Podujatia

Minulé podujatia

Absolventský piknik

30. 06.2023

Dňa 30. júna 2023 sa v poobedných hodinách konal vo fakultnej záhrade absolventský piknik. Ide o tradičné podujatie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá s radosťou udržiava kontakt so svojimi absolventmi. Cieľom podujatia je poskytnúť priestor pre networking s bývalými spolužiakmi a učiteľmi, kamarátmi a kolegami, ale aj oddýchnuť si, zaspomínať si a porozprávať sa pri občerstvení. Tým boli opäť aj grilované špeciality, za prípravu ktorých ďakujeme nášmu vyučujúcemu, dr. Samuelovi Rybnikárovi a našim študentom, Martinovi Pogádlovi a Branislavovi Rakovi.
Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Ingrid Lanczová

 

Letná škola práva pre stredoškolákov 

21. 06.2023

V dňoch 21. a 22.6.2023 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konal tretí ročník Letnej školy práva pre stredoškolákov.
Účastníci oboch termínov mali možnosť vypočuť si tri prednášky, ktoré pripravili naši študenti pod dohľadom nášho vyučujúceho, Mgr. Samuela Rybnikára PhD.
Študenti Ema Ďuďáková a Roman Debnár sa v prvej prednáške venovali pro blematike (ne)rozpustenia politických strán súdom.

Oliver Čuba a Martin Pogádl sa v druhej prednáške venovali riešeniu susedských sporov a ponúkli tiež účastníkom možnosť vyskúšať si simulovaný súdny spor.
Tretia prednáška sa, pod vedením Tamary Dávidovej a Enary Könözsyovej, orientovala na ochranu ľudských práv v médiách a pokuty za zásah do nich.
Účastníkov prišli navštíviť aj sudkyne, JUDr. Erika Čanádyová z NS SR a JUDr. Anita Filová z NSS SR, ktoré im porozprávali o ich práci v súdnictve.
Vecné ceny pre najaktívnejších účastníkov poskytlo vydavateľstvo Wolters Kluwer - ďakujeme.
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP bolo pre účastníkov pripravené občerstvenie, obed a v prípade záujmu aj ubytovanie v Trnave - taktiež ďakujeme!
Veľká vďaka zároveň patrí všetkým, ktorí sa podieľ ali na príprave tohto vydareného podujatia.

Enara Könözsyová, Ingrid Lanczová

 

Potravinové právo

15. 06.2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Potravinárska komora Slovenska, v spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky, zorganizovali v dňoch 15.-16. júna 2023 konferenciu ,,Potravinové právo 2023." Organizačný tím (Mgr. Samuel Rybnikár, PhD - Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, JUDr. Jana Venhartová, LL.M. - Potravinárska komora Slovenska, Mgr. Helena Kavanová - Potravinářská komora České republiky, Mgr. Emília Farkašová - Potravinárska komora Slovenska, Martin Pogádl - Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), zabezpečil kvalitný odborný program. Organizátorom pomáhali na konferencii na Zochovej chate v Modre aj naši študenti na fotografii. Už teraz sa tešíme na budúci ročník konferencie.

Ingrid Lanczová

Fakultný piknik. Otázky a odpovede ohľadom štúdia

07. 06.2023

Dňa 7. júna sa na fakulte konal piknik, spojený s jogovým cvičením a prednáškou formácie Laskamier. Adriana Szabo Kresanová s manželom porozprávali študentom o význame dychových a relaxačných cvičení, vegetariánskom a vegánskom jedle, ktorým, podľa vlastných slov ,,propagujú nenásilie a lásku k prírode, neplytvanie, pestovanie organickej zeleniny, kompostovanie" a celkovo ,,starostlivosť o duševné a fyzické zdravie a zdravie celej spoločnosti." Po hodine a pol trvajúcom jogovom cvičení nasledovala ochutnávka nimi pripraveného jedla a následne ďalšie občerstvenie v priestoroch fakulty, ktoré bolo pripravené pre študentov a zamestnancov fakulty v rámci stretnutia akademickej obce, kde mali študenti možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s vyučujúcimi.

Ingrid Lanczová

Slávnostné zasadnutie akademickej obce pri príležitosti 25. výročia obnovenej Právnickej fakulty

24. 05.2023

Slávnostné zasadnutie akademickej obce, všetkých zamestnancov Právnickej fakulty TU, sa uskutočnilo dňa 24. mája 2023 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave pri príležitosti 25. výročia obnovenej Právnickej fakulty. V úvode dekanka fakulty prof. Andrea Olšovská stručne priblížila historické míľniky v dejinách fakulty, spomenula zakladateľov a významné osobnosti trnavskej právnickej školy ako aj aktuálne úspechy a úlohy, ktorými fakulta žije. Poďakovala sa za kvalitnú prácu a aj mimopracovné pro bono aktivity všetkým zamestnancom. Nezabudla ani na kolegov z praxe a mnohé inštitúcie, ktoré fakulte trvalo prejavujú svoju priazeň, či už prijímaním študentov na stáž, zabezpečovaním trvalého kontaktu fakulty s praxou formou prednášok, kliník, seminárov a podobne. Nechýbal ani kult rny program a neformálne diskusie.

Michaela Moravčíková

Problems of international and national legal security of democratic states in the face of Russia's aggression against Ukraine: Poland - Slovakia - Ukraine - Germany

11. 05.2023

V dňoch 11. - 12. 5. 2023 sa na pôde Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v poľskom Lubline uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Problems of international and national legal security of democratic states in the face of Russia's aggression against Ukraine: Poland - Slovakia - Ukraine - Germany, ktorej spoluorganizátorom bola Právnická fakulta TU v Trnave. Išlo o v poradí už siedmu zo série vedeckých konferencií, ktorú spoluorganizujú univerzity z Poľska, Slovenska, Nemecka a Ukrajiny spoločne s lublinskou Právnou komisiou Poľskej akadémie vied, Nadáciou Poľskej akadémie vied, Spoločenstvom absolventov a priateľov Právnickej fakulty KUL a v tomto roku prvý raz aj s poľským Inštitútom De Republika. Za právnickú fakultu sa aktív ne zúčastnili rokovania konferencie dr. M. Moravčíková, dr. I. Lanczová a doc. P. Varga.

Michaela Moravčíková

Právne postavenie islamských organizácií v Českej republike

11. 05.2023

Dňa 11. mája 2023 sa pre študentov právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala online prednáška prof. doc. ThLic. Damiána Němca, dr, výskumného pracovníka Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU, ktorý je zároveň vedúcim Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Prof. Němec prednášal o slame v Českej republike, jeho histórii a právnom rámci pôsobenia a právnom postavení islamských organizácií v krajine.

Michaela Moravčíková

 

Islam in Europe on the Example of Polish Tatars

27. 04.2023

V Poľsku, krajine, ktorá je spájaná predovšetkým s väčšinovým a tradičným katolicizmom už vyše sedemsto rokov bez problémov so susedmi spolunažívajú vyznávači islamu. Poľskí Tatári mali na tomto území už od stredoveku stavať mešity a vyznávať svoju vieru. Ján II: Sobieski im za dobrú vojenskú službu daroval pôdu v okolí Bialystoku, na severovýchode krajiny. Poľskí Tatári nie sú jednotnou etnickou skupinou, pochádzajú z rôznych národov. Moslimskí muži sa mohli ženiť s Poľkami, ale museli prijímať ich  priezviská. Túto a aj iné zaujímavosti zo života poľských Tatárov priblížil doc. Konrad Walczuk z Právnickej fakulty Vojenskej akadémie vo Varšave. Jeho prednáška sa uskutočnila v rámci erazmovského pobytu, ktorý bol aj príležitosťou pre prerokovanie ďalšej vzájomnej vedeckej spolupráce, predovšetkým v oblasti konfesného práva.

Michaela Moravčíková

 

Ideologies and State-Church Relations Legal Framework 

05. 05.2023

Dňa 5. mája 2023 zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave medzinárodnú vedeckú online konferenciu pod názvom Ideologies and State-Church Relations Legal Framework. Nadviazal na predošlú spoluprácu s poľskými kolegami, ktorá vyústila v ich spoluorganizovaní a aktívnej účasti na tomto vedeckom podujatí. Spoluorganizátormi tak boli Warmsko-Mazurská Univerzita v Olštýne, filiálka v Elku, Katedra ústavného a verejného práva z Inštitútu kánonického práva a Katedra konfesného práva z Inštitútu práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline a Univerzita prírodných a humanitných vied v Siedlciach.

Michaela Moravčíková

25 rokov očami Fedora Gála

04. 05.2023

Pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia činnosti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prijal pozvanie prednášať a diskutovať s našimi študentmi doc. Ing. Fedor Gál, DrSc. Podujatie pozostávalo z neformálnej časti pri obede, počas ktorej spolu študenti diskutovali a zoznámili sa s pánom Fedorom Gálom. Následne sme sa presunuli do knižnice, kde mali študenti aj vyučujúci možnosť vypočuť si inšpiratívne myšlienky prednášajúceho, ktorý formou zamyslení a osobno-profesných príbehov zhodnotil spoločenský vývoj za posledných 25 rokov, na podklade kľúčových udalostí národných dejín 20. storočia. Ako jeden z lídrov revolúcie v novembri 1989 a predseda Verejnosti proti násiliu porozprával študentom zaujímavosti tohto obdobia, vrátane zrodu Trnavskej univerzity. A ko jeden z pôvodcov Vrba-Wetzler Memorialu, majúci osobnú skúsenosť s koncentračným táborom, sa venoval tiež problematike extrémizmu, kolektívnej pamäte, dialógu či širším filozoficko-existenčným otázkam, sebe vlastným charizmatickým a intelektuálnym spôsobom.

Ingrid Lanczová

Law as an Instrument of Resilience and Development in Modern Civilization Challenges

27. 04. 2023

Dňa  27. 4. 2023 sa konala ХV. medzinárodná vedecko-praktická konferencia Zakarpatské právne čítania: Právo ako nástroj odolnosti a rozvoja v moderných civilizačných výzvach venovaná 30. výročiu založenia Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity. Spoluorganizátorom podujatia bola aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave popri ďalších významných spolupracujúcich vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizní, hlavným organizátorom bola domovská Užhorodská národná univerzita, (Právnická fakulta); spolupracovala Univerzita Komenského v Bratislave, (Právnická fakulta); Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Masarykova univerzita (Brno, Česká republika), Univerzita v Kolíne nad Rýnom; Karlova univerzita v Prahe, Univerzita v Grazi, Západná univerzita v Arade,  Centrum právnej pomo ci pre ľudí, ktorí utrpeli, vojenskou inváziou, Národná akadémia právnych vied Ukrajiny a SHEI "Užhorodská národná univerzita" (Užhorod a Centrum pre ukrajinské a európske vedecké spolupráce (Užhorod, Ukrajina).

Michaela Moravčíková

Islam a ľudské práva v Poľsku

20. 04. 2023

Dňa 20. 4. 2023 sa v online priestore konala prednáška Islam and Human Rights in Poland. Prednášala Dr. Aneta Abramowicz z Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II V Lubline. Venovala sa religiózno-demografickej situácii v súčasnom Poľsku aj v historickej perspektíve, priblížila históriu tatárskej komunity v Poľsku, najmä v Podlesí a tiež moslimské komunity vzniknuvšie v modernom Poľsku pod vplyvom migrácie. Analyzovala najdôležitejšiu právnu úpravu a vybrané kauzy.

