Podujatia

Minulé podujatia

Prednáška „Notárska činnosť"

22. 10. 2019

Dňa 22. októbra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU uskutočnila prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej so sídlom v Skalici a JUDr. Jozefa Kolárika, notárskeho kandidáta pôsobiaceho v Trnave. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Európskeho dňa justície, ktorý sa koná každoročne 25. októbra 2019 a Otvorených dní notárstiev, ktoré organizuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE). Témou prednášky bolo predstavenie notárskej činnosti študentom formou prezentovania praktických skúseností notárov. Najčastejšie úkony notárov spočívajú vo vedení dedičského konania, v ktorom má notár postavenie súdu prvej inštancie. Táto nová koncepcia dedičského konania bola zavedená novým procesným kódexom – Civilným mimosporovým poriadkom, účinným odo dňa 01.júla 2016. Po troch rokoch praxe naši hostia vyhodnotili, že dedičské konanie sa zrýchlilo, čo je dôsledok minimálneho zásahu súdu, keďže notárom zákon zveruje väčšiu časť právomocí. Ďalšou veľkou časťou každodennej notárskej činnosti je vidimácia (osvedčenie listín) a legalizácia (osvedčenie podpisov), pričom notári upozornili na rôzne chyby, s ktorými sa v praxi stretávajú.

Petra Janeková

Deň Právnickej fakulty TU v Trnave

10. 10. 2019

Tradične v októbri slávi naša fakulta svoj deň podujatím, na ktoré si pozýva vzácnych hostí z vedeckého či spoločenského života. Nebolo tomu inak ani 10. októbra 2019. Hosťami tohtoročného stretnutia boli predseda samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, riaditeľka zariadenia núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolnej Krupej Mgr. Zuzana Kováčová, riaditeľ reedukačného centra Trstín Mgr. Miloš Blaško a riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch Mgr. Eva Martinkovičová. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. A. Olšovská a v zastúpení rektora univerzity sa účastníkom prihovorila prorektorka dr. Z. Nevolná. Podujatím, sprevádzal prodekan dr. R. Dobrovodský. Trnavský župan vo svojom príhovore zdôraznil právo ako trvalý princíp pri budovaní lepšieho Slovenska, v ktorom budú dôležité aj morálka a etika. Predstavil najnovšie úsilia Trnavského samosprávneho kraja. Druhá časť podujatia bola venovaná predovšetkým otázkam rodinného práva a praktickým problémom v živote rodín, matiek, detí a mládeže. Profesionáli z vyššie uvedených zariadení, ktoré každoročne otvárajú dvere aj pre exkurzie študentov našej právnickej fakulty, nielen porozprávali o prepojení práva a praxe a svojich skúsenostiach, ale aj o ľudskej dôstojnosti, hodnote rodiny a dôležitosti spájania síl jednotlivých odborníkov pre pomoc človeku. Hostí napokon dekanka fakulty odmenila pamätnou medailou právnickej fakulty. Nasledoval kultúrny program a spoločenské stretnutie akademickej obce fakulty.

Michaela Moravčíková

Stretnutie Akademickej obce PF TU

28. 09. 2019

Prvé stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v novom akademickom roku 2019/2020 konalo 28. septembra 2019 a bolo zamerané na externé štúdium. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá študentom predstavila vedenie fakulty a portfóliá jednotlivých prodekanov. Podujatia sa zúčastnila aj JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. poverená funkciou prorektorky Trnavskej univerzity pre vzdelávanie. Jadrom stretnutia bola podrobná diskusia o externom štúdiu na PF TU. Kompetentní zodpovedali otázky študentov a dekanka fakulty pozvala externistov na podujatia fakulty a aj na prednášky a ďalšie časti výučby aj mimo externého štúdia.

Michaela Moravčíková

 

XIV. Lubyho právnické dni: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve.

19. 09. 2019

Medzinárodná vedecká konferencia Lubyho právnické dni sa tento rok konala 19. - 20. septembra 2019 v Smoleniciach. Jej štrnásty ročník bol zameraný na problematiku jednorazovej ad hoc legislatívy, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou normatívnou úpravou. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať určitý segment trhu či určitý produkt, môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad ako osobitné procesné pravidlá pre jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať len obmedzený časový účinok. Konferencia sa sústreďovala na otázku, prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu, či sa má takáto úprava apriori odmietať, aké obmedzenia musí zákonodarca dodržať a či má takáto osobitná úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký. Konferencia bola organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho, Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Jej medzinárodnú účasť potvrdili zástupcovia slovenskej právnej vedy a praxe i odborníci z Česka, Chorvátska, Holandska, Rakúska, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Súčasťou konferencie bolo aj uvedenie do života knihy doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. s názvom "Augustín Ráth, prvý slovenský rektor Univerzity Komenského".

 Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU

Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva

27. 07. 2019

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU a Katedra verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline dlhodobo spolupracujú v oblasti vedeckého výskumu. Spoločne organizované vedecké podujatia sa obyčajne konajú na akademickej pôde Trnavskej univerzity a Katolíckej univerzity v Lubline. V lete 2019 obe pracoviská s vďačnosťou prijali ponuku na možnosť stretnúť sa „na polceste", a usporiadať vedecké podujatie v obradnej sieni obce Kapušany, a umožniť tak širšiu diskusiu s akademickou obcou a špecialistami aj z tohto regiónu. Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva sa uskutočnila 27. júla 2019. Ráno sa konala rímskokatolícka svätá omša, ktorú celebroval doc. Jozef Marčin. Kazateľom bol profesor Miroslaw Sitarz. Po skončení liturgie nasledovala slávnosť, počas ktorej si účastníci pripomenuli život a dielo v poradí dvadsiateho rektora historickej Trnavskej univerzity, jezuitu Gabriela Kapiho, rodáka zo šľachtickej rodiny z Kapušianskeho hradu. Všetkých účastníkov konferencie privítali doc. Jozef Marčin, starostka Kapušian dr. Slávka Guteková, prof. Miroslaw Sitarz vedúci lublinskej katedry a dr. M. Moravčíková, riaditeľka trnavského ústavu. Nasledovali prednášky venované ekonomickým otázkam v kánonickom a konfesnom práve.

Michaela Moravčíková

Tradičný študentský piknik

28. 06. 2019

Stalo sa už tradíciou, že na konci akademického roka sa stretávajú študenti s pedagógmi a zamestnancami fakulty na pikniku v záhrade fakulty.

V atmosfére nadchádzajúcich prázdnin tak môžu s dekankou fakulty a ďalšími učiteľmi diskutovať o svojich problémoch, postrehoch a navrhovať  zlepšenia. 28. júna 2019 sa hovorilo najmä o prepojení štúdia a praxe, o právnych klinikách a exkurziách, ktoré študenti považujú podnetné. Prediskutovali sa aj učebné materiály, webová stránka a spôsob hodnotenia. Každým rokom na pikniku vítame aj bývalých študentov a priateľov fakulty.

Michaela Moravčíková

Stretnutie Akademickej obce PF TU

26. 06. 2019

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa pri príležitosti ukončenia akademického roka konalo dňa 26. 6. 2019 v priestoroch fakulty. Dekanka zhodnotila priebeh prebehnuvšieho akademického roka, najmä výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, priebežné a záverečné hodnotenie ako aj prijímacie skúšky. Veľká pozornosť bola venovaná vedeckej činnosti, zvlášť projektom a publikačným výsledkom. Všetkým prítomným poďakovala za ich celoročné úsilie a zaželala im načerpanie nových síl počas prázdnin. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie dvoch jubilantov, prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a prof. JUDr. Petra Mosného, CSc., ktorým boli odovzdané knižné pocty. Ďalší pracovníci boli ocenení pamätnou medailou PF TU Pacta sunt servanda.

Michaela Moravčíková

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

24. 05. 2019

V dňoch 24.- 25. mája sa na pôde Katolíckej univerzity v Lubline konala ďalšia z cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktorých hlavným organizátorom je Právna sekcia Poľskej akadémie vied a spoluorganizátorom aj Právnická fakulta TU v Trnave spolu s Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy KUL, Právnickou fakultou Marie Curie Sklodowskej v Lubline, Právnickou fakultou Štátnej univerzity vnútorných záležitostí v Ľvove, Nadácie Poľskej akadémie vied, Spolkom absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy KUL. Tohtoročnou témou konferencie bola téma Children's Legal Safety in Democratic Countries in the European Integration Process: Poland, Slovakia, Ukraine, Germany, ktorej sa zúčastnili odborníci zo štyroch krajín. Cieľom konferencie bolo posúdiť právne postavenie bezpečnosti detí v právnych dokumentoch a nariadeniach krajín Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy. V poradí už tretia tématická medzinárodná vedecká konferencia sa konala pod patronátom lublinského vojvodu Przemysława Czarnka.

Michaela Moravčíková

Sympózium využitie európskych hodnôt a princípov európskeho súkromného práva pri akcente sociálnej funkcie slovenského súkromného práva

10. 05. 2019

Dňa 10.05.2019 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutoční sympózium pod názvom "VYUŽITIE EURÓPSKYCH HODNÔT A PRINCÍPOV EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA PRI AKCENTE SOCIÁLNEJ FUNKCIE SLOVENSKÉHO SÚKROMNÉHO PRÁVA" za účasti členov katedry občianskeho a obchodného práva ako riešiteľov projektu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva".

Peter Mészáros

 

Kultúra sveta práce: Vplyv pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo

16. 04. 2019

Už osem rokov sa projekt Kultúra sveta práce snaží analyzovať problémy na trhu práce, v centre ktorých je zamestnanec. Mnohými publikáciami a konferenciami prispieva k skultúrneniu pracovných podmienok a k riešeniam problémov na pracovisku. Súčasťou projektu je však aj posudzovanie vplyvu legislatívnych zmien na osoby činné na trhu práce. Veľmi dôležitou témou sa po stretnutí expertov a expertiek z oblasti občianskeho a pracovného práva stala práve téma dopadov pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo a na celkovú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Po 55 rokoch sa na Slovensku pripravuje nová podoba najdôležitejšieho dokumentu pre celé súkromné právo, preto by malo byť jeho neodmysliteľnou súčasťou identifikovanie dopadov a väzieb na iné právne odvetvia. Odborníci a odborníčky identifikovali množstvo ohrození, na ktoré expertná skupina KSP upozornila osoby podieľajúce sa na rekodifikačných prácach, ako napr. proces uzatvárania pracovnej a kolektívnej zmluvy alebo problém výkladu prejavu vôle v pracovnom práve. Výsledkom stretnutia je otvorenie odbornej diskusie so zásadnými dôsledkami na pracovnoprávnu ochranu zamestnanca a zohľadňovanie dopadov rekodifikácie aj na oblasť pracovného práva.

Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

12. 04. 2019

Dňa 12. 4. 2019 sa v Bratislave, v konferenčných priestoroch hotela Park Inn by Radisson Danube konala medzinárodná vedecká konferencia Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Podujatie zorganizovala Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci projektu VEGA  Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch. Cieľom konferencie bolo reflektovať nové koncepcie právnej úpravy právnických osôb po roku 1989, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a najnovší vývoj. Rokovanie bolo koncentrované predovšetkým na združovanie osôb, nielen v občianskych združeniach, ale aj v politických stranách a hnutiach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, v športových organizá ciách a kluboch, v záujmových združeniach právnických osôb, v rôznych komorách, v organizáciách s medzinárodným prvkom či v cirkvách a náboženských spoločnostiach ako subjektoch sui generis. Reprezentatívna medzinárodná účasť umožnila komparáciu vývoja právnych úprav nielen s Českou republikou ale aj s Maďarskom. Konferencia sa zamerala na dynamiku vývoja právotvornej a právno-aplikačnej činnosti reflektujúcej povahu uskutočňovania a ochrany slobody združovania v slovenskom i medzinárodnom právnom rámci.

