Podujatia

Minulé podujatia

Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis

01. 07. 2020

Pandemická kríza zasiahla do všetkých oblastí nášho života a postihla všetky kontinenty. Stala sa okamžite aj predmetom bádaní mnohých vedných odborov a prierezových projektov. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave túto krízu reflektovala viacerým spôsobmi, jedným z nich je aj internetové medziodborové vedecké podujatie zorganizované v spolupráci s partnerskými centrami v Indii, na Univerzite Jawaharlala Nehru v Novom Dillí a na Univerzite v Bombaji, ktoré sa v on-line priestore konalo 1. – 31. júla 2020 na platforme Právnickej fakulty v Trnave. Zúčastnení vedci analyzovali, ako nová situácia otriasla bezprecedentným stupňom stability a prosperity, ktorú Európa ponúka nielen svojim občanom, ale aj väčšine kontinentov. Pripomenula význam a potrebu rešpektovania ľudských práv a ľudskej dôstojnosti na celom svete. Tlak na verejné služby, najmä v zdravotníctve, na celom svete sa stali pálčivými problémami vo veľmi krátkom čase, čo postavilo štátne orgány a verejné inštitúcie pred nebývalé výzvy. Pri prijímaní núdzových opatrení zostáva hlavným cieľom rešpektovanie základných ľudských práv. Aj keď užitočné usmernenie poskytuje Európska sociálna charta, dohovory Rady Európy a ďalšie usmernenia, prebiehajúce diskusie poukazujú aj na zjavné medzery. Pýtali sme sa ako pandémia ovplyvňuje inštitucionálne mechanizmy vyvinuté za posledné polstoročie. Cieľom konferencie bolo predstaviť rôzne dimenzie, ktoré boli vážne zasiahnuté pandemickou krízou naprieč kontinentmi.

Michaela Moravčíková

Secular State - Slovak-Polish Internet Conference

15. 05. 2020

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultou práva a verejnej správy Warmsko-mazurskej univerzity v Olštýne zorganizoval v dňoch 15. - 30. mája 2020 slovensko-poľskú on-line vedeckú konferenciu pod názvom Sekulárny štát. Odborníci z oboch susedných krajín sa zamerali na analýzu systémových úprav vzťahov štátov a cirkví a náboženských spoločností. Posudzovali predovšetkým súčasné ústavy štátov, ktoré vyjadrujú postoje štátov k náboženstvu, ale aj medzinárodné či vnútroštátne dohody, bežné akty, správnu či súdnu prax. Koncentrovali sa predovšetkým na záruky slobody svedomia a náboženského vyznania, ktoré požíva každý človek, vrátane rešpektovania národných, sociálnych, kultúrnych a náboženských tradícií, a ktoré tvoria prvok neutrality štátu v pozitívnom zmysle. Napokon sa zamýšľali nad otázkou, či dejiny ukazujú, že tie štáty, pre ktoré bola súdržnosť ich jednoty iba fyzická, vojenská a politická sila, bez vyšších transcendentných motívov, padli.

Michaela Moravčíková

Návšteva Múzea holokaust v Seredi

05. 03. 2020

Múzeum holokaust v Seredi navštívili tí študenti Právnickej fakulty TU v Trnave spoločne s pedagógmi, ktorí mali o exkurziu záujem dňa 5. marca 2020. Zúčastnili sa aj zahraniční študenti študujúci v rámci programu Erasmus+. Múzeum v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Sú tu vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo približne 16 000, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu. Účastníci exkurzie si vypočuli prednášku o pracovných a vyhladzovacích táboroch na území Slovenska a prešli expozíciou so sprievodcom, ktorý erudovane zodpovedal ich otázky. Týmto podujatím sme si aj na právnickej fakulte pripomenuli 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny.

