Podujatia

Minulé podujatia

Konferencia „Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“

25. - 26. 09. 2017

V dňoch 25. – 26. septembra 2017 sa v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností“, na organizácii ktorej sa podieľala aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencie sa aktívne zúčastnili významní slovenskí, českí i poľskí akademici i osobnosti z právnej praxe. Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR), hĺbkovou analýzou teórií firiem cez optiku konfliktov záujmov v obchodnej spoločnosti poskytol výborný základ pre ďalšie diskusie. Konfliktom záujmov z pohľadu nadačného práva sa venovala doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. z Masarykovej Univerzity v Brne. Prof. JUDr. Ján Husár, CSc. z organizátorskej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo svojom príspevku rozoberal konflikty verejného a súkromného záujmu v práve obchodných spoločností. Konfliktným vzťahom kapitálu a práce a praktickým problémom súvisiacim s účasťou zamestnancov na riadení veľkých podnikov sa zaoberal JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. z Ústavu státu a práva AV ČR. Konfliktu záujmov z pohľadu teórie fikcie a organickej teórie právnických osôb sa venoval doc. JUDr. Karel Beran, Ph. D. z Karlovej Univerzity v Prahe. Mimoriadne inšpiratívny bol príspevok prof. JUDr. Stanislavy Černej, CSc. z Karlovej Univerzity v Prahe na tému „Jaké povinné standardy chrání obchodní korporaci při zásazích společníka do jejích zaležitostí?“ Pohľad z vnútra Najvyššieho súdu na problematiku konfliktu záujmov poskytla JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Na vzťah obchodnej spoločnosti a spoločníka sa pozrel JUDr. Jozef Čorba, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z netradičného hľadiska, keď skúmal možnosti ochrany spoločníka pred spoločnosťou. Poľskí kolegovia zo Slezskej univerzity v Katoviciach, Dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior, Dr. W. Wyrzykowski a Mgr. M. Żaba nám poskytli poľský pohľad na konflikt záujmov medzi predstavenstvom a kapitálovou spoločnosťou, možnosti napadnutia uznesenia valného zhromaždenia a ochranu záujmov veriteľov pri fúziách kapitálových spoločností Mimoriadne aktuálnej a dôležitej téme spoločenskej zodpovednosti obchodných spoločností a trvalo udržateľnému rozvoju sa venovala prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv SR. Odstraňovanie konfliktu záujmov prostredníctvom motivačných mechanizmov bolo predmetom odborného záujmu JUDr. Žofie Šulekovej, PhD., MCL z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Príjemným spestrením druhého dňa bola panelová diskusia JUDr. Martina Maliara z Ministerstva spravodlivosti SR a advokátov, JUDr. Radovana Palu, PhD. a JUDr. Branislava Pospíšila, PhD. na veľmi aktuálnu tému ochrany veriteľov obchodnej spoločnosti pred „vylievaním“ majetku obchodnej spoločnosti z troch pohľadov: skrze korporačné mechanizmy (kríza spoločnosti, regulácia plnení v prospech spriaznených osôb), prostriedky exekučného a konkurzného práva. Možnosti ochrany veriteľov obchodnej spoločnosti deliktného práva skúmal doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. z Trnavskej univerzity v Trnave. Otázke konfliktu záujmov zástupcov v korporátnom práve sa venovala JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph. D. z Karlovej Univerzity v Prahe. Konferenciu zakončil JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. z advokátskej kancelárie PRK Partners verejnoprávnym i súkromnoprávnym pohľadom na D&O poistenie. Širšia odborná verejnosť sa bude môcť oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku.

Daniela Hlobíková

“Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic” (Správa o projekte)

31. 08. 2017

JUDr. Michal Maslen, PhD. Z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave získal financovanie projektu v rámci schémy the EEA / Norway Grants na tému “Cultural and natural heritage – legal instruments of its preservation in the Slovak Republic”. Jeho žiadosť bola registrovaná pod číslom BFB-PA16-006, pod ktorým je administrovaná v rámci uvedenej projektovej schémy. Projekt bol vedený výhradne JUDr. Michalom Maslenom, PhD. z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava (ďalej ako „výskumník“). Počas svojho výskumu sa výskumník zúčastnil pobytu na Univerzite v Bergene, Právnickej fakulte, Nórsko, ktorá participovala na projekte ako pozývajúca univerzita, a ktorá zabezpečila vedecko-výskumný pobyt výskumníka od 27. júna do 12. júla 2017. Podrobná správa s fotografiou s prezentácie projektu sa nachádza v prílohe k tomu oznámeniu.

Michal Maslen

Letná škola medzinárodného práva

3. 7. 2017 - 7. 7. 2017

Letná škola medzinárodného práva sa v tomto roku konala na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Záštitu na ňou prevzal rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., otvorila ju dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zorganizovali ju Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo, ELSA – SR, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pod taktovkou vedúcej Katedry medzinárodného práva a európskeho práva PF TU doc. JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD. Účastníkom pripravili vyčerpávajúci týždeň, v rámci ktorého odzneli prednášky na aktuálne témy súvisiace s problematickou aplikáciou medzinárodného humanitárneho práva, deklarácie o bezpečných školách a ochranou vzdelávania počas ozbrojených konfliktov, medzinárodnoprávnymi aspektmi manželstiev uzatváraných v zahraničí, slovenskou zahraničnou službou, medzinárodných sankcií, problematikou terorizmu, migrácie, konzulárnej pomoci, medzinárodných zmlúv a podobne. Prednášali nielen akademici zo špičkových vedeckých pracovísk ale aj profesionáli z ministerstiev zahraničných vecí, vládnych aj mimovládnych organizácií. Nechýbal ani spoločenský a športový program.

