Z hľadiska rovnosti práv a ochrany života bez ohľadu na vonkajšie okolnosti konštatoval, že poľský ústavný súd nemohol rozhodnúť iným spôsobom než v prospech ochrany života. Diskusia sa rozvinula okolo príčin, samotného rozhodnutia a jeho odôvodnenia, dôsledkov a problematiky eugeniky. Účastníci sa tiež zaoberali problematikou výhrad Európskej únie voči Poľsku z hľadiska kritiky krajiny pre otázky princípov právneho štátu a ich dodržiavania a poľských a maďarských reakcií na kritiku únie.

Michaela Moravčíková

Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!

25. 11. 2020

Cyklus podujatí Týždňa vedy a techniky pokračoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 25. novembra 2020 aj online prednáškou spojenou s diskusiou: ,,Zbor väzenskej a justičnej správy: Pod paľbou...otázok!" Prednášajúcim bol právnik pôsobiaci v bezpečnostnom zbore, por. Mgr. Marek Stacho. Študentom predstavil funkcie zboru, právny rámec činnosti a, za pomoci interaktívnej mapy, organizačnú štruktúru vrátane plánov do budúcnosti. Ďalej sa venoval najmä pôsobnosti zboru, ľudským zdrojom, oprávneniam príslušníka a prijímaciemu konaniu do výkonu služby. Prostredníctvom zaujímavých fotografií urobil následne študentom exkurziu ,,za brány ústavu." Študenti tak mali možnosť vidieť priestory ústavu či oboznámiť sa s nárokmi kladenými na väzňov na organizáciu ich priestoru či na zabezpečenie ich vzhľadu. Počas prednášky aj v rámci diskusie bolo kladených množstvo otázok, napr. o režime v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody, o použití donucovacích prostriedkov, o tradičných dezinformáciách týkajúcich sa väzenského prostredia, o nárokoch kladených na príslušníkov zboru a i. Reakcie študentov prezrádzali ich vysoký záujem o túto problematiku.

Ingrid Lanczová

Naživo z ESĽP

24. 11. 2020

Jedným z podujatí Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, konaným v rámci cyklu podujatí Týždňa vedy a techniky 2020, bola prednáška spojená s diskusiou ,,Naživo z ESĽP." Zákulisie Európskeho súdu pre ľudské práva študentom priblížil priamo zo Strasbourgu právnik pôsobiaci v kancelárii súdu, Mgr. Roman Kubovič, LLM. Na online evente, konanom 24. novembra 2020, sa komunikovalo o funkciách ESĽP ako inštitúcie v rámci Rady Európy, Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sudcovských formáciách a kancelárii ako súčastí štruktúry ESĽP ako aj o ceste sťažnosti od jej prijatia až po vydanie rozhodnutia a jeho výkon, v rámci čoho dr. Kubovič priblížil svoje pôsobenie na súde. Pre študentov boli zaujímavé a prekvapujúce štatistiky o počte sťažností a vydaných rozsudkov, osobitne vo vzťahu k Slovenskej republike. V rámci bohatej diskusie bolo položených veľa otázok, v rámci ktorých dr. Kubovič o.i. predstavil študentom možnosti stáží, návštev, štúdia a práce na ESĽP, porozprával o svojom bežnom pracovnom dni, nárokoch kladených na právnikov ESĽP či zaujímavých prípadoch, s ktorými sa počas svojho pôsobenia zatiaľ stretol. Na záver pomohol študentom zorientovať sa na stránke Európskeho súdu pre ľudské práva a upozornil ich na dostupné užitočné informácie.

Ingrid Lanczová

Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou No2

11. 11. 2020

Pre množstvo nezodpovedaných otázok z diskusie po prednáške Mgr. Pavla Žilinčíka, MPP, člena súdnej rady Slovenskej republiky a odborného pracovníka Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky pod názvom Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou - Prednáška o očiste justície a jej úskaliach zo dňa 4. 11. 2020 sme sa rozhodli pre jej pokračovanie, ktoré sa uskutočnilo 11. 11. 2020. Obsah prednášky a následná diskusia boli prirodzene rámcované najnovším vývojom v Slovenskej republike, ktorý poukázal aj na stav justície, jeho súčasný proces očisťovania a zákonité úskalia, ktoré ho sprevádzajú. Účastníci podujatia živo diskutovali o potrebe využitia priaznivého obdobia pre potrebné zmeny a otvorenie otázky o potrebe etického kódexu pre sudcov. Účastníci sa tiež zhodli na potrebe poukazovať na negatívne javy, rovnako ako na potrebe vyzdvihnť dobré praxe a odvážne postoje a činy jednotlivcov aj z prostredia slovenského súdnictva.