Michaela Moravčíková

 

Dieťa medzivojnového Slovenska

04. 03. 2020

Dňa 4. marca 2020, v rámci týždňa slovenských knižníc, sa v Univerzitnej knižnici konalo  podujatie, na ktorom doc. Miriam Laclavíková a doc. Adriana Švecová, predstavili svoju najnovšiu publikáciu Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slovensku a jej inštitucionálna základňa (Praha: Leges, 2019). V mene organizátorov otvorili podujatie riaditeľka Univerzitnej knižnice PhDr. Z. Martinkovičová, a prodekanka Právnickej fakulty Dr. M. Moravčíková, ktoré tak, ako diskutujúci, nešetrili slovami chvály na vedeckú poctivosť autoriek, ich dlhoročné odborné pôsobenie a spoluprácu, ušľachtilý objekt výskumu a  snahu o zachytenie reality práva, ktorých zhmotnením je prezentovaná monografia. Autorky objasnili výber témy a definíciu dieťaťa a mládeže v sledovanom období, ozrejmili inštitucionálnu základňu starostlivosti a upriamili pozornosť na skupinu problematických či znevýhodnených detí, ktorých často smutné osudy im ožívali pred očami počas archívnych výskumov, na stranách beletrie či prostredníctvom dobových fotografií, ktoré poslucháčom v rámci ich prezentácie premietli. V rámci verejnej diskusie odzneli otázky, ktoré sa týkali vývoja od štyridsiatych rokov, osobnosti významného pediatra, profesora Alojza Churu, ale aj pokračovania výskumu autoriek. Neformálna diskusia pokračovala aj po ukončení podujatia, ktoré nám takto odborne a zaujímavo predstavilo právno-sociálny status dieťaťa najmä v prvej polovici 20. storočia.

Ingrid Lanczová

 

Temperamenty - divadelné predstavenie a beseda s tvorcami

24. 02. 2020

Dňa 24, februára 2020 sa študenti aj pedagógovia Právnickej fakulty TU, ktorí mali záujem, zúčastnili Divadelného predstavenia Temperamenty - ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce, ktoré vzniklo na základe predlohy Andreja Kalinku, ktorý predstavenie aj režíroval. Scénické divadlo je určené najmä mladým ľuďom a rozoberá otázky o ľudskej povahe, o tom čo ju tvorí, ovplyvňuje a o možnostiach jej modifikácie. Po predstavení nasledovala diskusia študentov PF TU s tvorcami projektu v nadväznosti na segmenty učiva preberané v rámci prednášok z predmetov Teória práva, Etické dilemy právnických povolaní a Politická a právna filozofia 20. storočia o celospoločenských a filozofických otázkach s presahom do právnej vedy a etických otázok pri výkon e právnických povolaní.

Michaela Moravčíková

Pozemkové úpravy

19. 02. 2020

Dňa 19. februára 2020 študentov fakulty svojimi poznatkami a skúsenosťami obohatil Ing. Jozef Bujňák, autorizovaný geodet na projektovanie pozemkových úprav. Ing. Bujňák prednášal o konaní o pozemkových úpravách. Pozemkovým úpravám, napriek tomu, že ide o veľmi užitočný nástroj pri enormnej rozdrobenosti vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde, sa nevenuje dostatočný priestor v právnickom vzdelávaní. Konanie o pozemkových úpravách je charakteristické mnohými špecifikami sledujúcimi účel pozemkových úprav – najmä sceliť, komasovať vlastníctvo, ale aj vytvoriť vhodný ráz celej krajiny. Ing. Bujňák túto náročnú tému vysvetľoval prostredníctvom konkrétnych príkladov, čo sprístupnilo tému študentom. Študenti sa v nasledujúcom období môžu tešiť aj na ďalšie prednášky z oblasti pozemkového práva.

Marek Maslák

 

Ocenenie JUDr. Mareka Masláka, PhD.