Michaela Moravčíková

 

Naši absolventi v štátnej správe

05. 04. 2019

Témou tohtoročného stretnutia absolventov, Právnickej fakulty TU, z ktorého sa už stala pekná tradícia, bola: Naši absolventi v štátnej správe. I keď pozvaní sú vždy všetci absolventi, vyučujúci, výskumní pracovníci, zamestnanci i priatelia fakulty, zvláštnym hosťom bol tentoraz absolvent JUDr. Peter Rohaľ, PhD., generálny riaditeľ Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podujatie sa uskutočnilo 5. apríla 2019 v prednáškovej miestnosti, v ktorej je maj malá výstavka tematicky venovaná osobnostiam zakladateľov fakulty. Stretnutie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a vyzvala najmä čerstvých absolventov, aby nielen zhodnotili svoju pripravenosť na povolanie, ktoré vykonávajú, ale, s odstupom jedného či viacerých rokov, zh odnotili výučbový proces a navrhli zlepšenia. Po zaujímavej diskusii nasledovalo rozprávanie legislatívca JUDr. Petra Rohaľa, PhD. o zúročení teoretických poznatkov v praxi, a o cennej praxi, ktorú nadobúdal už počas štúdií.

Michaela Moravčíková

 

Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave

04. 04. 2019

Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave Michaela Moravčíková 2019-04-04 Dňa 4. apríla 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave konal v poradí už tretí Poľský deň na PF TU. Podujatie sa začalo otvorením výstavy Poľsko - krajina pamiatok UNESCO, ktorú spoločne otvorili dekanka PF TU prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská,PhD. a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike doc. Krzysztof Strzalka. Výstava približuje najhodnotnejšie pamiatky na území Poľska zapísané do zoznamu Unesco. Nachádza sa vo foyeri fakulty. Podujatie pokračovalo v študovni PF TU prednáškami. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v SR K. Strzalka priblížil hlavné smerovanie poľskej zahraničnej politiky. Minister, radca veľvyslanectva Poľskej republiky v SR dr. Piotr Samerek sa vo svojej prednáške venoval histórii a aj súčasnosti poľského židovstva. Mons. Marián Gavenda sa pri príl ežitosti štyridsiateho výročia prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. v Poľsku venoval problematike vplyvu výberu Jána Pavla II. a jeho prvej pastoračnej návštevy v Poľsku na celú súvekú strednú Európu. Novinár a politológ Jaroslav Daniška vo svojej prednáške reflektoval demokratické zmeny v Poľsku v rokoch 1980-1989 a postupný pád komunizmu, ako aj vplyv diania v Poľsku na okolité krajiny so zvláštnym zreteľom na Slovensko. Podujatie bolo zavŕšené diskusiou o súčasnom politickom a kultúrnom dianí v Poľsku a jeho vplyve (nielen) na strednú Európu.

Michaela Moravčíková

Manipulácia a propaganda v médiách

03. 04. 2019

Začiatkom apríla v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky vystúpila na našej fakulte Nikola Kokiová s prednáškou na tému Manipulácia a propaganda v médiách, čím čiastočne nadviazala i na stále aktuálnu tému obmedzenia slobody prejavu. Hlavne však upriamila pozornosť prítomných na konkrétny problém, ktorým je „ohýbanie názoru". Vyštudovaná žurnalistka, ktorá v súčasnosti pôsobí v oblasti public relations, v úvode svojej prednášky spomenula vznik samotnej žurnalistiky a objasnila dôvody jej rozvoja, ktorý nastal v stredoveku najmä kvôli zámorským objavom, poštovým linkám a vďaka vynálezu kníh tlače, v novoveku súvisel s rozvojom obchodu a kapitalizmu. Nepriamu formu moci začali noviny zosobňovať v období, keď sa stali „strážnym psom demokracie". Médiá sa postupne stali hlavnou ideologickou zbraňou propagandy. V najideálnejšom stave majú médiá politickú moc kontrolovať. Dnes však médiá politiku nielen kontrolujú a regulujú, ale ju aj priamo vytvárajú. Masové médiá často šíria ideológie politických skupín, ktorým sa zodpovedajú, resp. od ktorých sú ekonomicky závislé. Vplyv masmédií na spoločenské dianie sa dotýka i oblasti práva, nakoľko z výskumov vyplynulo, že sudcovia často rozhodujú pod tlakom verejnej mienky, ktorú prezentujú práve médiá. V závere prednášajúca zdôraznila myšlienku nemeckého filozofa Lessinga, ktorá hovorí o tom, že hľadanie pravdy je dôležit ejšie než pravda sama". Rozumný človek je teda ten, ktorý je ochotný prekračovať hranice svojho mikrosveta.

Monika Martišková

 

Prednáška bývalej ústavnej sudkyne Dr. Gajdošíkovej: Legislatíva je matematika v slovách

26. 03. 2019

Keď sa vo februári skončilo funkčné obdobie deviatim sudcom a sudkyniam nášho ústavného súdu, každý so záujmom o ústavné právo sa tešil na uvoľnenejšie a otvorenejšie debaty s bývalými sudcami a sudkyňami. Na Právnickú fakultu TU sme presne v rámci tejto emócie pozvali bývalú pani sudkyňu doktorku Gajdošíkovú. Keď už je reč o emóciách, práve toto bola jedna z motivácií pozvať práve ju. Pani sudkyňu viacerí na fakulte máme radi aj ako človeka a zároveň, sociálne zabezpečenie, ktorému sa dlhodobo venuje, je v mnohom, hoci to vyzerá práve naopak, na emóciách založené odvetvie. Doktorka Gajdošíková nám 26. marca pri prednáške o tom, aké je to byť sudkyňou ústavného súdu porozprávala o podľa jej názoru najdôležitejších rozhodnutiach ústavného súdu v poslednom funkčnom období. Pridala však aj poznámky o systéme práce na ústavnom súde (vysoké senátne tempo s každo-týždenným výkonom a potrebou stále a veľa čítať), o odborne a ľudsky ťažkých rozhodnutiach (Špeciálny súd, generálny prokurátor), o tom, čo ľutuje (nepodanie disentu k jednému z rozhodnutí), aké boli diskusie s kolegami (niekedy ťažké a vášnivé), ale aj o tom, prečo ju baví právo a legislatíva (právo je logické, legislatíva je matematika v slovách).  Veľmi si vážime, že si našla čas na stretnutie s nami. Dala nám ho viac, ako sme mohli čakať. Naše pocity zo stretnutia s ňou sa dajú zhrnúť aj požičaním si názvu textu spomienok na jej obľúbeného autora, Dominika Tatarku - ešte by sme s ňou pobudli.

Lucia Berdisová

Postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia, rozvrh práce) a konanie na súde 1. inštancie

26. 03. 2019

Dňa 26. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnila prednáška JUDr. Róberta Šorla, PhD., predsedu Okresného súdu v Prievidzi  na tému postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia, rozvrh práce) a konanie na súde 1. inštancie.

Diskusie sa so záujmom zúčastnili študenti 5. ročníka, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie aj v kontexte výberu ich budúcej právnickej profesie. V rámci prednášky JUDr. Róbert Šorl, PhD.  študentom prezentoval modelovú prípadovú štúdiu, na ktorej študentom vysvetlil rôzne procesné inštitúty a ich aplikáciu v právnej praxi.

Prednáška sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom.

Katarína Gešková

 

Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva - problémy a paradoxy

25. 03. 2019

Dňa 25. marca 2019 sa v zasadacej miestnosti Collegium Novum, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva – problémy a paradoxy prof. Sergeja Sergejeviča Avanesova, doktora filozofie, vedúceho katedry teológie a riaditeľa Centra humanitárnej urbanistiky Novgorodskej štátnej univerzity Jaroslava Múdreho v Novgorode. Hosť z Ruskej federácie sa v rámci prednášky venoval otázkam predmetu, cieľa, princípov a hraníc právnej expertízy v oblasti náboženstva, ako aj vzťahom právnej, teologickej a religionistickej expertízy. Zvláštnu pozornosť venoval problematike nábožensky motivovaného extrémizmu a bezpečnostným otázkam, najmä z pohľadu práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.

Michaela Moravčíková

 

Kurz poskytovania prvej pomoci

21. 03. 2019

Pre veľký záujem sa dňa 21. 3. 2019 opäť uskutočnil na Právnickej fakulte TU v Trnave kurz poskytova prvej pomoci pod vedením prof. MUDr. Ota Masára. PhD., prednostu Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Univerzitnej nemocnice mesta Bratislava
Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie
najmä pri život ohrozujúcich úrazových a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách.

Michaela Moravčíková

Pracovnoprávna úprava de lege lata v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich porovnanie

13. 03. 2019

Dňa 13.3.2019 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala prednáška JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., člena Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Slovenské a české pracovné právo prešlo istý čas "spoločnú púť", v týchto národných právnych úpravách nachádzame tak mnoho spoločného, a v súčasnosti, v období už samostatného jestvovania, aj mnohé odlišnosti: Predmetom prednášky preto bol pri niektorých pracovnoprávnych inštitútoch výklad zameraný na pracovnoprávnu úpravu de lege lata v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich porovnanie.

Andrea Olšovská

 

Poslankyne Európskeho parlamentu diskutovali na Právnickej fakulte

08. 03. 2019

Dňa 8. marca 2019 sa na Právnickej fakulte uskutočnila diskusia s poslankyňami Európskeho parlamentu na tému "Ženy v politike". Diskusiu otvorili doc. Andrea Olšovská, dekanka právnickej fakulty, ktorá privítala hostí, Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorý vystúpil s prezentáciou týkajúcou sa uplatňovania rodovej rovnosti v Európskom parlamente, a zároveň predstavil nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Následne diskutovali poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová, Anna Záborská a Jana Žitňanská na tému postavenia žien v spoločnosti a ich angažovania v politickom a celospoločenskom dianí. S poslankyňami diskutoval Peter Varga, člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva, ktorý prezentoval historicko-právny pohľad postavenie žien v politike od konca 19. storočia. V rámci debaty rezonovali témy o význame kvót pre menej zastúpené pohlavie a témy o možných zlepšeniach postavenia žien vo verejnom živote, pričom sa zhodli na potrebe rešpektovania slobodnej voľby každého jednotlivca a zdôraznili povinnosť štátu a spoločnosti rešpektovať takúto voľbu. Po odbornej diskusii nasledovalo pohostenie a neformálna diskusia.

 Peter Varga

Registration of Churches and Religious Societies

08. 02. 2019

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 8. 2. 2019 v spolupráci so zahraničnými partnermi, Katolíckou univerzitou v Lubline, Univerzitou Palackého v Olomouci, Viedenskou univerzitou, Užhorodskou národnou univerzitou, Univerzitou Etvosa Loránta a Katolíckou univerzitou Petra Pázmáňa v Budapešti medzinárodnú vedeckú konferenciu Registration of Churches and Religious Societies. Konferencia sa konala vďaka podpore a v rámci riešenia rovnomenného projektu International Visegrad Fund. Prednášajúci z jednotlivých vedeckých pracovísk priniesli komplexnú informáciu o registrácii resp. uznávaní cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách a o najnovšom vývoji v sledovanej oblasti. Nemenej zaujímavé boli diskusné časti, v rámci ktorých situáciu komentovali zainteresovaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia.

Michaela Moravčíková

Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva

28. 01. 2019

Technologický vývoj prináša nové formy pracovnoprávnych vzťahov, ako  napríklad práca "na zavolanie", "hromadná práca" alebo "zdieľaná ekonomika", ktoré si vyžadujú väčšiu flexibilitu zo strany zamestnávateľov. S technologickým vývojom spojená automatizácia a digitalizácia predstavuje ohrozenie pracovných miest. Vznikne množstvo nových pracovných miest, o ktorých zatiaľ nemáme jasnú predstavu, aké budú. Znamená to, že niektorí ľudia stratia prácu a už nebudú môcť robiť to, čo robili. Budú musieť získať dodatočnú kvalifikáciu. Pracovné právo je preto vystavené požiadavkám na  zásadné zmeny s cieľom rozšíriť ochranu osôb vykonávajúcich prácu a právne pokryť tieto nové formy práce. Zároveň je potrebné vytvárať rovnaké podmienky a spravodlivé digitálne hospodárstvo, ako aj zlepšenie digitálnych zručností a ich zosúlaďovanie s meniacimi sa požiadavkami trhov práce. Preto sa dňa 28. januára 2019 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila konferencia „Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva", ktorú zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bolo reflektovať vplyv digitalizácie pracovných procesov na vybrané pracovnoprávne inštitúty, akým je inštitút závislej práce, pojem zamestnávateľ a pojem zamestnanec, pracovnej zmluvy a jej obligatórneho obsahu, ochrany súkromia zamestnanca, odmeňovania a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Viktor Križan

Kurz poskytovania prvej pomoci

22. 01. 2019

Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie
najmä pri život ohrozujúcich úrazových a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách. Lektorom kurzu bol prof. MUDr. Oto Masár, PhD., prednosta Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LF UK a UN MB. Zamestnanci si po teoretickej príprave na edukačných pomôckach vyskúšali najmä poskytnutie masáže srdca a umelého dýchania dospelým a dieťaťu.

