Podujatia

Minulé podujatia

Kolektívne pracovné právo, kolektívne pracovnoprávne spory, sprostredkovatelia a rozhodcovia

3.10.2019 a 7.11.2019 Bratislava

V rámci projektu nadácie Fridrcih Ebert Stiftung zastúpenie v SR, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave sa konali dve vedecké podujatia venované problematike kolektívneho vyjednávania. Osobitne bola pozornosť sústredná na oblasť uzatváranie kolektívnych zmlúv, činnosti sprostredkovateľov a rozhodcov v rámci kolektívnych sporov.

Andrea Olšovská

 

Rad Ľudovíta Štúra II. pre prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc.

02. 01. 2019

Pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila dňa 2. januára 2020 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života. Medzi nimi aj Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy zakladajúcej členke Právnickej fakulty TU v Trnave a jej bývalej dekanke prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.  Pani profesorka Barancová je vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a členka vedeckej rady fakulty a univerzity. Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v ktorej zastávala funkciu predsedníčky, v súčasnosti je jej podpredsedníčkou. Je autorkou analýzy návrhu novely Zákonníka práce, ktorú vypracovala v júli 2012 na požiadanie vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V predchádzajúcich rokoch bola tiež členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, ako aj členka Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Patrí k najvýznamnejším odborníčkam na pracovné právo na Slovensku.    Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave

12. 12. 2019

Vianočné stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v roku 2019 konalo 12. decembra v priestoroch fakulty. Stretnutie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá prítomným zamestnancom poďakovala za prácu počas končiaceho sa roka a zaželal mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v nadchádzajúcom roku 2020. Stretnutia sa zúčastnil aj nový rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik, ktorý taktiež všetkým zaželal mnoho úspechov a síl v nadchádzajúcom období. Napokon sa prítomným prihovoril emeritný rektor, ktorý je kmeňovým pracovníkom právnickej fakulty. Podobne ako nový rektor, pripomenul zmeny súvisiace s novou Akreditačnou agentúrou a novými postupmi hodnotenia vysokoškolského vzdelávania a vedeckej činnosti na slovenských univerzitách. Neformáln e diskusie napokon zostali koncentrované na túto nastolenú problematiku zlepšovania kvality vzdelávania a vedy na vysokých školách v Slovenskej republike.

Michaela Moravčíková

 

Sacharovova cena za slobodu myslenia

6. 12. 2019

Diskusia k cene Andreja Sacharova sa na pôde právnickej fakulty uskutočnila už niekoľkokrát. Jej súčasťou je návšteva poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu, v rámci ktorej majú aj študenti možnosť diskutovať na témy, ktoré sa týkajú ceny Andreja Sacharova, ľudských práv ako aj postavenia Európskej únie v globálnom priestore. Dňa 6. decembra 2019 diskutovali so študentmi a študentkami Dionýz Hochel, Andrea Olšovská, Vladimír Bilčík a Peter Varga.
V rámci tohtoročného podujatia ocenila dekanka právnickej fakulty pána Dionýza Hochela, povereného riadením Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ocenením Pacta sunt servanda, za jeho doterajší prínos k rozvoju spolupráce s právnickou fakultou, ako aj za jeho prínos v oblasti študentského hnutia v boji za demokraciu v roku 1989.

Andrea Olšovská

Mikuláš 2019

05. 12. 2019

Svätý Mikuláš je nielen ochrancom všetkých námorníkov. Tento populárny svätec sa narodil asi 15. marca 270 v maloázijskom gréckom meste Patara, v rímskej provincii Lycii, pri dnešnej tureckej Demre. Už počas života sa preslávil svojou štedrosťou, obranou viery  a obranou všetkých , ktorí boli nespravodlivo obvinení. Pre množstvo zázrakov, ktoré s ním bývajú spájané dostal prezývku "divotvroca". V kresťanskom svete ide o jedného z najuctievanejších svätých, predovšetkým vo východných kresťanských cirkvách, kde je po Bohorodičke Panne Márii najuctievanejším svätcom. Starú dobrú tradíciu rozdávania mikulášskych darčekov si Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripomenula v predvečer jeho sviatku, 5. decembra 2019. Mikuláš všetkým študentom aj zamestnancom priniesol sladkosti a dobré priania. Tí, čo sa nehanbili mu aj zarecitovali a zaspievali. Najdôlež itejším však celkom iste zostáva jeho odkaz obetovania sa pre všetkých nespravodlivo obvinených ako aj úsilie o záchranu všetkých, ktorí to potrebujú.