09. 01. 2020

Náš kolega JUDr. Marek Maslák, PhD., ktorý pôsobí na katedre občianskeho a obchodného práva, získal 1. cenu Publikačnej súťaže Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2019, ktorú mu udelilo predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Postavenie pozemkového spoločenstva v súdnom konaní". Nie je to jeho prvý úspech - vlani získal 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2018 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „(Ne)spočívanie premlčacej lehoty v prípade, ak žalobca uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde, ktorý nemal právomoc rozhodovať" a predvlani taktiež 3. cenu Publikačnej súťaže BSA za rok 2017 udelenej predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory za príspevok „Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva". Srdečne blahoželáme!

PFTU

 

Rad Ľudovíta Štúra II. pre prof. JUDr. Helenu Barancovú, DrSc.

02. 01. 2020

Pri príležitosti 27. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila dňa 2. januára 2020 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania dvadsiatim osobnostiam slovenského spoločenského, politického a vedeckého života. Medzi nimi aj Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj právnej vedy zakladajúcej členke Právnickej fakulty TU v Trnave a jej bývalej dekanke prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.  Pani profesorka Barancová je vedúcou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a členka vedeckej rady fakulty a univerzity. Podieľala sa na založení Slovenskej Spoločnosti pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v ktorej zastávala funkciu predsedníčky, v súčasnosti je jej podpredsedníčkou. Je autorkou analýzy návrhu novely Zákonníka práce, ktorú vypracovala v júli 2012 na požiadanie vedenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V predchádzajúcich rokoch bola tiež členkou Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, ako aj členka Kolégia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Patrí k najvýznamnejším odborníčkam na pracovné právo na Slovensku.    Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

Archives of the Roman Catholic Church in Poland

16. 12. 2019

Dňa 16. decembra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnila odborná prednáška prof. Dr. hab Mieczyslawa Rózańskeho z Fakulty práva a verejnej správy Warmsko-Mazurskej univerzity v Olštýne Archives of the Roman Catholic Church in Poland o súčasnom stave archívov rímskokatolíckej cirkvi v Poľsku. V rámci svojho výskumného pobytu na Slovensku prof. Rózańsky navštívil aj viacero slovenských cirkevných archívov a na báze svojho výskumu následne ponúkol najmä pracovníkom Ústavu pre právne otázky fakulty a ich diplomantom prednášku nielen o stave archívov v Poľsku a čiastočne aj na Slovensku z hist orického pohľadu, ale aj o ich postavení na priesečníku sekulárneho a kánonického práva.

Michaela Moravčíková

 

Mosty z chudoby

12. 12. 2019

Na pôde PF TU sa konala zaujímavé podujatie venujúce sa problematike chudoby. Predmetom workshopu, vedeného RNDr. Miroslavom Pollákom,  bolo predstavenie konceptu "Mosty z chudoby". Tento bol zameraný na ekonomické a sociálne charakteristiky chudoby, nie na rasové alebo kultúrne odlišnosti. Ďalej sa sústredil výklad na  princípy a príčiny chudoby a skryté pravidlá chudobnej a strednej triedy. Záverom bola pozornosť venovaná otázke komplexnosti riešenia chudoby.

Andrea Olšovská

 

Vianočné stretnutie Akademickej obce Právnickej fakulty TU v Trnave

12. 12. 2019

Vianočné stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v roku 2019 konalo 12. decembra v priestoroch fakulty. Stretnutie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá prítomným zamestnancom poďakovala za prácu počas končiaceho sa roka a zaželal mnoho síl a úspechov všetkým pracovníkom v nadchádzajúcom roku 2020. Stretnutia sa zúčastnil aj nový rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik, ktorý taktiež všetkým zaželal mnoho úspechov a síl v nadchádzajúcom období. Napokon sa prítomným prihovoril emeritný rektor, ktorý je kmeňovým pracovníkom právnickej fakulty. Podobne ako nový rektor, pripomenul zmeny súvisiace s novou Akreditačnou agentúrou a novými postupmi hodnotenia vysokoškolského vzdelávania a vedeckej činnosti na slovenských univerzitách. Neformáln e diskusie napokon zostali koncentrované na túto nastolenú problematiku zlepšovania kvality vzdelávania a vedy na vysokých školách v Slovenskej republike.