Michaela Moravčíková

Dejiny jednej budovy

27. 04. 2023

O histórii súčasného sídla našej fakulty prednášala dňa 27.4.2023 historička Mgr. Linda Osyková, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednáška Dejiny jednej budovy sa uskutočnila za prítomnosti otca pani prednášajúcej, ktorý je synom staviteľa budovy, Františka Osyku, v sprievode jeho manželky.

Dr. Osyková sa vo svojej prednáške venovala politike rozvoja infraštruktúry v prvej ČSR (zameranej najmä na bývanie, zdravotníctvo a školstvo), pričom spomenula tiež vtedaj ie zákony na podporu výstavby. Ďalej priblížila výstavbu budovy ako Okresnej nemocenskej poisťovne (10.9.1931 - 10.9.1933), vrátane procesu kolaudácie.

Následne predstavila jej architektov, Jaroslava Linharta (1875-1936) a Františka Faulhammera (1897-1985), ako aj stavebnú firmu Rudolfa Sterna, zlikvidovanú v procese arizácie, pričom sám Stern bol internovaný v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi, kde bol nútený stavať baraky. Poskytla tiež informácie o svojom starom otcovi, staviteľovi Františkovi Osykovi. Funkcionalistická budova slúžila tak mer 70 rokov na zdravotné účely, pričom od roku 1998 v nej začala pôsobiť obnovená Právnická fakulta TU a v roku 2002 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Ingrid Lanczová

VEREJNÉ DIŠPUTY K NÁVRHU NOVELY TRESTNÉHO ZÁKONA

25. 04. 2023

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravilo, v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, ďalšie zo série odborných podujatí s názvom Verejné dišputy k návrhu novely Trestného zákona. Obdobná diskusia prebehla aj na pôde PF UPJŠ v Košiciach, PF UMB v Banskej Bystrici a PF UK v Bratislave. V Trnave sa konala dňa 25. apríla 2023.
Delegáciu Ministerstva spravodlivosti tvorili: minister spravodlivosti JUDr. Viliam Karas, PhD., štátny tajomník JUDr. Peter Sepeši, ďalej JUDr. Dominik Pindes z kancelárie štátneho tajomníka, tiež riaditeľ Sekcie restoratívnej justície a probácie PhDr. Vladimír Cehlár, PhD., riaditeľka odboru trestného súdn ictva Mgr. Lucia Patkolóová, generálny riaditeľ sekcie trestného práva JUDr. Richard Sviežený, tiež JUDr. Daniel Petričko z Okresného súdu Michalovce, poverený generálny riaditeľ ZVJS Plk. Mgr. Michal Sedliak, prokurátor, vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. a napokon JUDr. Tomáš Balog z krajskej prokuratúry Žilina.
Predmetom diskusie s učiteľmi PF TU, odbornou verejnosťou a študentmi boli napr. sankcie na mieru, drogové a daňové trestné činy, alkohol za volantom či krátkodobý trest odňatia slobody.

Ingrid Lanczová

Využívanie policajných psov na vyhľadávanie pachových stôp v rámci kriminalistického objasňovania

20. 04. 2023

20. apríla navštívili Právnickú fakultu TU príslušníci Policajného zboru, konkrétne z výcvikového kynologického strediska PZ v Devínskej Novej Psi. Inštruktáž viedol kpt. Mgr. Miroslav Scherhaufer, v spolupráci s por. Ing. Janou Vongovou, nprap. Bc. Tomášom Zámorom, pprap. Dušanom Tokárom a ich tromi policajnými psami. Počas inštruktáže mali študenti možnosť naživo sa oboznámiť s rôznymi látkami, ktoré psi dokážu vyhľadať. Takisto videli rôzne spôsoby vyhľadávania týchto látok a počuli a videli akým spôsobom sa psi cvičia. Študenti mali možnosť uvedomiť si spôsob zaisťovania dôkazov, pričom takto získané dôkazy sú akceptovanými dôkazmi v súdnom konaní. Išlo o veľmi interaktívnu, zaujímavú a záživnú inštruktáž, za ktorú ďakujeme príslušníkom PZ ako aj doc. Des etovi, ktorý podujatie zorganizoval.

Ingrid Lanczová

Truniverzitné debaty - Medzinárodné trestné súdnictvo

19. 04. 2023

Dňa 19.4.2023 sa uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci už tradičného cyklu Truniverzitných debát - odborných prednášok a diskusií pre študentov Trnavskej univerzity. Témou bolo medzinárodné trestné súdnictvo a prednášajúcim bol azylový právnik Mgr. Daniel Arbet. Vo svojej prednáške predstavil najznámejšie medzinárodné trestné tribunály: Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu, Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu – ICTY, Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu – ICTR, Medzinárodný trestný súd – ICC, spomenul tiež viaceré hybridné a zmiešané súdy a tribunály a na záver sa venoval výzve zriadenia medzinárodného centra pre trestné stíhanie zločinu agresie na Ukrajine. Ide, samozrejme, o veľmi širokú tému, ktore j sa podrobnejšie budeme venovať na ďalších prednáškach, na ktoré sa už teraz tešíme.

Ingrid Lanczová

Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

18. 04. 2023

V utorok 18. 4. 2023 sme sa zúčastnili komentovanej exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi a vypočuli si prednášku na tému Deti a holokaust. Mali sme možnosť počuť nahraté spovede ľudí, ktorí holokaust zažili ako deti a podarilo sa im prežiť, ale aj zrekonštruované príbehy niekoľkých detí, ktoré sa, spolu s 1,5 miliónmi ďalších, stali obeťami systematickej a štátmi riadenej genocídy Židov. Následne sme si pozreli vnútornú expozíciu aj vonkajší areál.
Návštevník sa pri každej návšteve Múzea dozvie niečo nové a aj v hluku davu sa ocitne sám so svojimi myšlienkami a staronovými podnetmi. Múzeum poskytuje priestor a zvláštnu atmosféru na reflexiu a jeho zamestnanci v eľmi erudovaný výklad, za čo im týmto ďakujeme.

Ingrid Lanczová

Prednáška predsedu Najvyššieho súdu ČR: Aktuálne problémy justície

13. 04. 2023

Dňa 13.4.2023 prednášal na Právnickej fakulte TU pán predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.
Študentom porozprával o nedávnych krokoch, ktoré viedli k zlepšeniu fungovania justície u našich susedov, a o ktoré sa aj sám pričinil. Takisto však porozprával o pretrvávajúcich problémoch a ich možných riešeniach de lege ferenda.
Študentom napríklad priblížil funkciu asistenta, prideleného konkrétnemu sudcovi, ďalej inštitút justičných kandidátov, zdôraznil význam psychotestov či aktuálnu neefektívnosť anonymi zácie súdnych rozhodnutí vyplývajúcu z ochrany osobných údajov. Študenti mali možnosť uvedomiť si tiež hierarchiu českého súdnictva, pričom štvorstupňová sústava českých súdov bola analyzovaná z historického hľadiska či predstavená aj vo svetle politických diskusií. Štatistické údaje o nápade nových vecí na najvyššom súde či ústavnom súde, v rámci porovnania s inými európskymi krajinami, prispeli k dotvoreniu obrazu o justícii v Českej republike.

Ingrid Lanczová

Hlasový tréning

12. 04. 2023

Pre študentky a študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sme dňa 12.4. pripravili zaujímavý a prínosný interaktívny tréning, na ktorom sa mohli naučiť ako pracovať s hlasom.
Dvom skupinám sa individuálne venovala hlasová pedagogička Alena Čermáková, ktorá pôsobila ako hlasová pedagogička aj v hudobnom projekte Slovensko hľadá SuperStar.
Rečový prejav je pre právnika veľmi dôležitý, preto sa študenti osobitne venovali práci s hlasom, cvičeniam na zosilnenie hlasu, práci s mikrofónom, práci s dychom, správnej artikulácii, používaniu hlasu v priestore či interakcii pohybu a hlasového prejavu.
Pre veľký úspech bol pridaný nový termín tréningu ,,pre pokročilých´´ ako aj ďalší termín ,,pre začiatočníkov.´´

Ingrid Lanczová

Meet&Greet Professor Claudio Sarra: Master on Legal Informatics, Metaverse and Bioethics

04. 04. 2023

Začiatkom apríla sme na fakulte privítali profesora z talianskej univerzity v Padove, profesora Claudia Sarru, ktorý u nás strávil niekoľko dní v rámci učiteľskej mobility. Okrem vedeckých aktivít si pripravil tiež prednášku, na ktorú boli pozvaní nielen učitelia a študenti Právnickej fakulty, ale takisto aj ostatných fakúlt, vrátane Erasmus študentov. Prednáška sa konala 4. apríla v poobedňajších hodinách, a to v hybridnom formáte - prezenčne na fakulte aj online cez MS Teams. Počas svojej prednášky predstavil padovskú univerzitu, s ktorou bola podpísaná bilaterálna dohoda na učiteľskú mobilitu v rámci ERASMUS+ ako aj dohodnutá bilaterálna dohoda na študentskú mobilitu. Takisto porozprával o novootvorenom magisterskom študijnom programe v Taliansku zameranom na kombináciu práva a IT. Vo svojej prednáške vysvetlil, čo je to metaverzum, aké sú jeho vrstvy či aké ďalšie filozofické a bioetické otázky súvisia s touto témou. Všimli ste si na Facebooku slovíčko Meta a symbol nekonečna? Predstavovať má nekonečné horizonty metaverza...

Ingrid Lanczová

 

Komunikačné zručnosti - jazyk - prejav - reč tela

03. 04. 2023

Právnická fakulta v spolupráci s divadlom J. Palárika v Trnave už po druhýkrát otvorili v letnom semestri tohto akademického roku výberový predmet Komunikačné zručnosti. Predmet je zameraný na rozvoj  mäkkých zručností - spôsob reči, reakcie, pôsobenie -  a výučba prebieha formou zážitkového workshopu priamo v priestoroch divadla J. Palárika vo výučbových blokoch. O študentov sa stará lektorský tím, zamestnanci divadla J. Palárika špecializujúci sa na hereckú tvorbu, jazykový prejav, dramaturgiu, kompozíciu, pohyb. Dňa 3. 4. 2023 študenti pretavili svoje úsilie v rámci divadelného predstavenia ponúkajúceho aj zamyslenie nad etickými dilemami, dôstojnosťou človeka a hodnotou ľudského života.

Michaela Moravčíková

The Relevance of the Universal Declaration in the World Today

30. 03. 2023

Dňa 30.3.2023 sme na Právnickej fakulte privítali švédskeho profesora Hansa Ingvara Filipa Rotha, ktorý sa venuje problematike ľudských práv na univerzite v Štokholme. Prednášal na tému The Relevance of the Universal Declaration in the World Today, pri príležitosti 75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Prednáška sa konala v hybridnom formáte, t.j. prezenčne na fakulte a zároveň aj online cez MS Teams. Na p rednášku boli pozvaní všetci študenti a učitelia Trnavskej univerzity.