Michaela Moravčíková

„Korupčníci v nás"

11. 12. 2018

„Korupčníci v nás", zážitkový workshop o našich vlastných hodnotách, ktorý zorganizovala fakulta v spolupráci s nadáciou „Zastavme korupciu". Workshop viedla koordinátorka nadácie Zuzana Vasičáková Očenášová. Pedagógovia a študenti fakulty si mali možnosť vyskúšať, aké je to byť v úlohe korupčníka, či obete korupcie.

Diskusia k cene Andreja Sacharova Diskusia na Právnickej fakulte

07. 12. 2018

Dňa 7. decembra 2018 sa na Právnickej fakulte uskutočnilo podujatie "Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia", v rámci ktorej vystúpili Andrea Olšovská, dekanka právnickej fakulty, ktorá privítala hostí, Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorý vystúpil s prezentáciou o udeľovaní Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia, ktorá je každoročne udeľovaná Európskym parlamentom. Na uvedenú prezentáciu nadviazal hlavný hosť podujatia, poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan, ktorý navrhol tohtoročného laureáta Sacharovovej ceny, Olega Sencova. Pán Kukan objasnil motívy, pre ktoré navrhol Olega Sencova, pričom k jeho vystúpeniu sa rozprúdila zaujímavá diskusia so študentmi a študentkami. Následne vystúpil s prezentáciou k právnej úprave ľudských práv v EÚ Peter Varga, člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva.

Po odbornej diskusii nasledovalo slávnostné otvorenie výstavy k laureátom Ceny Andreja Sacharova, ktorá bola inštalovaná vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty.

Peter Varga

Vznik Československej republiky pohľadom právnika a historika

27. 11. 2018

Samostatný štát Československý vstúpil do života alebo vznik Československej republiky pohľadom právnika a historika bol názov prednášky JUDr. Onřeja Horáka, Ph.D. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne ktorý prednáša aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a aj na Univerzite obrany v Brne. Prednáška sa na pôde PF TU uskutočnila 27. 11. 2018 pre študentov všetkých ročníkov. Dr. Horák začal vzťahom práva revolúcie vo všeobecnosti a následne sa venoval pilierom revolúcie, násilnej zmene, zmenám v pozemkovom vlastníctve a symbolickým zavŕšeniam revolúcie v podobe ústavy. Konkrétne priblížil revolúciu z roku 1918 a vznik Československa, súvislosti vzniku a kľúčové osobnosti doby. Podrobnejšie sa venoval prvému československému zákonu, zákonu č. 11 o zriadení samostatného štátu českoslovens kého ako recepčnej norme z pera Aloisa Rašína inšpirovaného ústavou Ferdinanda Pantučka a názorom a nielen súdobým názorom na túto normu. Ďaľšou kľúčovou otázkou bol vznik ČSR a osud Habsburgovcov vyjadrený predovšetkým protihabsburskými opatreniami v ČSR ale aj v iných krajinách. V tejto súvislosti neboli opomenuté ani osudy pamätníkov a " vandalizmus podľa zákona", ktorý mal za následok ich ničenie. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj národný povahám, mýtom a stereotypom.

Michaela Moravčíková

Reštitúcie cirkevných majetkov

22. 11. 2018

Ďalšou v sérii prednášok v rámci cyklu Právo a náboženstvo bola prednáška generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriany Šklíbovej, ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 22. novembra 2018. Z prvej ruky sa tak študenti mohli dozvedieť akým spôsobom vznikala legislatíva upravujúca reštitúcie (nielen) cirkevného majetku, o praktických problémoch, ktoré tento proces sprevádzali, ale aj súčasnom stave problematiky a aj o činnosti Slovenského pozemkového fondu.

Michaela Moravčíková

Rok 1968 v právnych dejinách

20. 11. 2018

Dňa 20. 11. 2018 sa na pôde právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala prednáška prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábríša, PhD., LLM, MA z Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje predovšetkým dejinám práva. Vo svojej prednáške reflektoval významné výročie, ktoré jednak zahŕňa demokratizačné procesy v Československu pod súhrnným názvom Pražská jar a ich následné prerušenie inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Koncentroval sa na matériu práva, ktorá odrážala turbulentné dianie v socialistickom Československu. Živá diskusia študentov svedčila o vysokom záujme mladej generácie o Pražskú jar a jej potlačenie.

Michaela Moravčíková

„Rok 1968 v právnych dejinách"

20. 11. 2018

„Rok 1968 v právnych dejinách", odborná prednáška pre študentov a pedagógov fakulty. Prednášajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, vysokoškolský profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáška bola zorganizovaná pri príležitosti tzv. „osmičkových rokov" a poslucháčom priniesla zaujímavé poznatky o významnom okamihu našich dejín, ktorý zásadným spôsobom poznamenal životy ďalších generácií. Rok 1968 bol rokom nádejí na zmenu režimu a reformných procesov v strane a spoločnosti, bol rokom obrodného procesu a tzv. pražskej jari, bol rokom aktivizácie utlmeného občianskeho a kultúrneho diania, bol rokom diskusií o premene štátoprávneho usporiadania Československa smerom k jeho federatívnemu usporiadaniu. Obrodný proces bol v chápaní vnútrostraníckej opozície (Vasil Biľak, Alois Indra, Miloš Jakeš) „kontrarevolúciou umožňujúcou návrat protikomunistických síl". Medzinárodná odozva Sovietskeho zväzu a jeho satelitov v auguste 1968 prerušila akékoľvek snahy a nádeje obrodného procesu. Vojenská intervencia štátov Varšavskej zmluvy označovaná za „bratskú internacionálnu pomoc" a následné podpísanie Moskovského protokolu poznačili celý nasledujúci štátoprávny vývoj. Istou formou upokojenia vnútorného tlaku sa mala stať premena česko-slovenského štátoprávneho pomeru a dokončenie príprav ústavného zákona o federácii. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii bol slávnostne prijatý 27. októbra 1968 s účinnosťou od 1. januára 1969. Po auguste 1968 nastúpilo obdobie normalizácie, ktorého symbolom sa stal dokument Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Obdobie neslobody s krátkou prestávkou v podobe pražskej jari pokračovalo do nežnej revolúcie v roku 1989.

Štát a cirkev v Českej republike

15. 11. 2018

Na tému Štát a cirkev v Českej republike: O najnovšom vývoji v českom konfesnom práve prednášal dňa 15. 11. 2018 o 11.10 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr., vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Priblížil religiózno-demografickú situáciu, základné právne normy, ktoré sa týkajú ochrany náboženskej slobody a pôsobenia cirkví a náboženských spoločností v ČR, skúsenosti s dvojstupňovou registráciou cirkví, reštitúcie cirkevného majetku a nový systém financovania cirkví. Prednáška sa konala v rámci cyklu Právo a náboženstvo.

Michaela Moravčíková

Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom práv

13. 11. 2018

Verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., pred našimi študentmi a študentkami vystúpila s prednáškou na tému „Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom práv". Prednáška mala viacero línii. V prvej z nich predstavila inštitút VOP na základe ústavnej a zákonnej úpravy s referenciami k zahraničným úpravám. Konštatovala napríklad, že konštitucionalizácia VOP môže mať interpretačný význam smerom k samotným právomociam. Následne sa zamerala na praktickú realizáciu ombudsmanských právomocí a v danom rámci vymedzila aj dynamiku vzťahu medzi parlamentom a VOP v našich podmienkach. Z praktiky tejto dynamiky hádam možno usúdiť, že parlamentné osoby a obsadenie nedostatočne uchopili koncepciu parlamentného ombudsmana. Je tak pre nich nezrozumiteľné, že servis VOP je poskytovaný pre benefit ľudských práv v parlamentom presadenej verzii najmä smerom, či skôr proti výkonnej moci. Parlament tak nie je konkurent VOP, ale jeho poverovateľ. Profesorka Patakyová sa nevyhla ani konštatovaniu o potrebe diskusie o práve na vodu, o právach ľudí v tieni (napr. osoby s obmedzenou slobodou), či o právach LGBTI. Veľmi dôležitou linkou jej vystúpenia, po ktorom nasledovali otázky bola potreba reálneho rešpektu k iným, teda potreba uznania slobody a rovnosti v dôstojnosti a v právach (čl. 12 Ústavy SR). Verejná ochrankyňa práv uzavrela konštatovaním, že je dôležité robiť to, čomu veríme, a veriť tomu, čo robíme. Z jej stretnutia so študentmi a študentami je zrejmé, že sama pracuje v tomto móde.

Lucia Berdisová

Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty

7. 11. 2018

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty, zorganizovala dňa 7. 11. 2018 Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrudy Železkovovej, PhD., bývalej vedúcej katedry, ktorá nás navždy opustila pred desiatimi rokmi. Doc. G. Železkovová bola popredná slovenská, avšak aj v českom akademickom a vedeckom prostredí dobre známa odborníčka na svetové dejiny štátu a práva. Tomuto vedecko-pedagogickému odboru zasvätila viac ako päť desaťročí života, pričom vynikajúce osobnostné predpoklady, mimoriadny všeobecný rozhľad a výborná znalosť mnohých cudzích jazykov, jej umožnili aktívne v ňom bádať a prinášať nové poznatky, ktoré docentka Železkovová zúročila najmä v didaktickom procese. Konferencia nemala stanovený časový, geografický a ani vecný rámec. Jej cieľom bolo reflektovať skutočnosť, že dejiny Európy (vrátane jej právnych dejín) odjakživa prebiehali, a dodnes prebiehajú, v rozmanitých interakciách s dejinami rôznych mimoeurópskych území. Formy týchto interakcií možno zjednodušene vystihnúť pojmami „kontakty", „konfrontácie" a „konflikty". Účastníci konferencie nielen z domáceho pracoviska, iných univerzít a Slovenskej akadémie vied tému uchopili tvorivo a priblížili rôzne aspekty nastolenej problematiky. Širokej plejáde prednášok predchádzalo spomínanie na docentku Železkovovú najmä z pera prof. P. Mosného, doc. P. Vyšného, dr. P. Colotku, a dr. J. Puchovského.

Michaela Moravčíková

Ponad čas - M. Laclavíková, A. Švecová: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

6. 11. 2018

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave a Právnická fakulta TU v Trnave pripravili dňa 6. 11. 2018 zaujímavé podujatie s názvom Ponad čas, v rámci ktorého sa uskutočnila prezentácia knihy doc. Miriam Laclavíkovej a doc. Adriany Švecovej Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave a zároveň aj prezentácia Knižnice Právnickej fakulty TU. Podujatie otvorila a moderovala riaditeľka Univerzitnej knižnice Dr. Zuzana Martinkovičová, ktorá akcentovala spoluprácu knižnice a fakulty. Prodekan právnickej fakulty pre vedu a legislatívu doc. Peter Vyšný následne priblížil špecializovanú vedeckú knižnicu právnickej fakulty, ktorá pôsobí od januára 2008 a stručne aj jej knižničný fond a funkcie. Napokon autorky diskutovali o knihe, ktorá vznikla vďaka ich výskumu a aj grantu rektora univerzity a dekanky právnickej fakulty, a o zaujímavých skutočnostiach spojených s dejinami právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite.

Michaela Moravčíková

Konferencia "Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad"

6. 11. 2018

Dňa 6. 11. 2018 sa v Bratislave už po piaty krát uskutočnila konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na ktorej príprave participovala aj Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave. Tento ročník bol venovaný téme „Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad".