Michaela Moravčíková

Tradičný piknik

30. 06. 2017

Podvečer posledného júnového dňa, 30. 6. 2017, patril na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave pikniku. V areály fakulty, v záhrade, sa pri malom občerstvení a družných rozhovoroch stretli zamestnanci a študenti. Všetkých privítala dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.Posledné spoločné stretnutie v akademickom roku bolo príležitosťou pre neformálne stretnutia, plánovania, trochu športovania či počúvanie hudby. I keď išlo iba o druhý ročník, piknik sa stáva dobrou tradíciou.

Michaela Moravčíková

Stretnutie Akademickej obce pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity

29. 06. 2017

V predposledný júnový deň sa na pôde právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konalo Slávnostné stretnutie Akademickej obce fakulty pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty starobylej Trnavskej univerzity. Historickú udalosť a víziu ďalšieho napredovania fakulty vo svojom príhovore podčiarkla dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., ktorá všetkým členom akademickej obce poďakovala za ich prácu. Medailu PF TU za vykonanú prácu v prospech rozvoja fakulty z jej rúk prevzali doc. JUDr. Katarína Válková, CSc., PhDr. Jozef Matúš, PhDr. Katarína Miklošová, PhD., JUDr. Pavol Zloch, CSc. ,JUDr. Alexander Škrinár, CSc., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. a doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.  

Michaela Moravčíková

Kritické myslenie

16. 06. 2017

Druhý letný workshop určený najmä pre vedecko-pedagogických zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému Kritické myslenie sa konal v miestnosti Collegium Novum dňa 16. júna 2017. Prednášal prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. vedúci Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa problematike kritického myslenia z hľadiska pochopenia  informácie v širších súvislostiach, poznania motívov a kvalifikácii autorov, logickej súdržnosti tvrdení, overovania dôkazov, vyvodzovania dôsledkov. Neopomenul ani vedeckú metodológiu a vzťahy závislosti. Zacielil pozornosť frekventantov na skutočnosť, že kritické myslenie je aj procesom zdokonaľovania vlastného štruktúrovaného logického prejavu. Podujatím sa fakulta usiluje  prispieť k rozvoju osobnosti zamestnancov, zlepšeniu ich kognitívnych a kom unikačných schopností ako aj pedagogických zručností. Zároveň si ním pripomenula 350. výročie založenia právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročie znovuobnovenia Trnavskej univerzity v Trnave.

Michaela Moravčíková

Stretnutie katedier obchodného práva

08. 06. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva tento rok organizovala už tradičné stretnutie katedier obchodného práva českých a slovenských právnických fakúlt. Stretnutie sa konalo 8. a 9. júna 2017 v príjemnom prostredí Hotela Park v Piešťanoch.

Na stretnutí sa zúčastnili reprezentanti Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity Karlovej (Praha), Masarykovej univerzity (Brno), Palackého univerzity v Olomouci, Univerzity Komenského v Bratislave, Paneurópskej vysokej školy v  Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a, samozrejme, Trnavskej univerzity v Trnave.

Úvod stretnutia bol venovaný výmene skúseností v oblasti výučby a spôsobu skúšania obchodného práva a novým trendom v právnickom vzdelávaní. Nasledovala spoločná prehliadka mesta Piešťany. Prvý deň bol zakončený spoločenským posedením.

Stretnutie bolo spojené i s vedeckou konferenciou na tému „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky“, ktorá sa konala počas druhého dňa stretnutia. Konferencia bola zorganizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0094/15 s názvom „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov“. Verejnosť sa bude môcť oboznámiť s výstupmi z konferencie v pripravovanom zborníku.

Daniela Hlobíková

 

Hermeneutika - problém interpretácie

1. 06. 2017

Jeden z letných workshopov pripravených pre pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov PF TU na tému Hermeneutika - problém interpretácie sa v zasadacej miestnosti Collegium novum konal 1. júna 2017. V rámci celouniverzitnej či medzifakultnej spolupráce bol jeho hlavným lektorom doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, OFMCap, Ph.D.U z Katedry filozofie Filozofickej fakulty TU. Je členom Centra fenomenologických štúdií. Venuje sa nielen fenomenológii, ale aj filozofickej teológii, stredovekej filozofii, filozofii kultúry a filozofickej hermeneutike. I keď bola pozornosť koncentrovaná predovšetkým na právnu hermeneutiku, lektor ju v úvodnom slove zasadil do všeobecnej a filozofickej hermeneutiky. Vysvetlil s hermeneutikou spojený problém jazyka ako prostriedku, ktorým je človek schopný niečo vyjadriť. Frekventanti sa zoznámili s dejinami témy od Aristotela, cez Filóna Alexandrijského, Origena až po súčasnosť. Priblížil im hlavných teoretikov hermeneutiky a základné diela, voviedol ich do problematiky súčasnej filozofickej hermeneutiky a načrtol prípady súvisiace s právnou hermeneutikou. Zaujala predovšetkým otázka alegórie, univerzality, rôzne spôsoby čítania textu, rôzne roviny textu a ich čitatelia, ako aj otázka stupňa stotožnenia myslenia s vyjadrením. Podujatie nepochybne podnietilo k hlbšiemu záujmu nielen o hermeneutiku, ale aj o vzťah filozofie a práva v širšom meradle.