Michaela Moravčíková

Európsky sociálny model a jeho úlohy

09. 11. 2020

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF v Trnave zorganizovala v dňoch 9. - 16. novembra 2020 online vedeckú konferenciu pod názvom „Európsky sociálny model a jeho úlohy" v rámci riešenia projektu VEGA. Zaslané príspevky, ktorým sa bolo možné vyjadriť na online diskusnom fóre boli zamerané na nedostatky koordinačnej úpravy osôb využívajúcich voľný pohyb v EÚ (inštitút dočasného vyslania, poskytovanie a export dávky v nezamestnanosti), úroveň a rozvoj sociálnych práv a vybraných pracovnoprávnych inštitútov počas koronakrízy (osobitne domácku prácu a teleprácu) vrátane podnikového vzdelávania, na vybrané nárok y členov odborovej organizácie, zákaz diskriminácie tehotných žien a matiek v pracovnoprávnom vzťahu, princíp rovnosti žien pri ich zamestnávaní pri meniacich sa sociálnych korona-opatreniach a ochrane maloletých a mladistvých. Jednotiacou myšlienkou, ktorá prevažne rezonovala v záverečných častiach príspevkov bol názor a výskumná informácia, že práve v tomto pandemickom období je potrebné ešte viac ako inokedy zasadiť nielen o ochranu sociálnych práv (zamestnancov) ale súčasne nezvratný vývoj v tejto oblasti mať ambíciu korigovať vyvažujúcimi opatreniami a modernizáciou súčasných (pracovnoprávnych a sociálnozabezpečovacích) inštitútov účinných pri uplatňovaní práv zamestnancov. Veríme, že tento národný postoj bude zohľadňovaný aj pri nevyhnutnej revízií cieľov európskeho sociálneho modelu.

Miloš Lacko

Bezpieczeństwo państwa i podatnika a prawedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy

06. 11. 2020

V dňoch 6. - 7. 11. 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká online konferencia Bezpieczeństwo państwa i podatnika a prawedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina - Niemcy, ktorej hlavným organizátorom bola Právnická komisia Poľskej akadémie vied, oddelenie v Lubline, a spoluorganizátormi Právnická fakulta TU v Trnave spoločne s Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Právnickou fakultou Univerzity Márie Curie-Skłodowskej v Lubline, Právnickou fakultou Univerzity ministerstva vnútra vo Ľvove, Spoločenstvom absolventov a priateľov právnickej fakulty KUL, Nadáciou Poľskej akadémie vied a O ddelením právnych vied vedeckej spoločnosti KUL. S prednáškami zaoberajúcimi sa daňovou problematikou v prvý deň konferencie vystúpili aj zástupcovia PF TU v Trnave doc. Peter Varga, doc. Michal Maslen a dr. Michaela Moravčíková. Venovali sa problematike zákazu diskriminačného zdaňovania v práve Európskej únie, konaniu podnikateľa v rámci intrakomunitárnych obchodov v dobrej viere a jeho práva a povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy spoločného systému dane z pridanej hodnoty a kladom a záporom cirkevnej dane. Daňová problematika priniesla širokú diskusiu a komparáciu jednotlivých krajín.

Michaela Moravčíková

Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou

04. 11. 2020

Prednášku o očiste justície a jej úskaliach pod názvom Súdnictvo medzi Skyllou a Charybdou si študenti aj vyučujúci Právnickej fakulty TU v Trnave vypočuli vo štvrtok 4. novembra 2020 z úst Mgr. Pavla Žilinčíka, MPP člena súdnej rady SR, ktorý pracuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv Českej republiky. Autor priniesol bohatú vzorku podujatí týkajúcich sa sudcov a apeloval na ich nezávislosť. Pomenoval hlavné úskalia v predmetnej oblasti ilustrujúc ich konkrétnymi kauzami ostatnej dekády. Téma rezonovala aj v súvislosti s ostatnými policajnými akciami smerujúcimi k očiste slovenskej justície Podobne ako virtuálny deň Právnickej fakulty TU aj toto podujatie sa uskutočnilo online formou prostredníctvom platformy MS Teams.