Profesor Roth v rámci svojej prednášky predstavil Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako tzv. morálnu lingua franca, všeobecný jazyk, ktorým by sa ľudstvo malo dorozumievať. Porozprával zaujímavosti a aj osobné prepojenia s najvýznamnejšími tvorcami Deklarácie, z ktorých spomenul najmä P. C. Changa, Charlesa Malika, Johna Humphreyho, Eleanor Roosevelt, Hansa Mehtu a René Cassina.

Profesor Roth veľmi plynulo prepájal teóriu a prax, ukázal študentom fotografie z viacerých demonštrácií aktivistov, venoval sa najväčším hrozbám pre ľudské práva v súčasnosti či ich porovnaniu s tými zo 70.-90. rokov. Študentov zapájal do diskusie, napr. pri analýze tzv. Four Freedom s Speech prezidenta Roosevelta z roku 1941.

Ingrid Lanczová

 

 

Očista 

23. 03. 2023

Dňa 23.3.2023 si Právnická fakulta TU ďalším podujatím pripomenula 25. výročie založenia obnovenej fakulty v kine Hviezda v Trnave. Tentoraz bolo podujatie zameraná na očistu justície a stav justície na Slovensku.. Jadrom podujatia bola prezentácia filmu Očista slovenskej režisérky a dokumentaristky režisérky Zuzany Piussi, ktorý zblízka sleduje príbeh snahy o očistu slovenskej justície a začiatku jej reformy, ktorá by mala viesť k naplneniu spravodlivosti. Prostredníctvom jednotlivých sledovaných káuz konfrontuje diváka s realitou korupcie a kladie otázky o tom, či je spravodlivosť pre každého. O filme diskutovali okrem režisérky aj bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, advokát Pavol Korytár a moderátor a jeden z prvých absolventov fakulty Roman Juraško, ktorý podujatie moderoval.

Michaela Moravčíková

Vedecká študentská konferencia

22. 03. 2023

Dňa 22.3.2023 sa na Právnickej fakulte konala vedecká študentská konferencia. V sekcii ,,Právo" vystúpili: Nina Kelemenová a Branislav Rak s príspevkom z trestného práva „Alea iacta est – cui bono?," Simona Duffeková s príspevkom „Detencia v trestnom práve," Simona Berkešová s príspevkom „Diela vytvorené umelou inteligenciou z pohľadu práva duševného
vlastníctva," Matej Pevný s príspevkom ,,Nasadenie agenta v trestnom konaní a možnosti jeho operatívy," Andrea Mičudová s príspevkom „Surogačné materstvo," Roman Debnár s príspevkom „Internetové stránky, ktoré popierajú holokaust by mali byť zakázané," Ľubomír Višňovec s príspevkom „Elmazova, Brown, a koniec segregácie v Podsadku" a Nicole Makóová s príspevkom „Práva žien v Iránskom imperiálnom štáte a Iránskej islamskej republike." V porote boli piati vyučujúci a jedna študentka, ktorí vybrali ako víťazov kolegyňu Berkešovú, kolegu Višňovca a kolegu Pevného. Víťazom gratulujeme a tešíme sa, že zúčastnení študenti na sebe pracujú nad rámec svojich študijných povinností a zlepšujú tak svoje odborné aj prezentačné schopnosti.

Ingrid Lanczová

 

 

Študentská vedecká a odborná činnosť

22. 03. 2023

Dňa 22.3.2023 sa na Právnickej fakulte konalo fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ. Súťaže sa zúčastnili študenti: Ľubomír Višňovec s príspevkom „Lex infovojna alebo blokovanie webových stránok ako nástroj militantnej demokracie," Timotej Práznovský s príspevkom „Datio in solutum v slovenskom súkromnom práve" a Martin Pogádl s príspevkom „Označovanie rastlinných alternatív mliečnych a mäsových výrobkov s ohľadom na uvedenie spotrebiteľa do omylu." Porotu tvorili traja vyučujúci a jeden zástupca študentov, ktorí spoločne rozhodli, že všetci traja zúčastnení študenti postupujú so svojimi výbornými príspevkami na československé kolo súťaže, ktoré sa uskutoční na jeseň 2023 na Karlovej univerzite v Prahe. Gratulujeme.

Ingrid Lanczová

 

 

 

Ako sa stať...? prokurátorom

20. 03. 2023

V rámci cyklu prednášok o kariérovom poradenstve s názvom Ako sa stať...?, sme sa dňa 20.3.2023 venovali povolaniu prokurátora. Online prednášku viedla Ing. JUDr. Monika Škrovánková, PhD., naša absolventka a prokurátorka na okresnej prokuratúre. Stručne predstavila východiskovú zákonnú úpravu, princípy, na ktorých stojí prokuratúra, kto sa môže stať prokurátorom, podmienky pre právneho čakateľa prokuratúry, informácie o výberovom konaní na čakateľa prokuratúry a výberovom konaní na prokurátora (ak už má právnik justičnú, notársku alebo advokátsku skúšku) ako aj o vymenovaní do funkcie. Študentov táto téma osobitne zaujala, o čom svedčí množstvo otázok v diskusii. Tie sa týkali napr. priradenia na trestný alebo netrestný úsek, funkčného postupu prokurátorov, čas u prípravy na skúšky, frekvencie výberových konaní, stáží pre študentov, bezpečnostných previerok, platových podmienok čakateľov, miesta výkonu funkcie, osobných skúseností prednášajúcej a i. Tešíme sa na ďalšiu prednášku s dr. Škrovánkovou.

Ingrid Lanczová

 

Syndróm vyhorenia

17. 03. 2023

V spolupráci s projektovou manažérkou, Katarínou Zerzan, sme pre študentov pripravili dňa 17.3.2023 prednášku Syndróm vyhorenia. Herbert Freudenberger definoval syndróm vyhorenia v roku 1980 ako ,,stav únavy a frustrácie, navodený úplným oddaním sa veci, spôsobu života či vzťahu, ktorý však nesplnil svoje očakávania." Vo svojej prednáške K. Zerzan porozprávala o širšej definícii syndrómu, rozdieloch medzi syndrómom vyhorenia a stresom, fázami vyhorenia a osobitne sa zamerala na prevenciu. Identifikovala tiež rizikové faktory syndrómu vyhorenia (profesia, osobnosť, postoj k práci a odolnosť voči stresu). Študenti sa mohli v priebehu prednášky podeliť s vlastnými skúsenosťami a klásť otázky. Pre tých, ktorí prednášku nestihli, bude v textovej podobe ako aj formou nahrávky dostupná na stránke fakulty, v časti o fakultnom psychologickom poradenstve.

Ingrid Lanczová

 

Islam a kresťanstvo

16. 03. 2023

Dňa 16. marca 2023 prednášal doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., JC.D., sudca interdiecézneho cirkevného súdu v Prahe, vyučujúci na Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach a zároveň výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody právnickej fakulty TU v Trnave na tému Islam a Kresťanstvo. Zaoberal sa nielen právnymi aspektmi a etickými nárokmi, ktoré oba náboženské systémy zakladajú, ale venoval sa aj historickým a teologickým otázkam. neopomenul súčasné aktuálne otázky právneho statusu islamských náboženských organizácií v našom geopolitickom priestore.

 Michaela Moravčíková

 

Zvierací ombudsman

10. 03. 2023

Na prvej Truniverzitnej debate v letnom semestri sme sa venovali téme ,,Systém ochrany zvierat na Slovensku.´´ Prednášajúcou bola právnička z organizácie Zvierací ombudsman, Mgr. Nikola Ďurčíková, ktorá porozprávala študentom Trnavskej univerzity o všeobecnom legislatívnom rámci a viacerých úskaliach praxe, s ktorými sa organizácia stretla v roku 2022.
Spomenula sa napríklad:
- legislatíva v oblasti pyrotechniky a zákon o výbušninách

- legislatíva v oblasti poľ ovníctva a zákon o poľovníctve

- legislatíva v oblasti vstupov do obydlí a zákon o obecnej polícii

- legislatíva v oblasti zavedenia ochrany zvierat do školských osnov a zákona o výchove a vzdelávaní
- legislatíva v oblasti problematiky množiarní a množiteľov a novela zákona o veterinárnej starostlivosti

- legislatíva v oblasti trestného práva - trestného zákona a trestného poriadku

- prelomenie zásady  podmienečného odsúdenia páchateľa v prípade týrania zvierat bez recidívy a i.

S organizáciou Zvierací ombudsman má Právnická fakulta TU uzavreté aj memorandum o spolupráci, pričom jej študenti v organizácii pravidelne stážujú. S prednáškou bola spojená aj možnosť zapojiť sa do materiálnej pomoci pre útulok.

 Michaela Moravčíková

 

Islam očami Európskeho súdu pre ľudské práva

09. 03. 2023

Dňa 9. marca 2023 prednášal na Právnickej fakulte TU hosť, Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., odborný asistent z Katedry ústavného práva a politológie Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Témou jeho prednášky bol Islam očami Európskeho súdu pre ľudské práva. Hosť sa v svojej online prednáške zameral predovšetkým na kauzy, ktoré sa týkali islamu ako náboženského spoločenstva, tie, kde dochádzalo k diskrepanciám v rámci školskej výučby, nábožensky motivovaného zahaľovania, halal stravovania, blasfémie, rodinných záležitostí a dedenia a modlitbových praxí. Zaujímavé bolo aj porovnanie s judaizmom a kresťanstvom v rámci uvedenej typológie. Napokon sme sa zaoberali sekulárnymi argumentmi pre riešenie sporov a možnosťami budúceho vývoja.

 Michaela Moravčíková

Women in the Church and Religious Societies

08. 03. 2023

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spoločne s Jean Monnet Project – Strengthening and Promoting EU Studies Across India (SAPHIRE), co-Funded by European Union, Jawahalal Nehru univerity v New Delhi zorganizovali dňa 8. marca 2023 medzinárodnú vedeckú online konferenciu pod názvom Women in the Church and Religious Societies. K slovenským a Indickým účastníkom sa pripojili aj kolegovia z Poľska.

 Michaela Moravčíková

 

Hodnotové strety II. - workshop pre študentov a pedagógov

02. 03. 2023

Otázky hodnôt sú kľúčové a na hodnoty orientované vyučovanie a tvorivá činnosť sú základným elementom práce na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

Aj preto fakulta opäť zorganizovala workshop zameraný na hodnotové strety, v rámci ktorého spolupracovali študenti s pedagógmi. Zážitky, emócie aj pamäťové stopy z tohto podujatia nepochybne prispejú k lepšej praxi učiteľov aj študentov či budúcich absolventov fakulty.

 Michaela Moravčíková

 

Kuciak. Vražda novinára

23. 02. 2023

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si uctila pamiatku J. Kuciaka a M. Kušnírovej dňa 23.2.2023. Učitelia a študenti mali po príhovore dekanky, prof. Olšovskej, možnosť pozrieť si predpremiéru dokumentu Kuciak: Vražda novinára, ktorý je smutnou pripomienkou piateho výročia ich vraždy a rekonštrukciou prípadu. Každý z účastníkov mal tak možnosť zamyslieť sa nad ním komplexne a nepochybne ináč ako v priebehu piatich rokov prijímania čiastkových informácií pokračujúceho vyšetrovania. Dokument sa nepozeral ľahko. Študenti ako budúci advokáti, prokurátori, sudcovia či iní právni experti však musia vnímať túto tragédiu a zamýšľať sa nad súvisiacim celospoločenským, politickým a právnym kontextom a problémami. Vnímali tiež reálne príbehy právnikov, čo nepochybn e viedlo k myšlienkam, s čím všetkým môžu byť v praxi konfrontovaní a aké dôležité je nepoľavovať z odborných a obzvlášť morálnych kvalít, aby pomohli chrániť zmeny, ktoré neopísateľná tragédia na Slovensku odštartovala.