Michaela Moravčíková

 

Diskusný seminár na témy „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa“ a „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“

26. 5. 2017

Dňa 26.5. 2017 sa v priestoroch PF TU v Trnave konal diskusný seminár, ktorý zorganizovala Katedra občianskeho a obchodného práva.

Podujatie bolo rozdelené do dvoch častí. Dopoludnie bolo venované téme „Šedý alebo čierny zoznam v ochrane spotrebiteľa.“ Svoje podnetné príspevky predniesli Mgr. Martin Hamřík, PhD. z NBS, JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne a JUDr. Peter Straka z Krajského súdu v Prešove. Nasledovala bohatá diskusia, ktorú moderoval Mgr. Peter Mészáros, PhD. z PF TU.

V druhej časti zameranej na tému „Záložné právo medzi hmotným a procesným právom“ vystúpili JUDr. Martin Maliar z MS SR a JUDr. Ľubomír Džačár zo Slovenskej sporiteľne s kritickým pohľadom na nový inštitút - zabezpečovacie opatrenie. Na nich nadviazal Mgr. Mgr. Pavol Sojka, PhD. z PF TU, ktorý sa venoval problematike výkonu zabezpečovacích práv v oblasti insolvenčného práva. Mgr. Monika Chorváthová z dražobnej spoločnosti DUPOS obohatila diskusiu o vhľad do praktických problémov, s ktorými sa stretávajú pri výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou a JUDr. Jozef Zámožík, PhD. z PF TU postrehmi k právnej úprave exekučného záložného práva.

Seminára sa aktívne zúčastnili členovia Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU a mnohí iní vzácni hostia z akademického prostredia i z rôznych oblastí právnej praxe.

Podujatie bolo zorganizované v rámci riešenia grantu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva.“

Daniela Hlobíková

„Nesplnenie a prostriedky nápravy“

12. - 13. 05. 2017

V dňoch 12. a 13. mája 2017 sa v priestoroch Hotela Grand Matej v Banskej Štiavnici uskutočnilo Stretnutie riešiteľov projektu VEGA č. 1/0094/15 s názvom „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky - analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov“.

Vedúcou tohto projektu VEGA je doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., ktorá je zároveň členkou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Riešitelia uvedeného projektu VEGA sú tak členovia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, ako aj jej nečlenovia. Okrem príslušných členov Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU v Trnave a členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva treba osobitne vyzdvihnúť účasť prof. Dr. JUDr. Karla Eliáša, ktorý sa významnou mierou podieľal na rekodifikácii nového českého Občianskeho zákonníka, a tiež aj doc. Denisy Dulakovej, PhD z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy.

Cieľom tohto odborného stretnutia riešiteľov bolo podrobiť kritickej analýze jednotlivé paragrafy piatej časti prvej hlavy šiesteho dielu pracovnej verzie, pričom zloženie riešiteľského kolektívu ponúka potrebnú symbiózu vo vzťahu k tomuto cieľu. Výstupom činnosti riešiteľov bude návrh paragrafového znenia spomínaného šiesteho dielu (aj s preložením do anglického jazyka) spolu s vysvetlením významu jednotlivých paragrafov („dôvodová správa“).

Marek Maslák

BOZP a nové technológie

17. 05. 2017

Dňa 17.mája 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala konferenciu na tému "BOZP a nové technológie". Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia projektu APPV-15-0066: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.).
Okrem členov katedry aktívne na konferencii vystúpili zástupcovia Inšpektorátu práce Trnava, advokácie, p. RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Bratislava, prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc. a Mgr. Natália Matkovčíková, PhD. z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Konferencia bola venovaná problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, najmä s prihliadnutím na nové formy a podmienky výkonu závislej práce, ktoré výrazne ovplyvňuje rozvoj informačných technológií, postupov vo výrobe. Predmetom diskusie bola aj otázka nových druhov chorôb z povolania spôsobených psychickou záťažou, ako aj postupov pri riešení pracovných úrazov.

Andrea Olšovská

Workshop k vzdelávaniu v oblasti ľudských práv

16.05.2017

Dňa 16. mája 2017 sa konal workshop pod názvom Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv.
Workshop lektorovala pani Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Predmetom worskhopu bola snaha o zvýšenie ľudskoprávneho vzdelávania na právnickej fakulte, možnosti zohľadnenia interdisciplinárneho charakteru ľudskoprávneho vzdelávania medzi jednotlivými katedrami právnickej fakulty. V rámci workshopu účastníci a účastníčky prediskutovali aktuálne problémy ľudskoprávneho vzdelávania, vrátane vzdelávania v oblasti antidiskriminácie.