Michaela Moravčíková

Anton Popovič študentom Právnickej fakulty TU: ,,Niekoľko slov o slobode"

01. 11. 2020

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020, ako aj každoročného pripomenutia si novembrových udalostí, zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pre svojich študentov podujatie Anton Popovič študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity: ,,Niekoľko slov o slobode." Podujatie malo, vzhľadom na svoj obsah apelujúci na vnútornú reflexiu študenta, špecifickú formu podcastu, v ktorom sa Anton Popovič, jeden z lídrov Nežnej revolúcie, prihováral študentom svojou esejou o slobode. Vedomie, kauzalita, pseudosloboda, spoločenská sloboda, osobná sloboda, demokracia, kultúra, smerovanie a spôsob života jednotlivca boli niektoré z nosných tém komunikovaných študentom formou hlbokého zamyslenia sa a apelácie na kultivovanie vlastnej osobnosti - slovami Antona Popoviča na: ,,kultivovanie našej osobnej a spoločenskej slobody, hľadanie jej významu a podoby, jej presadzovanie tam, kde prináša zmysluplnosť a podporuje hodnoty života." Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo dbá nielen na odborný, ale aj osobnostný rast svojich študentov, čoho príkladom je aj toto zaujímavé a hodnotné podujatie.

Ingrid Lanczová

Tomáš Garrigue Masaryk 170 rokov od narodenia prvého prezidenta / Virtuálny deň fakulty

26. 10. 2020

Každoročne si Právnická fakulta TU pripomína svoj vznik a usporadúva v niektorý októbrový deň, zväčša vo štvrtok, Deň Právnickej fakulty TU v Trnave. Nebolo tomu inak ani v roku poznačenom opatreniami súvisiacimi s prevenciou šírenia pandémie vírusu Covid-19. Reflektujúc striktné obmedzenia, konal sa Deň Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 26. októbra 2020 vo virtuálnom priestore. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave sme pripravili vedecké podujatie venované 170. výročiu od narodenia prvého československého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka. Podujatie otvorila dekanka právnickej fakulty TU prof. Andrea Olšovská a zástupca veľvyslanca Českej republiky v SR dr. Pavel Sladký. Obaja pripomenuli vynikajúce vzťahy porozumenia a spolupráce medzi oboma subjektmi a mimoriadny význam ju bilea. Nasledovala prednáška PhDr. Dušana Kováča, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave pod názvom T. G. Masaryk a Slovensko. Po ňom priblížil Cesty T. G. Masaryka po Slovensku PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D. z Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied Českej republiky v Prahe. Jeho kolegyňa z ústavu i archívu PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., ktorá prítomným pripomenula 28. október ako deň vzniku Československa, ako aj storočie hlbokú tradíciu slávenia tohto sviatku. Po podnetných prednáškach mali študenti aj pedagógovia možnosť opýtať sa na zaujímavosti súvisiace s tematikou, čo využilo niekoľko učiteľov i pedagógov.

Michaela Moravčíková

Séria prednášok: Kogentné a dispozitívne právne normy v občianskom práve a Právna veda a slovenské súdy

06. 10. 2020

Dňa 06.10.2020 zorganizovala Právnická fakulta TU v Trnave prednášku doc. JUDr. Petra Šusteka, PhD., z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe na tému Teoretické špecifiká občianskeho práva s dôrazom na kogentné a dispozitívne právne normy v občianskom práve a prednášku JUDr. Roberta Šorla, PhD., sudcu Ústavného súdu SR na tému Právna veda a slovenské súdy.

Doc. Šustek v úvode svojej prednášky porovnal koncepciu súčasného OZ platného v ČR so zákonom č. 40/1964 Zb.. Zákon č. 89/2012 Sb. platný v ČR označil ako antropocentrický kódex. Vysvetlil princíp uprednostnenia autonómie zmluvných strán vo vzťahu k normatívnemu zneniu zákona, spôsob vykonania testu kogentnosti, pojem dobré mravy, ako aj novozavedený súkromnoprávny pojem verejný poriadok. JUDr. Šorl v úvode svojej prednášky uskutočnil analýzu formálnej a obsahovej stránky vybraných rozsudkov slovenských súdov po prijatí CSP. Upozornil na absenciu presnejšej zákonnej úpravy a vyslovil názor, že táto absencia by mohla byť doplnená právnou vedou, ktorá sa tejto téme doteraz venovala nanajvýš okrajovo. Uviedol konkrétne závery nemeckej právnej vedy týkajúce sa obsahovej stránky rozsudkov. Záverom sa kriticky vyjadril k súčasnej tendencii súdov zahlcovať odôvodnenia rozsudkov podrobným opisom skutkového stavu, citáciami právnych predpisov a odvolávaním sa na judikatúru a to na úkor jednoznačného vysvetlenia právneho názoru súdu vo veci samej. Prednášok sa mohli zúčastniť študenti všetkých stupňov štúdia.