Ingrid Lanczová

Skrytý zmysel - divadelné predstavenie pre študentov

16. 02. 2023

Študenti Právnickej fakulty mali 16. februára 2023 možnosť zúčastniť sa inovatívnej vzdelávacej aktivity v podobe interaktívneho divadelného predstavenia Skrytý zmysel, ktoré prišli na fakultu zahrať herci z Divadla Jána Palárika v Trnave. Cieľom malo byť netradičné zamyslenie sa nad fenoménmi manipulácie, ovplyvňovania masy, tvorby fake news, dezinformácií, propagandy a konšpirácií. Študenti mali uvažovať nad významom a podstatou tzv. whistleblowingu a potrebou kritického myslenia vo všetkých aspektoch života. Prítomný lektor kritického myslenia, Adam Dobrota, v prednáškovej časti predstavenia predstavil študentom výstavbu argumentu ako základ kritického myslenia a zvyšovania konštruktívno sti spoločenského dialógu. Teóriu s nimi aplikoval na rozporuplné spoločenské témy, na ktorých si študenti mali precvičiť výstavbu argumentov spôsobom tvrdenie-vysvetlenie-dôkaz-konfirmácia tvrdenia vystavaným argumentom, a to z pozície názorového proponenta aj oponenta.

Ingrid Lanczová

 

Psychologická prvá pomoc

15. 02. 2023

Pre všetkých zamestnancov, najmä pre učiteľov právnickej fakulty zorganizovalo vedenie PF TU odbornú prednášku  Psychologická prvá pomocktorá sa uskutočnila v knižnici fakulty 15. februára 2023. Prednášku viedla a na otázky v rámci diskusie odpovedala klinická psychologička a certifikovaná psychoterapeutka PhDr. Petra Klastová Pappová. Zamerala sa predovšetkým na psychologickú prvú pomoc študentom, krízovú intervenciu a cieľovú intervenciu s traumou. Objasnila čo je a nie je vhodné pri prvej psychologickej pomoci a upozornila na hranice a ochranu pomáhajúceho.

Michaela Moravčíková

Ako zlepšiť svoje prezentačné schopnosti? Workshop pre učiteľov

07. 02. 2023

Dňa 7. marca 2023 sa na pôde právnickej fakulty uskutočnilo ďalšie z podujatí, ktorých cieľom je zdokonaliť pedagogické zručnosti a prezentačné schopnosti pedagógov a výskumných pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Lektorka Katarína Zerzan objasnila otázky emočnej inteligencie, reči tela, práce s hlasom, odbúrania stresu a frekvencie zapájania študentov v rámci časového plánu do edukačného procesu prostredníctvom otázok a iných aktivít vhodných najmä pre cvičenia a semináre.

 Michaela Moravčíková

 

Ako pracovať s MS Teams

07. 02. 2023

Digitálne zručnosti sú nielen od čias pandémie ochorenia Covid-19, ale nepochybne už s nástupom nášho storočia, neodmysliteľnou potrebou všetkých pedagógov. preto je potrebné neustále zdokonaľovanie sa v ich používaní a oboznamovanie sa s novými funkcionalitami systémov. Ďalšie zo školení, ktoré Právnická fakulta TU v Trnave zorganizovala pre svojich zamestnancov bolo školenie Ako pracovať s MS Teams, ktoré sa uskutočnilo na pôde fakulty 7. februára 2023. Školenie bolo, okrem iného, zamerané predovšetkým na efektívne zdieľanie dokumentov, nahrávanie prednášok a ich správne ozvučenie, prácu s kamerou, tabuľou, vytváranie miestností v rámci schôdze a začleňovanie účastníkov, prácu s chatom, tabuľou a v neposlednom rade aj technikám zameraným na zatraktívnenie vyučovania a udržanie pozornosti. Diskusia po skončení školenia sa niesla v duchu zdieľania skúsenos tí pedagógov s aktuálnou verziou MS Teams, ktorou disponujú vysoké školy v Slovenskej republike.

Michaela Moravčíková

Moodle - funkcie a skúsenosti II.

19. 01. 2023

Ďalšie zo školení, ktoré vedenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave usporiadalo pre pedagógov a vedeckých pracovníkov venované systému Moodle sa uskutočnilo 19. januára 2023 v Collegium novum. Lektormi boli Mgr. Peter Mészáros, PhD. a Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M. Venovali sa predovšetkým funkcionalitám Moodle, ktoré pedagógovia využívajú na preverovanie vedomostí študentov. Pozoronosť zamerali predovšetkým na tvorbu testov, randomizáciou otázok, vyhodnocovaniu testov a ďalším metódam preverovania vedomostí pomocou informačných systémov.

Michaela Moravčíková

Tréningový workshop: metódy, techniky, postupy vyučovania

13. 01. 2023

V piatok 13. januára 2023 zorganizovalo vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave predovšetkým pre pedagogických zamestnancov Tréningový workshop: metódy, techniky, postupy vyučovania. Workshop, ktoréhosa zúčastnili naši pedagógovia a výskumníci je súčasťou Erasmus+ projektu Soft skills standard system: framework for soft skills training and evaluation in online environment 2021 - 2023, ktorého sa zúčastňujú participanti z piatich štátov (Slovenská republika, Česká republika, Rakúsko, Island a Nemecko. Účastníci sa venovali predovšetkým problematike motivácie študentov, nástrojom, technikám ako icebreaking, brainstorming, brainwritting, alternatívnym hodnoteniam, mind mappingu a ďalším technikám, ktoré pomáhajú motivovať, odovzdávať informácie, podnecovať prácu na cvičeniach a skvalitňujú osobnostný rast a odbornosť študentov i pedagógov.

Michaela Moravčíková

 

Moodle - funkcie a skúsenosti

11. 01. 2023

Nové a inovatívne metódy vzdelávania, výučby a overovania vedomostí sú integrálnou súčasťou života Právnickej fakulty TU v Trnave.

Systém Moodle, jeho inovácie a nové funkcionality sú súčasťou rodiny digitálnych technológií, ktoré vyučujúci a študenti fakulty využívajú.
Pre zdokonalenie využívania tohto násoroja, a pre zdieľanie skúseností s Moodlom zorganizovalo vedenie PF TU v Trnave vzdelávací modul venovaný tomuto systému.
Prvé zo stretnutí sa na pôde fakulty v Collegium novum uskutočnilo 11. januára2 023 a lektorom bol doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

Michaela Moravčíková

Truniverzitné debaty: Moderní otroctví - Afrika, Amerika, střední Evropa

07. 12. 2022

Právnická fakulta TU usporiadala posledné Truniverzitné debaty roku 2022 v stredu, 7. decembra. Prednášajúcou bola prorektorka Karlovej univerzity pre zahraničné záležitosti, historička, iberoamerikanistka a etnologička, profesorka Markéta Křížová, Ph.D. Študentom priblížila tému dejín moderného otroctva v trojuholníkovom vzťahu medzi Afrikou, severnou Amerikou a Európou. Vysvetlila ako sú aj dejiny strednej Európy prepojené s otroctvom. Tému prednášala z globálnej perspektívy, vďaka čomu sme si mohli uvedomiť aké všeobecné sociálne a ekonomické dôsledky malo dovážanie afrických otrokov do Ameriky od 16. storočia. Napríklad, že cukor, ktorý sme v Európe získali vďaka otrockej plantážnickej práci podnietil industrializáciu, ur banizáciu či prácu žien. Alebo že káva, tiež získaná takýmto spôsobom, sa začala piť v kaviarňach, neutrálnych priestoroch, ktoré združovali politických aktivistov. Poukázala tiež na to, ako koncept otroctva vydláždil cestu rasizmu a vysvetlila, prečo sa aj stredoeurópsky región má hlásiť ku hnutiu Black Lives Matter. Už teraz sa tešíme na ďalšiu prednášku pani profesorky.

Ingrid Lanczová

Law and Security Issues in Central Europe

01. 12. 2022

Dňa 1. 12. 2022 usporiadali Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Právnická fakulta Akadémie obrany vo Varšave spoločné vedecké podujatie okrúhly stôl pod názvom  Law and Security Issues in Central Europe. Gestorom podujagtia bol Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU v Trnave. Diskusia sa zamerala najmä na koncepciu právnej istoty a špecifikácie mechanizmov na jej zabezpečenie. Na záver stretnutia obe fakulty podpísali Memorandum o porozumení .

Michaela Moravčíková

Slovak-Hungarian Morning

29. 11. 2022

Spoluprácu so zahraničnými partnermi sme dňa 29.11.2022 posilnili podujatím Slovak-Hungarian Morning, na ktoré mali cez MS Teams prístup všetci učitelia a študenti Trnavskej univerzity. Právnická fakulta pripravila podujatie v spolupráci s docentkou ústavného práva na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti a výskumníčkou na Maďarskej akadémii vied, Fruzsinou Gárdos-Orosz. Cieľom podujatia bolo vysvetliť tzv. stav nebezpečenstva ako typ krízovej situácie pretrvávajúci v Maďarsku a následne priblížiť reakcie maďarského ústavného súdu na problémy súvisiace s pandémiou a vojnou na Ukrajine. Východiskovými boli informácie o aktuálne účinnej maďarskej ústave a jej novelizáciách. Poskytnuté boli tiež zaujímavé informácie z porovnávacej perspektívy, napr. o počte typov krízovýc h situácií v rôznych európskych krajinách či dĺžke právnej úpravy krízových situácií v európskych právnych poriadkoch. V súvislosti s konkrétnymi typmi prípadov riešených ústavným súdom v súvislosti s pandémiou sme sa venovali problémom šírenia poplašných správ, obmedzenia prístupu k informáciám, obmedzenia demonštrácií, používania vakcinačných preukazov, zavedenia povinných vakcinácií a obmedzenia slobody pohybu.

Ingrid Lanczová

Sacharovova cena 2022: Európsky parlament a ľudské práva

28. 11. 2022

28. 11. 2022 sme hostili podujatie „Sacharovova cena 2022: Európsky parlament a ľudské práva,“ organizované Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu a našou fakultou,  pri príležitosti odovzdávania Sacharovovej ceny za slobodu myslenia. Tento rok ju EP udelil ukrajinskému ľudu.
Medzi diskutujúcimi boli Miriam Lexmann, poslankyňa Európskeho parlamentu (na fotografii aj s našimi študentmi), Vladyslav Yatskovyi (Ukrajinské správy TA3, študent žurnalistiky UK) a náš vyučujúci, Peter Varga. Diskutovalo sa o rôznych otázkach, napr. o význame Sacharovovej ceny, o a ktivitách EÚ v predmetnej veci, o problematike obchádzania sankcií voči Rusku či pomoci pri ich obchádzaní, o rezolúcii, v ktorej je Rusko označené ako štát podporujúci terorizmus, o sankciách voči ruským oligarchom, o migrácii, o energetickej kríze, o potrebe zodpovedných a nepopulistických prejavov politikov členských štátov či mnohom ďalšom.
Podujatie v sebe, ako každý rok, snúbilo cenné odborné informácie pre študentov, možnosť zamyslieť sa nad udalosťami vo svete a reflektovať vlastné vnútorné prežívanie, tentokrát vo vzťahu k vojne na Ukrajine.
Na záver poskytla rozhovor o dojmoch z podujatia pre TA3 a SME naša študentka Sára Skokáneková.