V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na zmeny zmlúv a na refinancovanie a na súvisiace informačné povinnosti. Zaujímavou bola v rámci tohto bloku aj otázka vplyvu zmien zmluvy na zabezpečenie. Druhý blok sa zameral na problematiku premlčania v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na novú právnu úpravu. V treťom bloku bola priblížená tématika eurokonformného výkladu so zameraním sa na prípady Haasová a Bíroová, riešené pred Súdnym dvorom EÚ. Posledný, štvrtý blok bol venovaný aktuálnym otázkam kreditných kariet, a to tak z pohľadu bánk, ako aj súdov. Jednotlivé bloky boli vždy sprevádzané bohatou diskusiou, ktorá neraz vrhla na riešené problémy nové svetlo.

Je už tradíciou, že na tejto mimoriadne obľúbenej konferencii vystupujú medzi prezentujúcimi nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj zástupcovia súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. Zároveň tak, ako po minulé roky, ani tentoraz nechýbal český pohľad na diskutované problémy.

Milan Hlušák

Právnici o aktuálnych otázkach azylového práva

6. 11. 2018

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 6. novembra 2018 česko-slovenskú vedeckú konferenciu venovanú medzinárodnoprávnym a európskym aspektom azylového práva. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým zástupcovia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova univerzita v Prahe) z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave). Pozvanie prijali aj zástupcovia praxe – Migračného úradu, Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky a Centra právnej pomoci. Príspevky účastníkov sa ťažiskovo zamerali na ochranu základných práv osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rezonovali predovšetkým témy ochrana práv dieťaťa, ochrana práva na rodinný život, ochrana práva na bezplatnú právnu pomoc ako aj základných práv a slobôd migrantov pri zabezpečení ochrany vonkajšej hranice Európskej únie. Mimoriadne zaujímavý príspevok bol venovaný problematike ochrany migrantov na sociálnych sieťach. Trnavská univerzita v Trnave vydá v roku 2019 z tohto úspešného vedeckého podujatia zborník referátov určený tým, ktorí sa zaujímajú o problematiku migrácie a práva ako nástroja jej regulácie.

Soňa Košičiarová

Pietna spomienka na profesora Petra Blaha

29. 10. 2018

Dňa 29. mája 2018 nás navždy opustil náš vzácny pán profesor, Dr.h.c. mult.prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., spoluzakladateľ fakulty, kolega, pedagóg a priateľ. Z úcty k nemu vedenie právnickej fakulty TU zorganizovalo 25. októbra 2018 pietnu spomienku spojenú so zádušnou sv. omšou. Svätá liturgia sa konala v chráme sv. Heleny v Trnave a celebrovali ju doc. Stanislav Přibyl, Dr. Martin Šabo a doc. Damián Němec z Právnickej fakulty TU. Dr. Šabo v homílii pripomenul životnú púť, mnohé úspechy i prekážky, ktoré musel prof. Blaho prekonávať, jeho vklad do nielen slovenskej právnej romanistiky, ale aj do rozvoja univerzity, vysokého školstva a vedy. Následne pokračovala pietna spomienka na pôde právnickej fakulty. Po úvodnom slove dekanky doc. Andrey Olšovskej v krátkom príhovore na profesora Blahu spomínal profesor Andreas Wacke z univerzity v Kolíne, manželka pána profesora Blahu a slovenskí kolegovia z jeho domovskej i ostatných fakúlt. Česť jeho pamiatke.

Michaela Moravčíková

Exkurzia na Najvyššom súde SR

25. 10. 2018

25.10.2018 sa študenti Právnickej fakulty zúčastnili exkurzie na Najvyššom súde SR a to z dôvodu oslavy Európskeho dňa spravodlivosti. Exkurzie na Najvyššom súde SR sa zúčastnili skoro všetky právnické fakulty na Slovensku a svoje zastúpenie na súde mala aj fakulta z Trnavskej univerzity. Študenti po úvodnej prednáške, ktorá sa týkala oboznámenia s prácou asistentov sudcov, informácii ako funguje oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky a opisu činnosti súdu, prešli k prehliadke celej inštitúcie. Študentov sprevádzala bývalá absolventka Trnavskej univerzity a dostali sa na miesta, ktoré bežne verejnosti nie sú prístupné. Okrem kancelárii, mohli študenti vidieť aj knižnicu, ktorá by mala byť otvorená v najbližšom období a z ktorej si študenti mohli vziať na pamiatku knihu podľa vlastného výberu. Na konci exkurzie sa študenti mohli odfotografovať v talároch a dokonca dostali suvenír vo forme perníka a pera.

Dominika Kuchárová

Profesor Andreas Wacke: „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat"

24. 10. 2018

V dňoch 23. až 26.októbra 2018 navštívil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL. D. h. c., emeritovaný profesor pre rímske a občianske právo Univerzity v Kolíne (Nemecko). Výučbu rímskeho práva spestril prednáškou na tému „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat", ktorou študentom prvého ročníka predstavil spôsob, akým rímske právo prostredníctvom analógie vypĺňalo medzery v zákonnom práve. Podľa ustanovenia Zákona dvanástich tabúľ (tabuľa 8,6) zodpovedal vlastník štvornohého zvieraťa za škodu spôsobenú týmto zvieraťom. Čo však v prípade, ak škodu spôsobilo ulovené dvojnohé zviera, napríklad pštros? Pridŕžajúc sa striktne textu zákona by takéto prípady zostali bez právnej ochrany poškodeného. Možnosti analogického uplatnenia zákonnej normy boli v rímskom práve determinované charakterom formulového procesu. Sudca (iudex) k samostatnému analogickému použitiu zákonného ustanovenia oprávnený nebol, takouto možnosťou disponoval iba prétor v prvej časti procesu. K rozvoju práva prispel prétor aj v tomto prípade úpravou žalobnej formuly, ktorou rozšíril zodpovednosť vlastníka aj na škody spôsobené iným než štvornohým zvieraťom. Svoju prednášku postavil profesor Wacke na brilantnej interpretácii prameňov z rôznych epoch: od Zákona XII tabúľ až po Cuiaciove Opera omnia. Dlžný napokon nezostal ani pútavej komparácii so súčasným nemeckým právom.

Veronika Kleňová

Kurzy zamerané na rozvoj zručností

18. 10. 2018

Vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s mimovládnou organizáciou PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia o. z. Bratislava zabezpečilo pre pedagógov a odborných zamestnancov fakulty cyklus vzdelávacích kurzov zameraných na rozvoj zručností. V spolupráci s profesionálmi boli témy vybraté tak, aby pokryli problematiku, s ktorou sa zamestnanci stretávajú, a ich matéria bola zameraná na to, aby nadobudli sumu potrebných vedomostí, a  tiež aby ich pripravili na riešenie jednotlivých problémov a situácií. Témy kurzov pre pedagogických zamestnancov: 18. 10. 2018 Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu. 16. 11. 2018 Ako rozvíjať kreativitu. 06. 12. 2018 Komunikácia v konflikte. Témy kurzov pre administratívnych zamestnancov: 19. 10. 2018 Komunikácia v konflikte. 15. 11. 2018  Kríza a stres ako príležitosť pre rast.

Andrea Olšovská

Právo obchodných spoločností

10. - 11. 10.2018

V dňoch 10-11. novembra 2018 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Právnickou fakultou P. J. Šafárika v Košiciach, Ústavom státu a práva ČAV a PRK Partners zorganizovali v Smoleniciach štvrtý ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností. Tohtoročný program bol zameraný na pôsobenie, správu a riadeniu obchodných spoločností a iných entít s účasťou štátu alebo právnických osôb verejného práva, pričom s príspevkami vystúpili nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj verejného sektora a právnej praxe. Konferencia si pritom aj tento rok zachovala svoj medzinárodný presah: okrem prednášajúcich zo Slovenska na nej totiž vystúpili aj odborníci na české, rakúske a nemecké a poľské právo. Za našu fakultu so svojimi príspevkami vystúpili prof. K. Eliáš, doc. L. Žitňanská a doc. K. Csach.

Milan Hlušák

Deň právnickej fakulty TU v Trnave

4.10.2018

Právnická fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si dňa 4. októbra 2018 pripomenula dvadsiate výročie svojho znovuobnovenia odborným podujatím s nosnou témou: (Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. Andrea Olšovská,, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam odkazu historickej právnickej fakulty pre súčasnú vedeckú ustanovizeň. Poďakovala zakladateľom znovuobnovenej fakulty a venovala tichú spomienku tým, ktorí už zosnuli. Pamätnou medailou PF TU ocenila za pomoc pri rozvoji fakulty ministerku školstva SR Martinu Lubyovú a rektora univerzity prof. Mareka Šmida. Následne rektor Trnavskej univerzity prof. Marek Šmid pripomenul princípy, na ktorých bola založená naša alma mater a zdôraznil ich aktuálnosť pre dnešok. Nasledovala prednáška ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorá v úvode spomínala na svojho starého otca prof. Štefana Lubyho a jeho akademickú kariéru. Ťažisko svojej prednášky venovala vysokoškolskému vzdelávaniu a stavu vedy v Slovenskej republike. Predsedníčka akademického senátu PF TU, odborníčka na dejiny práva, doc. Miriam Laclavíková vo svojej prednáške priblížila právnické vzdelávanie na starobylej právnickej fakulte, na ktorej sa začalo prednášať v januári 1667. Nasledovala diskusia a spoločenské stretnutie, v rámci ktorého pokračovala neformálna rozprava o vede a vzdelávaní.

Michaela Moravčíková

 

Trnavské právnické dni 2018. Právny štát – medzi vedou a umením

20.09.2018

V roku 2018 sa konali Trnavské právnické dni vo formáte medzinárodného vedeckého kongresu. PF TU ich usporiadala v spolupráci s Fakultou kánonického práva Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, Právnickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline a Právnickou fakultou Moskovskej štátnej regionálnej univerzity v Moskve. Nosná téma kongresu reflektovala dynamiku spoločnosti ostatných dvoch rokov a nové výzvy, ktoré stoja pred starým kontinentom a jednotlivými štátmi. Podujatie ponúklo platformu pre vedeckú rozpravu nielen o povahe právneho štátu v súčasnej kontextualizácii v rámci práce konferencií, sekcií a workshopu a v neposlednom rade aj v rámci plenárneho zasadnutia. Široká účasť domácich a zahraničných kolegov nielen z akademických pracovísk, ale aj odborníkov z praxe sú zárukou vedeckej kvality, širokospektrálnosti pohľadov na danú problematiku, prepojenia na prax, ale aj záväzkom neustále prehlbovať a sprostredkovať výsledky vedeckého bádania. Prispieť týmto vedeckým kongresom k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu i k jeho dobrej praxi bolo neskromným želaním organizátorov. Prispieť týmto vedeckým kongresom - Trnavskými právnickými dňami 2018 k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu i k jeho dobrej praxi bolo neskromným želaním Právnickej fakulty TU v Trnave.

Michaela Moravčíková

Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov

20.09.2018

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov, ktorá sa konala 20. septembra 2018 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Rokovanie konferencie bolo zamerané na modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností so zvláštnym zreteľom na našu geografickú oblasť a zvlášť na postkomunistické krajiny a Slovenskú republiku. Cieľom podujatia je priblížiť najmä dobré praxe ako nápomocnú matériu pre nový model financovania cirkví v Slovenskej republike. Podujatia sa zúčastnili akademici zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska, Poľska a Rakúska.

Michaela Moravčíková

 

 

Letná škola medzinárodného práva

09.07.2018

9. - 13. júla 2018 sa na pôde PF UK v Bratislave uskutočnil už IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva. Projekt bol určený študentom so záujmom o MPV a bol zameraný predovšetkým na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. PF TU v Trnave, ktorá hostila 3. ročník letnej školy v roku 2017, opätovne spolupracovala s hlavnými organizátormi projektu - Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV a ELSA Slovensko. Projekt podporila PF UK v Bratislave a PF KU v Prahe. Pre účastníkov bol pripravený pestrý program. K jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z rozličných pôsobísk, ktorí 40 študentom zo Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé zaujímavé témy. Nás teší, že záujem o medzinárodné právo prejavili aj študenti našej právnickej fakulty. Lektori sa zamerali na otázky vesmírneho práva, postavenie právnika v diplomacii, štátneho občianstva v kontexte sukcesie štátov, ľudských práv v zahraničnej politike USA, EDĽP, humanitárneho práva, diplomatických výsad a imunít, migrácie, azylu, hybridných hrozieb, základné medzníky a úlohy diplomacie SR ako aj súčasné právne výzvy NATO. Študentom bol priblížený aj negociačný proces medzinárodných zmlúv, ktorý si vyskúšali aj osobne v rámci praktickej úlohy, ktorú riešili počas letnej školy. Letná škola sa okrem vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského programu, počas ktorého sa študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálne atmosfére.