Peter Varga

Ľudskoprávne vzdelávanie v procese výučby právnických predmetov

15.05.2017

Dňa 15.5.2017 sa uskutočnil worshop pedagógov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s riaditeľkou a lektorkou občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlotou Pufflerovou. Účelom tohto podujatia bolo prediskutovanie ľudskoprávneho vzdelávania v procese výučby právnických predmetov ako aj návrhy na zakomponovanie ľudských práv do procesu výučby. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Právnickou fakultou TU v Trnave a Generálnym riaditeľstvom ZVJS, pričom projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Peter Varga

 

Ukraine

05. 05 2017

Ďalšie, už štvrté, z cyklu podujatí Naši susedia – naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou patrilo dňa 5. mája 2017 Ukrajine. Podujatie na domácej pôde otvorila dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Uskutočnilo sa aj vďaka dvom ukrajinským štipendistom Národného štipendijného programu SAIA, ktorí v tomto čase vďaka tomuto programu vykonávajú svoj výskum na Katedre teórie práva a ústavného práva, na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva a na Ústave pre právne otázky náboženskej slobody PF TU. S prednáškou Religious Life in Contemporary Ukraine vystúpil doc. JUDr. ThDr. Alexander Bilash, CSc., riaditeľ Ústavu konfesného práva Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode a s prednáškou Armed Conflict in Ukraine: Law, Politics and Cultural Choice dr. Konstiantyn Gorobets z Odeskej právnickej akadémie Národnej univerzity v Odese. ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D. do problematiky voviedla prednáškou Ukraine in East-West Streamlines.

Michaela Moravčíková

Premietanie filmu Únos a odborná diskusia o „Mečiarových amnestiách“

05. 05. 2017

Dňa 5. 4. 2017 sa v kine Hviezda pre študentov aj učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konalo premietanie filmu Únos. Bezprostredne po ňom nasledovala odborná diskusia na tému zrušenia takzvaných Mečiarových amnestií, ktorú viedol člen Katedry teórie práva a ústavného práva JUDr. Juraj Šeliga, diskutovali doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. z Katedry trestného práva a kriminológie PF TU a bývalý podpredseda vlády a minister spravodlivosti, a tiež bývalý minister vnútra, advokát JUDr. Daniel Lipšic, LL.M.

Michaela Moravčíková

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve

04. 05 2017

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody spoločne s International Center for Law and Religion Studies J. Reuben Clark Law School of Brigham Young University v Prove, Acta Sanctorum, Inc. Chicago a Ústavom pre konfesné právo Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizovali spoločne dňa 4. mája 2017 na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave a v rámci projektu Vega 1/0254/16 medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností v komparatívnej perspektíve. Podujatie otvorili doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty TU a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý na podujatí aj prednášal o otázke záväzku uzavrieť zmluvy o zabezpečení financovania cirkví vyplývajúceho zo základných zmlúv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Domáci a zahraniční odborníci sa venovali ekonomickému životu cirkví a náboženských spoločností, spôsobom ich financovania zo strany štátu, členov, podporných mechanizmov, a právnymi formami, ktoré ich zabezpečujú. Nechýbali kazuistiky, najmä ohľadom daňových zvýhodnení, reštitúcií cirkevného majetku, návrhy de lege ferenda pre traktované štáty, ako aj návrhy zásad tvorby prístupu štátov k tejto senzitívnej otázke.

Michaela Moravčíková

Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

26.04.2017

Dňa 26. apríla 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala workshop na tému "Cezhraničná spolupráca pri dočasnom vyslaní zamestnancov do Európskej únie alebo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru". Podujatie sa uskutočnilo v rámci riešenia projektu APPV-15-0066: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.).

Workshop popri členoch hosťujúcej
katedry svojou úćasťou obohatili zástupcovia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Karlovej univerzity v Prahe a zástupcovia Inšpektorátu práce v Nitre, ktorí ako predstavitelia orgánu štátnej správy vykonávajúceho kontrolnú činnosť nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, prezentovali vybrané aplikačné problémy, s ktorými sa pri výkone kontroly stretávajú.

Prítomní zhodnotili úroveň a skúsenosti s úpravou vysielania zamestnancov účinnou od 18. júna 2016 reprezentovanú zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej dopad na ochranu dočasne vyslaných zamestnancov. Z následnej diskusie pod vedením prof. Barancovej vzišli niektoré čiastkové riešenia pre aplikačnú prax, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania vedy pracovného práva.

Viktor Križan

Ochrana osobných údajov

26. 04. 2017

Dňa 26. 04. 2017 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala workshop spojený s prednáškou JUDr. Jakuba Morávka, PhD. z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe na tému ochrany osobných údajov z pohľadu novej európskej legislatívy.

Prednáška bola určená tak pre študentov a študentky, ako aj odbornú verejnosť. Po prednáške nasledoval workshop, ktorého sa zúčastnili tak vyučujúci a vyučujúce z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Karlovej univerzity v Prahe. Okrem odborníkov a odborníčok z akademickej oblasti sa podujatia zúčastnila aj odborná verejnosť z praxe špecializujúca sa na problematiku ochrany osobných údajov.