Ingrid Lanczová

Čo by mal vedieť právnik (advokát)?

24. 11. 2022

V rámci Týždňa vedy a techniky Katedra občianskeho a obchodného práva pripravila pre študentov dňa 24.11.2022 prednášku advokáta Mgr. Mareka Kováča s názvom “Čo by mal vedieť právnik (advokát)?”, ktorý na fakulte súčasne pôsobí ako externý doktorand v odbore občianske právo. Prednášajúci prítomným študentom pútavo porozprával o základných princípoch právnického povolania a podelil sa nie len o osobné skúsenosti s výkonom práce advokáta, ale študentom tiež adresoval odporúčania do budúcej praxe a prezentoval hlavné plusy a mínusy advokácie v snahe pomôcť študentom lepšie sa rozhodnúť o svojej budúcej kariére.

Veronika Zoričáková

 

Potravinové právo na PF TU

24. 11. 2022

Mesiac november sa na predmete Potravinové právo, vyučovanom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, niesol v duchu Týždňa vedy a techniky. Na fakulte sme privítali potravinárov - odborníkov z potravinárskej praxe. O bezpečnosti a hygiene potravín prišla prednášať pani Ing. Eva Forrai, výkonná riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mäsa. O týždeň nato nám pani Mária Jendrišáková, corporate affairs manager spoločnosti Danone Slovensko, predstavila systém označovania potravín Nutriscore, ktorý naprieč Európskou úniou spustil búrlivé debaty o jeho možnom povinnom zavedení. Ďakujeme za cenné informácie a za návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Martin Pogádl

>

#RedWednesday - Persecuted for the Faith

23. 11. 2022

Na Červenú stredu (v poslednú streda pred adventom) sú mnohé chrámy a monumenty vo svete nasvietené na červeno, lebo vtedy si celý svet pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. Aj Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, (Institute of Ecclesiastical Law and State-Church Relations, Uzhhorod National University, Ukraine) si pripomenuli tých, ktorí sú prenasledovaní pre vieru medzinárodným vedeckým kolokviom na tému „Persecuted for the Faith“. Trja prednášajúci zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska nielen priblížili konkrétne aspekty prenasledovania pre vieru, ale tiež sumarizovali hlavné príčiny, ktorými sú predovšetkým autoritárske režimy, extrémizmus a etnický nacionalizmus.

Michaela Moravčíková

Ako sa stať...? Notárom

23. 11. 2022

Na Právnickej fakulte sme 23.11.2022 odštartovali nový cyklus podujatí Ako sa stať...?, zameraný na kariérové poradenstvo. Predstavujeme v ňom jednotlivé právnické profesie a vybrané odborné témy, ktorým sa venujú. Prvou prednášajúcou bola absolventka Právnickej fakulty TU, notárka JUDr. Veronika Hudáková, PhD. z notárskeho úradu v Galante. Študentom priblížila postup ako sa stať notárom, pričom sa zamerala na zápis do zoznamu notárskych koncipientov, absolvovanie základného a zdokonaľujúceho kurzu, absolvovanie notárskej skúšky s priblížením jej obsahu, absolvovanie celkovej právnej praxe, splnenie ďalších zákonných podmienok či naplnenie charakterových požiadaviek. Vysvetlila význam Notárskej komory SR, princíp numerus cl ausus vo vzťahu k notárskym úradom a obsah činnosti notára. V druhej časti prednášky priblížila priebeh dedičského konania a spomenula tiež notárske centrálne registre. V rámci diskusie sa študenti pýtali rôzne otázky, napr. o rozsahu činnosti notárskych koncipientov, najčastejšie využívaných právnych predpisoch, pozitívach a negatívach notárskeho povolania, približnom počte uvoľnených notárskych úradov ročne či stanovení hodnoty nehnuteľnosti poručiteľa.

Ingrid Lanczová

Sprievodca univerzitnou knižnicou

23. 11. 2022

Právnická fakulta Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovali podujatie Sprievodca Univerzitnou knižnicou, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2022. Študenti sa dozvedeli informácie o spôsobe vypožičiavania z Univerzitnej knižnice, o význame signatúr, o vypracovávaní rešeršu, o elektronických informačných zdrojoch zahŕňajúcich predplatené databázy (pre študentov práva zaujímavá najmä databáza Oxford Journals) a tzv. open access databázy či o možnostiach medziknižničných výpožičiek zo Slovenska (pre registrovaných študentov Trnavskej univerzity zabezpečené zdarma) aj zo zahraničia (za poplatok). Výklad zahŕňal tipy na efektívnu prácu s knižnými aj elektronickými zdrojmi, ktoré študentom pomôžu pri písaní odborných a záverečných prác, ale aj zaujímavosti - napr. možnosť vypožičiavania beletrie. Na záver podujatia bol ponechaný priestor na otázky pre zástupkyne Univerzitnej knižnice aj knižnice Právnickej fakulty TU v Trnave.

Ingrid Lanczová

 

17. november na Právnickej fakulte: študentský brunch a podujatia venované tolerancii

17. 11. 2022

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 2022 sme usporiadali dve stretnutia študentov a učiteľov Právnickej fakulty, spojené s občerstvením.

Tzv. študentský brunch pre študentov magisterského stupňa štúdia sa uskutočnil 22. novembra a pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia sa uskutočnil 24. novembra.

Študenti mali počas obednej prestávky možnosť ochutnať slané aj sladké pohostenie, vrátane nealkoholického punču, podiskutovať medzi sebou navzájom, ale aj s prítomnými učiteľmi a vedením fakulty, ktoré obe podujatia otvorilo. Okrem dňa študentstva sme si, samozrejme, uctili aj udalosti 17. novembra 1989, a to priebežne, podujatiami venovanými tolerancii v priebehu celého novembra. Lebo práve tolerancia má byť jedným z reálnych prejavov víťazstva slobody a demokracie v našej spoločnosti. Všetci tí, ktorí sa zúčastnili novembrových udalostí pred tridsiatimi tromi rokmi ukázali veľkú dávku odvahy a odhodlania žiť v lepšej spoločnosti. Tá sa však stále tvorí a formuje ju každý z nás, morálne viazaný odkazom štrngajúcej generácie.

Ingrid Lanczová

Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny

16. 11. 2022

Online medzinárodná vedecká konferencia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Vydavateľstvo Solen, s. r. o. Bratislava v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou, Forensic.sk, poradenskou spoločnosťou Kinstellar a fakultou pod záštitou dekanky fakulty zorganizovali online medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na problematiku rôznych oblastí medicíny, ponúkala pohľad na nedostatky, výzvy a budúcnosť tohto odvetvia. Garantom podujatia, pôsobiacim aj na PF TU bol doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.

Michaela Moravčíková

Online stretnutie akademickej obce - študentov PF TU

26. 10. 2022

Študenti Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave majú viacero možností ako komunikovať s vyučujúcimi aj s vedením fakulty. Jednou z nich sú tradičné stretnutia pani dekanky a prodekanky pre vzdelávanie so študentmi, na ktorých ich informujú o dôležitých zmenách, aktuálnych novinkách, atraktívnych možnostiach aj nevyhnutných súčastiach aktuálneho štúdia. 26. októbra 2022 bol priestor ponechaný na otázky, podnety, pripomienky, z ktorých väčšina sa venovala zmenám v nových študijných programoch vyplývajúcich z procesu ich zosúlaďovania so štandardmi SAAVŠ a súvisiaceho zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania. Otázky študentov sa týkali tiež zmien v dĺžke externého štúdia, súvisiaceho vplyvu na študijné programy a noviniek v aktuálnom akademickom roku. Sme radi, že podujatia sa dlhodobo tešia priazni, lebo si uvedomujeme dôležitosť osobného kontaktu celej akademickej obce.

Ingrid Lanczová

LGBTI+ práva na Slovensku

15. 11. 2022

V rámci série podujatí zameraných na šírenie osvety a rešpektu k inakosti sa dňa 15. novembra 2022 vo fakultnej knižnici uskutočnil workshop s názvom LGBTI+ práva na Slovensku. Pod vedením Mgr. Ivany Klimentovej, PhD. a Bc. Niko Nagy z Amnesty International Slovensko si účastníčky a účastníci na úvod ujasnili významy pojmov ako sexuálna orientácia a rodová identita, rozdiel medzi pohlavím a rodom alebo medzi cisrodovou a transrodovou osobou. Predmetom druhej časti podujatia bola analýza životných situácií, v ktorých sú kvír ľuďom upierané práva. Okrem často spomínaných oblastí ako je dedenie, či prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera či pa rtnerky, sa nedostatky právnej úpravy prejavujú aj v súvislosti s bývaním a nárokmi na výživné a celý rad sociálnych dávok. Problémové situácie sa prelínajú naprieč právnymi odvetviami a okrem rodinného a občianskeho práva sa prejavujú tiež v oblasti pracovného, daňového, trestného práva, ako aj živnostenského zákona alebo pri nadobúdaní štátneho občianstva.

Martin Bulla

Legal framework and financing of the Catholic Church in Ukraine

15. 11. 2022

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Ústav pre cirkevné a konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Ukrajina, (Institute of Ecclesiastical Law and State-Church Relations, Uzhhorod National University, Ukraine) spoločne zorganizovali medzinárodné vedecké kolokvium na tému Legal framework and financing of the Catholic Church in Ukraine. Podujatie  v online formáte sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti Financovania katolíckej cirkvi a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022.

Michaela Moravčíková

 

Čajovňa na fakulte - Diskusia s Danielom Arbetom z Human Rights League o aktuálnych otázkach azylového práva a izraelsko-palestínskych vzťahoch v Pásme Gazy

14. 11. 2022

V októbrových a novembrových Truniverzitných debatách, cykle podujatí pre študentov Trnavskej univerzity o rôznych interdisciplinárnych témach, vystúpil Daniel Arbet z Human Rights League, ktorý poskytol väčší priestor na diskusiu počas špeciálneho truniverzitného podujatia - Čajovňa na fakulte. Neformálna diskusia v rámci Čajovne sa uskutočnila dňa 14.11.2022 na Právnickej fakulte v miestnosti Collegium Novum, v ktorom sme (pri voňavom čaji a za zvukov Arabian lounge music:) privítali niekoľko nadšencov medzinárodného práva. Hudba nebola zvolená náhodne - diskutovalo sa najmä o Blízkom Východe. Otázky v diskusii sa však týkali aj azylového konania, do plnkovej ochrany, sankčného mechanizmu OSN či kultúrnych otázok. Priestor ostal aj pre neformálne témy či aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a tiež na diskusiu o možnostiach uplatnenia sa v medzinárodnom práve.