Michaela Moravčíková, Dagmar Lantajová

Stretnutie akademickej obce pri príležitosti 20. výročia obnovenia Právnickej fakulty TU v Trnave

27.06.2018

Dve desaťročia činnosti po svojom obnovení si členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripomenuli na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 27. júna 2018. Na úvod sa vo svojom príhovore dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. poďakovala pedagogickým, vedeckým a ostatným odborným pracovníkom fakulty za ich prácu a medailou fakulty odmenila najúspešnejších pracovníkov za ostatné obdobie. Pripomenula tiež misiu a víziu fakulty, potrebu napĺňania krátkodobých aj dlhodobých cieľov, zvyšovanie úrovne výsledkov vedeckej a pedagogickej práce ako aj pokračovanie vo vytváraní priaznivého prostredia pre študentov a všetkých návštevníkov fakulty. Všetkým zaželala pevné zdravie, radosť z práce, vynikajúce kolegiálne prostredie a invenciu v ich ďalšom pôso bení. Nasledovala formálna a neskôr aj neformálna diskusia členov akademickej obce.

Michaela Moravčíková

PIKNIK 2018

22.06.2018

Tradičný piknik, ktorý Právnická fakulta organizuje na konci akademického roka najmä pre študentov, ale aj pre uchádzačov o štúdium, absolventov fakulty, jej priaznivcov a samozrejme aj pre pedagógov a zamestnancov sa v roku 2018 konal v piatok 22. júna. Hoci nepriazeň počasia zahnala účastníkov na úvod podujatia do spoločných priestorov na fakulte, neskôr už mohli diskutovať aj v záhrade.  Podujatie bolo príležitosťou pre neformálne rozhovory a podnety smerované vedeniu fakulty, vyučujúcim, katedrám i pre rozhovory medzi doktorandmi, dennými i externými študentmi navzájom ako aj pre stretnutie s priateľmi právnickej fakulty. O excelentný guláš sa postaral pán Kašša.

Michaela Moravčíková

 

Stretnutie akademickej obce na záver akademického roka

27.06.2018

Každoročne sa na záver akademického roku koná stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nebolo tomu inak ani v akademickom roku 2017/2018 a akademická obec fakulty sa zišla 27. júna 2018 na domovskej  pôde. Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie akademického roka 2017/2018 a prijímacie konania. Podujatie bolo spojené s ocenením pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave medailou Pamätnou medailou Pacta sunt Servanda za vykonanú prácu v prospech rozvoja PF TU v Trnave a prínos pre rozvoj vzdelávania na Slovensku. Oceneným srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

"O význame naladeností"

15.06.2018

Dňa 15.6.2018 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Mgr. et Mgr. Andreja Démutha, PhD. (FF TU) spojená s workshopom na tému "O význame naladeností". Predmetom workshopu boli úvahy o podstate a všadeprítomnosti náladeností, situovaností a kontextov, a to tak v individuálnom prežívaní a rozhodovaní, ako aj "nálad" v spoločnosti a ich vplyv na rozhodovacie procesy. Na podklade Kiergegaardovej a Heideggerovej analýzy mohli účastníci pozorovať kognitívny a hermeneutický rozmer naladeností, uvažovať o ich pozitívach a negatívach či možnostiach ich eliminácie. Workshop vyvrcholil diskusiou o pozitívach (Simon Baron Cohen: Nula stupňov empatie - veda zla) a negatívach (Paul Bloom: Proti empatii) empatie a sympatie v rozhodovacích procesoch.

Andrea Olšovská

Konferencia Quo vadis pracovné právo

13.06.2018

Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia „Quo vadis pracovné právo", na ktorej sa ako spoluorganizátor podieľala aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Hlavnou témou konferencie — ktorá bola vedená formou panelovej diskusie — bolo súbežné pôsobenie tej istej osoby v postavení zamestnanca i v postavení štatutárneho orgánu, resp. jeho člena. Tento súbeh bol na konferencii podrobený rozboru predovšetkým z obchodnoprávneho a pracovnoprávneho hľadiska, a to nielen z pohľadu judikatúry a právnej vedy, ale aj z pohľadu praxe. Bokom však neostali ani otázky sociálneho zabezpečenia a ani aspekty daňové. Diskusného panelu sa za Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave zúčastnili prof. H. Barancová, doc. A. Olšovská, dr. D. Hlobíková, doc. M. Lacko a doc. K. Csach. Ďalšími účastníkmi panelu boli doc. L. Žitňanská, dr. J. Palúšová, doc. M. Dolobáč a dr. R. Pala. Český pohľad na diskutovanú tému a najmä priblíženie najnovšej judikatúry českého ústavného a najvyššieho súdu poskytol doc. B. Havel.

Milan Hlušák

Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia

06.06.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou lublinského vojvoduPrzemysława Czarnka  pod názvom Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja - Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia, ktorá sa konala 6. - 7. 6. 2018 na pôde Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Organizátormi konferencie boli Právny výbor Poľskej akadémie vied, pobočky v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Skłodowska v Lubline, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie vied. Za PF TU sa projektu zúčastnili dr. P. Varga, doc. E. Szabová, doc. M. Laclavíková, Dr. Ingrid Lanzová a Dr. M. Moravčíková. Vo vedeckom výbore pracovala dekanka fakulty doc. A. Olšovská a v organizačnom výbore konferencie prodekanka dr. M. Moravčíková. 

Michaela Moravčíková

Memorandum Úradu vlády SR a PF TU

04.06.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič v pondelok 4. júna 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave podpísali memorandum s dekanmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom memoranda je vytvoriť priestor pre študentov práva, aby sa už počas štúdia mohli oboznámiť s legislatívnym procesom a tvorbou zákonov. „Sľubujeme si od toho, že sa nielen niečo naučia, ale pre niektorých to môže byť inšipiráciou následne pracovať pre štát,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Podobne ako komerčné firmy aj štát už začína mať problém do svojich radov získať kvalitných ľudí. Ako uviedol premiér, je to sčasti spôsobené nízkou úrovňou odmeňovania. Preto víta, že platy v štátnej a verejnej službe sa budú postupne zvyšovať.

Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca právnických fakúlt a úradu vlády v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov práva na ich poslanie v rámci pôsobnosti Úradu vlády SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre štátnu službu, a to hlavne na prípadné pôsobenie absolventov právnickej fakulty v štátnej službe v odbore Legislatíva. „Vítam, že dnes podpisujeme túto spoluprácu a pevne verím, že bude záujem zo strany študentov. To je najdôležitejšie - aby k nám prišli,“ uzavrel predseda vlády SR. 

zdroj: Úrad vlády SR

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Spotrebiteľský kódex: áno či nie ?

31. 05. - 01.06.2018

Právnická fakulta TU v Trnave, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spoločne s Ústavom štátu a práva Akadémie vied ČR zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?" v dňoch 31.5. – 1. 6.2018, ktorá sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty MU v Brne. Konferencia bola zameraná na mimioriadne aktuálnu tému v celoeurópskom merad le, ktorou je vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej úpravy a miesto tohto kódexu v systéme nie len slovenského a českého práva, ale aj v národných úpravách ďalších členských štátov EÚ. Okrem prednášajúcich zo Slovenska a Česka s príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, menovite MMag. Verena Cap z rakúskeho ministerstva spravodlivosti, prof. Dr. Hans Schulte-Nölke z Universität Osnabrück, prof. Christian Twigg-Flesner University of Warwick, Dr. Juliette Sénéchal Université de Lille 2 či prof. Dr. Dr. h. c. Fryderyk Zoll Universität Osnabrück. Prednášajúci zo zahraničia sa podelili o skúsenosť s preberaním spotrebiteľských smerníc do ich národných poriadkov ako aj s kodifikovaním spotrebiteľskej úpravy do jedného predpisu.

Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu APVV-14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva."

Veronika Trojčáková

Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov

25.05.2018

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 25. 5. 2018 na Velehrade v Českej republike vedecké kolokvium Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov so zvláštnym zreteľom na financovanie cirkví a náboženských spoločností. S príspevkami vystúpili doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC. D., Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th. D., ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. Venovali sa predovšetkým aktualitám v oblasti ekonomického života cirkví ale aj najnovším registračným kauzám v Českej republike. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností.

Michaela Moravčíková

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

09.05.2018

Dňa 9. mája 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala odborná prednáška na tému Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, agenda úradu a úlohy splnomocnenca, čo je to „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti", legislatívny proces a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby právnych predpisov. Podujatie zorganizovali Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Právnická fakulta TU. V prvej časti splnomocnenec predstavil iniciatívu pre otvorené vládnutie, Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a legislatívny proces - od zámeru až po zverejnenie a jeho úrovne a fázy. Druhá časť podujatia bola venovaná možnostiam zapojenia sa verejnosti do tvorby právnych predpisov z praktického hľadiska. Prednášali Mgr. Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Mgr. Bystrík Antalík z Úradu splnomocnenca a napokon jeho kolegyňa Mgr. Mária Milková, ktorá predstavila samotný úrad a jeho fungovanie.

Michaela Moravčíková

Priemysel 4.0 a pracovné podmienky

09.05.2018

Prvá priemyselná revolúcia použila paru na mechanizáciu výroby, druhá revolúcia použila elektrickú energiu a pásovú výrobu k vytvoreniu sériovej výroby a tretia uplatnila elektroniku a informačné technológie pre automatizáciu výroby. Dnes ale ľudstvo stojí na prahu novej technologickej revolúcie, ktorá zásadne ovplyvňuje spôsob života spoločnosti – ako pracovný a súkromný život, tak i spôsob komunikácie. Je možné očakávať, že zmeny, ktoré táto technologická revolúcia, označovaná aj ako „Priemysel 4.0" prinesie budú zásadné.

Preto dňa 9. mája 2018 zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Pf TU vedecké podujatie na tému "Priemysel 4.0 a pracovné podmienky",  na ktorom účastníci, vrátane zahraničných hostí - JUDr. Jakuba Morávka,  Ph.D. a Mgr. Lucie Řehorovej, obaja z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe -  hľadali odpovede na nové výzvy, spojené s postupnou digitalizáciou a zmenou modelov výkonu závislej práce. Svoju pozornosť venovali aj vybraným aspektom GDPR z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov.

Podujatie organizované v rámci riešenia výskumného projektu APVV-15-0066 s názvom „Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca", ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Viktor Križan

Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR

09.05.2018

Na pozvanie Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia poctil našu fakultu 9. mája 2018 návštevou JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Pri tejto príležitosti vystúpil s prednáškou na tému „Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR." Prednáška bola primárne určená študentom, zúčastnili sa je však so záujmom aj viacerí reprezentanti Katedry občianskeho a obchodného práva a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Doktor Morávek p tavým spôsobom predstavil posledné legislatívne zmeny v Českej republike ako je napríklad zavedenie nových dávok sociálneho poistenia (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné) a nebál sa otvoriť i kontroverznú tému prípustnosti súbežného pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Najväčšiu pozornosť venoval problematickým otázkam GDPR, ktoré sú i na Slovensku mimoriadne aktuálne.

Daniela Hlobíková

Prednáška na tému „Kolektívne vyjednávanie z pohľadu zamestnávateľa"

02.05.2018

Kolektívne vyjednávanie v podmienkach Slovenskej republiky je stále atraktívnejšou témou, o ktorú prejavuje záujem nielen odborná, ale aj široká laická verejnosť. Ako príklad možno uviesť ostatné kolektívne vyjednávanie v jednej z najväčších automobiliek na Slovenskom trhu v roku 2017, ktoré bolo spojené aj s vyhlásením ostrého štrajku, pričom prinieslo výrazný posun smerom k naplneniu požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov.

