Podujatia

Minulé podujatia

Diskusia s doc. JUDr. Luciou Žitňanskou

02. 12. 2019

Akademička, štátna tajomníčka, ministerka spravodlivosti a opäť akademička. O profesionálnom živote doc. Žitňanskej a mnoho ďalšom sme diskutovali v pondelok 02.12.2019 pod taktovkou skúsenej moderátorky Mgr. Lucie Berdisovej, PhD., LL.M. Ústrednou témou diskusie bola spravodlivosť vo všetkých svojich podobách a o jej výskyte tam, kde by mala dostať reálnu podobu – na súdoch. Docentka Žitňanská veľmi trefne označila problémy súdnictva, ktoré spočívajú v neprimeranom množstve súdnych spisov na súdoch, pričom z tohto dôvodu nemôžu byť zbierané ani relevantné štatistické údaje k prijatiu efektívnych opatrení zo strany štátu. Riešenie problému spočíva v „očiste" súdov od konaní, ktoré z povahy veci nemusia rozhodovať alebo ktoré sú pozostatkom predchádzajúcej právnej úpravy (napr. tzv. staré exekúcie). Tým by sa vytvoril transparentný systém súdnictva, kedy by ministerstvo mohlo zaostriť na vzniknuté aplikačné problémy oveľa flexibilnejšie, došlo by k prehodnoteniu počtu sudcov a vyšších súdnych úradníkov, či reorganizácii súdnej mapy. Dozvedeli sme sa aj odpovede na rôzne etické, či politické otázky, ale aj to, čo považuje za svoje najväčšie kariérne úspechy, ale i neúspechy. Ďalšou výraznou témou diskusie bolo štúdium práva a jeho stav a výzvy.

Petra Janeková

Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny menia spoločnosť

26. 11. 2019

Na pôde našej fakulty radi privítame hostí, ktorí študentom práva rozšíria vedomosti a ukážu im, že znalosti získané počas štúdia možno využiť v nových, rozvíjajúcich sa právnych oblastiach. Jedným z takýchto hostí bol Róbert Chovanculiak, ekonomický analytik INESS (Inštitút pre ekonomické a sociálne analýzy), ktorý sa venuje súčasným výzvam digitálneho trhu. Hlavnou témou prednášky konanej dňa 26.11.2019 bolo vysvetlenie pojmov: zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomena. Okrem stručného ekonomického úvodu sa prednášajúci zameral o zaujímavé zasadenie týchto pojmov v európskych, i globálnych podmienkach. Počas prednášky sme diskutovali o etickom rozmere zdieľanej ekonomiky (napr. zbierka za účelom obstarania vojenských výbavy pre vojakov na Ukrajine), jej zneužití, či dôvodoch úspešnosti crowdfundingu a motivácii prispievateľov. Uvedená problematika je aktuálna aj pre právnika, keďže počet otázok vo vznikajúcich právnych vzťahov je viac ako odpovedí. Prednášajúci ako ekonóm zhodnotil, že legislatívne „zaspatie" pomohlo rozvoju zdieľanej ekonomiky, ako aj  crowdfundingu v Slovenskej republike, keďže legislatívna úprava mohla do fungovania uvedených fenoménov vniesť zbytočnú byrokraciu. Nakoľko prednáška plynule prešla do živej a podnetnej diskusie, budeme radi, ak záujem študentov aj o medziodborové prednášky bude stúpať.

Petra Janeková

Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State and Church in Poland and Slovak Republic

28. 11. 2019

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Fakulta Práva a verejnej správy Warminsko-mazurskej univerzity v Olštíne  zorganizovali dňa 28. 11. 2019 na pôde trnavskej právnickej fakulty spoločné vedecké podujatie o súčasných štátno-cirkevných vzťahoch v oboch našich krajinách, pod názvom Polish-Slovak Scientific Seminar on Constitutional Models of Relations between State and Church in Poland and Slovak Republic. Okrem Slovenskej republiky a Poľska boli traktované aj Česká republika a Ukrajina. Účastníkov na začiatku podujatia privítala dekanka prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. následne účastníci rozpracovali problematiku ústavných princípov vo vzťahoch štátu a cirkví, zmluvných vzťahov medzi štátom a cirkvami, špecifické postavenie cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách, druhy komunikácie medzi štátom, občianskou spoločnosťou a náboženskými organizáciami, problematiku financovania cirkví v jednotlivých krajinách ako aj špecifické súčasné a historické problémy štátno-cirkevných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy. 

Michaela Moravčíková

Právo a náboženstvo. Ordinariáty ozbrojených síl a ozbrojených zborov

21. 11. 2019

Aj v roku 2019 zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody ďalšiu prednášku z prednáškového cyklu Právo a náboženstvo pod názvom Ordinariáty ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republike a vo svete, ktorú študentom predniesol ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD., výskumný pracovník Ústav pre právne otázky náboženskej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a väzenský kaplán Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 21. novembra 2019. Zameral sa predovšetkým na štruktúru organizácie, medzinárodnú Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch ako podklade pre vznik ordinariátu. Vysvetlil tiež spôsob poskytovania duchovnej služby v týchto zložkách a rozdiely v jej spôsobe vykonávania v krajinách strednej a východnej Európy.