Marek Kováč

Rozvíjanie pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov

05. 10. 2020

Ďalšou témou z oblasti vysokoškolskej pedagogiky, ktorú predostrel Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. v rámci podujatia učiteľkám a učiteľom PF TU boli rozdielne vyučovacie štýly vysokoškolských učiteľov, možné prostriedky autodiagnostiky, sebaraflexie a rozvoja pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov.

Andrea Olšovská

Preverovanie a hodnotenie vo vysokoškolskej výučbe

01. 10. 2020

V rámci cyklu prezenčných prednášok venujúcich sa problematike vysokoškolskej pedagogiky, ktorej sa venuje Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD., boli predmetom výkladu otázky týkajúce sa výhod a nevýhod rôznych spôsobov preverovania (skúšania), cieľov a prostriedkov hodnotenia výkonov študentov.

Andrea Olšovská

Motivácia a aktivizácia vysokoškolských študentov

01. 10. 2020

V rámci prednášok sa vyučujúce a vyučujúci PF TU oboznámili s možnými spôsobmi motivácie vysokoškolských študentov vo výučbe, s cieľmi a prostriedkami aktivizácie študentov vo výučbe a s utváraním priaznivých podmienok pre učenie sa študentov. Prednášajúcim bol Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Andrea Olšovská

Trnavské právnické dni 2020 - Právna politika a legislatíva

25. 09. 2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje každé dva roky medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni. Stáva sa tradíciou, že do Trnavy prichádzajú odborníci zo Slovenska, z krajín Višehradskej štvorky, ale aj z ďalších európskych aj neeurópskych krajín. V roku 2020 nás však zasiahla pandemická kríza súvisiaca s ochorením Covid-19. Museli sme preto v záujme ochrany zdravia oželieť naše stretnutia, na ktoré sa vždy tešíme. Situácia nás donútila zmeniť formát vedeckého podujatia a preniesť ho do online priestoru. Témou tohtoročného kongresu sa stala právna politika a legislatíva. Dvadsiate prvé storočie sa v duchu post-pozitivizmu a post-modernizmu charakterizuje aj ako obdobie krízy legislatívy. Namiesto legalistického spoliehania sa na výslovné záruky zákonnosti a formálnej spravodlivosti sa dôraz kladie na hodnotovú aplikáciu a interpretáciu práva, na právne princípy a ich pomeriavanie. Pritom sa však neoprávnene zabúda na význam legislatívnej tvorby práva, na otázku, ako využiť vedecké poznatky pri formulovaní textov právnych predpisov, na právnu politiku.

Na uvedenú nosnú tému boli zamerané jednotlivé konferencie nami organizovaného medzinárodného vedeckého kongresu, umožňujúce zamerať sa na špecifiká právnej politiky a tvorby práva v jednotlivých právnych odvetviach a disciplínach právnej vedy. Spoluorganizátormi sa stali spolupracujúce právnické fakulty z Burgasu, Shtipu, Lublina a Ľvova.