Aj preto sa dňa 2. mája 2018 na pôde Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška venovaná téme kolektívneho vyjednávania z pohľadu zamestnávateľa, ktorú zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Prednášku viedol odborník z praxe Ing. Juraj Borgula zo Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky – organizácie zamestnávateľov založenej ešte v roku 1990. Prednášajúci obohatil auditórium množstvom postrehov a názorov zo svojej bohatej praxe k danej problematike.

Marián Mészáros

Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania

27.04.2018

Katedra občianskeho a obchodného práva diskusným seminárom na tému Úroky a úroky z omeškania, ktorý sa uskutočnil na pôde tunajšej Právnickej fakulty dňa 27. apríla 2018, započala sériu diskusných seminárov, ktoré plánuje pravidelne organizovať pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty k aktuálnym otázkam rezonujúcim v slovenskej právnickej obci. Prvý seminár bol obsahovo rozdelený na dve časti. Kým v prvej časti diskutujúci rozoberali možnosť a právny základ kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky, v druhej časti bola pozornosť účastníkov upriamená na problematiku premlčania úrokov z omeškania, konkrétnejšie na otázku, či sa úroky z omeškania premlčujú za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Diskusia o aktuálnych témach pritiahla pozornosť širšej odbornej verejnosti a záujem zúčastniť sa diskusie prejavil veľký počet odborníkov z oblasti právnej vedy ako aj aplikačnej praxe. Okrem advokátov, podnikových právnikov a zamestnancov orgánov štátnej správy sa seminára zúčastnili aj sudcovia Najvyššieho súdu SR a sudcovia krajských súdov. Veríme, že sa podarilo debatu o základných otázkach týkajúcich sa rozoberanej problematiky aj vďaka tomuto semináru posunúť kvalitatívne ďalej a dúfame, že sa budeme môcť tešiť rovnako veľkému záujmu aj pri ostatných diskusných seminároch organizovaných pod zjednocujúcim názvom Trnavské právnické debaty.

Veronika Trojčáková

Aktuálne dianie v OSN

25.04.2018

Dňa 25. 4. 2018 sa konala prednáška Mgr. Albína Otrubu, vedúceho Oddelenia hlavných orgánov OSN a kandidatúr MZVEZ SR. Mgr. Otruba priblížil študentom históriu vzniku OSN, jej hlavnú štruktúru, ale zdôraznil aj úlohu československej diplomacie a slovenských zástupcov na procesoch vedúcich k vzniku OSN ako aj prípravy Charty OSN. Slovensko, ako súčasť bývalého Československa, bolo jedným z 51 zakladajúcich štátov OSN. Napríklad na vypracovaní Charty OSN sa podieľal aj Slovák Ján Papánek, rodák z Brezovej pod Bradlom, prvý vyslanec ČSR pri OSN. Slovensko je aktívne aj v súčasnosti. Aktuálne minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák pôsobí ako predseda 72. zasadnutia VZ OSN, čo je protokolárne najvyššia pozícia v systéme OSN. V rámci prednášky bol priblížený systém multilaterálnej diplomacie či aplikácia noriem MP najmä v oblasti zabezpečenia mieru a bezpečnosti vo svete. Podstatná časť prednášky sa venovala analýze aktuálneho diania v OSN, aktuálnych problémov riešených na je rôznych úrovniach medzi ktoré patrí udržateľný rozvoj, reforma bezpečnostného sektora, dôležitosť preventívnej diplomacie a mediácie ako kľúčového nástroja na udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. ako aj otázky migrácie a utečencov. Bola priblížená aj otázka kandidatúr SR (jej predstaviteľov) na rôzne pozície resp. členstvá v rámci štruktúry OSN a spôsob hľadania podpory pre naše kandidatúry. V rámci prednášky bol priestor aj na diskusiu, ktorú študenti využili.

Dagmar Lantajová, Michaela Moravčíková

Etická vs. právna normativita

19.04.2018

Na etiku kladie Právnická fakulta TU v Trnave mimoriadny dôraz zameriavajúc sa prirodzene najmä na právnickú etiku. Nemenej úsilia venuje aj uvádzaniu právnej problematiky a etických otázok do širšieho vedeckého i spoločenského kontextu. Pokračovaním podujatí zameraných na etické záležitosti bola aj prednáška pod názvom Etická vs. právna normativita Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa konala 10. apríla 2018 na pôde fakulty. Po vyčerpávajúcej prednáške nasledovala rozsiahla diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva, rozporom medzi vnútornou etikou a platnými právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva. Účastníci z radov pedagógov fakulty sa koncentrovali na dilemy súčasnosti týkajúce sa najmä bioetiky, spoločenskej etiky a politiky. Neopomenuli ani otázky slobody vôle a kauzality, poznania motívov, determinánt rozhodovania a konania.

Michaela Moravčíková

Fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu

18.04.2018

Dňa 18. apríla 2018 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave tradične uskutočnilo fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu (moot court). Aj tentokrát ho zorganizovali členovia študentského spolku ELSA v spolupráci s členmi Katedry rímskeho a cirkevného práva doc. JUDr. Mgr. Vojtechom Vladárom, PhD., doc. JUDr. Matúšom Nemcom, PhD. a JUDr. Veronikou Kleňovou, PhD. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktorých členovia prejavili záujem o hlbšie poznanie a pochopenie inštitútov rímskeho práva patriacemu spolu s právom kánonickým k tzv. klasickým právnym systémom. Podstatou simulovaného sporu bola právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo fragmente zbierky Codex Iustinianus. Víťazom fakultného kola sa napokon stalo družstvo v zložení Lukáš Mlynár, Terézia Knorová a Tomáš Široký, ktorí o týždeň nato, t.j. 25. apríla 2018, reprezentovali našu fakultu na medzinárodnom česko-slovenskom kole. To, že uvedení študenti vyhrali oprávnene dokazuje i skutočnosť, že sa im na uvedenom medzinárodnom podujatí, ktoré sa tento rok konalo v Banskej Bystrici, podarilo dosiahnuť výborné tretie miesto. Celkový priebeh podujatia i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má naďalej svojich priaznivcov nielen vo vedeckej komunite, ale taktiež medzi študentmi.

Vojtech Vladár

Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave

16.04.2018

Stáva sa dobrou tradíciou, že jeden aprílový deň býva na Právnickej fakulte TU v Trnave venovaný Poľskej republike a vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam v jej dejinách a súčasnosti. Dňa 16. 4. 2017 sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave uskutočnilo v knižnici PF TU vedecké kolokvium na tému 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska. Úvodné slovo predniesli dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a radca, minister Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek. Prednášali Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied SAV, Dušan Segeš, PhD. z Historického ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove. Podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Józef Piłsudski - štátnik Poľska a Európy.

Michaela Moravčíková

 

Naši absolventi v talári

13.04.2018

Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 13. 4. 2018 nieslo v duchu problematiky uplatnenia študentov práva v justícii. Podujatie otvorila a prítomných privítala dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Pokračovala moderovaním diskusie, ktorej hlavnými respondentmi boli absolventi Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka Okresného súdu v Trnave, ktorá aj externe vyučuje na PF TU, JUDr. Dušan Špirek, sudca Okresného súdu v Nitre a JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre. Hovorili najmä o svojej motivácii pre prácu v súdnictve, o problémoch súdnictva vo všeobecnosti a vlastnej profesijnej ceste. Podujatie svojím príhovorom obohatil aj hovorca bratislavských súdov JUDr. Pavol Adamčiak. Nasledovala voľná diskusia v priestoroch fakulty.

Michaela Moravčíková

Právne aspekty diplomacie

11.04.2018

Dňa 11. 4. 2018 sa konala prednáška JUDr. Romana Gogu z Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Dr. Goga využijúc svoje skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej zahraničnej služby vo viacerých štátoch, študentov oboznámil nielen so systémom diplomatického zastúpenia, ale aj osobitne s oblasťou konzulárnych stykov, oblasťou výsad a imunít členov diplomatických a konzulárnych misií akreditovaných v Slovenskej republike ako aj uplatňovaných výsad a imunít zo strany diplomatických a konzulárnych pracovníkov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí. Tak ako vždy pri prednáškach odborníkov z praxe bol ponechaný priestor aj na diskusiu, ktorý študenti využili.

Dagmar Lantajová, Michaela Moravčíková

Štátna bezpečnosť - vznik, organizácia a činnosť tajnej polície na Slovensku v rokoch 1945 až 1989

11.04.2018

Na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave sa dňa 11. apríla 2018 konala verejná prednáška venovaná spoločensky výrazne citlivej, historickej téme a to činnosti komunistickou mocou veľmi využívanej a skriminalizovanej, tajne inštitucionalizovanej organizácie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) – politickej polície, ktorá v bývalom Československu v rokoch 1948 – 89 pod priamym vedením KSČ a gesciou formálne nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť politických perzekúcií odporov, resp. kriminalizovaných spoločenských skupín voči komunistického režimu, zabezpečovala ich sledovanie, evidodanie, šikanovanie, až politické vraždy, resp. podnikala širokú škálu, legálnej, pololegálnej až nelegálnej činnosti. Uvedená činnosť jej dnes možné prostredníctvom súčasnej aj prostredníctvom inštitúcie Ústavu pamäti národa (ÚPN) a jej archívu historicky bádať a zdokumenovať tak zločiny aj bežnú, formálnu činnosť a agendu ŠtB. K uvedenej, zovšeobecnej téme ŠtB v rokoch 1948 – 1989 prednášal pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou pracovník ÚPN, Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., ktorý sa danej téme dlhoročne venuje. Podujatie vzbudilo výrazný a nebývalý záujem publika, navyše samotná tematika činnosti a agentov ŠtB je dodnes veľmi živo diskutovanou spoločenskou témou, a preto je možné v nasledujúcom ak. roku očakávať organizovanie podobného podujatia s podobnou témou politických perzekúcií na Slovensku, či v strednej Európe.

Adriana Švecová

Cena Martina Palkoviča

10.04.2018

Dňa 10. apríla 2018 sa v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid,PhD. odovzdal laureátom Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Medzi ocenenými je aj doc. Mgr. Marek Káčer, PhD z Právnickej fakulty. Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu

06.04.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave zorganizovali spoločne na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 6. 4. 2018 worshop pod názvom Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu zameraný na proces vypočutia a podmienky kladené na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Podujatie moderovali Pavol Žiličík z kancelárie verejnej ochrankyne práv a Lucia Berdisová z PF TU. Kľúčovými rečníkmi boli David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Peter Wilfling z Via Iuris. Mgr. P. Wilfling sa ako prvý z prednášajúcich venoval identifikácii priestoru respektíve orgánu, pred ktorým by sa mal hearing kandidátov odohrávať, priblížil tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov a priestorov. Dotkol sa aj otázky kandidovania politikov na funkciu ústavných sudcov. JUDr. Jana Ondřejková, PhD. sa zamerala predovšetkým na proces výberu sudov Ústavného súdu Českej republiky a ponúkla predmetnú matériu na komparáciu. Napokon prednášal doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. vedúci Ústavu pre otázky súdnictva Právnickej fakulte Masarykovej univerzity  v Brne. Koncentroval sa najmä na problematiku otázok kladených kandidátom na sudov ústavných súdov. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala široká diskusia zameraná najmä na návrhy zmien procesu vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Michaela Moravčíková

Spomienka na profesora Jozefa Prusáka

26. 03. 2018

Dňa 7. marca 2018 nás opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a priateľ prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora vo vednom odbore teória štátu a práva. Vo svojom pedagogickom pôsobení prednášal a skúmal najmä v oblasti teórie štátu a práva. Okrem domácej akademickej pôdy je profesor Prusák známou vedeckou a pedago­gickou osobnosťou na právnických fakultách v Európe i USA. Spoločne s ďalšími profesormi sa profesor Prusák zaslúžil o založenie resp. ob­novenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a angažoval sa ako odborný garant obnovenia štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 1998. Do konca januára 2000 vykonával funkciu predsedu Akademického senátu tejto fakulty. V rokoch 2000 -2007 vykonával funkciu dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a následne v rokoch 2007 – 2011 bol znovu predsedom Akademického senátu fakulty. V osobe profesora Prusáka strácame nielen vynikajúceho právnika a vedca, ktorý svojimi dlhoročnými skúsenosťami a erudovanosťou v oblasti teórie práva bol príkladom pre mnohých kolegov a študentov na právnickej fakulte, ale strácame aj skutočného nositeľa stavovskej cti, a to v časoch, keď si na ňu môžu nárokovať len nemnohí. Strácame priateľa, múdreho, zásadového, spravodlivého, briskného, vtipného a láskavého človeka.Právnická fakulta si ho, okrem iného uctila zádušnou sv. omšou v Chráme sv. Heleny v Trnave a následne spoločným stretnutím a spomínaním na pôde Právnickej fakulty TU.