Workshop viedla prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorá poukázala na problematiku osobných údajov z pohľadu činnosti zamestnávateľa a následne sa ochrane osobných údajov a súkromia venovala diskusia optikou pracovnoprávnych vzťahov. Prínosnou z pohľadu vedy a praxe bola diskusia k novému nariadeniu EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Nová právna úprava sa má uplatňovať od 25. mája 2018 a v súčasnosti je predmetom mnohých odborných diskusií a seminárov.

Andrea Olšovská

The Development of Pan-European General Principles of Good Administration by the Council of Europe

27. - 29. 4. 2017

Nemecká univerzita pre správnu vedu (Deutsche Universität für Verwaltung Wissenschaft) so sídlom v Speyeri (spolkový štát Porýnie-Falcko, Spolková republika Nemecko) organizovala v dňoch 27. – 29. apríla 2017 Workshop na tému Rozvoj Paneurópskych Všeobecných Právnych Princípov Verejnej správy presadzovaných Radou Európy (The Development of pan-European General Principles of Good Administration by the Council of Europe). Organizátori pozvali na uvedené podujatie predstaviteľov správnej vedy z celej Európy, aby tak zabezpečili účasť projektových spravodajcov z jednotlivých členských štátov Rady Európy.

Trnavskú univerzitu v Trnave, Právnickú fakultu na uvedenom podujatí reprezentoval JUDr. Michal Maslen, PhD. z katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. Účelom organizácie uvedeného podujatia je príprava spoločnej kolektívnej monografia na tému projektu. Podujatie finančne podporili Nemecký výskumný inštitút pre otvorenú verejnú správu (Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung) a Nemecká vedecká spoločnosť (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Podujatie sprevádzala prijemná atmosféra obohatená prehliadkou najstaršej románskej katedrály na svete a slávnostnej večere, na ktorú organizátor účastníkov workshopu pozval. Na záver stretnutia predznačili organizátori ďalšiu spoluprácu, ktorá bude na uvedené podujatie nadväzovať, a to formou ďalšieho workshopu a prípravy ďalších publikácii v roku 2018.

JUDr. Michal Maslen, PhD.

Premietanie filmu „Hotel Úsvit“ spojené s diskusiou s režisérkou

25. 04. 2017

Pred začatím skúškového obdobia letného semestra sa na pod záštitou dekanky fakulty premietal slovenský dokumentárny film s názvom „Hotel Úsvit“. Po ňom diváci diskutovali s režisérkou M. Rumanovou. Film je premietaný v rámci projektu Dokument na kolesách. Bol prezentovaný na viacerých domácich i medzinárodných festivaloch, kde získal viaceré ocenenia. Sleduje príbeh štyroch postáv žijúcich na ukrajinsko-slovenských hraniciach, ktoré sa pokúšajú prekročiť kruh periférnej stagnácie a skepticizmu, vyzbrojení len túžbou po šťastí. Postavy filmu si vytvárajú vlastné cestičky, ako v nepriaznivom systéme fungovať, často na hranici zákona či logiky bežného človeka, no o to sú ich príbehy expresívnejšie, „náhodilejšie“, či ľudskejšie. Ich spoločnou realitou je mesto Čierna nad Tisou - kedysi "Zlatá brána socializmu", dnes brána do temných vôd východnej Európy. Diváci mali po filme možnosť diskutovať s režisérkou na rôzne témy. Zaujímali ich najmä dôvody prečo si autorka vybrala Čiernu nad Tisou, prečo práve tie postavy, ktoré videli, ako sa vyvíjal ich osud ďalej po vypnutí kamery, či ako taký film slovenskej produkcie vzniká. Napriek tomu, že film mal pomerne pochmúrnu atmosféru, záverom diváci s režisérkou skonštatovali, že väčšina ľudí, žijúcich na hrane životnej situácie, túto nevníma ako tragédiu, práve naopak, ľudia sú so svojím životom spokojní a našli si spôsob, akým ho „najlepšie prežiť“.

Dominika Kučerová

Transcarpathian Legal Readings

Transcarpathian Legal Readings

20. - 22. 04. 2017

V dňoch 20. - 22. apríla 2017 sa v Užhorode, v metropole Zakarpatska, na Ukrajine konal IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Transcarpathian Legal Readings, ktorej spoluorganizátorom bola spoločne s Ministerstvom vedy a vzdelávania Ukrajiny, Užhorodskou národnou univerzitou v Užhorode, Karlovou univerzitou v Prahe, Szegedskou národnou univerzitou v Szegede, Paneurópsku univerzitou, Akadémiou Yaroslava Múdreho v Charkove, Právnym inštitútom Verchovnej rady Ukrajiny a ďalšími, aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. V organizačnom výbore konferencie pracovala dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. a prodekanka ThLic. Mgr. M. Moravčíková, Th.D., ktorá vystúpila s prednáškou Legal Issues of State-Church Relations in the Slovak Republic v rámci plenárneho zasadnutia konferencie. Spoločne s predstaviteľmi Univerzity Karlovej v Prahe sa zúčastnila stretnutia s rektorom Užhorodskej národnej univerzity prof. Volodymirom I. Smolankom, ako aj s vedením Právnickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity dekanom prof. Yaroslavom Lazurom a prodekanmi doc. Oleksandrom Bilashom a prodekankou pre vedeckú činnosť Tetiyanou O. Karabin. Nechýbalo ani stretnutie a diskusia so študentmi fakulty. Po úspešnej spoločnej konferencii s Právnickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity na Slovensku v roku 2016 ide o prvé z plánovaných spoločných vedeckých aktivít v roku 2017.