Ingrid Lanczová

 

Októbrové Truniverzitné debaty

14. 11. 2022

V októbrových a novembrových Truniverzitných debatách, cykle podujatí pre študentov Trnavskej univerzity o rôznych interdisciplinárnych témach, vystúpil Daniel Arbet z Human Rights League, ktorý poskytol väčší priestor na diskusiu počas špeciálneho truniverzitného podujatia - Čajovňa na fakulte. Neformálna diskusia v rámci Čajovne sa uskutočnila dňa 14.11.2022 na Právnickej fakulte v miestnosti Collegium Novum, v ktorom sme (pri voňavom čaji a za zvukov Arabian lounge music:) privítali niekoľko nadšencov medzinárodného práva. Hudba nebola zvolená náhodne - diskutovalo sa najmä o Blízkom Východe. Otázky v diskusii sa však týkali aj azylového konania, doplnkovej ochrany, sankčného mechanizmu OSN či kultúrnych otázok. Priestor ostal aj pre neformálne témy či aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a tiež na diskusiu o možnostiach uplatnenia sa v medzinárodnom práve.

Ingrid Lanczová

 

Q&A o Erasme s prodekanom pre zahraničné vzťahy

11. 11. 2022

Za účelom zodpovedania otázok zo strany študentov v súvislosti s vyhláseným výberovým konaním (23.11.2022) na študentskú mobilitu financovanú prostredníctvom grantovej mobility ERASMUS+ sa dňa 11.11.2022 v čase od 17:00 hod. uskutočnilo online (cez MS Teams) stretnutie organizované prodekanom pre zahraničné vzťahy dr. Mészárosom a študentmi. Otázky boli smerované k možnostiam stáží a štúdia, najmä k okruhu partnerských inštitúcií, trvania stáže a štúdia, dokumentov potrebných k prihláseniu sa na mobilitu, zisteniu rozsahu potrebných jazykových znalostí a možnostiam uznania predmetov absolvovaných na mobilite na domovskej univerzite.

Peter Mészáros

O čo ide v Gaze? Politické a právne aspekty sporu medzi Izraelom a Palestínou

09. 11. 2022

V ďalšej časti Truniverzitných debát, ktorá sa uskutočnila 9.11.2022, sme sa venovali medzinárodnoprávnej téme O čo ide v Gaze? Politické a právne aspekty sporu medzi Izraelom a Palestínou. Prednášajúcim bol Daniel Arbet z Human Rights League. Na našom tradičnom večernom podujatí porozprával študentom interaktívnou formou o izraelsko-palestínskych konfliktoch. Analyzoval pojem vojnovej okupácie a niektoré základné zásady medzinárodného humanitárneho práva, predstavil stručný pohľad do histórie Pásma Gazy a pôsobe nie Izraelu a islamistickej organizácie Hamás. Na podklade otázky Je Gaza okupovaná? poukázal na rozdielny rozsah záväzkov strán konfliktu podľa medzinárodného humanitárneho práva v závislosti od odpovede na túto otázku. Študentom predstavil izraelskú operáciu Protective Edge a grafiku využívanú Izraelom a Palestínou v snahe o získanie priazne medzinárodného spoločenstva. Konštatoval, že v danom konflikte nemožno nájsť len jedného vinníka a svoje vystúpenie ukončil slovami Shimona Peresa a Reuvena Revlina: ,,Krviprelievanie sa skončí, iba ak všetci pochopíme, že žiť spoločne nie je náš neš ťastný osud, ale náš údel.ˮ

Ingrid Lanczová

Ako pracovať s hodnotovými stretmi?

09. 11. 2022

V knižnici Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 9. novembra 2022 konal interaktívny workshop pod názvom Ako pracovať s hodnotovými stretmi? PF TU aj toto podujatie zorganizovalo ako reakciu na prebehnuvšie udalosti v slovenskej spoločnosti. Workshop viedol doc. PhDr. Michal Čerešník, PhD z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a zúčastnili sa ho študenti aj pedagógovia fakulty. Prostredníctvom špecifických metód diskutovali o hodnotových stretoch, ich možnostiach riešenia ako aj stave súčasnej spoločnosti a prognózach do budúcnosti.

Michaela Moravčíková

Seminár „Základné hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty antidiskriminačného práva v SR“

08. 11. 2022

8. novembra 2022 zorganizovala Právnická fakulta TU v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Seminár bol zameraný na aplikáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon). Lektorkami seminára boli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Seminár bol zameraný na poskytnutie kompaktného prehľadu kľúčových hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútoch obsiahnutých v antidiskriminačnom zákone a v niektorých ďalších relevantných právnych predpisoch (napríklad Civilný sporový poriadok, Zákonník práce, antidiskriminačné smernice EÚ), a to aj v kontexte vybranej judikatúry Súdneho dvora EÚ, Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR.. Osobitná pozornosť bola venovaná možným nárokom uplatniteľným v súdnych konaniach a niektorým procesným špecifikám antidiskriminačných sporov, napríklad v súvislosti s aplikáciou preneseného dôkazného bremena či aplikáciou tzv. vyšetrovacieho princípu súdmi.

Seminár bol otvorený pre vyučujúcich a vyučujúce všetkých predmetov na právnických fakultách v SR a sme radi, že sa ho zúčastnili pedagógovia a pedagogičky z právnických fakúlt z celej Slovenskej republiky.

 

Peter Varga

Seminár „Vybrané otázky antidiskriminačného práva v SR s dôrazom na hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty podľa antidiskriminačného zákona“

22. 10. 2022

22. októbra 2022 mali študenti a študentky Kliniky antidiskriminačného práva možnosť zúčastniť sa výučby, ktorá bola organizovaná Právnickou fakultou TU v spolupráci s občianskym združením Občan, demokracia a zodpovednosť. Celodenný online seminár bol zameraný na aplikáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon). Pozornosť bola venovaná najmä jednotlivým zložkám povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, formám diskriminácie, zakázaným dôvodom diskriminácie, výnimkám zo zásady rovnakého zaobchádzania, a takisto požiadavkám na prostriedky nápravy vyplývajúcich z práva EÚ a medzinárodného práva.
Lektorkami seminára boli Mgr. Janka Debrecéniová, MJur, PhD. a PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

 

Peter Varga

Theoretical and Practical Aspects of Financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland

18. 10. 2022

Dňa 18. októbra 2022 spolupráci s filiálkou Warmsko-Mazurskej univerzity v Elku, Poľská republika, usporiadal Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave medzinárodné vedecké kolokvium pod názvom Theoretical and Practical Aspects of Financing Catholic Church in Slovakia, Czechia and Poland. Podujatie sa konalo na pôde Právnickej fakulty TU v hybridnom formáte v rámci projektu VEGA 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi. Zúčastnili sa ho odborníci zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, ktorí sa venovali teoretickým aj praktickým aspektom financovania katolíckej cirkvi vo svojich krajinách,

Michaela Moravčíková

Vzťahy štátu a cirkví a ich modely 

13. 10. 2022

O rôznych modeloch vzťahov a náboženstva a štátov a ich premietnutí sa do právnych rámcov dňa 13. 10. 2022 prednášal prof. doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr. Venoval sa tradičným modelom z historického hľadiska a následne priblížil špecifiká moderných prístupov najmä európskych a okolitých krajín voči cirkvám a náboženským spoločnostiam. Diskutovalo sa aj o islamských náboženských spoločnostiach a ich fungovaní v menšinovom postavení. Prof. Damián Němec je  vedúcim Katedry cirkevného práva a cirkevných dejín Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ,výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU a členom viacerých kľúčových expertných útvarov pre problematiku konfesného a cirkevného práva v ČR ako aj členom významných svetových a Európskych vedeckých organizácii zameraných na kánonické právo a konfesné právo.

Michaela Moravčíková

Aktuálne otázky azylového práva na príklade udalostí v Afganistane a Rusku

12. 10. 2022

Dňa 12. októbra 2022 zahájila Právnická fakulta TU druhý ročník Truniverzitných debát - cyklu prednášok s diskusiami z interdisciplinárnych tém zaujímavých pre študentov rôznych fakúlt Trnavskej univerzity. Témou prvého podujatia boli Aktuálne otázky azylového práva na príklade udalostí v Afganistane a Rusku, ktoré predstavil Daniel Arbet - senior právnik z Human Rights League. Vysvetlil základné pojmy azylového práva, predstavil štatistiky žiadostí o azyl v SR, relevantné predpisy medzinárodného práva a vnútroštátne právne predpisy, objasnil podmienky udelenia azylu v podmienkach SR a vysvetlil inštitút doplnkovej ochrany. V druhej časti sa zameral na konkretizáciu predstavených poznatkov na príkladoch Afganistanu a Ruska. S prítomnými poslucháčmi analyzoval case study na podklade situácie žien v Afganistane od augusta 2021. V súvislosti s Ruskou federáciou stručne analyzoval vybrané témy, napr. verejnú kritiku vojny na Ukrajine zo strany ruských štátnych občanov a aj s tým súvisiaci inštitút utečenca sur place. V diskusii zazneli otázky súvisiace s migráciou ukrajinských občanov, s dôslednosťou azylového konania na Slovensku či s migračnými vlnami v posledných desaťročiach.

Ingrid Lanczová

 

International Cooperation Day

04. 10. 2022

4. októbra 2022 zorganizovala Právnická fakulta TU tzv. International Cooperation Day, počas ktorého vystúpili prof. James E. Baker zo Syracuse University (New York) a prof. Charles Szymański z Uniwersytet w Białymstoku (Poľsko).

Doobedný program pozostával z tzv. round table na tému Slovakian and American Legal and Political Perspectives on the War in Ukraine, ktorý viedol prof. Baker - absolvent Yale University, advokát, akademik a sudca vymenovaný prezidentom B illom Clintonom. Zúčastnili sa vyučujúci a študenti Právnickej fakulty TU, ale aj iných fakúlt TU, vrátane študentov z Ukrajiny. Vybraných päť študentov Právnickej fakulty (Ivan Vu Nhu, Patrik Ondrejech, Sebastián Gonda, Simona Perečinská, Martin Pogádl) sa zúčastnilo aj diskusie s prof. Bakerom počas round table a obedu s hosťami a vyučujúcimi.

Dekanka fakulty, prof. Olšovská, následne podpísala s americkou univerzitou memorandum o spolupráci.

Poobedná časť programu pokračovala prednáškou na tému Labor Unions and the Tech Giants, ktorú viedol prof. Szymański.

Hostia dostali pamätné medaile ako aj anglickú knihu o histórii Trnavskej univerzity, ktorá bude vystavená na pôde Syracuse University.

Ingrid Lanczová

Justičné reformy a nezávislosť justičných orgánov

30. 09. 2022

Katedra teórie práva a ústavného práva zorganizovala dňa 30. 9. 2022 vedecké podujatie vo forme panelovej diskusie na tému Justičné reformy a nezávislosť justičných orgánov, ktoré bolo súčasťou medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2022. Diskusie sa zúčastnila Mgr. Mária Kolíková (bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa NRSR), JUDr. Petra Príbelská, PhD. (sudkyňa NSS SR a členka Súdnej rady SR), JUDr. Patrik P ríbelský, PhD. (sudca NS SR), JUDr. Peter Čuroš, PhD. (vedecký pracovník na Univerzite v Osle) a Mgr. Lucia Berdisová, PhD. (vedecká pracovníčka na SAV a členka Súdnej rady SR). Predmetom diskusie boli jednotlivé opatrenia na reformu justície, ktoré zaviedla vláda a schválil parlament v priebehu rokov 2020 až 2022. Výmena odborných názorov, ktorá prebehla v rámci diskusie, potvrdila predpoklad, že to, čo vládna moc chápala ako účinný prostriedok na zlepšenie justičného systému, súdna moc chápala ako zásah do svojej nezávislosti a potenciálne ohrozenie právneho štátu.