Michaela Moravčíková

Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti

26.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola partnerom vedeckej konferencie Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti, ktorú dňa 26. marca 2018 v konferenčných priestoroch hotela Loft v Bratislave zorganizovali Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Asociácia Pracovného práva. Konferencia reflektovala štvrtú priemyselnú revolúciu ako významný medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasti života. Pokračo­vanie jej nástupu v globálnej trhovej ekonomike začína mať svoje bezprostredné dopady aj na oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na po­stavenie zamestnancov alebo ich zástupcov a zamestnávateľov. Prenikajúce sprievodné javy v podobe digitalizácie a zavádzania moderných technológií do výrobného i pracovného procesu majú za následok nielen úby­tok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných. Kľúčovou témou v dlhoročného úspešného projektu "Kul­túra sveta práce" sa v roku 2018 preto stala reflexia dopadov digitalizácie na oblasť pracovného práva a na životné podmienky jednotlivca.

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“

22.03.2018

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 22.03.2018 vedecké podujatie s názvom Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0203/16: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch,  zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Účastníkom konferencie bol aj doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce a sociálny vecí Českej republiky pre legislatívu, ktorý pôsobí aj na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je členom Komisie pre pracovné právo Legislatívnej rady vlády Českej republiky a podieľal sa na kľúčových novelizáciách pracovnoprávnych predpisov v Českej republike v ostatnej dobe.

Na dvere nám klope štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. Fyzický a digitálny svet sa prepájajú v jednej sieťovej ekonomike, čo prináša veľké množstvo dynamických zmien aj v oblasti pracovného práva. Práve preto bolo ťažiskovou témou konferencie riešenie aktuálnych otázok pracovného práva, a to tak z oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych noviniek právneho poriadku Českej republiky.  Z konferencie bude publikovaný zborník príspevkov.

Marián Mészáros

Výberová prednáška: Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia

20.03.2018

Dňa 20.marca 2018 sa konala ďalšia prednáška s odborníkom z praxe - advokátom JUDr. Jakubom Löwym, PhD, LLM, ktorá bola súčasťou série prednášok určená najmä študentom pri ich príprave na štátne skúšky. Téma prednášky bol vybraná zámerne z dôvodu „obľúbenosti“ problematiky neodkladných a zabezpečovacích opatrení medzi študentmi. Prednášajúci vysvetlil historické aspekty inštitútu neodkladných a zabezpečovacích ustanovení, súčasťou ktorého bolo aj porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení účinnou do 30. júna 2016. Pomocou skutočných, či simulovaných situácií, kedy by mohlo dôjsť k možnému nariadeniu zabezpečovacích opatrení, študentom priblížil charakter a využiteľnosť tohto právneho prostriedku, ktorého účelom je zvýšenie vymožiteľnosti práva. Zaujímavou časťou prednášky bolo aj objasnenie vzťahu záložného exekučného práva a zabezpečovacieho opatrenia, ktoré na rozdiel od záložného exekučného práva má trvalý charakter a nezaniká - napr. v praxi aktuálne s vysokou frekvenciou zastavením exekučného konania z dôvodu vyhlásenia konkurzu a oddlženia fyzickej osoby. Prednášajúci sa venoval aj odôvodňovaniu návrhov na nariadenie neodkladných a zabezpečovacích opatrení, čo ocenili najmä študenti – budúci advokátski koncipienti. Prednášajúcemu aj touto cestou ďakujeme za prijatie pozvania a študentom prajeme veľa trpezlivosti pri ich príprave na štátne skúšky.

Petra Janeková

Výberová prednáška: Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb

19.03.2018

S blížiacimi termínmi štátnych skúšok sa zintenzívňuje aj príprava študentov. Vedenie fakulty za účelom doplnenia teoretických poznatkov študentov o praktické skúsenosti odborníkov z praxe organizuje výberové prednášky na aktuálne témy. Pozvanie diskutovať so študentmi na tému „Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb“ opäť prijal JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa uskutočnilo v pondelok dňa 19.marca 2018. V úvode prednášky bol prednášajúci ocenený pamätnou medailou, ktorú si prevzal z rúk dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. pri príležitosti osláv 20. výročia od začiatku výučby na znovuobnovenej Právnickej fakultu TU v Trnave za svoju prednáškovú činnosť na fakulte. Počas prednášky sa JUDr. Maliar zaoberal najmä konaním o oddlžení fyzických osôb, ktoré prešlo zásadnou zmenou po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 01.03.2017. Svoj výklad obohatil aj o vyhodnotenie najnovších štatistických údajov za rok účinnosti predmetnej novely. Ďalšia časť prednášky bola venovaná novelizovanej právnej úprave exekučného konania, účinnej od 01.04.2017, ktorá by mala zabezpečiť vyššiu efektivitu konania. Záver prednášky patril otázkam študentom na tému aj z oblasti súdnictva, či ohľadom pripravovaných projektov Ministerstva spravodlivosti SR. Výberová prednáška tak podľa slov študentov splnila svoj účel, a my sa tešíme, že študenti majú o podobné prednášky veľký záujem.

Petra Janeková

Krása a jej kognitívne aspekty

16.03.2018

Dňa 16. 3. 2018 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave konal worshop spojený s prednáškou "Krása a jej kognitívne aspekty". Podujatie bolo zamerané na analýzu a objasnenie vplyvu estetických faktorov na hodnotenie a rozhodovanie sa, a to nielen v bežnej skúsenosti, ale napríklad aj v súdnej a právnej praxi. Účastníci tak mali možnosť prediskutovať (evolučné, neurobiologické, sociálne aj individuálne sa formujúce) dôvody samotnej existencie estetického hodnotenia, jeho vplyv na ostatné decízne procesy, najmä spájanie krásy a dobra, otázku jeho možnej eliminácie, ale aj problémy diskriminácie na základe vzhľadu alebo možnosti a prípadné potreby právnych úprav eliminujúcich tento fenomén v právnej, prípadne pracovno-právnej praxi.

Michaela Moravčíková

Právne otázky vesmírneho priestoru

14.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovali 14. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru a to pri príležitosti 40. výročia od letu prvého československého kozmonauta do vesmíru. Prednášajúci bol JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne Českej republiky, ktorý sa zúčastňoval aj zasadnutí Výboru OSN pre mierové využívanie vesmírneho priestoru vo Viedni. Predmetom prednášky bola medzinárodnoprávna úprava vesmírneho priestoru, história aktivít ľudstva vo vesmíre, nehody vesmírnych objektov ako aj pripravovaná konferencia OSN o mierovom využívaní vesmírneho priestoru UNISPACE +50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a jej úlohou bude dospieť k záveru, akým spôsobom bude medzinárodné spoločenstvo v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Zároveň pripomenul aj úlohu Československa vo využívaní a skúmaní kozmu, ale najmä let prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka do vesmíru, ktorý bol prvým európskym kozmonautom v kozme. Československo sa stalo tretím štátom (po ZSSR a USA), ktorého občan bol vo vesmíre (2. – 10. marca 1978).

Dagmar Lantajová

20. výročie vzniku a obnovenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

18.1.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si v súčasnosti pripomína 20. výročie jej vzniku, resp. obnovenia svojej činnosti v Trnave. Zriaďovaciu listinu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity vydal dňa 1. októbra 1998 vtedajší rektor Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc. Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila činnosť v Trnave v októbri 1998,  po šiestich rokoch od obnovy Trnavskej univerzity a necelých 220-tich rokoch od presídlenia historickej právnickej fakulty a univerzity z Trnavy do Budína (1777). Právnická fakulta sa  konštituovala ako piata fakulta Trnavskej univerzity. Medzi zakladateľov obnovenej právnickej fakulty patrili popredné osobnosti slovenskej právnej vedy, akými boli prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Blaho, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. a prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorí zastávali posty prvých dekanov fakulty a prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. a prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. (v súčasnosti zastávajúci post rektora univerzity).

V jesenných mesiacoch roka 1998 sa uskutočnili na Právnickej fakulte prvé prijímacie pohovory. Výučba začala prednáškami dňa 12. januára 1999, s čím vskutku pozoruhodne koreloval počiatok činnosti súčasnej fakulty s historickou fakultou (pôsobiacou v Trnave v rokoch 1667 – 1777), ktorá výučbu zahájila podobne v januári (17. januára 1667). Do súčasnosti za dvadsať rokov existencie vyštudovalo na fakulte viac ako 3.500 študentov.

Dňa 18.1.2018 sme si na fakulte pripomenuli výročie vzniku Právnickej fakulty odborným podujatím.

 

Čo zaželať našej Právnickej fakulte k jej 20tim rokom? 

Vivat, crescat, floreat alma mater! V plnej sile mladého veku so skúsenosťou liet minulých!

Miriam Laclavíková, Andrea Olšovská

Ústavný rozmer nenávistných prejavov (diskusia v rámci prednášky z ÚP II)

14.12.2017

V rámci poslednej prednášky (zimný semester 2017) z predmetu ÚP II sa uskutočnila interaktívna diskusia s predsedníčkou OZ Ľudia proti rasizmu - Irenou Bihariovou. Irena Bihariová je uznávanou odborníčkou na problematiku trestných činov z nenávisti a má bohaté skúsenosti s lektorskou činnosťou nielen vo vzťahu k študentom, ale aj vo vzťahu k právno-aplikačným orgánom. Cieľom predmetnej diskusie bolo ozrejmiť študentom PFTU ústavný rozmer nenávistných prejavov, poukázať na význam garantovania a reálneho dodržiavania základných práv a slobôd, ako aj načrtnúť inštitucionálny rozmer problematiky. V neposlednom rade boli v diskusii prezentované konkrétne rozhodnutia súdov, ktoré mali študentom poslúžiť nielen na sprostredkovanie "bližšieho kontaktu" s problematikou, ktorá spadá do obsahu pred metu ÚP II, ale predovšetkým mali vzbudiť ich záujem o aplikačnú prax a podnietiť ich autonómne a kritické právne rozmýšľanie. V skratke boli hlavnými témami diskusie:

- Ústavný rozmer nenávistných prejavov

- Sociálne trendy a postoje súvisiace s trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Vzťah medzi trestnými činmi motivovanými nenávisťou, nenávistnými prejavmi a extrémizmom

- Vzťah medzi trestnými činmi extrémizmu a trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Trestné činy extrémizmu páchané online

- Relevantná kazuistika

Irena Bihariová

 

 

 

Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2016/2017

13. 12. 2017

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska dňa 13. 12. 2017 spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Jedným z dvanástich skupín vedných odborov, medzi ktorými porota vyberá laureátov je aj právo. Za túto oblasť sa laureátom pre akademický rok 2016/2017 stal študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Dominik Drdúl. Porota ocenila jeho odborné aktivity, predovšetkým v oblasti ochrany práv telesne postihnutých a zvyšovanie informovanosti o danej problematike.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

 

Slobodné notárstvo

11.12.2017

Dňa 11. 12. 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala verejná prednáška JUDr. Jozefa Opatovského, prvého prezidenta  Notárskej komory na Slovensku. Prednášku uviedla a hosťa prítomným predstavila dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Opatovský následne priblížil vznik slobodného notárskeho stavu, štruktúru samosprávy notárov, etické aspekty výkonu funkcie notára, dohľad nad funkciou notárov, disciplinárne konania a postavenie notára de lege ferenda. Po prednáške nasledovala živá diskusia o perspektívnom právnickom povolaní.