Michaela Moravčíková

Cesta k novembru 1989 - na podklade materiálov ŠtB

20. 11. 2019

Cyklus podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie organizovaných Právnickou fakultou TU v Trnave bol zavŕšený 20. novembra prednáškou Mgr. Jerguša Sivoša, PhD. (Ústav pamäti národa)Prednášajúci poslucháčom sprostredkoval niektoré zo svojich poznatkov nadobudnutých niekoľkoročným štúdiom spisových materiálov tak, aby argumentačne obstáli pri oponovaní konšpiračných tvrdení o ,,naplánovaní" novembrových udalostí roku 1989, či dokonca ,,ich riadení Štátnou bezpečnosťou." Okrem iného spomenul jej akcie Klin či Zemetrasenie, ukradnutie 3. čísla Fragmentu K, zadržanie Jána Budaja, zadržanie Bratislavskej päťky, nasadenie príslušníkov ŠtB do davu, či otvorené sledovanie, zastrašovanie a nerešpektovanie nedotknuteľnosti obydlia do posledných chvíľ existencie rúcajúceho sa režimu, čo všetko svedčí o spontánnosti prejavu verejnosti, a najmä študentov, túžiacich po slobode. Vo svojom prejave spomenul tiež vývoj udalostí od roku 1968, opis situácie na Slovensku a v Česku, ale aj v samotnej Komunistickej strane a vo svete. V diskusii bolo položených viacero zaujímavých otázok týkajúcich sa rozhodovania o možnosti vojenského potlačenia revolúcie, ideologickej výchove politikov, vyrovnania sa s komunistami po páde režimu len v rovine morálnej, osobnosti Gustáva Husáka a Miloša Jakeša, skartovania spisov ŠtB, osobnosti Jána Budaja, či tragickej smrti zakladateľa Ústavu pamäti národa, Jána Langoša, ktorého odkaz si však vždy budeme pripomínať aj takýmito výnimočnými podujatiami.

Ingrid Lanczová

November 1989 a 30 rokov slobody

19. 11. 2019

Tridsiate výročie nežnej revolúcie z novembra 1989 si Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pripomenula aj diskusiou s kňazom, publicistom a prekladateľom Mons. Mariánom Gavendom. Hosť Mons. Gavenda  prítomným porozprával ako v časoch totality pôsobil v civilnom zamestnaní ako turistický sprievodca a zároveň sa zúčastňoval aktivít tajnej cirkvi, pomýšľajúc na kňazské povolanie, čo sa napokon rozhodol realizovať, a za týmto účelom emigroval do Talianska. V Ríme ho aj zastihla nežná revolúcia a pred ňou nepredstaviteľná myšlienka na návrat do vlasti sa zanedlho stala realitou. Skúsenosť života v emigrácii ako aj znalosť pomerov v mnohých iných krajinách nielen na európskom kontinente, ktoré precestoval mu poskytuje bohatý materiál na porovnávanie a ten zúročil aj v reflexii ostatných troch dekád slobodného živ ota nielen slovenskej spoločnosti. Rozprávanie spestril aj zážitkami z turbulentných čias po revolučnej zmene, počas ktorých sa ocitol na rôznych pracovných postoch a stal sa účastníkom významných udalostí moderných nielen cirkevných dejín. Napokon sa účastníci diskusie zamýšľali nad stavom súčasnej slovenskej spoločnosti, vedy, zákonodarného zboru, justície, povolania právnika a poslania človeka.

Michaela Moravčíková

Premietanie filmu „Medzi nami" (2016)

14. 11. 2019

V roku 2017 bol témou spoločenskej diskusie aj stav pôrodníctva na Slovensku, a to v kontexte reprodukčných práv žien. Veľkú zásluhu na diskusii malo aj uvedenie filmu Medzi nami od Zuzany Límovej. Práve tento film pani režisérka 14. novembra 2019 osobne predstavila aj na našej fakulte. Po filme sa uskutočnila diskusia nielen s ňou, ale aj s ľudskoprávnou expertkou, Jankou Debrecéniovou, zo združenia ODZ. Zuzana Límová v diskusii odhalila aj to, aké problémy pri distribúcii filmu vznikli (zákaz premietania od nemocnice) a ako s nimi pomohli práve právničky a právnici. Janka Debrecéniová najmä porovnávala pôrodné praktiky zachytené vo filme s ľudskoprávnymi štandardami. Množstvo situácií, ktoré film zachytáva, sú z tohto pohľadu veľmi problematické. Kriticky tak hodnotila napríklad príliš včasné zasahovanie do pôrodu zo strany pôrodného personálu; kontexty, v ktorých sa tehotné ženy nachádzajú, ktoré vylučujú autentický informovaný súhlas so zásahmi; nemožnosť zvoliť si polohu pôrodu (pričom poloha ležmo je považovaná za veľmi bolestivú a nevhodnú aj pre tvar pôrodných ciest); nastrihovanie hrádze takmer ako pravidlo; či tlačenie na brucho (Kristellerova expresia), ktoré sa vykonáva, hoci je zakázanou praktikou. Poukázala aj na správu osobitnej spravodajkyne OSN proti násiliu na ženách, ktorá na nedodržiavanie reprodukčných práv žien v októbri tohto roka upozornila.

Lucia Berdisová

Cirkvi a náboženské spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti

13. 11. 2019

Pri príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie v novembri 1989 zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 13. 11. 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu Cirkvi a náboženské spoločnosti v modernej demokratickej spoločnosti, a to v medzinárodnej spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode. Odborníci zo štyroch krajín sa zamerali na vzťahy štátov a cirkví zdôrazňujúc ich ekonomický rozmer. Neopomenuli ani otázky právneho štátu, slobody výkonu náboženstva a rôzne modely spolupráce štátnych a cirkevných inštitúcií pre spoločné dobro.