Michaela Moravčíková

Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku

04. 12. 2019

Dňa 9. decembra 2019 sa v priestoroch Collegium Novum na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnil diskusný seminár  v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0329/19 Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku. Témou boli druhy žalôb so zameraním na žaloby o neplatnosť právnych úkonov. Členovia riešiteľského kolektívu (dr. Gešková, dr. Maslák, dr. Zámožík a dr. Hlušák), ako aj pozvaní hostia (dr. Šorl, predseda Okresného súdu Prievidza, dr. Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, prof. Olšovská, dekanka PF TU, Mgr. Janeková, poverená prodekanka PF TU) diskutovali o posudzovaní naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách, ako aj o prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právnych úkonov v špecifických prípadoch (situácie odstúpenia od zmluvy, resp. dovolania sa relatívnej neplatnosti, pokiaľ ešte nebol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). Dospeli však k záveru, že petit žaloby je možné formulovať tak, aby aj v týchto prípadoch korešpondoval so znením § 137 písm. c) CSP (napr. o určenie, že tu je právo nadobudnúť vlastnícke právo). Zároveň sa veľmi opatrne stavajú k absolútnemu odmietnutiu žalôb o neplatnosť právnych úkonov. Zhodne odmietli súdny formalizmus pri izolovanom posudzovaní žalobných návrhov bez prihliadnutia na obsah žaloby ako taký.

Marek Maslák

 

M. R. Štefánik - vznik Československa a jeho názory na jeho štátoprávne usporiadanie

04. 12. 2019

Osobnosť a sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika si PF TU v Trnave uctila a pripomenula dňa 4.12.2019 prednáškou Mgr. Michala Kšiňana, MAS, PhD., výskumníka z Historického ústavu SAV, ktorý svoj doktorát získal na prestížnej parížskej Sorbonne. Publiku zaujímavo a erudovane poodhalil slovensko-francúzsky pohľad na Štefánika, na jeho život pred I. svetovou vojnou, názory na štátoprávne usporiadanie Československa ako aj na odkaz jeho života po náhlej smrti v roku 1919. Prednášajúci priblížil jeho charizmatickú osobnosť, romantického ducha, pokrokové, strategické a globálne myslenie a jeho neoceniteľný prínos pre vznik prvej ČSR. Astronóm, cestovateľ, zakladateľ observatória a meteorologickej stanice, priekopník bezdrôtovej telegrafie, letec, organizátor československých légií, diplomat, politik, bojovník za právo na sebaurčenie národov a autonómiu Slovenska, generál francúzskej armády...to všetko a ešte viac bol Milan Rastislav Štefánik. Na prednáške sa tiež objasnila do posledných chvíľ nejasná situácia konca I. svetovej vojny, strategickosť rozbitia Rakúsko-Uhorska, idea československej kooperácie, ale priestor ostal aj na otázky o jeho súkromnom živote či vojenských úspechoch a priblíženie zaujímavého osudu Štefánikovej sochy v Bratislave. Vraj ako bledol Štefánik, tak silnelo Československo. Vždy si preto pripomínajme jeho zásluhy, inšpirujme sa jeho dynamickým životom plným dosiahnutých cieľov a verme v silu ideí aspoň sčasti tak, ako náš najväčší Slovák.

Ingrid Lanczová

Stretnutie študentov PF TU v Trnave so zástupcami pacientských organizácií

04. 12. 2019

Právnická fakulta TU v Trnave v rámci projektu klinického vzdelávania otvára Kliniku práv pacientov, ktorá bola uvedená dňa 04.12.2019 pilotným stretnutím študentov so zástupcami pacientských organizácií. Heslo Kliniky ,,študenti pacientomˮ napovedá, že to majú byť práve študenti, ktorí budú pod dohľadom supervízorky JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD. poskytovať právnu pomoc pacientom bojujúcim nielen so svojou chorobou, ale často aj s neochotou úradníkov, nedostupnosťou právnych informácií a systémovými zlyhaniami. Na stretnutí sa predstavila zástupkyňa Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, predsedkyňa Trenčianskeho klubu Sclerosis Multiplex či zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Za pacientskú organizáciu Dom svetla predstavila dr. Fedorová aj konkrétny právny problém potreby znižovania infekčnosti pacientov s ochorením HIV, ktorí majú ale dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení. V rámci stretnutia vystúpili aj študenti Peter, Denisa a Katka, ktorí už pod supervíziou dr. Fedorovej pracujú, a svojim spolužiakom potvrdili záslužnosť tejto činnosti, získavanie interdisciplinárneho prehľadu a praktických skúseností, budovanie sebavedomia a profesionálny i osobnostný rast. Vyriešením jedného prípadu môžu študenti nielen významne pomôcť osobe v zlej zdravotnej a často aj finančnej situácii, ale z dlhodobého horizontu môžu prispieť aj k zmene koncepčného myslenia pri riešení situácií, ktoré sa môžu dotknúť každého z nás.

Ingrid Lanczová

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8