Marek Káčer

Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)

30. 09. 2022

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala dňa 30. septembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Prieniky pracovného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa). Medzinárodná vedecká konferencia bola súčasťou Trnavských právnických dní 2022. Na podujatí odzneli zaujímavé príspevky na aktuálne témy v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie si vzájomne vymenili cenné poznatky z aplikačnej praxe. Počas diskusie účastníci poukázali na aktuálne výzvy a najnovšie poznatky v rámci vzájomných prienikov pracovného práva a iných odvetví súkromného práva.

Daniel Molnári

Reformy v kánonickom a konfesnom práve

29. 09. 2022

V rámci medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2022 s témou Reformy v práve, justícii a verejnej správe usporiadali Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Katedra rímskeho a cirkevného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s  Katedrou cirkevného práva verejného a ústavného Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II., Lublin v Poľsku v rámci projektu VEGA č. 1/0170/21 Medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v oblasti financovania Katolíckej cirkvi medzinárodnú vedeckú konferenciu Reformy v kánonickom a konfesnom práve. Vedeckého podujatie reflektovalo najnovší vývoj zmien v riadení rímskej kúrie, zmien v kánonickom práve i aktuality konfesnoprávnych systémom jednotlivých krajín. Široká diskusia priniesla nielen evaluáciu zmien, ale aj úvah o postavení aktérov a návrhy na zlepšenie systémov.

Michaela Moravčíková

Reformy súkromného práva v právnych dejinách Ingrid Lanczová

30. 09. 2022

Katedra dejín práva v spolupráci so Sekciou pre právne dejiny, dejiny súdnictva a kriminality Slovenskej historickej spoločnosti zorganizovala dňa 30. septembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Reformy súkromného práva v právnych dejinách, ako súčasť medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. Na konferencii vystúpili účastníci z Rakúska, Srbska, Rumunska, Maďarska, Česka a Slovenska. Predmetná téma bola zvolená, lebo otvára horizonty právno-historického skúmania a poznávania reformného potenciálu práva v histórii, ktoré z bohatých archívnych prameňov poskytuje nevyčerpateľnú studnicu možných nových a staronových pohľadov na témy, problémy a výzvy súkromného práva, resp. jeho etablovaných alebo nedávno kreovaných súkromnoprávnych pododvetví. Účastníkom ďakujeme za zaujímavé príspevky, z ktorých bude vydaný recenzovaný zborník Právno-historické trendy a výhľady VII.

Ingrid Lanczová, Adriána Švecová

Vedecké konferencia k právnemu postavenie záujmových korporácií 

30. 09. 2022

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva usporiadala v rámci Trnavských právnických dní dňa 30. septembra 2022 on-line vedeckú konferenciu so zahraničnou účasťou. Záštitu nad odbornou udalosťou prevzala pani dekanka, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Išlo o druhé z troch plánovaných odborných podujatí v rámci projektu VEGA č. 1/0089/21. Cieľom konferencie bolo v rámci deetatizácie štátu vymedziť funkciu občianskych združení pri presadzovaní verejného záujmu, analyzovať a navrhnúť legislatívne opatrenia za účelom podpory činnosti záujmových korporácií vo verejnom priestore a to aj v kontexte prípravy nového Občianskeho zákonníka. Účastníkmi vedeckej konferencie boli vysokoškolskí učitelia – špecialisti na správne právo, manažment verejnej správy a ústavné právo. Z odborných príspevkov možno spomenúť vystúpenie pána doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M., člena komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ktorý priblížil účastníkom aktuálne legislatívne zámery v predmetnej oblasti, ako aj vystúpenie pána prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., ktorý sa v referáte zameral na právnu úpravu konzorcií vysokých škôl. Podelil sa so skúsenosťami z činnosti Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+, prvého svojho druhu na Slovensku, ktorého spoluzakladateľom je Trnavská univerzita v Trnave.

Soňa Košičiarová

 

 

 

Trnavské právnické dni 2022 - Reformy v práve, justícii a verejnej správe

29. 09. 2022

V dňoch 29. a 30. 9. 2022 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v hybridnej forme konal medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni 2022 pod názvom Reformy v práve, justícii a verejnej správe. Spoluorganizátormi vedeckého podujatia boli zahraničné spolupracujúce pracoviská: Inštitút práva, Akadémia obrany, Varšava, Poľsko, Právnická fakulta Užhorodskej národnej univerzity, Užhorod, Ukrajina, Právnická fakulta Ľvovskej štátnej univerzity Ministerstva vnútra, Ľvov, Ukrajina, Právnická fakulta Černovickáej národnej univerzity Jurija Fedkoviča, Černovice, Ukrajina a Stredoeurópska akadémia Univerzity v Miškolci, Miškolc, Maďarsko. Jednotlivé súčasti fakulty, katedry a ústavy zorganizovali vedecké konferencie v súlade s nosnou témou kongresu a ich vlastným aktuálnym vedeckým zameraním zväčša v konotáciách katedrami riešených vedeckých projektov a zámerov. Výsledkom rokovaní budú aj publikačné výstupy z jednotlivých konferencií a workshopov kongresu. V rámci plenárneho zasadnutia kongresu účastníkov pozdravili aj čelní predstavitelia spoluorganizujúcich pracovísk.

Michaela Moravčíková

Dve strany jednej mince - problémy na pomedzí deliktného, zmluvného a vecného práva

29. 09. 2022

V dňoch 29. - 30. septembra 2022 sa v priestoroch hotela Štefánik na Myjave uskutočnila konferencia Dve strany jednej mince - problémy na pomedzí deliktného, zmluvného a vecného práva, ktorú v rámci projektu APVV-20-0171 a ako súčasť Trnavských právnických dní zorganizovala Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU. Cieľom tohto podujatia bolo predovšetkým upriamiť pozornosť na paletu rozličných právnych problémov, ktoré spadajú do rámca viac než jedného civilnoprávneho inštitútu (zodpovednosť za škodu a zmluvné právo, bezdôvodné obohatenie a vecnoprávny režim vyporiadania, zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie a podobne), identifikovať súbehy a strety mimozmluvných inštitútov vo vnútri systému mimozmluvného práva, ako aj navonok s inštitútmi vecného a zmluvného práva a následne formulovať možné pravidlá pre ich vzájomný vzťah (potenciálny vzťah subsidiarity a špeciality). Konferencie sa zúčastnili okrem domácich účastníkov z PF TU v Trnave aj odborníci venujúci sa predmetnej problematike z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Centra právní komparatistiky v Prahe, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach, rovnako ako zástupcovia právnej praxe.

Marianna Novotná

Stretnutie akademickej obce študentov externého štúdia a vedenia právnickej fakulty

24. 09. 2022

Začiatok akademického roka 2022/2023 sme so študentmi oslávili na viacerých podujatiach. Univerzitné slávnostné zahájenie akademického roka sa uskutočnilo 19. septembra, následne sa konal Deň fakulty dňa 21. septembra, ktorého súčasťou bol obed a posedenie študentskej aj učiteľskej časti akademickej obce, a 24. september bol osobitne venovaný našim študentom externého štúdia. Na tradičnom stretnutí mali študenti možnosť adresovať otázky ohľadom štúdia pani dekanke, prítomným prodekanom a učiteľom na neformálnom posedení pri káve a občerstvení. Študenti boli oboznámení so zosúladením študijných programov s požiadavkami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a úvodné privítanie a zásadné informác ie boli osobitne komunikované študentom v prvom ročníku. Zabezpečený bol tiež osobitný otvárací čas fakultného kníhkupectva výhradne pre študentov externého štúdia.

Ingrid Lanczová

Burza kníh

21. 09. 2022

Hoci spôsob ako mechanicky rozmnožovať text poznali Číňania už v 8. storočí a v 11. storočí ho významne zdokonalili, hoci na začiatku 15. storočia ho poznali už aj v Kórei, v Európe si pripomíname objavenie kníhtlače Johannom Gutenbergom v roku 1450. Tento objav nepochybne zmenil charakter výmeny informácií a uľahčil štúdium nasledujúcim generáciám. Hoci si už dnes nevieme predstaviť prácu a štúdium bez laptopov, tabletov a počítačov, predsa zostávajú pre nás tlačené knihy dôležitým. V rámci Dňa fakulty preto pripravila ELSA Trnava burzu kníh, ktorá sa konala vo fakultnej záhrade. Predmetom burzy boli nielen odborné a vedecké právnické knihy, ale aj iné žánre kníh.

Michaela Moravčíková

Deň fakulty

21. 09. 2022

Dňa 21.septembra 2022 sa konal každoročný deň fakulty. Deň fakulty je raz v roku výnimočným dňom, kedy sa stretáva celá akademická obec, aby prebrala dôležité udalosti, a zároveň sa v tento deň venuje určitej vybranej téme. Vždy ide o rozvoj komunity, ktorá v pracovnom prostredí trávi významnú časť svojho času.  V tomto roku išlo o telesné a duševné zdravia a zdravé návyky, ktoré posilňujú telo a myseľ.

Podujatie začalo vo fakultnej záhrade, kde sme si uvedomili vlastný pohyb a vlastný dych ako druh účinnej psychohygieny počas cvičenia s terapeutom Branislavom Pongrácom, ktoré doplnil aj vysvetľujúcou prednáškou. V prípade únavy, stresu a náročného obdobia je dôležité vedieť správne relaxovať a naštartovať vlastné sily. Je taktiež potrebné vedieť, kedy už človek potrebuje požiadať o pomoc. Aj o tom bola časť podujatia venovaná zdraviu a regenerácii s íl. Nasledovalo stretnutie akademickej obce, študentov i učiteľov pri zdravom občerstvení.

Michaela Moravčíková

 

Stretnutie s absolventmi vo fakultnej záhrade

01. 07. 2022

Stretnutie s absolventmi v období pred pandémiou ochorenia Covid-19 zvyklo bývať monotematické (naši absolventi v súdnictve, naši absolventi v štátnej správe, naši absolventi v samospráve a pod.) zamerané na rôzne odvetvia pôsobenia absolventov našej fakulty a ich skúsenosti s pripravenosťou pre prax po absolvovaní štúdia. Nasledovala vždy širšia diskusia a námety na zlepšenie vyučovacieho procesu, procesu preverovania vedomostí a systému praxí.  Po vynútenej prestávke z dôvodu ochrany zdravia a zabránenia šíreniu sa stretnutie s absolventmi uskutočnilo v exteriéri, vo fakultnej záhrade formou pikniku, pričom bolo zamerané všeobecne, na všetky oblasti pôsobenia absolventov a nechýbali ani nápady na zlepšenia. Stretnutie sa konalo 1. júla 2022.

Michaela Moravčíková

 

 

Fakultný piknik

29. 06. 2022

Každoročné stretnutie zamestnancov, učiteľov, študentov aj priateľov fakulty sa po "covidovej prestávke" vo fakultnej záhrade opäť konalo 29. júna 2022.