Michaela Moravčíková

Vedecká konferencia o azylovom práve

12. 11. 2019

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala dňa 12. novembra 2019 medzinárodnú vedeckú  konferenciu venovanú azylovému právu. Záštitu nad podujatím prevzala dekanka, prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Išlo o v poradí druhý z troch plánovaných okrúhlych diskusných stolov zameraný – v súlade s cieľmi projektu VEGA č. 1/0200/18 – na definovanie výziev pre legislatívu v Slovenskej republike. Vystúpenia pozvaných odborníkov – špecialistov sa venovali analýze rozhodovacej činnosti medzinárodných súdnych a mimosúdnych orgánov, ktorá má významný dopad na interpretáciu medzinárodných právnych štandardov v predmetnej oblasti. Príspevky prednášajúcich sa ťažiskovo zamerali na právne aspekty ochrany základných práv osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rezonovali predovšetkým témy ochrana práv dieťaťa, otázky národnej bezpečnosti, využiteľnosti a prípustnosti nástrojov bránenia v prístupe utečencov k ochrane v medzinárodnom práve (mechanizmy „non-entrée"), zraniteľných žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Účastníkmi konferencie boli učitelia práva z univerzít v Bulharskej republike, Českej republike a Slovenskej republike, Maďarskej akadémie vied, zástupcovia praxe – Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Centra právnej pomoci a tiež tretieho sektora.

Soňa Košičiarová, Michal Aláč

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte

12. 11. 2019

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 12. 11. 2019 na domácej akademickej pôde zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte, v spolupráci s Katedrou verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline, Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou Menežmentu Juhoruskej federálnej univerzity v Rostove na Done. Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností. Zúčastnení sa venovali princípu cirkevnej autonómie a (ne)závislosti cirkví a náboženských spoločností od štátu v ekonomickej oblasti, rôznym konfesnoprávnym a kánonickým aspektom fiancovania cirkví a otázkam vrátenia cirkevného majetku.

Michaela Moravčíková

Stretnutie katedier medzinárodného a európskeho práva z Českej republiky a zo Slovenska.

08. 11. 2019

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU sa tento rok stala hostiteľkou tradičného stretnutia katedier medzinárodného a európskeho práva z Českej republiky a zo Slovenska. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 8. 11. 2019 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zúčastnili sa ho zástupkyne a zástupcovia právnických fakúlt z Košíc, Banskej Bystrice, Bratislavy (UK a PEVŠ), Brna, Olomouca a z Plzne. Samotnému stretnutiu katedier, na ktorom sa diskutovalo najmä o aktuálnych pedagogických a vedeckých otázkach na poli medzinárodného a európskeho práva, predchádz al workshop na tému „Aktuálne otázky aplikácie noriem medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a práva Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia", organizovaný v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0193/18 „Environmentalizácia medzinárodného verejného práva", ktorý rieši kolektív Katedry medzinárodného práva a európskeho práva PF TU pod vedením doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD. V dňoch 7. - 8. novembra 2019 zároveň prebiehala medzinárodná online vedecká konferencia na tému "Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho práva životného prostredia na právny poriadok SR a ČR".

Martin Bulla

 

Deň študentstva: Študentská kaviareň

19. 11. 2019

Pri príležitosti oslavy udalostí novembra 1989 a Dňa študentstva zorganizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave ďalšie zo série podujatí, Študentská kaviareň – na koláčik s dekankou. Ako napovedá už samotný názov, priestor právnickej fakulty sa 19. novembra premenil na príjemnú kaviareň, v ktorej mali študenti možnosť pri výbornej káve od profesionálneho baristu a množstve chutných koláčikov diskutovať s pani dekankou prof. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD., prítomnými učiteľmi, či sami medzi sebou o štúdiu na právnickej fakulte. Diskusia prebiehala v tematicky zmenenom priestore, vyzdobenom dobovými fotografiami a novinovými výstrižkami z novembra a decembra 1989, pri ktorých mali študenti možnosť lepšie a autentickejšie sa vcítiť do udalostí, ktoré si pripomíname. Súčasťou podujatia bola súťaž o najlepšie dezerty, s ktorými sa študenti medzi sebou navzájom podelili. Byť najlepší v tom, čo robím a zároveň byť solidárny...žeby sme aj v detailoch mohli hľadať a nachádzať odkaz Nežnej revolúcie?

Ingrid Lanczová

Čo priniesol november 1989? diskusia so študentským lídrom Nežnej revolúcie

18. 11. 2019

Prvou zo série podujatí organizovaných Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti pripomenutia si tridsiateho výročia Nežnej revolúcie bola diskusia s Mgr. art. Antonom Popovičom (občiansky aktivista, dirigent, hudobný skladateľ, producent) na tému: Čo priniesol november 1989? Študentský líder novembrových udalostí sprostredkoval osobný zážitok, emócie, vnímanie a najmä odkaz tohto civilizovaného, vysoko solidárneho a pre celý svet inšpiratívneho politického prevratu. Jeho hlavnými aktérmi boli študenti, a tak vo svojom príhovore priblížil ich situáciu v novembri 1989. Avšak iba v krátkosti, aby následne oslovil súčasných študentov a nás ostatných, ktorí žijeme v odkaze Nežnej revolúcie, a musíme ho napĺňať.