Michaela Moravčíková

 

 

Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

07.12.2017

Štvrtá z prednášok druhého ročníka prednáškového cyklu Právo a náboženstvo, ktorý sa uskutočnil v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Ak sa vo svojej predchádzajúcej prednáške venoval konfesnému právu, tentoraz si vybral právo kánonické a prednášal na tému Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

Michaela Moravčíková

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné právo v digitálnej dobe“

06.11.2017

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 06.11.2017 medzinárodnú vedeckú konferencia s názvom Pracovné právo v digitálnej dobe. Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, so zodpovednou riešiteľkou prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc., ktorá bola zároveň aj vedeckým garantom tejto konferencie. Vo výskumnom projekte jeho riešitelia pokročili, preto zorganizovali konferenciu, na ktorej sa chceli podeliť o doteraz získané poznatky z jeho riešenia. Vedecká konferencia sa tešila veľkému záujmu účastníkov z domova, ako aj zo zahraničia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že na konferencií dominovali tri hlavné druhy tém. Prvým okruhom boli príspevky, ktoré zasahovali najmä do témy kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomiky. Druhý okruh príspevkov sa týkal rozhodnutia ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku. Tretí typ najčastejších príspevkov sa pozrel na problematiku pracovného práva v digitálnej dobe z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to nielen z pohľadu ochrany telesného zdravia zamestnanca, ale aj z pohľadu ochrany jeho duševného zdravia.

Možno konštatovať, že hlavný cieľ konferencie sa podarilo naplniť, pretože konferencia vytvorila priestor na výmenu množstva vedeckých poznatkov i praktických skúseností, ktoré boli prezentované nielen  v rámci jednotlivých príspevkov, ale i v diskusiách k nim.

Andrea Olšovská

Reformy Márie Terézie

06. 12. 2017

Právnická fakulta pripravila 6. decembra 2017 odborné podujatie venované životu a vláde jednej z najvýznamnejších panovníčok habsburskej monarchie Márii Terézii (1717 – 1780). V tomto uplynulo 300 rokov od jej narodenia. Podujatia k téme celospoločenských reforiem osvietenských panovníkov a celkovej modernizácie štátu a práva v neskorom novoveku sa zúčastnili študenti a pedagógovia právnickej fakulty. Prvým referujúcim bol Mgr. Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislava, ktorý predniesol príspevok o vzájomnej komunikácii Márie Terézie a mesta Bratislava na počiatku jej vlády. V ňom priblížil nielen proces plnenia úloh štátnej a miestnej samosprávy, ale aj osobitosti právnej a správnej praxe vtedajšieho hlavného mesta Uhorska – Prešporka (Bratislavy). Druhú prednášku predniesla doc. A. Švecová, ktorá sa venovala modernizácii trestného po prijatí trestného zákonníka – Constitutio criminalis Theresiana (1768/69), ktorého obsah a forma ešte konzervoval stavovský systém trestania, ale ktorý predstavoval iste jeden z posledných medzistupňov na ceste k súčasnému, zákonnému trestnému právu. Verejnú diskusiu podporil účasťou aj PhDr. Michal Duchoň, pracovník Archívu mesta Bratislava, ktorý prispel ku kultivovanej, živej a slobodnej diskusii.

Adriana Švecová

 

 

O ľudských právach v Európskej únii - Sacharovova cena

04. 12. 2017

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 4. 12. 2017 konala diskusia o ľudských právach v Európskej únii a vo svete v súvislosti s udelením Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 2017. V tomto roku cenu na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu získala opozícia vo Venezuele a vyše šesťsto politických väzňov v tejto latinskoamerickej krajine. So študentmi PF TU diskutovala o Cene Andreja Sacharova poslankyňa EP PhDr. Monika Beňová z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, JUDr. Peter Varga, PhD. z PF TU a Branislav Tichý z občianskeho združenia Človek v ohrození. Podujatie uviedol vedúci kancelárie EP v SR Dionýz Hochel, ktorý aj otvoril Výstavu Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Celé podujatie moderoval Radovan Geist z EURACTIV.

Michaela Moravčíková

 

Financovanie cirkví a náboženských spoločností - história a súčasnosť

30. 11. 2017

V spolupráci s Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej  teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave  dňa 30. novembra 2017 na domácej pôde medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností  - história a súčasnosť. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projekt Vega 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností, ktorý je riešený pracoviskom už druhým rokom. Po predchádzajúcich úspešných konferenciách venovaných teoretickým východiskám a praxi a financovaniu islamských náboženských organizácií sa organizátori rozhodli koncentrovať na problematiku histórie, predovšetkým na našom území a s väzbou na platnú právnu úpravu. Pochopenie historických míľnikov a historického vývoja, včítane moderných dejín je dôležité pre modelovanie riešení pre našu súčasnosť.

Michaela Moravčíková

 

Novelizácia Obchodného zákonníka (diskusný seminár)

29. 11. 2017

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 29.11.2017 uskutočnil diskusný seminár na tému Novelizácia Obchodného zákonníka pod záštitou doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. z Katedry občianskeho a obchodného práva. Zaujímavá téma a aktuálne problémy obchodného práva so sebou priniesli záujem odbornej verejnosti diskutovať, právnická fakulta sa preto tešila veľkej účasti diskutujúcich, tak z akademickej pôdy iných slovenských právnických fakúlt, ako aj predstaviteľov právnej praxe. S príspevkom vystúpili JUDr. Radovan Pala, PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil, PhD., ktorí sa zamerali na korporačné aspekty poslednej novely Obchodného zákonníka a na zmeny v konkurznom a trestnom práve, ktoré so sebou novela priniesla. JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD. LL.M., FCCA. zaujala svojím príspevkom ku zmenám v úprave kapitálových fondov a k daňovým aspektom posledných novelizácií. JUDr. Martin Maliar z Ministerstva spravodlivosti SR diskutujúcim priblížil hlavné ciele novelizácie, ako aj možné prognózy ďalších legislatívnych zmien. Vďaka živej debate, ktorá sa na seminári rozprúdila, nebolo stretnutie limitované iba na vopred nastolené otázky v programe, ale rozoberali sa širšie korporačné a konkurzné súvislosti nastolených tém. V závere účastníci diskusného seminára prejavili záujem o ďalšie podobné diskusné stretnutia zamerané na aktuálne problémy v oblasti práva.

Veronika Trojčáková

Cleveringa lecture 2017

23. 11. 2017

Cleveringova prednáška je prestížna udalosť, ktorá sa koná na počesť profesora R. Cleveringu, najvýznamnejšej osobnosti Univerzity v Leidene, a jeho verejnej prednášky z 26. novembra 1940, v ktorej odsúdil odvolanie svojich židovských kolegov nacistickým režimom. Už od čias druhej svetovej vojny sa absolventi Univerzity v Leidene a ďalší hostia stretávajú na prednáškach popredných holandských pedagógov na rôznych miestach v Holandsku a v zahraničí. Na Slovensku sa Cleveringova prednáška uskutočnila v poradí deviatykrát. V tomto roku na pôde Trnavskej univerzity. Zorganizovali ju Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave a Právnická fakulta TU v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Lektorom bol Wouter Veraart, ktorý je profesorom filozofie práva a vedúcim katedry teórie a dejín práva na univerzite Vrije Universiteit Amsterdam. Venoval sa problematike ústavných súdov a Európskemu súdu pre ľudské práva. Tieto súdy čelia kritike pre zdanlivý nedostatok demokratickej legitimity, zasahovanie do vecí verejnej politiky, interpretačné metódy, údajnú politickú zaujatosť, legalizmus a domnelé elitárske názory či odstup od ľudí. V prednáške vysvetlil, prečo je určitá forma ústavného preskúmania nevyhnutná dokonca aj pre minimalistické koncepcie ústavnosti alebo právneho štátu a reagoval na niektoré kritiky namierené voči ústavným súdom. Prednáške predchádzal profesorov workshop so študentami práva venovaný problematike hate speech.

Michaela Moravčíková

Workshop "Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu"

23. 11. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva v úzkej spolupráci s odborom ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zorganizovala workshop pre študentov našej právnickej fakulty, ktorého ústrednou témou bola ochrana spotrebiteľa v oblasti poskytovania finančných služieb. Vedúci zamestnanci odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS, Mgr. Roman Fusek a JUDr. Veronika Borkovičová, si pre študentov pripravili praktické prípadové štúdie, na ktorých si študenti mohli precvičiť a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým v oblasti ochrany spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Workshop sa uskutočnil formou troch diskusných stretnutí na pôde našej právnickej fakulty. Študenti mali možnosť vyskúšať si rolu advokáta, združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu dohľadu pri vypracovaní právnych podaní a žalôb, ako aj pri ich prezentácii na simulovaných súdnych sporoch. Mgr. Fusek a JUDr. Borkovičová detailne a kriticky pristupovali k výstupom študentov v snahe čo najviac objasniť a vysvetliť, aké sú podmienky testovania neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ako správne a transparentne inkorporovať nepriame dojednania do zmluvných vzťahov, ako posudzovať nekalosť obchodných praktík dodávateľov a čoho sa možno domáhať, ak sa preukáže nekalosť obchodnej praktiky. Študentom boli okrem iného priblížené aj kompetencie NBS na úseku ochrany spotrebiteľa a procesnoprávne aspekty spotrebiteľských sporov. Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné vedomosti, ale tiež možnosť absolvovania stáže priamo v Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov. Mgr. Fusekovi a JUDr. Borkovičovej ďakujeme za ich čas a obetavý prístup k študentom a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

Veronika Trojčáková

Exkurzia študentov Právnickej fakulty na Okresnom súde Trnava

21. 11. 2017

Dňa 21.11.2017 sa v rámci spolupráce medzi dekankou fakulty doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD. a predsedom Okresného súdu Trnava  JUDr. Igorom Malým uskutočnila Exkurzia študentov PF TU na Okresnom súde Trnava. Exkurzia bola zameraná pre tú časť študentov, ktorí sa hlbšie zaujímajú o súdnictvo, preto program exkurzie bol naozaj pestrý. V úvode študentov privítal predseda súdu, vysvetlil im organizačnú štruktúru súdu a oboznámil ich s prácou na súde. Následne študenti prešli priestormi súdu od podateľne, cez všetky súdne oddelenia až po archív, čo im umožnilo lepšie vnímať obeh spisu na súde. Počas exkurzie mohli študenti diskutovať s viacerými odborníkmi z praxe na témy obchodného registra, oddlženia, či exekučnej agendy. V kancelárii vyššieho súdneho úradníka im bola vysvetlená práca so spisom ako aj samotná tvorba rozhodnutia. Študenti sa tiež zúčastnili pojednávania – hlavného pojednávania vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. V zasadacej miestnosti súdu si študenti zopakovali vedomosti o organizácii súdnictva a následne boli pre nich pripravené dva anonymizované spisy, v štúdiu ktorých aplikovali exkurziou nadobudnuté informácie. Exkurziu viedli vyšší súdni úradníci: Mgr. Matej Kačurek a Mgr. Petra Janeková. Zúčastneným študentom ďakujeme za prejavený záujem, a nakoľko sa na exkurziu prihlásilo viac študentov ako umožňovala kapacita, veríme, že obdobné podujatia na tému súdnictva  sa čoskoro zopakujú.

Petra Janeková

 

 

Štát a cirkev v Českej republike

16.11.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave štyri prednášky. Treťou v poradí bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dňa 16. novembra 2017 prednášal na tému Štát a cirkev v Českej republike. Objasnil ústavné princípy, základné konfesnoprávne normy, spôsob registrácie cirkví, majetkové vyrovnanie medzi Českou republikou a cirkvami ako aj ďalšie aktuálne otázky konfesného práva za riekou Moravou.

Michaela Moravčíková

Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku

13. 11. 2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizovala dňa 13. 11. 2017 odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku. Pozvaným hosťom bol riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Boháč, ktorý prednášal o právnej úprave postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne a iné verejnoprávne subjekty. Záštitu nad podujatím prevzala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Organizačne zabezpečili podujatie JUDr. Michal Aláč, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD. a JUDr. Michal Maslen, PhD. Zrealizovaná prednáška vyvolala na strane študentskej časti akademickej obce pozitívny ohlas vyjadrený predovšetkým v plodnej a bohatej diskusii k podujatiu. Informácia o podujatí vytvára spoločne s fotografiami prílohy tomuto oznámeniu.

JUDr. Michal Maslen, PhD.