Podujatia

Minulé podujatia

Ústavný rozmer nenávistných prejavov (diskusia v rámci prednášky z ÚP II)

14.12.2017

V rámci poslednej prednášky (zimný semester 2017) z predmetu ÚP II sa uskutočnila interaktívna diskusia s predsedníčkou OZ Ľudia proti rasizmu - Irenou Bihariovou. Irena Bihariová je uznávanou odborníčkou na problematiku trestných činov z nenávisti a má bohaté skúsenosti s lektorskou činnosťou nielen vo vzťahu k študentom, ale aj vo vzťahu k právno-aplikačným orgánom. Cieľom predmetnej diskusie bolo ozrejmiť študentom PFTU ústavný rozmer nenávistných prejavov, poukázať na význam garantovania a reálneho dodržiavania základných práv a slobôd, ako aj načrtnúť inštitucionálny rozmer problematiky. V neposlednom rade boli v diskusii prezentované konkrétne rozhodnutia súdov, ktoré mali študentom poslúžiť nielen na sprostredkovanie "bližšieho kontaktu" s problematikou, ktorá spadá do obsahu pred metu ÚP II, ale predovšetkým mali vzbudiť ich záujem o aplikačnú prax a podnietiť ich autonómne a kritické právne rozmýšľanie. V skratke boli hlavnými témami diskusie:

- Ústavný rozmer nenávistných prejavov

- Sociálne trendy a postoje súvisiace s trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Vzťah medzi trestnými činmi motivovanými nenávisťou, nenávistnými prejavmi a extrémizmom

- Vzťah medzi trestnými činmi extrémizmu a trestnými činmi motivovanými nenávisťou

- Trestné činy extrémizmu páchané online

- Relevantná kazuistika

Irena Bihariová

 

 

 

Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2016/2017

13. 12. 2017

Trinásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska dňa 13. 12. 2017 spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2016/2017. Podujatie sa tradične organizuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 90 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Jedným z dvanástich skupín vedných odborov, medzi ktorými porota vyberá laureátov je aj právo. Za túto oblasť sa laureátom pre akademický rok 2016/2017 stal študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Dominik Drdúl. Porota ocenila jeho odborné aktivity, predovšetkým v oblasti ochrany práv telesne postihnutých a zvyšovanie informovanosti o danej problematike.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

 

Slobodné notárstvo

11.12.2017

Dňa 11. 12. 2017 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala verejná prednáška JUDr. Jozefa Opatovského, prvého prezidenta  Notárskej komory na Slovensku. Prednášku uviedla a hosťa prítomným predstavila dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Opatovský následne priblížil vznik slobodného notárskeho stavu, štruktúru samosprávy notárov, etické aspekty výkonu funkcie notára, dohľad nad funkciou notárov, disciplinárne konania a postavenie notára de lege ferenda. Po prednáške nasledovala živá diskusia o perspektívnom právnickom povolaní.

Michaela Moravčíková

 

 

Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

07.12.2017

Štvrtá z prednášok druhého ročníka prednáškového cyklu Právo a náboženstvo, ktorý sa uskutočnil v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Ak sa vo svojej predchádzajúcej prednáške venoval konfesnému právu, tentoraz si vybral právo kánonické a prednášal na tému Kánonické predpisy so zreteľom na biblické ustanovenia alebo Čo si kánonické právo (ne)vzalo z biblie?

Michaela Moravčíková

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné právo v digitálnej dobe“

06.11.2017

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 06.11.2017 medzinárodnú vedeckú konferencia s názvom Pracovné právo v digitálnej dobe. Konferencia bola organizovaná v rámci riešenia výskumného projektu Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca, so zodpovednou riešiteľkou prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc., ktorá bola zároveň aj vedeckým garantom tejto konferencie. Vo výskumnom projekte jeho riešitelia pokročili, preto zorganizovali konferenciu, na ktorej sa chceli podeliť o doteraz získané poznatky z jeho riešenia. Vedecká konferencia sa tešila veľkému záujmu účastníkov z domova, ako aj zo zahraničia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že na konferencií dominovali tri hlavné druhy tém. Prvým okruhom boli príspevky, ktoré zasahovali najmä do témy kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomiky. Druhý okruh príspevkov sa týkal rozhodnutia ESĽP vo veci Bărbulescu proti Rumunsku. Tretí typ najčastejších príspevkov sa pozrel na problematiku pracovného práva v digitálnej dobe z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to nielen z pohľadu ochrany telesného zdravia zamestnanca, ale aj z pohľadu ochrany jeho duševného zdravia.

Možno konštatovať, že hlavný cieľ konferencie sa podarilo naplniť, pretože konferencia vytvorila priestor na výmenu množstva vedeckých poznatkov i praktických skúseností, ktoré boli prezentované nielen  v rámci jednotlivých príspevkov, ale i v diskusiách k nim.