Mali by sme odvahu akú mali oni? Ako sa vyrovnávali so strachom? Dosiahlo sa naplnenie požiadaviek aktérov novembra 1989? Ako ich môže stále realizovať spoločnosť, ale i sami jednotlivci v nej? To bolo len niekoľko z otázok zodpovedaných v diskusii po príhovore prednášajúceho. A v ňom snáď bazálne, a predsa silné posolstvo? Každý buďme čo najlepší v spoločensky prospešnej téme či činnosti, ktorá nám je najbližšia. Spoločnosť sme my, verejný život je zrkadlom nás a november 1989 je naša prítomnosť. To všetko sme si pripomenuli dňa 18. novembra 2019 na pôde Právnickej fakulty v prítomnosti Antona Popoviča.  

Ingrid Lanczová

Spoločné problémy – spoločná reč rímskeho a občianskeho práva

07. 11. 2019

Profesor Dr. Markus Wimmer z Univerzity Johanna Keplera v rakúskom Linzi prijal pozvanie Katedry rímskeho a cirkevného práva a 7. 11. 2019 navštívil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. V rámci seminára z rímskeho práva prednášal študentom na tému: Spoločné problémy –spoločná reč rímskeho a občianskeho práva: Regresný nárok ručiteľa a „rušenie držby alebo už evikcia?" V prvej časti svojej dvojhodinovej prednášky sa venoval zodpovednosti predávajúceho za právnu vadu. Predstavil rozdiel medzi držbou veci a držbou práva a vysvetlil význam ochrany držby práva. Prostredníctvom detailnej exegézy Ulp. D. 19,1,35 demonštroval rozdiel medzi rušením držby konštatovaným v posesórnom spore a evikciou, ktorá je následkom vecnej žaloby (actio in rem) a rozväzuje zodpovednosť predávajúceho za právnu vadu. V druhej časti, ktorej základom bola exegéza Pomp. D. 17,1,11, predstavil problematiku regresného nároku ručiteľa voči hlavnému dlžníkovi. Porovnal a odlíšil zásady zodpovednosti ručiteľa v rímskom a v súčasnom rakúskom práve. Prednášku uzavrel príkladmi z praxe, na ktorých demonštroval spôsob, akým rakúski veritelia prekonávajú subsidiaritu ručenia a podľa vzoru rímskeho práva zakladajú solidárnu zodpovednosť hlavného dlžníka a ručiteľa. Výklad profesora Wimmera bol „prerušovaný" zvedavými otázkami študentov, ktoré vždy ochotne a vyčerpávajúco zodpovedal. Zostáva nám dúfať, že profesor splní svoj sľub a našu Právnickú fakultu so zaujímavou prednáškou v budúcnosti navštívi opäť.

Veronika Kleňová

Stretnutie klinikárov a ich supervízorov

06. 11. 2019

Dňa 6.11.2019 si naša fakulta pripravila pre budúcich aj terajších študentov právnych kliník a ich supervízorov špeciálne podujatie. Účelom tohto neformálneho stretnutia bolo priblížiť študentom ponuku a obsah jednotlivých kliník, oboznámiť ich so spôsobom práce na klinikách, ako aj s poznatkami, ktoré si po absolvovaní tej-ktorej kliniky majú odniesť, a to priamo "z prvej ruky" od jednotlivých vyučujúcich. Klinické vzdelávanie je jedným zo spôsobov previazania teoretických poznatkov s praktickými zručnosťami a na našej právnickej fakulte sa teší čoraz väčšej popularite zo strany študentov. Študenti mali možnosť dozvedieť sa niečo viac okrem iných aj o Klinike ochrany zamestnancov, Klinike antidiskriminačného práva, Klinike občianskej spoločnosti, Klinike advokácie, Klinike obchodného práva, Klinike azylového práva, Klinike penitenciárnej star ostlivosti, Právnej klinike pre občanov mesta Trnava, Klinike trestného práva či Klinike súdnej praxe. Trnavská právnická fakulta má v pláne v najbližšom čase ešte viac rozšíriť ponuku týchto praktických predmetov napríklad aj o Kliniku práv pacientov, na ktorej študenti nie len že budú mocť nadobudnúť praktické zručnosti, ale súčasne môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Veronika Trojčáková

Vesmírne právo: študijné a kariérne príležitosti pre študentov práva

06. 11. 2019

Pútavé prepojenie vedy, techniky a práva na atraktívnom a nekonvenčnom pozadí vesmírneho priestoru. To bola hlavná myšlienka prednášky Vesmírne právo: študijné a kariérne príležitosti pre študentov práva, organizovanej dňa 6.11.2019 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku. S heslom: ,,s PF TU až do vesmíru," predstavil prednášajúci, Mgr. Tomáš Hrozenský, PhD. (European Space Policy Institute, OZ Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku), možnosti pre študentov a absolventov Právnickej fakulty, ktorí inklinujú k prepojeniu techniky a práva. Okrem iného spomenul možnosť zúčastniť sa tradičnej letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky či Space Law Moot Court-u Manfreda Lachsa. V rámci prednášky bol dôraz kladený najmä na diskusiu, počas ktorej zazneli viaceré zaujímavé otázky a témy, napr. o prístupových rokovaniach Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry, o národných vesmírnych zákonoch vybraných krajín či o problematike vesmírneho odpadu. Prednášajúci viackrát zdôraznil naliehavú potrebu veľkých spoločností zamestnávať právnikov poskytujúcich poradenstvo v predmetnej oblasti, a tak, aj vzhľadom na záujem zo strany študentov na prednáške, možno predpokladať, že podnietil ich záujem o vesmírne právo či prepojenie techniky a práva v širších súvislostiach.