Michaela Moravčíková

 

Sacharovova cena za slobodu myslenia

6. 12. 2019

Diskusia k cene Andreja Sacharova sa na pôde právnickej fakulty uskutočnila už niekoľkokrát. Jej súčasťou je návšteva poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu, v rámci ktorej majú aj študenti možnosť diskutovať na témy, ktoré sa týkajú ceny Andreja Sacharova, ľudských práv ako aj postavenia Európskej únie v globálnom priestore. Dňa 6. decembra 2019 diskutovali so študentmi a študentkami Dionýz Hochel, Andrea Olšovská, Vladimír Bilčík a Peter Varga.
V rámci tohtoročného podujatia ocenila dekanka právnickej fakulty pána Dionýza Hochela, povereného riadením Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ocenením Pacta sunt servanda, za jeho doterajší prínos k rozvoju spolupráce s právnickou fakultou, ako aj za jeho prínos v oblasti študentského hnutia v boji za demokraciu v roku 1989.

Andrea Olšovská

Mikuláš 2019

05. 12. 2019

Svätý Mikuláš je nielen ochrancom všetkých námorníkov. Tento populárny svätec sa narodil asi 15. marca 270 v maloázijskom gréckom meste Patara, v rímskej provincii Lycii, pri dnešnej tureckej Demre. Už počas života sa preslávil svojou štedrosťou, obranou viery  a obranou všetkých , ktorí boli nespravodlivo obvinení. Pre množstvo zázrakov, ktoré s ním bývajú spájané dostal prezývku "divotvroca". V kresťanskom svete ide o jedného z najuctievanejších svätých, predovšetkým vo východných kresťanských cirkvách, kde je po Bohorodičke Panne Márii najuctievanejším svätcom. Starú dobrú tradíciu rozdávania mikulášskych darčekov si Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripomenula v predvečer jeho sviatku, 5. decembra 2019. Mikuláš všetkým študentom aj zamestnancom priniesol sladkosti a dobré priania. Tí, čo sa nehanbili mu aj zarecitovali a zaspievali. Najdôlež itejším však celkom iste zostáva jeho odkaz obetovania sa pre všetkých nespravodlivo obvinených ako aj úsilie o záchranu všetkých, ktorí to potrebujú.

Michaela Moravčíková

Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku

04. 12. 2019

Dňa 9. decembra 2019 sa v priestoroch Collegium Novum na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnil diskusný seminár  v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0329/19 Žalobné právo v rekodifikovanom civilnom procese na Slovensku. Témou boli druhy žalôb so zameraním na žaloby o neplatnosť právnych úkonov. Členovia riešiteľského kolektívu (dr. Gešková, dr. Maslák, dr. Zámožík a dr. Hlušák), ako aj pozvaní hostia (dr. Šorl, predseda Okresného súdu Prievidza, dr. Moravčíková, sudkyňa Najvyššieho súdu SR, prof. Olšovská, dekanka PF TU, Mgr. Janeková, poverená prodekanka PF TU) diskutovali o posudzovaní naliehavého právneho záujmu pri určovacích žalobách, ako aj o prípustnosti žalôb o určenie neplatnosti právnych úkonov v špecifických prípadoch (situácie odstúpenia od zmluvy, resp. dovolania sa relatívnej neplatnosti, pokiaľ ešte nebol povolený vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti). Dospeli však k záveru, že petit žaloby je možné formulovať tak, aby aj v týchto prípadoch korešpondoval so znením § 137 písm. c) CSP (napr. o určenie, že tu je právo nadobudnúť vlastnícke právo). Zároveň sa veľmi opatrne stavajú k absolútnemu odmietnutiu žalôb o neplatnosť právnych úkonov. Zhodne odmietli súdny formalizmus pri izolovanom posudzovaní žalobných návrhov bez prihliadnutia na obsah žaloby ako taký.