Andrea Olšovská

Reformy Márie Terézie

06. 12. 2017

Právnická fakulta pripravila 6. decembra 2017 odborné podujatie venované životu a vláde jednej z najvýznamnejších panovníčok habsburskej monarchie Márii Terézii (1717 – 1780). V tomto uplynulo 300 rokov od jej narodenia. Podujatia k téme celospoločenských reforiem osvietenských panovníkov a celkovej modernizácie štátu a práva v neskorom novoveku sa zúčastnili študenti a pedagógovia právnickej fakulty. Prvým referujúcim bol Mgr. Ján Kúkel z Archívu mesta Bratislava, ktorý predniesol príspevok o vzájomnej komunikácii Márie Terézie a mesta Bratislava na počiatku jej vlády. V ňom priblížil nielen proces plnenia úloh štátnej a miestnej samosprávy, ale aj osobitosti právnej a správnej praxe vtedajšieho hlavného mesta Uhorska – Prešporka (Bratislavy). Druhú prednášku predniesla doc. A. Švecová, ktorá sa venovala modernizácii trestného po prijatí trestného zákonníka – Constitutio criminalis Theresiana (1768/69), ktorého obsah a forma ešte konzervoval stavovský systém trestania, ale ktorý predstavoval iste jeden z posledných medzistupňov na ceste k súčasnému, zákonnému trestnému právu. Verejnú diskusiu podporil účasťou aj PhDr. Michal Duchoň, pracovník Archívu mesta Bratislava, ktorý prispel ku kultivovanej, živej a slobodnej diskusii.

Adriana Švecová

 

 

O ľudských právach v Európskej únii - Sacharovova cena

04. 12. 2017

Na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 4. 12. 2017 konala diskusia o ľudských právach v Európskej únii a vo svete v súvislosti s udelením Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia za rok 2017. V tomto roku cenu na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu získala opozícia vo Venezuele a vyše šesťsto politických väzňov v tejto latinskoamerickej krajine. So študentmi PF TU diskutovala o Cene Andreja Sacharova poslankyňa EP PhDr. Monika Beňová z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, JUDr. Peter Varga, PhD. z PF TU a Branislav Tichý z občianskeho združenia Človek v ohrození. Podujatie uviedol vedúci kancelárie EP v SR Dionýz Hochel, ktorý aj otvoril Výstavu Laureáti ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Celé podujatie moderoval Radovan Geist z EURACTIV.

Michaela Moravčíková

 

Financovanie cirkví a náboženských spoločností - história a súčasnosť

30. 11. 2017

V spolupráci s Katedrou cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej  teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizoval Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave  dňa 30. novembra 2017 na domácej pôde medzinárodnú vedeckú konferenciu Financovanie cirkví a náboženských spoločností  - história a súčasnosť. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projekt Vega 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností, ktorý je riešený pracoviskom už druhým rokom. Po predchádzajúcich úspešných konferenciách venovaných teoretickým východiskám a praxi a financovaniu islamských náboženských organizácií sa organizátori rozhodli koncentrovať na problematiku histórie, predovšetkým na našom území a s väzbou na platnú právnu úpravu. Pochopenie historických míľnikov a historického vývoja, včítane moderných dejín je dôležité pre modelovanie riešení pre našu súčasnosť.

Michaela Moravčíková

 

Novelizácia Obchodného zákonníka (diskusný seminár)

29. 11. 2017

Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 29.11.2017 uskutočnil diskusný seminár na tému Novelizácia Obchodného zákonníka pod záštitou doc. JUDr. Kristiána Csacha, PhD., LL.M. z Katedry občianskeho a obchodného práva. Zaujímavá téma a aktuálne problémy obchodného práva so sebou priniesli záujem odbornej verejnosti diskutovať, právnická fakulta sa preto tešila veľkej účasti diskutujúcich, tak z akademickej pôdy iných slovenských právnických fakúlt, ako aj predstaviteľov právnej praxe. S príspevkom vystúpili JUDr. Radovan Pala, PhD. a JUDr. Branislav Pospíšil, PhD., ktorí sa zamerali na korporačné aspekty poslednej novely Obchodného zákonníka a na zmeny v konkurznom a trestnom práve, ktoré so sebou novela priniesla. JUDr. Ing. Miriam Galandová, PhD. LL.M., FCCA. zaujala svojím príspevkom ku zmenám v úprave kapitálových fondov a k daňovým aspektom posledných novelizácií. JUDr. Martin Maliar z Ministerstva spravodlivosti SR diskutujúcim priblížil hlavné ciele novelizácie, ako aj možné prognózy ďalších legislatívnych zmien. Vďaka živej debate, ktorá sa na seminári rozprúdila, nebolo stretnutie limitované iba na vopred nastolené otázky v programe, ale rozoberali sa širšie korporačné a konkurzné súvislosti nastolených tém. V závere účastníci diskusného seminára prejavili záujem o ďalšie podobné diskusné stretnutia zamerané na aktuálne problémy v oblasti práva.

