Obnovená Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Obnovená Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave začala svoju činnosť v októbri 1998 v nadväznosti na historický odkaz starobylej právnickej fakulty pôsobiacej na Trnavskej univerzite v rokoch 1667 - 1777. Myšlienka obnoviť právnickú fakultu na Trnavskej univerzite rezonovala v Trnave z dôvodu, že vedenie obnovenej univerzity chápalo poslanie univerzity v Trnave v rovnakom pôsobení, ako tomu bolo na starobylej univerzite. Rokovaní o obnovení Právnickej fakulty v Trnave sa zúčastňovali prof. JUDr. Peter Blaho CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. a prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave dňa 5. marca 1998 súhlasil so zriadením Právnickej fakulty. Na to predložil rektor univerzity Akreditačnej komisii SR návrh na zriadenie fakulty. Vo vyjadrení Akreditačnej komisie SR zo dňa 24. septembra 1998 Akreditačná komisia vyslovila súhlas, aby Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave zabezpečovala magisterské vysokoškolské štúdium v odbore právo, rigorózne konanie, habilitačné konanie a inauguračné konanie. Napokon ministerka školstva SR Eva Slavkovská informovala listom zo dňa 29. septembra 1998 rektora univerzity, že v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona o vysokých školách Ministerstvo školstva Slovenskej republiky súhlasí so zriadením Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Zriaďovaciu listinu fakulty vydal rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc.
dňa 1. októbra 1998 s cieľom vytvoriť
regionálne centrum slovenskej právnej vzdelanosti, založené na morálnych princípoch kresťanstva a rímskoprávnych zásadách. V prvom akademickom roku 1998/1999 bolo prijatých a zapísaných 94 študentov. Výučba začala prednáškami dňa 12. januára 1999. Prvé zasadnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity sa uskutočnilo dňa 15. februára 1999 a za predsedu Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity zvolený prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. Na základe voľby vykonanej dňa 24. februára 1999 Akademický senát Právnickej fakulty  zvolil za dekana fakulty prof. JUDr. Petra Blaha, CSc., ktorý sa tak stal prvým dekanom v histórii novozaloženej Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity.

Počas schvaľovacieho procesu vyplynuli pre zriadenie a fungovanie novej fakulty niektoré významné skutočnosti. Predovšetkým bola vypracovaná základná
 charakteristika fakulty založená na týchto myšlienkach:

a) fakulta má byť prinajmenej regionálnym centrom slovenskej právnej vzdelanosti a to na morálnych
princípoch kresťanstva a na rímskoprávnych zásadách, že právo je umením dobra a slušnosti (spravodlivosti) a právna náuka je vedou o spravodlivom a nespravodlivom;
b) fakulta poskytne všeobecné magisterské štúdium v odbore právo, t.j. päťročné vysokoškolské štúdium ukončené štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce;
c) obnovenie fakulty je odôvodnené historicky, pretože právnické štúdium v Trnave je dokumentované ako počiatok systematického univerzitného štúdia práva na Slovensku;
d) obnovenie fakulty je odôvodnené aj súčasným poňatím univerzity, keďže vysoká škola nie je univerzitou par excellence bez právnickej fakulty;
e) fakulta zavedie progresívny spôsob výučby, napríklad tútoriálny systém, právne kliniky, nové formy prepojenia na právnu prax a zavedenie prednášok okrem jazyka slovenského aj v jazyku anglickom a nemeckom, čím sa Trnavská univerzita môže viac priblížiť k pedagogickému i vedeckému štandardu svetovo uznávaných univerzít;
f) dôvodom obnovenia fakulty sú aj ideologické reziduá najmä tej časti komunistickej právnej ideológie, ktorá chápala právo ako násilie, nástroj silných proti slabým. Právnické fakulty v totalitnom režime boli pod stálym ideologickým tlakom, prípadne tento tlak s cieľom korupcie umocňovali, čo nepriaznivo poznamenalo nielen kvalitu ich akademických
funkcionárov, ich pedagogického zboru, ale aj kvalitu absolventov. Ešte aj dnes pretrváva predstava o výkone právnického povolania, ktoré sa chápe ako schopnosť obísť či porušiť zákon a nie ako morálna a právna povinnosť právnika nastoliť na základe ústavy a zákona spravodlivosť a slušnosť;
g) vznik a pôsobenie fakulty budú garantovať: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. a doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
h) fakulta bude pôsobiť v rámci finančných prostriedkov pridelených Trnavskej univerzite.

V tomto duchu vykonávali a vykonávajú akademické funkcie dekani Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave :

prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. (funkčné obdobie r. 1999 - 2000)

prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. (funkčné obdobie  r. 2000 - 2007)

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. (funkčné obdobie r. 2007 – 2010, 2011 - 2015)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (funkčné obdobie r. 2010 - 2011)

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD. (funkčné obdobie r. 2015 - doteraz.)

Na čele akademickej samosprávy ako predsedovia Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pôsobili:

prof. JUDr. Jozef Prusák,CSc. (funkčné obdobie r. 1999 – 2000; 2007 - 2011)

prof. PhDr. Gustáv Dianiška (funkčné obdobie  r. 2000 – 2007;  2013 – 2015)

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (funkčné obdobie r. 2011 – 2013;   2015 – 2017;  2017 - 2019)

 

Obnovená právnická fakulta v Trnave sa podobne ako jej historická predchodkyňa snaží o napĺňanie ušľachtilého cieľa rozvoja právnickej vzdelanosti a akademickej slobody na platforme otvoreného vedeckého diskurzu, ktorý by iste mal rešpektovať limity zodpovednosti a morálky každého ľudského konania. Právnická fakulta sa za 20 rokov jej obnovenej existencie pretvorila na renomované regionálne centrum slovenskej právnej vzdelanosti, založené na morálnych princípoch kresťanstva, rímsko-právnych zásadách a v ich duchu presadzujúce myšlienky tolerancie a spolupráce v rámci európskeho priestoru.