Účastníci využili slnečné popoludnie na rozhovory o výučbe, výskume, odborných podujatiach, ekológii aj politike. Podujatie pomohlo kolegom lepšie sa spoznať, odpočinúť si a taktiež snáď prispelo k zdieľaniu skúseností, a aj nadväzovaniu spolupráce v odborných oblastiach aj medzi pedagógmi a študentmi.

Michaela Moravčíková

 

 

Pomalý svet Roberta Castlea - Právnická fakulta v divadle

23. 06. 2022

"Komfortu sa najľahšie vzdávajú ľudia, ktorí ho majú najmenej", hovorí prekladateľ a režisér hry Norma Fotera Pomalý svet Roberta Castlea Ján Štrbák, ktorý hru naštudoval s hercami Divadla Jána Palárika v Trnave. Táto inscenácia nehovorí o vášnivej, fatálnej alebo tragickej láske, ale o skromnej, nezištnej a nenápadnej láske, ktorá dokáže do života vniesť pokoj a stabilitu. Predstavenie bolo súčasťou stretnutia zamestnaneckej časti Akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, po ktorom nasledovalo vyhodnotenie akademického roka 2021/2022 a odmenenie úspešných zamestnancov Medailou fakulty Pacta sunt servanda za rozvoj právnického vzdelávania a udelenie pamätnej medaily Nadácie Štefana Lubyho už bývalej tajomníčke fakulty Ing. Viere Novotovej.

Michaela Moravčíková

 

 

Študentská vedecká konferencia

29. 06. 2022

Dňa 29. júna 2022 sa na fakulte konala vedecká študentská konferencia, ktorá prebehla vo dvoch sekciách - fakultné kolo súťaže o najlepšiu prácu ŠVOČ a sekcia právo.
Súťaže sa zúčastnili: Michal Horský s príspevkom Kríza demokracie ako kríza diskusie, ktorý obsadil prvé miesto a Patrik Ondrejech s príspevkom Cezhraničná manipulácia voličského rozhodovania s využitím kybernetických prostriedkov pri referende a Michaela Sklenárová s príspevkom Teória straty šance a možnosti jej uplatnenia v slovenskom deliktnom práve, ktorí sa umiestnili na zdieľanom druhom mieste. Všetci traja účastníci postúpili do československého kola, ktoré sa usk utoční v septembri v Košiciach, k čomu im srdečne gratulujeme.
Vedeckej študentskej konferencie sa zúčastnili Lenka Guzi s príspevkom Zásada nemo tenetur se ipsum accusare v rozhodovacej činnosti súdov, Andrea Mičudová s príspevkom Zbavenie sa majetku pred smrťou ako náhrada vydedenia, Miroslava Mihaldová s príspevkom Postupoval štát v súlade s pracovnoprávnou úpravou počas celoplošného testovania alebo došlo z jeho strany k porušeniu a obchádzaniu zákona? a Samuel Titka s príspevkom Svalbard a jeho historický vývoj. Študentkám a študentom ďakujeme za výborné prezentácie a ich účasť.

Ingrid Lanczová

 

Freedom of Movement in the European Union

03. 06. 2022

Dňa 6. júna 2022 sa v rámci projektu Jean Monet Project Strenghtening and Promoting EU Studies Across Inda School of International Studies of Jawaharlal Nehru University New Delhi (India), ktorého riešiteľkou je aj členka PF TU v Trnave dr. M. Moravčíková a Jean Monnet Module Understanding European Integration through Regional Lens Centre for European Studies, School of International Studies of Jawaharlal Nehru University New Delhi konal okrúhly stôl na tému Freedom of Movement in the European Union. Za Právnickú fakultu vystúpili s prednáškami doc.. Peter Varga a dr. Ingrid Lanczová, podujatie koordinovala dr. Michaela Moravčíková, spoločnes Indickými kolegami.. Prednášali tiež prof. Bhaswati Sarkar a dr. Vaishali Krishna.

Michaela Moravčíková

 

"Súdna moc a právna istota v demokratických štátoch v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina - Nemecko"

19. 05. 2022

V dňoch 19. a 20. mája 2022 sa konala VI. medzinárodná vedecká konferencia "Súdna moc a právna bezpečnosť v demokratických štátoch  v procese európskej integrácie: Poľsko - Slovensko - Ukrajina - Nemecko" (VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Władza sądownicza a bezpieczeństwo prawne w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy) pod čestnou záštitou prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu.

Už tradične bola Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spoluorganizátorom tohto vedeckého podujatia spoločne s Právnickou komisiou Poľskej akadémie vied, oddieleom v Lubline, Nadáciou Poľskej akadémie vied, Spolkom priateľov Fakulty práva, kánon ického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Fakultou práva a verejnej správy Univerzity M. C. Sklodowskej v Lubline, Právnickou Fakultou Univerzity Ministerstva vnútra v Ľvove a Právnickým oddelením Vedeckého spolku Katolíckej univerzity v Lubline. S prednáškami za PF TU vystúpili doc. Peter Varga, dr. Michaela Moravčíková a dr. Ingrid Lanczová.

Michaela Moravčíková

 

Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie

05. 05. 2022

Aj prostredníctvom vedeckého workshopu pod názvom Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie, ktorý sa konal 5. mája 2022 v Collegium Novum Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa riešitelia projektu APVV-17-0056 Ústava liberálno-demokratického štátu a radikalizácia politickej kultúry (hlavný riešiteľ doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.) rozhodli prezentovať výsledky svojho vedeckého výskumu. Po úvodnom slove doc. M. Káčera nasledovali príspevky venované Weimarskej republike (dr. J. Neumann), rozpúšťaniu politických strán v prvej československej republike (prof. T. Gábriš), ne/rozpúšťaniu politických strán v praxi (Mgr. A. Krajáč) a procesným aspektom žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany (Mgr. P. Janeková). Nasledovala vyčerpávajúca diskusia, ktorej sa zúčastnili renomovaní odborníci z významných národných pracovísk.

Michaela Moravčíková

 

Niet toho diplomu, čo by vyvážil život rodinný

27. 04. 2022

Právnická fakulta zorganizovala 27. apríla 2022 ďalšie podujatie z cyklu Truniverzitné debaty. Prednášajúcou bola Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z Katedry dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako odborníčka na dejiny žien, dievčenské vzdelávanie, ekonomickú emancipáciu, reguláciu pôrodníctva či populačnú politiku nám urobila prednášku na tému: Vzdelávanie dievčat a slovenská spoločnosť v prvej polovici 20. storočia. Úvodom pani prednášajúca porozprávala o význame a cieľoch vzdelávania dievčat v 19. a  ;následne v 20. storočí, kedy sa v modernej prvej ČSR odstránila bariéra vzdelávania dievčat zavedením koedukácie a prípravy dievčat pre samostatnosť v podnikaní. Upozornila však na stále pretrvávajúce konzervatívne názory a predsudky, ktoré sa zostrili v čase existencie autonómie a Slovenského štátu. Z právneho hľadiska bol pre študentov osobitne zaujímavý zákon č. 246/1939 Sl. z., ktorým došlo k prepusteniu vydatých učiteliek a zákon č. 150/1940 Sl. z., ktorým došlo k prepusteniu vydatých štátnych zamestnankýň. Vládny návrh z roku 1941 dokonca smeroval k obmedzeniu vysokoškolského štúdia dievčat, avšak odborná verejnosť vrátane stredoškolských profesorov a právnikov k nemu zaujala odmietavé stanovisko. Pod heslom Vzdelanie si zobrať nedáme!&nbs p;pani prednášajúca predstavila zápas žien za právo na vzdelávanie. Prednáška bola doplnená o zaujímavú diskusiu o do dnešného dňa pretrvávajúcich dôsledkoch historických prístupov ku vzdelávaniu.

 Ingrid Lanczová

 

Aktuálne problémy trestného konania

20. 04. 2022

Kolegovia z Katedry trestného práva a kriminológie pripravili ďalšiu z Truniverzitných debát dňa 20. apríla 2022. O aktuálnych problémoch trestného konania so študentmi Právnickej fakulty ako aj so študentami a pracovníkmi celej univerzity diskutoval JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Okrem špecifických príkladov v oblasti trestného konania, ktoré ilustroval uzatvorenými príkladmi z praxe hovoril aj o systémových prvkoch, postavení a činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, o postavení a činnosti Špecializovaného trestného súdu, prokurátorov aj sudcov. V rámci živej diskusie spomínal aj na svoje akademické pôsobenie na právnickej fakulte na začiatku svojej kariéry. Debata prebehla online z pôdy fakulty, kde so špeciálnym prokurátorom diskutovali aj vedúca katedry doc . Eva Szabová a doc. Miloš Deset.

Michaela Moravčíková

Pracovné podmienky pod tlakom spoločenských zmien

06. 04. 2022

V  rámci riešenia projektu APVV -18-0443 s názvom „Prieniky súkromného práva do iných odvetví súkromného práva (a vice versa)" Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala vedeckú konferenciu v spolupráci s partnerskými katedrami pražskej a banskobystrickej fakulty. Účastníci konferencie sa venovali aktuálnym výzvam, ktorým čelia pracovné podmienky zamestnancov a ktorých zmenu (aj legislatívnu) v súčasnosti ovplyvňujú, môžeme hovoriť aj doslovne "hraničné" situácie, ktoré si spoločnosť v minulých rokoch nevedela predstaviť. Keďže v rámci pracovnoprávnych vzťahov dochádza k osobnému výkonu práce, je potrebné pri úprave pracovných podmienok a pri návrhoch ich legislatívnej úpravy pristupovať aj so zohľadnením tohto atribútu. Počas konferencie účastníci diskutovali novinkách a pripravovaných zmenách v pracovnoprávnej oblasti v Čechách a na Slovensku a venovali sa vzájomnému ovplyvňovaniu sa právnych poriadkov.

Andrea Olšovská

Európska bezpečnosť a kyberbezpečnosť v práve

07. 04. 2022

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala 7. apríla 2022 špeciálne podujatie v rámci Truniverzitných debát. Na tému Európska bezpečnosť a kyberbezpečnosť v práve vystúpilo až päť diskutujúcich, a to študenti Ivan Vu Nhu, Patrik Ondrejech, Sebastián Gonda a Šimon Mišurda a vyučujúci z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva, JUDr. Marcel Vysocký, PhD. Po absolvovaní tutoringu u prof. JUDr. Juraja Jankuva, PhD., predniesli študenti dvojjazyčné príspevky (slovenčina, angličtina) na nasledovné témy:

Kybernetická vojna / kybernetické útoky (Ivan Vu Nhu)

Medzinárodnoprávna úprava problematicky kybernetickej bezpečnosti (Patrik Ondrejech)

Bezpečnostné záujmy a prostredie Slovenskej republiky (Sebastián Gonda)

Medzinárodná orientácia Slovenskej republiky (Šimon Mišurda).

Ich prezentácie boli odborné, zaujímavé a profesionálne. Sprostredkovali nám informácie z aktuálnej problematiky a predstavili súvisiace výzvy, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo aj právnici venujúci sa medzinárodnému právu. V rámci diskusie bola pozornosť venovaná najmä medzinárodnoprávnej subjektivite.

Všetkým zúčastnený m veľmi pekne ďakujeme.

Ingrid Lanczová