Ingrid Lanczová

Konferencia "Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna"

05. 11. 2019

Dňa 5. 11. 2019 sa v Bratislave už po šiesty krát uskutočnila konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na ktorej príprave participovala aj Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave. Tradične vystúpili so svojimi príspevkami aj zástupcovia súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. Nechýbali, samozrejme, ani českí kolegovia, ktorý odprezentovali český pohľad na riešené problémy. Tento ročník konferencie bol venovaný téme „Všeobecné obchodné podmienky, predčasné zosplatnenie úveru - predpoklady a následky, náhrada nemajetkovej ujmy, aktuálny vývoj a pohľad do budúcna". V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na inkorporáciu všeobecných obchodných podmienok („VOP"), na konflikty medzi VOP a na viacúrovňové VOP. Druhý blok sa venoval viacerým otázkam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej splatnosti spotrebiteľských úverov, najmä z pohľadu § 53 ods. 9 Občianskeho zákonníka. Riešili sa tu napr. problematika upomínacieho procesu, autormatického zosplatnenia, premlčania apod. Tretí blok sa zameral na otázku náhrady nemajetkovej ujmy pozostalých v dôsledku smrti ich blízkeho pri dopravnej nehode. Rozoberaná bola problematika výšky takejto náhrady i okrohu oprávnených ako aj vplyv tejto témy na povinné zmluvné poistenie.

Milan Hlušák

Exkurzia na Okresnom súde Trnava

05. 11. 2019

Dňa 05. novembra 2019 sa uskutočnila už tradičná exkurzia študentov PF TU na Okresnom súde Trnava, ktorá je organizovaná v rámci výučby Kliniky správy súdov a výkonu súdnictva. Na pôde Okresného súdu Trnava privítal študentov predseda súdu JUDr. Igor Malý, ktorý im predstavil históriu, organizáciu a rozhodovaciu činnosť jedného z najväčších súdov na Slovensku. Študenti absolvovali prehliadku priestorov – od podateľne cez jednotlivé oddelenia až po archív, ktorá bola obohatená o výklad sprevádzajúcich zamestnancov súdu, ktorí interaktívnou formou študentom vysvetlili „život" – obeh súdneho spisu. Študenti sa zúčastnili aj pojednávania, po ktorom mali možnosť diskutovať so sudcom o rôznych témach. Následne sa študenti oboznámili s praktickým výkonom súdnictva, keďže im bol predstavený aj elektronický program, ktorý používajú justičné orgány, ale aj práca so súdnym spisom, ktorá bola zameraná nielen na konečné rozhodnutia súdu, ale aj samotný obeh súdneho spisu a všetky úkony s tým súvisiace. Keďže študenti sa zaujímali aj o kariérne možnosti v súdnictve po ukončení štúdia práva, môžeme dúfať, že dobrých právnikov bude na súdoch len pribúdať.

Petra Janeková

Európsky deň spravodlivosti na Najvyššom súde SR

25. 10. 2019

Dvadsiateho piateho októbra je Európsky deň spravodlivosti. Práve pri tejto príležitosti mali študenti práva možnosť vybehnúť si z prednášky alebo semináru na exkurziu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Skvelá možnosť dozvedieť sa informácie od kompetentných ľudí, ktorí priamo zo sféry súdnictva môžu poskytnúť kvalifikované odpovede aj na otázky počas diskusie. Objavovali sa nielen otázky k výberovému konaniu na miesto asistenta, ale aj otázky či je slovenské súdnictvo zastaralé, a či potrebuje systémové zmeny. Nadšenci, ktorí si informáciu o konajúcej sa exkurzii našli a túto možnosť aj využili, napokon ako čerešničku na torte získali aj možnosť si na symbolickú chvíľku obliecť talár a nastaviť si tak motiváciu na možný cieľ do budúcna. Alebo si jednoducho urobiť fotku, ktorá možno dokáže pomôcť nájsť motiváciu učiť sa v prípade, že by táto neprichádzala sama od seba. Tí, ktorých nelákal talár, mali napríklad priestor vyplieniť zbierku kníh, ktoré knižnica Najvyššieho súdu SR vyradila na likvidáciu. Z tohto miesta na záver ďakujem všetkým, ktorí sa na organizácii exkurzie podieľali, a tak nám túto jedinečnú možnosť vôbec umožnili.

Raymond Kunštatský

Rehole a rehoľníci pred a po roku 1989 v Slovenskej republike

28. 11. 2019

Dňa 28. 11. 2019 zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vedecký seminár pod názvom Rehole a rehoľníci pred a po roku 1989 v Slovenskej republike. Podujatie sa konalo pri príležitosti 30. Výročia Nežnej revolúcie. Účastníci sa zaoberali odpoveďami rehoľných spoločenstiev a rehoľníkov na výzvy, ktoré reholiam priniesli dejinné udalosti po roku 1945 a zvlášť "Akcia K" v roku 1950. Zamerali sa na plnenie poslania rehoľníkov v mimoriadnych podmienkach počas komunistického režimu. Významná časť podujatia bola venovaná aj právnemu rámcu, v rámci ktorého rehole pôsobia v Slovenskej republike po roku 1989 a tiež  aktuálnym zmenám v kánonickom práve, ktoré sa týkajú rehoľníkov.