Michaela Moravčíková

Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis

01. 07. 2020

Pandemická kríza zasiahla do všetkých oblastí nášho života a postihla všetky kontinenty. Stala sa okamžite aj predmetom bádaní mnohých vedných odborov a prierezových projektov. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave túto krízu reflektovala viacerým spôsobmi, jedným z nich je aj internetové medziodborové vedecké podujatie zorganizované v spolupráci s partnerskými centrami v Indii, na Univerzite Jawaharlala Nehru v Novom Dillí a na Univerzite v Bombaji, ktoré sa v on-line priestore konalo 1. – 31. júla 2020 na platforme Právnickej fakulty v Trnave. Zúčastnení vedci analyzovali, ako nová situácia otriasla bezprecedentným stupňom stability a prosperity, ktorú Európa ponúka nielen svojim občanom, ale aj väčšine kontinentov. Pripomenula význam a potrebu rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti na celom svete. Tlak na verejné služby, najmä v zdravotníctve, na celom svete sa stali pálčivými problémami vo veľmi krátkom čase, čo postavilo štátne orgány a verejné inštitúcie pred nebývalé výzvy. Pri prijímaní núdzových opatrení zostáva hlavným cieľom rešpektovanie základných ľudských práv. Aj keď užitočné usmernenie poskytuje Európska sociálna charta, dohovory Rady Európy a ďalšie usmernenia, prebiehajúce diskusie poukazujú aj na zjavné medzery. Pýtali sme sa ako pandémia ovplyvňuje inštitucionálne mechanizmy vyvinuté za posledné polstoročie. Cieľom konferencie bolo predstaviť rôzne dimenzie, ktoré boli vážne zasiahnuté pandemickou krízou naprieč kontinentmi.

Michaela Moravčíková

Secular State - Slovak-Polish Internet Conference

15. 05. 2020

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultou práva a verejnej správy Warmsko-mazurskej univerzity v Olštýne zorganizoval v dňoch 15. - 30. mája 2020 slovensko-poľskú on-line vedeckú konferenciu pod názvom Sekulárny štát. Odborníci z oboch susedných krajín sa zamerali na analýzu systémových úprav vzťahov štátov a cirkví a náboženských spoločností. Posudzovali predovšetkým súčasné ústavy štátov, ktoré vyjadrujú postoje štátov k náboženstvu, ale aj medzinárodné či vnútroštátne dohody, bežné akty, správnu či súdnu prax. Koncentrovali sa predovšetkým na záruky slobody svedomia a náboženského vyznania, ktoré požíva každý človek, vrátane rešpektovania národných, sociálnych, kultúrnych a náboženských tradícií, a ktoré tvoria prvok neutrality štátu v pozitívnom zmysle. Napokon sa zamýšľali nad otázkou, či dejiny ukazujú, že tie štáty, pre ktoré bola súdržnosť ich jednoty iba fyzická, vojenská a politická sila, bez vyšších transcendentných motívov, padli.

Michaela Moravčíková

Návšteva Múzea holokaust v Seredi

05. 03. 2020

Múzeum holokaust v Seredi navštívili tí študenti Právnickej fakulty TU v Trnave spoločne s pedagógmi, ktorí mali o exkurziu záujem dňa 5. marca 2020. Zúčastnili sa aj zahraniční študenti študujúci v rámci programu Erasmus+. Múzeum v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Sú tu vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Účastníci exkurzie si vypočuli prednášku o pracovných a vyhladzovacích táboroch na území Slovenska a prešli expozíciou so sprievodcom, ktorý erudovane zodpovedal ich otázky. Týmto podujatím sme si aj na právnickej fakulte pripomenuli 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny.

Michaela Moravčíková

 

Dieťa medzivojnového Slovenska

04. 03. 2020

Dňa 4. marca 2020, v rámci týždňa slovenských knižníc, sa v Univerzitnej knižnici konalo  podujatie, na ktorom doc. Miriam Laclavíková a doc. Adriana Švecová, predstavili svoju najnovšiu publikáciu Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa (Praha: Leges, 2019). V mene organizátorov otvorili podujatie riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Z. Martinkovičová, a prodekanka Právnickej fakulty Dr. M. Moravčíková, ktoré tak, ako diskutujúci, nešetrili slovami chvály na vedeckú poctivosť autoriek, ich dlhoročné odborné pôsobenie a spoluprácu, ušľachtilý objekt výskumu a  snahu o zachytenie reality práva, ktorých zhmotnením je prezentovaná monografia. Autorky objasnili výber témy a definíciu dieťaťa a mládeže v sledovanom období, ozrejmili inštitucionálnu základňu starostlivosti a upriamili pozornosť na skupinu problematických či znevýhodnených detí, ktorých často smutné osudy im ožívali pred očami počas archívnych výskumov, na stranách beletrie či prostredníctvom dobových fotografií, ktoré poslucháčom v rámci ich prezentácie premietli. V rámci verejnej diskusie odzneli otázky, ktoré sa týkali vývoja od štyridsiatych rokov, osobnosti významného pediatra, profesora Alojza Churu, ale aj pokračovania výskumu autoriek. Neformálna diskusia pokračovala aj po ukončení podujatia, ktoré nám takto odborne a zaujímavo predstavilo právno-sociálny status dieťaťa najmä v prvej polovici 20. storočia.