Michaela Moravčíková

Naši absolventi v komunálnej politike

07. 04. 2017

Druhý ročník stretnutia absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa konal 7. apríla 2017 na pôde fakulty, a niesol sa v znamení zdieľania skúseností z praxe v komunálnej politike. Po privítaní a úvodnom slove dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. podujatie moderoval prodekan JUDr. Róbert Robrovodský, PhD., LLM. Jadrom stretnutia bola odborná diskusia s dvomi významnými absolventmi našej právnickej fakulty, ktorí sú zároveň dvomi najmladším slovenskými primátormi miest. Primátor mesta Malacky JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. a primátor mesta Brezno JUDr. Tomáš Abel, PhD. trpezlivo odpovedali na množstvo moderátorových otázok, i otázok ostaných absolventov a učiteľov fakulty, ktorí sa podujatia zúčastnili. Rezonovala nielen problematika eurofondov, dopravy, stavebníctva a architektúry, ale aj problémy občianskeho spolunažívania a právomocí volených predstaviteľov samospráv. Neopomenuli ani školské zážitky a reflexiu kvality právnického vzdelávania v súvislosti s ich doterajšou praxou. Po diskusii nasledoval hudobný program a spoločenské stretnutie.

Michaela Moravčíková

Právnici o aktuálnych otázkach trestania vo verejnej správe

07. 04. 2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala dňa 7. apríla 2017 česko-slovenskú vedeckú konferenciu na tému „Zásady zákona o správnom trestaní“.
Záštitu nad odborným vedeckým podujatím prevzala doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť slobodný a nezávislý priestor pre diskusiu učiteľov správneho práva a trestného práva, ale aj zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy, sudcov a prokurátorov, zverejniť ich podnety a názory, ktoré by mohli ovplyvniť výsledný obsah budúceho zákona o správnom trestaní. Ten by mal na Slovensku v budúcnosti plniť funkciu zákona kódexového charakteru, upraviť princípy a všeobecná pravidlá prejednávania správnych deliktov bez toho, aby bolo potrebné novelizovať osobitné zákony upravujúce skutkové podstaty správnych deliktov.

Nezastupiteľný význam mala účasť odborníkov z Českej republiky, v ktorej už obdobný zákon bol prijatý – zákon č. 250/2016 Zb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ich názory sa stali cenným zdrojom informácií pre slovenskú legislatívu.

Účastníkmi konferencie boli predovšetkým učitelia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova univerzita v Prahe) z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave), z Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupcovia Policajnej akadémie Českej republiky a Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Správne trestanie patrí medzi najvýznamnejšie právomoci verejnej správy. Zákony musia jednoznačne a jasne deklarovať pravidlá zlučiteľné s požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva. Nedostatočnú úpravu, negarantujúcu jednotný európsky štandard ochrany osôb zaručený Radou Európy, nemožno v praxi nahrádzať používaním analógie, ani odkazmi na súdnu judikatúru, ktorá zabezpečuje ochranu osôb na základe podaných žalôb len v konkrétnych prípadoch. Taká situácia je na Slovensku trvalo neudržateľná. Vedie k nezákonnosti rozhodovania vo verejnej správe a neprimeraným spôsobom presúva bremeno právnej ochrany občanov na súdy.

Orgány verejnej správy musia mať jednoznačne vymedzenú právomoc, z platnej právnej úpravy musia vyplývať jasné pravidlá pre jej uplatňovanie. Tým sa zabezpečí nielen účinnosť výkonu verejnej správy, ale predovšetkým ochrana osôb v rámci ich ústavou zaručeného práva na spravodlivý proces.

Účastníci konferencie zamerali svoje vystúpenia tak, aby ich obsah bol využiteľný pre formuláciu legislatívneho zámeru zákona o správnom trestaní. Je jedným z plánovaných odborných výstupov grantu APVV-0024-12 venovaného téme ochrane základných práv a slobôd vo verejnej správe, ktorý rieši katedra. V súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, by mal zahŕňať:
- zhodnotenie platnej právnej úpravy,
- hlavné dôvody na vypracovanie zákona o správnom trestaní,
- ciele navrhovaného zákona,
- obsah navrhovaného zákona (rozsah a stručný obsah jednotlivých častí zákona).

Nezávislá výzva akademického prostredia mala byť podnetom pre politikov, aby naďalej neponechali tento spoločenský problém bez povšimnutia.
Trnavská univerzita v Trnave vydá v roku 2017 z tohto úspešného vedeckého podujatia zborník referátov určený tým, ktorí sa zaujímajú o problematiku presadzovania práva na spravodlivý proces pri prejednávaní priestupkov a iných správnych deliktov.