Michaela Moravčíková

Sudcovia študentom: Postavenie sudcu v spoločnosti

22. 10. 2019

V rámci výučby Kliniky správy súdov a výkonu súdnictva sa dňa 22.októbra 2019 uskutočnilo diskusné posedenie so sudcami Okresného súdu Trnava JUDr. Katarínou Skubákovou, sudkyňou zaradenou na civilnom úseku a JUDr. Vincentom Szabóom, sudcom zaradeným na obchodnom úseku, obaja absolventi Právnickej fakulty TU. Hlavnou témou diskusie bola prezentácia sudcovského povolania z viacerých aspektov – z odborného, morálneho, vrátane etického. Sudcovia študentom najskôr prezentovali svoju kariérnu cestu – od čias štúdia až po vymenovanie do funkcie. Študentov zaujal praktický výkon povolania, ako je vedenie pojednávaní a rôzne zaujímavosti, s ktorými sa stretli pri pojednávaní, či písanie rozhodnutí. Následne sa vyjadrili aj k témam, ako je vzťah sudca a advokát, sudca a verejnosť, obmedzenia sudcu v osobnom živote, či výhody tohto povolania. Sudcovia zrozumiteľne vysvetlili viaceré inštitúty civilného práva procesného, ktoré vyhodnotili ako užitočné v právnej praxi, či objasnili rozdiel medzi civilným sporovým a mimosporovým konaním. Študenti ocenili otvorenosť sudkyne a sudcu, ako aj to, že sa rázne vyjadrili k aktuálnej situácii v súdnictve, k dôveryhodnosti justície, a veríme, že aj týmto spôsobom sudcovia prispeli k motivácii študentov v ich ďalšom štúdiu práva.

Petra Janeková

Prednáška „Notárska činnosť"

22. 10. 2019

Dňa 22. októbra 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU uskutočnila prednáška notárky JUDr. Ivety Vaškovej so sídlom v Skalici a JUDr. Jozefa Kolárika, notárskeho kandidáta pôsobiaceho v Trnave. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti Európskeho dňa justície, ktorý sa koná každoročne 25. októbra 2019 a Otvorených dní notárstiev, ktoré organizuje Rada notárstiev Európskej únie (CNUE). Témou prednášky bolo predstavenie notárskej činnosti študentom formou prezentovania praktických skúseností notárov. Najčastejšie úkony notárov spočívajú vo vedení dedičského konania, v ktorom má notár postavenie súdu prvej inštancie. Táto nová koncepcia dedičského konania bola zavedená novým procesným kódexom – Civilným mimosporovým poriadkom, účinným odo dňa 01.júla 2016. Po troch rokoch praxe naši hostia vyhodnotili, že dedičské konanie sa zrýchlilo, čo je dôsledok minimálneho zásahu súdu, keďže notárom zákon zveruje väčšiu časť právomocí. Ďalšou veľkou časťou každodennej notárskej činnosti je vidimácia (osvedčenie listín) a legalizácia (osvedčenie podpisov), pričom notári upozornili na rôzne chyby, s ktorými sa v praxi stretávajú.

Petra Janeková

Deň Právnickej fakulty TU v Trnave

10. 10. 2019

Tradične v októbri slávi naša fakulta svoj deň podujatím, na ktoré si pozýva vzácnych hostí z vedeckého či spoločenského života. Nebolo tomu inak ani 10. októbra 2019. Hosťami tohtoročného stretnutia boli predseda samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič, riaditeľka zariadenia núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolnej Krupej Mgr. Zuzana Kováčová, riaditeľ reedukačného centra Trstín Mgr. Miloš Blaško a riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Pečeňadoch Mgr. Eva Martinkovičová. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. A. Olšovská a v zastúpení rektora univerzity sa účastníkom prihovorila prorektorka dr. Z. Nevolná. Podujatím, sprevádzal prodekan dr. R. Dobrovodský. Trnavský župan vo svojom príhovore zdôraznil právo ako trvalý princíp pri budovaní lepšieho Slovenska, v ktorom budú dôležité aj morálka a etika. Predstavil najnovšie úsilia Trnavského samosprávneho kraja. Druhá časť podujatia bola venovaná predovšetkým otázkam rodinného práva a praktickým problémom v živote rodín, matiek, detí a mládeže. Profesionáli z vyššie uvedených zariadení, ktoré každoročne otvárajú dvere aj pre exkurzie študentov našej právnickej fakulty, nielen porozprávali o prepojení práva a praxe a svojich skúsenostiach, ale aj o ľudskej dôstojnosti, hodnote rodiny a dôležitosti spájania síl jednotlivých odborníkov pre pomoc človeku. Hostí napokon dekanka fakulty odmenila pamätnou medailou právnickej fakulty. Nasledoval kultúrny program a spoločenské stretnutie akademickej obce fakulty.

Michaela Moravčíková

Kolektívne pracovné právo, kolektívne pracovnoprávne spory, sprostredkovatelia a rozhodcovia

3.10.2019 a 7.11.2019 Bratislava

V rámci projektu nadácie Fridrcih Ebert Stiftung zastúpenie v SR, v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave sa konali dve vedecké podujatia venované problematike kolektívneho vyjednávania. Osobitne bola pozornosť sústredná na oblasť uzatváranie kolektívnych zmlúv, činnosti sprostredkovateľov a rozhodcov v rámci kolektívnych sporov.

Andrea Olšovská

 

Stretnutie Akademickej obce PF TU

28. 09. 2019

Prvé stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa v novom akademickom roku 2019/2020 konalo 28. septembra 2019 a bolo zamerané na externé štúdium. Podujatie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá študentom predstavila vedenie fakulty a portfóliá jednotlivých prodekanov. Podujatia sa zúčastnila aj JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. poverená funkciou prorektorky Trnavskej univerzity pre vzdelávanie. Jadrom stretnutia bola podrobná diskusia o externom štúdiu na PF TU. Kompetentní zodpovedali otázky študentov a dekanka fakulty pozvala externistov na podujatia fakulty a aj na prednášky a ďalšie časti výučby aj mimo externého štúdia.