Ingrid Lanczová

 

Temperamenty - divadelné predstavenie a beseda s tvorcami

24. 02. 2020

Dňa 24, februára 2020 sa študenti aj pedagógovia Právnickej fakulty TU, ktorí mali záujem, zúčastnili Divadelného predstavenia Temperamenty - ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce, ktoré vzniklo na základe predlohy Andreja Kalinku, ktorý predstavenie aj režíroval. Scénické divadlo je určené najmä mladým ľuďom a rozoberá otázky o ľudskej povahe, o tom čo ju tvorí, ovplyvňuje a o možnostiach jej modifikácie. Po predstavení nasledovala diskusia študentov PF TU s tvorcami projektu v nadväznosti na segmenty učiva preberané v rámci prednášok z predmetov Teória práva, Etické dilemy právnických povolaní a Politická a právna filozofia 20. storočia o celospoločenských a filozofických otázkach s presahom do právnej vedy a etických otázok pri výkon e právnických povolaní.

Michaela Moravčíková

Pozemkové úpravy

19. 02. 2020

Dňa 19. februára 2020 študentov fakulty svojimi poznatkami a skúsenosťami obohatil Ing. Jozef Bujňák, autorizovaný geodet na projektovanie pozemkových úprav. Ing. Bujňák prednášal o konaní o pozemkových úpravách. Pozemkovým úpravám, napriek tomu, že ide o veľmi užitočný nástroj pri enormnej rozdrobenosti vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sa nevenuje dostatočný priestor v právnickom vzdelávaní. Konanie o pozemkových úpravách je charakteristické mnohými špecifikami sledujúcimi účel pozemkových úprav – najmä sceliť, komasovať vlastníctvo, ale aj vytvoriť vhodný ráz celej krajiny. Ing. Bujňák túto náročnú tému vysvetľoval prostredníctvom konkrétnych príkladov, čo sprístupnilo tému študentom. Študenti sa v nasledujúcom období môžu tešiť aj na ďalšie prednášky z oblasti pozemkového práva.

Marek Maslák

 

Ocenenie JUDr. Mareka Masláka, PhD.

09. 01. 2020

Náš kolega JUDr. Marek Maslák, PhD., ktorý pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva, získal 1. cenu Publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019, ktorú mu udelilo predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní". Nie je to jeho prvý úspech - vlani získal 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2018 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal právomoc rozhodovať" a predvlani taktiež 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2017 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva". Srdečne blahoželáme!

PFTU

 

Rad Ľudovíta Štúra II. pre prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc.

02. 01. 2020

Pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila dňa 2. januára 2020 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života. Medzi nimi aj Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy zakladajúcej členke Právnickej fakulty TU v Trnave a jej bývalej dekanke prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.  Pani profesorka Barancová je vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a členka vedeckej rady fakulty a univerzity. Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v ktorej zastávala funkciu predsedníčky, v súčasnosti je jej podpredsedníčkou. Je autorkou analýzy návrhu novely Zákonníka práce, ktorú vypracovala v júli 2012 na požiadanie vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V predchádzajúcich rokoch bola tiež členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, ako aj členka Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Patrí k najvýznamnejším odborníčkam na pracovné právo na Slovensku.    Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

Archives of the Roman Catholic Church in Poland

16. 12. 2019

Dňa 16. decembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnila odborná prednáška prof. Dr. hab Mieczyslawa Rózańskeho z Fakulty práva a verejnej správy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne Archives of the Roman Catholic Church in Poland o súčasnom stave archívov rímskokatolíckej cirkvi v Poľsku. V rámci svojho výskumného pobytu na Slovensku prof. Rózańsky navštívil aj viacero slovenských cirkevných archívov a na báze svojho výskumu následne ponúkol najmä pracovníkom Ústavu pre právne otázky fakulty a ich diplomantom prednášku nielen o stave archívov v Poľsku a čiastočne aj na Slovensku z hist orického pohľadu, ale aj o ich postavení na priesečníku sekulárneho a kánonického práva.