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
odborná garantka konferencie

Varšavské povstanie 1944

04. 04. 2017

Poľsku a jednej z neprehliadnuteľných udalostí jeho dejín patrilo v poradí už tretie z cyklu podujatí Naši susedia - naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou. Sprievodnú výstavu Varšavské povstanie vo foyeri fakulty otvoril prvý radca veľvyslanectva Poľskej republiky v SR Piotr Samerek. V následnej prednáške ponúkol svoj pohľad na poľsko-slovenské vzťahy v priebehu dejín. Zaujal nielen skutočnosťami, ktoré sa týkali Jagelonskej a Trnavskej univerzity, ale aj fenoménu hôr, Goralov, obrazu Slovákov v poľskej literatúre. Napokon sa dotkol analógií Slovenského národného povstania a Varšavského povstania. Agata Matysiok z Opolskej univerzity detailne aj prostredníctvom mediálnych vstupov priblížila vznik, priebeh, význam a pripomínanie si Varšavského povstania z roku 1944. O dejinách Poľska od roku 1945 po súčasnosť hovoril Pawel Ukielski, zástupca riaditeľa Múzea Varšavského povstania vo Varšave. Podujatie otvorilo jednu z ďalších oblastí histórie a umožnilo študentom hlbšie sa zamyslieť na súvislosťami histórie a práva.

Michaela Moravčíková

 

Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov

03. 04. 2017

Workshop zameraný na skvalitnenie výučby na Právnickej fakulte TU a tesnejšie priblíženie jej výsledkov požiadavkám justičnej praxe pod názvom Požiadavky justičnej praxe na vzdelávanie právnikov sa na pôde fakulty uskutočnil dňa 3. 4. 2017. Podujatie otvorila dekanka Právnickej fakulty TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva PF TU doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD. Lektorov privítal a predstavil moderátor JUDr. Eduard Korpáš, PhD. Úvodná prednáška patrila JUDr. Antonovi Jačekovi, predsedovi Krajského súdu v Trnave, ktorý zaujal osobnými skúsenosťami zo súdnej praxe a ponúkol podnety pre právnické vzdelávanie. Rovnako aj JUDr. Igor Malý, predseda Okresného súdu v Trnave začal svoj príspevok spomienkou na začiatok vlastnej právnickej praxe a nedostatok praktických skúseností. Špecifikoval požiadavky na výkon jednotlivých právnických povolaní. Predseda Okresného súdu v Galante JUDr. Ľuboš Szigeti zdôrazňoval potrebu zrozumiteľnosti súdnych rozhodnutí pre sporové strany. Predstavil svoju výučbu na Justičnej akadémii prostredníctvom modelových pojednávaní. Ťažisko jeho prezentácie patrilo priblíženiu práce okresného súdu, ktorému predsedá a podmienkam pre prijímanie pracovníkov do dočasnej štátnej služby. Záverečná časť podujatia patrila otázkam prokuratúry a prednáškam zástupcov krajskej a okresnej prokuratúry v Trnave. Lektori z justičnej praxe akcentovali výchovu absolventov najmä pre súdy, advokáciu, štátne orgány, v menšej miere pre prokuratúru alebo výkon povolania exekútora. Zdôrazňovali dôležitosť správneho ale aj rýchleho rozhodovania, pretože pomalá spravodlivosť je odmietnutou spravodlivosťou. Ako jednu z najdôležitejších požiadaviek tiež formulovali dokonalé poznanie vnútroštátneho práva a integritu vykonávajúcich právnické povolanie. Ocenili záujem Právnickej fakulty TU poznať aktuálne požiadavky justičnej praxe a aplikovať ich vo vzdelávacom procese.

Michaela Moravčíková

Prednášky Piotra Pinora na Právnickej fakulte TU

28. 03. 2017

Dňa 28. marca 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnili prednášky dr hab. prof. UŚ Piotra Piniora, ktorý je vedúcim Katedry hospodárskeho a obchodného práva z Fakulty práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach. Obsahom prvej prednášky bola Európska spoločnosť (Societas Europaea) a obsahom druhej prednášky bola smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu. Návštevu prof. Piotra Piniora na našej fakulte sme privítali a veríme, že aj v budúcnosti bude možnosť kooperácie medzi našou právnickou fakultou a Fakultou práva a verejnej správy Sliezskej univerzity v Katowiciach.

Marek Maslák

 

 

GULAG

22. 03. 2017

Ďalším v sérii cyklu vedeckých podujatí Naši susedia - naši priatelia, ktoré Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave organizuje pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity a 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave, zameraných na právne, spoločenské a politické medzníky v dejinách krajín susediacich so Slovenskou republikou, bolo vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou pod názvom Gulag, organizované v spolupráci s Maďarským kultúrnym inštitútom v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 22. marca 2017 na pôde Právnickej fakulty TU. Vedeckému podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Gulag – Maďari v táboroch Sovietskeho zväzu 1944-1946, ktoré vo foyeri fakulty krátkym príhovorom uskutočnil Dr. Imre Molnár, riaditeľ Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave spoločne s dekankou PF TU doc. JUDr. Mgr. A. Olšovskou, PhD. Podujatie následne pokračovalo úvodným slovom Dr. Molnára a prednáškami publicistu Ing. Petra Juščáka o histórii gulagov, ich organizácii a právnických súvislostiach ich vzniku, ich existencie a zániku, a najmä skutočností odvlečenia obetí vtedajšieho režimu. Pripomenul i konkrétne osudy ľudí a ich odkazy pre dnešok. Erudované a senzitívne autorove zasvätenie do problematiky podnietilo živú diskusie so študentmi.