Marek Maslák

 

M. R. Štefánik - vznik Československa a jeho názory na jeho štátoprávne usporiadanie

04. 12. 2019

Osobnosť a sté výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika si PF TU v Trnave uctila a pripomenula dňa 4.12.2019 prednáškou Mgr. Michala Kšiňana, MAS, PhD., výskumníka z Historického ústavu SAV, ktorý svoj doktorát získal na prestížnej parížskej Sorbonne. Publiku zaujímavo a erudovane poodhalil slovensko-francúzsky pohľad na Štefánika, na jeho život pred I. svetovou vojnou, názory na štátoprávne usporiadanie Československa ako aj na odkaz jeho života po náhlej smrti v roku 1919. Prednášajúci priblížil jeho charizmatickú osobnosť, romantického ducha, pokrokové, strategické a globálne myslenie a jeho neoceniteľný prínos pre vznik prvej ČSR. Astronóm, cestovateľ, zakladateľ observatória a meteorologickej stanice, priekopník bezdrôtovej telegrafie, letec, organizátor československých légií, diplomat, politik, bojovník za právo na sebaurčenie národov a autonómiu Slovenska, generál francúzskej armády...to všetko a ešte viac bol Milan Rastislav Štefánik. Na prednáške sa tiež objasnila do posledných chvíľ nejasná situácia konca I. svetovej vojny, strategickosť rozbitia Rakúsko-Uhorska, idea československej kooperácie, ale priestor ostal aj na otázky o jeho súkromnom živote či vojenských úspechoch a priblíženie zaujímavého osudu Štefánikovej sochy v Bratislave. Vraj ako bledol Štefánik, tak silnelo Československo. Vždy si preto pripomínajme jeho zásluhy, inšpirujme sa jeho dynamickým životom plným dosiahnutých cieľov a verme v silu ideí aspoň sčasti tak, ako náš najväčší Slovák.

Ingrid Lanczová

Stretnutie študentov PF TU v Trnave so zástupcami pacientských organizácií

04. 12. 2019

Právnická fakulta TU v Trnave v rámci projektu klinického vzdelávania otvára Kliniku práv pacientov, ktorá bola uvedená dňa 04.12.2019 pilotným stretnutím študentov so zástupcami pacientských organizácií. Heslo Kliniky ,,študenti pacientomˮ napovedá, že to majú byť práve študenti, ktorí budú pod dohľadom supervízorky JUDr. Kataríny Fedorovej, PhD. poskytovať právnu pomoc pacientom bojujúcim nielen so svojou chorobou, ale často aj s neochotou úradníkov, nedostupnosťou právnych informácií a systémovými zlyhaniami. Na stretnutí sa predstavila zástupkyňa Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, predsedkyňa Trenčianskeho klubu Sclerosis Multiplex či zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Za pacientskú organizáciu Dom svetla predstavila dr. Fedorová aj konkrétny právny problém potreby znižovania infekčnosti pacientov s ochorením HIV, ktorí majú ale dlhy na zdravotnom a sociálnom poistení. V rámci stretnutia vystúpili aj študenti Peter, Denisa a Katka, ktorí už pod supervíziou dr. Fedorovej pracujú, a svojim spolužiakom potvrdili záslužnosť tejto činnosti, získavanie interdisciplinárneho prehľadu a praktických skúseností, budovanie sebavedomia a profesionálny i osobnostný rast. Vyriešením jedného prípadu môžu študenti nielen významne pomôcť osobe v zlej zdravotnej a často aj finančnej situácii, ale z dlhodobého horizontu môžu prispieť aj k zmene koncepčného myslenia pri riešení situácií, ktoré sa môžu dotknúť každého z nás.

Ingrid Lanczová

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8