Michaela Moravčíková

 

Mosty z chudoby

12. 12. 2019

Na pôde PF TU sa konala zaujímavé podujatie venujúce sa problematike chudoby. Predmetom workshopu, vedeného RNDr. Miroslavom Pollákom,  bolo predstavenie konceptu "Mosty z chudoby". Tento bol zameraný na ekonomické a sociálne charakteristiky chudoby, nie na rasové alebo kultúrne odlišnosti. Ďalej sa sústredil výklad na  princípy a príčiny chudoby a skryté pravidlá chudobnej a strednej triedy. Záverom bola pozornosť venovaná otázke komplexnosti riešenia chudoby.

Andrea Olšovská

 

Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave

12. 12. 2019

Vianočné stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v roku 2019 konalo 12. decembra v priestoroch fakulty. Stretnutie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá prítomným zamestnancom poďakovala za prácu počas končiaceho sa roka a zaželal mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v nadchádzajúcom roku 2020. Stretnutia sa zúčastnil aj nový rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik, ktorý taktiež všetkým zaželal mnoho úspechov a síl v nadchádzajúcom období. Napokon sa prítomným prihovoril emeritný rektor, ktorý je kmeňovým pracovníkom právnickej fakulty. Podobne ako nový rektor, pripomenul zmeny súvisiace s novou Akreditačnou agentúrou a novými postupmi hodnotenia vysokoškolského vzdelávania a vedeckej činnosti na slovenských univerzitách. Neformáln e diskusie napokon zostali koncentrované na túto nastolenú problematiku zlepšovania kvality vzdelávania a vedy na vysokých školách v Slovenskej republike.

Michaela Moravčíková

 

Sacharovova cena za slobodu myslenia

6. 12. 2019

Diskusia k cene Andreja Sacharova sa na pôde právnickej fakulty uskutočnila už niekoľkokrát. Jej súčasťou je návšteva poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu, v rámci ktorej majú aj študenti možnosť diskutovať na témy, ktoré sa týkajú ceny Andreja Sacharova, ľudských práv ako aj postavenia Európskej únie v globálnom priestore. Dňa 6. decembra 2019 diskutovali so študentmi a študentkami Dionýz Hochel, Andrea Olšovská, Vladimír Bilčík a Peter Varga.
V rámci tohtoročného podujatia ocenila dekanka právnickej fakulty pána Dionýza Hochela, povereného riadením Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ocenením Pacta sunt servanda, za jeho doterajší prínos k rozvoju spolupráce s právnickou fakultou, ako aj za jeho prínos v oblasti študentského hnutia v boji za demokraciu v roku 1989.

Andrea Olšovská

Mikuláš 2019

05. 12. 2019

Svätý Mikuláš je nielen ochrancom všetkých námorníkov. Tento populárny svätec sa narodil asi 15. marca 270 v maloázijskom gréckom meste Patara, v rímskej provincii Lycii, pri dnešnej tureckej Demre. Už počas života sa preslávil svojou štedrosťou, obranou viery  a obranou všetkých , ktorí boli nespravodlivo obvinení. Pre množstvo zázrakov, ktoré s ním bývajú spájané dostal prezývku "divotvroca". V kresťanskom svete ide o jedného z najuctievanejších svätých, predovšetkým vo východných kresťanských cirkvách, kde je po Bohorodičke Panne Márii najuctievanejším svätcom. Starú dobrú tradíciu rozdávania mikulášskych darčekov si Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripomenula v predvečer jeho sviatku, 5. decembra 2019. Mikuláš všetkým študentom aj zamestnancom priniesol sladkosti a dobré priania. Tí, čo sa nehanbili mu aj zarecitovali a zaspievali. Najdôlež itejším však celkom iste zostáva jeho odkaz obetovania sa pre všetkých nespravodlivo obvinených ako aj úsilie o záchranu všetkých, ktorí to potrebujú.