Michaela Moravčíková

ELSA Maynooth International Negotiation Competition 2017

10. - 13. 03. 2017

V dňoch 10. - 13. marca sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže vo vyjednávaní medzinárodných zmlúv v írskom meste Maynooth. Súťaž spočívala vo vyjednávaní medzinárodnej zmluvy a jej podmienok medzi dvoma stranami. Pred začatím negociácií boli obom tímom poskytnuté všeobecné informácie, na ktorých mali postaviť svoje argumenty. Každý z tímov zároveň dostal tajnú informáciu, ktorá nebola prístupná druhému tímu.

Boli sme milo prekvapení, že sa súťaže zúčastnili tímy z celého sveta. Spolu nás bolo 19 tímov, kde väčšinu tvorili tímy z Indie. Ďalšie boli napríklad z krajín ako USA, Francúzsko, Holandsko, Belgicko alebo Španielsko. Každý tím na začiatku vyjednávania predstavil svoju stratégiu dvom sudcom, nasledovalo samotné vyjednávanie, v ktorom bolo potrebné pracovať ako tím, pohotovo reagovať na argumenty protistrany a snažiť sa s druhou stranou dohodnúť na znení zmluvy a jej podmienkach. Po vyjednávaní sa každý tím opäť stretol so sudcami, ktorí mu poskytli objektívnu odozvu a poukázali na silné i slabé stránky prejavu prezentovaného počas vyjednávania. Po ukončení náročných vyjednávaní sme spolu s ostatnými účastníkmi navštívili hlavné mesto Írska- Dublin, kde nám organizátori prostredníctvom sprievodcu priblížili históriu mesta a samotného Írska.

V nasledujúci deň nasledovalo veľké finále, ktorého víťazom sa stal tím z USA, ktorý predviedol úžasné schopnosti z oblasti negociácie. Súťaž bola zavŕšená galavečerou.
Okrem neuveriteľných zážitkov a nových priateľstiev so študentami z celého sveta sme si odniesli aj mnoho skúseností. Tie sme nadobudli vďaka výbornej práci sudcov, ktorí podrobne sledovali naše prejavy a poskytli nám neoceniteľné rady. Zároveň nám veľmi pomohlo sledovanie ostatných tímov, hlavne tím z USA a Španielska vo veľkom finále, ktorí nám predviedli ich jedinečné praktiky negociácií. Taktiež sme v súťaži mali možnosť spoznať taktiky negociácií rôznych kultúr sveta. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať fakulte, ktorá nám vo všetkých smeroch veľmi pomohla. Na záver by sme chceli apelovať na všetkých ďalších študentov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa akejkoľvek medzinárodnej súťaže, aby neváhali a spravili ten prvý krok a prihlásili sa.

Filip Fabian, Katarína Močková

Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole?

10.03.2017

Právnická etika v praxi – nudná teória alebo mínové pole? Táto otázka bola zároveň názvom odborného workshopu určeného pedagógom Právnickej fakulty TU v Trnave, ktorý sa konal 10. marca 2017 na pôde fakulty. Viedol ho Mgr. Pavol Žilinčík, skúsený právnik, člen súdnej rady, ktorý sa dlhodobo venuje justícii a otázkam etiky v súvislosti s justíciou a výkonom právnických povolaní. Účastníkov do problematiky voviedol nielen kazuistikou, ktorú bolo potrebné riešiť, ale aj konkrétnymi prípadmi, ktorými sa súdna rada zaoberala v ostatných rokoch. Významná časť podujatia bola venovaná právnickej etike vo výchovno-vzdelávacom procese a zvlášť pri vzdelávaní budúcich právnikov. Záver podujatia patril otázkam etického kódexu sudcov. Podujatie bolo pre pedagógov fakulty vítaným obohatením nielen z hľadiska preberanej matérie, ale aj postupov, ktoré prednášajúci zvolil pre naplnenie cieľov podujatia. Finálnym výstupom bude nepochybne aj väčšia pozornosť venovaná etike pri výučbe na PF TU.

Michaela Moravčíková

Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde

22. 02. 2017

Dňa 22. februára 2017 prednášal študentom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vedúci Politického a obchodného oddelenia Veľvyslanectva Českej republiky v Slovenskej republike JUDr. Pavel Hladký, ktorý je zároveň jedným z popredných odborníkov na medzinárodné právo. Vo svojej prednáške Kontrolné mechanizmy v systéme zmluvy o Antarktíde predstavil antarktický zmluvný systém, ktorého základom je Antarktická zmluva o mierovej vedeckej spolupráci a demilitarizácii podpísaná roku 1959 dvanástimi štátmi, ktorá vstúpila do platnosti roku 1961. Zaručuje ochranu prírody Antarktídy, slobodu vedeckého výskumu v tejto oblasti a vylúčenie vojenskej aktivity na tomto kontinente. Priblížil najmä kontrolné mechanizmy a ich praktickú aplikáciu. Zaujal vlastnými skúsenosťami i fotografiami  z antarktického prostredia, priblížil študentom dôležitosť práva a jeho aplikácie pre zachovanie prírody najjužnejšieho svetadielu.

Michaela Moravčíková

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9