Michaela Moravčíková

 

XIV. Lubyho právnické dni: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve.

19. 09. 2019

Medzinárodná vedecká konferencia Lubyho právnické dni sa tento rok konala 19. - 20. septembra 2019 v Smoleniciach. Jej štrnásty ročník bol zameraný na problematiku jednorazovej ad hoc legislatívy, na atypické právne úpravy v kontraste so systémovou normatívnou úpravou. Takéto jednorazové úpravy môžu regulovať určitý segment trhu či určitý produkt, môžu byť vytvorené len pre jednu príležitosť, napríklad ako osobitné procesné pravidlá pre jeden prípad či osobitný zásah do obsahu uzatvorených súkromnoprávnych zmlúv, alebo môžu mať len obmedzený časový účinok. Konferencia sa sústreďovala na otázku, prečo a kedy prijíma zákonodarca takúto úpravu, či sa má takáto úprava apriori odmietať, aké obmedzenia musí zákonodarca dodržať a či má takáto osobitná úprava dopad na všeobecné právne princípy, či právny systém ako taký. Konferencia bola organizovaná Nadáciou Štefana Lubyho, Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Jej medzinárodnú účasť potvrdili zástupcovia slovenskej právnej vedy a praxe i odborníci z Česka, Chorvátska, Holandska, Rakúska, Rumunska, Maďarska, Nemecka, Ruska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny. Súčasťou konferencie bolo aj uvedenie do života knihy doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. s názvom "Augustín Ráth, prvý slovenský rektor Univerzity Komenského".

 Katedra občianskeho a obchodného práva PF TU

Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva

27. 07. 2019

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody PF TU a Katedra verejného a ústavného cirkevného práva Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity v Lubline dlhodobo spolupracujú v oblasti vedeckého výskumu. Spoločne organizované vedecké podujatia sa obyčajne konajú na akademickej pôde Trnavskej univerzity a Katolíckej univerzity v Lubline. V lete 2019 obe pracoviská s vďačnosťou prijali ponuku na možnosť stretnúť sa „na polceste", a usporiadať vedecké podujatie v obradnej sieni obce Kapušany, a umožniť tak širšiu diskusiu s akademickou obcou a špecialistami aj z tohto regiónu. Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva sa uskutočnila 27. júla 2019. Ráno sa konala rímskokatolícka svätá omša, ktorú celebroval doc. Jozef Marčin. Kazateľom bol profesor Miroslaw Sitarz. Po skončení liturgie nasledovala slávnosť, počas ktorej si účastníci pripomenuli život a dielo v poradí dvadsiateho rektora historickej Trnavskej univerzity, jezuitu Gabriela Kapiho, rodáka zo šľachtickej rodiny z Kapušianskeho hradu. Všetkých účastníkov konferencie privítali doc. Jozef Marčin, starostka Kapušian dr. Slávka Guteková, prof. Miroslaw Sitarz vedúci lublinskej katedry a dr. M. Moravčíková, riaditeľka trnavského ústavu. Nasledovali prednášky venované ekonomickým otázkam v kánonickom a konfesnom práve.

Michaela Moravčíková

Tradičný študentský piknik

28. 06. 2019

Stalo sa už tradíciou, že na konci akademického roka sa stretávajú študenti s pedagógmi a zamestnancami fakulty na pikniku v záhrade fakulty.

V atmosfére nadchádzajúcich prázdnin tak môžu s dekankou fakulty a ďalšími učiteľmi diskutovať o svojich problémoch, postrehoch a navrhovať  zlepšenia. 28. júna 2019 sa hovorilo najmä o prepojení štúdia a praxe, o právnych klinikách a exkurziách, ktoré študenti považujú podnetné. Prediskutovali sa aj učebné materiály, webová stránka a spôsob hodnotenia. Každým rokom na pikniku vítame aj bývalých študentov a priateľov fakulty.

Michaela Moravčíková

Stretnutie Akademickej obce PF TU

26. 06. 2019

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa pri príležitosti ukončenia akademického roka konalo dňa 26. 6. 2019 v priestoroch fakulty. Dekanka zhodnotila priebeh prebehnuvšieho akademického roka, najmä výučbu v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, priebežné a záverečné hodnotenie ako aj prijímacie skúšky. Veľká pozornosť bola venovaná vedeckej činnosti, zvlášť projektom a publikačným výsledkom. Všetkým prítomným poďakovala za ich celoročné úsilie a zaželala im načerpanie nových síl počas prázdnin. Súčasťou stretnutia bolo aj ocenenie dvoch jubilantov, prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. a prof. JUDr. Petra Mosného, CSc., ktorým boli odovzdané knižné pocty. Ďalší pracovníci boli ocenení pamätnou medailou PF TU Pacta sunt servanda.