Michaela Moravčíková

Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku

04. 12. 2019

Dňa 9. decembra 2019 sa v priestoroch Collegium Novum na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnil diskusný seminár  v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0329/19 Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku. Témou boli druhy žalôb so zameraním na žaloby o neplatnosť právnych úkonov. Členovia riešiteľského kolektívu (dr. Gešková, dr. Maslák, dr. Zámožík a dr. Hlušák), ako aj pozvaní hostia (dr. Šorl, predseda Okresného súdu Prievidza, dr. Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, prof. Olšovská, dekanka PF TU, Mgr. Janeková, poverená prodekanka PF TU) diskutovali o posudzovaní naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách, ako aj o prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právnych úkonov v špecifických prípadoch (situácie odstúpenia od zmluvy, resp. dovolania sa relatívnej neplatnosti, pokiaľ ešte nebol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). Dospeli však k záveru, že petit žaloby je možné formulovať tak, aby aj v týchto prípadoch korešpondoval so znením § 137 písm. c) CSP (napr. o určenie, že tu je právo nadobudnúť vlastnícke právo). Zároveň sa veľmi opatrne stavajú k absolútnemu odmietnutiu žalôb o neplatnosť právnych úkonov. Zhodne odmietli súdny formalizmus pri izolovanom posudzovaní žalobných návrhov bez prihliadnutia na obsah žaloby ako taký.

Marek Maslák

 

M. R. Štefánik - vznik Československa a jeho názory na jeho štátoprávne usporiadanie

04. 12. 2019

Osobnosť a sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika si PF TU v Trnave uctila a pripomenula dňa 4.12.2019 prednáškou Mgr. Michala Kšiňana, MAS, PhD., výskumníka z Historického ústavu SAV, ktorý svoj doktorát získal na prestížnej parížskej Sorbonne. Publiku zaujímavo a erudovane poodhalil slovensko-francúzsky pohľad na Štefánika, na jeho život pred I. svetovou vojnou, názory na štátoprávne usporiadanie Československa ako aj na odkaz jeho života po náhlej smrti v roku 1919. Prednášajúci priblížil jeho charizmatickú osobnosť, romantického ducha, pokrokové, strategické a globálne myslenie a jeho neoceniteľný prínos pre vznik prvej ČSR. Astronóm, cestovateľ, zakladateľ observatória a meteorologickej stanice, priekopník bezdrôtovej telegrafie, letec, organizátor československých légií, diplomat, politik, bojovník za právo na sebaurčenie národov a autonómiu Slovenska, generál francúzskej armády...to všetko a ešte viac bol Milan Rastislav Štefánik. Na prednáške sa tiež objasnila do posledných chvíľ nejasná situácia konca I. svetovej vojny, strategickosť rozbitia Rakúsko-Uhorska, idea československej kooperácie, ale priestor ostal aj na otázky o jeho súkromnom živote či vojenských úspechoch a priblíženie zaujímavého osudu Štefánikovej sochy v Bratislave. Vraj ako bledol Štefánik, tak silnelo Československo. Vždy si preto pripomínajme jeho zásluhy, inšpirujme sa jeho dynamickým životom plným dosiahnutých cieľov a verme v silu ideí aspoň sčasti tak, ako náš najväčší Slovák.

Ingrid Lanczová

Stretnutie študentov PF TU v Trnave so zástupcami pacientských organizácií

04. 12. 2019

Právnická fakulta TU v Trnave v rámci projektu klinického vzdelávania otvára Kliniku práv pacientov, ktorá bola uvedená dňa 04.12.2019 pilotným stretnutím študentov so zástupcami pacientských organizácií. Heslo Kliniky ,,študenti pacientomˮ napovedá, že to majú byť práve študenti, ktorí budú pod dohľadom supervízorky JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD. poskytovať právnu pomoc pacientom bojujúcim nielen so svojou chorobou, ale často aj s neochotou úradníkov, nedostupnosťou právnych informácií a systémovými zlyhaniami. Na stretnutí sa predstavila zástupkyňa Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, predsedkyňa Trenčianskeho klubu Sclerosis Multiplex či zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Za pacientskú organizáciu Dom svetla predstavila dr. Fedorová aj konkrétny právny problém potreby znižovania infekčnosti pacientov s ochorením HIV, ktorí majú ale dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení. V rámci stretnutia vystúpili aj študenti Peter, Denisa a Katka, ktorí už pod supervíziou dr. Fedorovej pracujú, a svojim spolužiakom potvrdili záslužnosť tejto činnosti, získavanie interdisciplinárneho prehľadu a praktických skúseností, budovanie sebavedomia a profesionálny i osobnostný rast. Vyriešením jedného prípadu môžu študenti nielen významne pomôcť osobe v zlej zdravotnej a často aj finančnej situácii, ale z dlhodobého horizontu môžu prispieť aj k zmene koncepčného myslenia pri riešení situácií, ktoré sa môžu dotknúť každého z nás.

Ingrid Lanczová

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8