Michaela Moravčíková

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE DZIECKA W PAŃSTWACH DEMOKRATYCZNYCH W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ: POLSKA, SŁOWACJA, UKRAINA, NIEMCY

24. 05. 2019

V dňoch 24.- 25. mája sa na pôde Katolíckej univerzity v Lubline konala ďalšia z cyklu medzinárodných vedeckých konferencií, ktorých hlavným organizátorom je Právna sekcia Poľskej akadémie vied a spoluorganizátorom aj Právnická fakulta TU v Trnave spolu s Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy KUL, Právnickou fakultou Marie Curie Sklodowskej v Lubline, Právnickou fakultou Štátnej univerzity vnútorných záležitostí v Ľvove, Nadácie Poľskej akadémie vied, Spolkom absolventov a priateľov Fakulty práva, kánonického práva a verejnej správy KUL. Tohtoročnou témou konferencie bola téma Children's Legal Safety in Democratic Countries in the European Integration Process: Poland, Slovakia, Ukraine, Germany, ktorej sa zúčastnili odborníci zo štyroch krajín. Cieľom konferencie bolo posúdiť právne postavenie bezpečnosti detí v právnych dokumentoch a nariadeniach krajín Európskej únie a krajín strednej a východnej Európy. V poradí už tretia tématická medzinárodná vedecká konferencia sa konala pod patronátom lublinského vojvodu Przemysława Czarnka.

Michaela Moravčíková

Sympózium využitie európskych hodnôt a princípov európskeho súkromného práva pri akcente sociálnej funkcie slovenského súkromného práva

10. 05. 2019

Dňa 10.05.2019 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutoční sympózium pod názvom "VYUŽITIE EURÓPSKYCH HODNÔT A PRINCÍPOV EURÓPSKEHO SÚKROMNÉHO PRÁVA PRI AKCENTE SOCIÁLNEJ FUNKCIE SLOVENSKÉHO SÚKROMNÉHO PRÁVA" za účasti členov katedry občianskeho a obchodného práva ako riešiteľov projektu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva".

Peter Mészáros

 

Kultúra sveta práce: Vplyv pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo

16. 04. 2019

Už osem rokov sa projekt Kultúra sveta práce snaží analyzovať problémy na trhu práce, v centre ktorých je zamestnanec. Mnohými publikáciami a konferenciami prispieva k skultúrneniu pracovných podmienok a k riešeniam problémov na pracovisku. Súčasťou projektu je však aj posudzovanie vplyvu legislatívnych zmien na osoby činné na trhu práce. Veľmi dôležitou témou sa po stretnutí expertov a expertiek z oblasti občianskeho a pracovného práva stala práve téma dopadov pripravovanej rekodifikácie občianskeho zákonníka na pracovné právo a na celkovú oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Po 55 rokoch sa na Slovensku pripravuje nová podoba najdôležitejšieho dokumentu pre celé súkromné právo, preto by malo byť jeho neodmysliteľnou súčasťou identifikovanie dopadov a väzieb na iné právne odvetvia. Odborníci a odborníčky identifikovali množstvo ohrození, na ktoré expertná skupina KSP upozornila osoby podieľajúce sa na rekodifikačných prácach, ako napr. proces uzatvárania pracovnej a kolektívnej zmluvy alebo problém výkladu prejavu vôle v pracovnom práve. Výsledkom stretnutia je otvorenie odbornej diskusie so zásadnými dôsledkami na pracovnoprávnu ochranu zamestnanca a zohľadňovanie dopadov rekodifikácie aj na oblasť pracovného práva.

Sloboda združovania – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty

12. 04. 2019

Dňa 12. 4. 2019 sa v Bratislave, v konferenčných priestoroch hotela Park Inn by Radisson Danube konala medzinárodná vedecká konferencia Sloboda združovania - verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Podujatie zorganizovala Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci projektu VEGA  Združenia ako prvok demokracie a prejav slobody združovania vo verejnoprávnych vzťahoch a súkromnoprávnych vzťahoch. Cieľom konferencie bolo reflektovať nové koncepcie právnej úpravy právnických osôb po roku 1989, po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a najnovší vývoj. Rokovanie bolo koncentrované predovšetkým na združovanie osôb, nielen v občianskych združeniach, ale aj v politických stranách a hnutiach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov, v športových organizá ciách a kluboch, v záujmových združeniach právnických osôb, v rôznych komorách, v organizáciách s medzinárodným prvkom či v cirkvách a náboženských spoločnostiach ako subjektoch sui generis. Reprezentatívna medzinárodná účasť umožnila komparáciu vývoja právnych úprav nielen s Českou republikou ale aj s Maďarskom. Konferencia sa zamerala na dynamiku vývoja právotvornej a právno-aplikačnej činnosti reflektujúcej povahu uskutočňovania a ochrany slobody združovania v slovenskom i medzinárodnom právnom rámci.

Michaela Moravčíková

 

Naši absolventi v štátnej správe

05. 04. 2019

Témou tohtoročného stretnutia absolventov, Právnickej fakulty TU, z ktorého sa už stala pekná tradícia, bola: Naši absolventi v štátnej správe. I keď pozvaní sú vždy všetci absolventi, vyučujúci, výskumní pracovníci, zamestnanci i priatelia fakulty, zvláštnym hosťom bol tentoraz absolvent JUDr. Peter Rohaľ, PhD., generálny riaditeľ Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podujatie sa uskutočnilo 5. apríla 2019 v prednáškovej miestnosti, v ktorej je maj malá výstavka tematicky venovaná osobnostiam zakladateľov fakulty. Stretnutie otvorila dekanka fakulty prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a vyzvala najmä čerstvých absolventov, aby nielen zhodnotili svoju pripravenosť na povolanie, ktoré vykonávajú, ale, s odstupom jedného či viacerých rokov, zh odnotili výučbový proces a navrhli zlepšenia. Po zaujímavej diskusii nasledovalo rozprávanie legislatívca JUDr. Petra Rohaľa, PhD. o zúročení teoretických poznatkov v praxi, a o cennej praxi, ktorú nadobúdal už počas štúdií.

Michaela Moravčíková

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9