Veronika Trojčáková

Cleveringa lecture 2017

23. 11. 2017

Cleveringova prednáška je prestížna udalosť, ktorá sa koná na počesť profesora R. Cleveringu, najvýznamnejšej osobnosti Univerzity v Leidene, a jeho verejnej prednášky z 26. novembra 1940, v ktorej odsúdil odvolanie svojich židovských kolegov nacistickým režimom. Už od čias druhej svetovej vojny sa absolventi Univerzity v Leidene a ďalší hostia stretávajú na prednáškach popredných holandských pedagógov na rôznych miestach v Holandsku a v zahraničí. Na Slovensku sa Cleveringova prednáška uskutočnila v poradí deviatykrát. V tomto roku na pôde Trnavskej univerzity. Zorganizovali ju Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave a Právnická fakulta TU v spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Lektorom bol Wouter Veraart, ktorý je profesorom filozofie práva a vedúcim katedry teórie a dejín práva na univerzite Vrije Universiteit Amsterdam. Venoval sa problematike ústavných súdov a Európskemu súdu pre ľudské práva. Tieto súdy čelia kritike pre zdanlivý nedostatok demokratickej legitimity, zasahovanie do vecí verejnej politiky, interpretačné metódy, údajnú politickú zaujatosť, legalizmus a domnelé elitárske názory či odstup od ľudí. V prednáške vysvetlil, prečo je určitá forma ústavného preskúmania nevyhnutná dokonca aj pre minimalistické koncepcie ústavnosti alebo právneho štátu a reagoval na niektoré kritiky namierené voči ústavným súdom. Prednáške predchádzal profesorov workshop so študentami práva venovaný problematike hate speech.

Michaela Moravčíková

Workshop "Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu"

23. 11. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva v úzkej spolupráci s odborom ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zorganizovala workshop pre študentov našej právnickej fakulty, ktorého ústrednou témou bola ochrana spotrebiteľa v oblasti poskytovania finančných služieb. Vedúci zamestnanci odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS, Mgr. Roman Fusek a JUDr. Veronika Borkovičová, si pre študentov pripravili praktické prípadové štúdie, na ktorých si študenti mohli precvičiť a nadobudnúť ďalšie vedomosti a argumentačné schopnosti predovšetkým v oblasti ochrany spotrebiteľov pred neprijateľnými podmienkami a nekalými praktikami. Workshop sa uskutočnil formou troch diskusných stretnutí na pôde našej právnickej fakulty. Študenti mali možnosť vyskúšať si rolu advokáta, združenia na ochranu spotrebiteľov, dodávateľa a orgánu dohľadu pri vypracovaní právnych podaní a žalôb, ako aj pri ich prezentácii na simulovaných súdnych sporoch. Mgr. Fusek a JUDr. Borkovičová detailne a kriticky pristupovali k výstupom študentov v snahe čo najviac objasniť a vysvetliť, aké sú podmienky testovania neprijateľnosti zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ako správne a transparentne inkorporovať nepriame dojednania do zmluvných vzťahov, ako posudzovať nekalosť obchodných praktík dodávateľov a čoho sa možno domáhať, ak sa preukáže nekalosť obchodnej praktiky. Študentom boli okrem iného priblížené aj kompetencie NBS na úseku ochrany spotrebiteľa a procesnoprávne aspekty spotrebiteľských sporov. Vďaka workshopu študenti získali nie len cenné vedomosti, ale tiež možnosť absolvovania stáže priamo v Národnej banke Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov. Mgr. Fusekovi a JUDr. Borkovičovej ďakujeme za ich čas a obetavý prístup k študentom a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

Veronika Trojčáková

Exkurzia študentov Právnickej fakulty na Okresnom súde Trnava

21. 11. 2017

Dňa 21.11.2017 sa v rámci spolupráce medzi dekankou fakulty doc. JUDr. Mgr. Andreou Olšovskou, PhD. a predsedom Okresného súdu Trnava  JUDr. Igorom Malým uskutočnila Exkurzia študentov PF TU na Okresnom súde Trnava. Exkurzia bola zameraná pre tú časť študentov, ktorí sa hlbšie zaujímajú o súdnictvo, preto program exkurzie bol naozaj pestrý. V úvode študentov privítal predseda súdu, vysvetlil im organizačnú štruktúru súdu a oboznámil ich s prácou na súde. Následne študenti prešli priestormi súdu od podateľne, cez všetky súdne oddelenia až po archív, čo im umožnilo lepšie vnímať obeh spisu na súde. Počas exkurzie mohli študenti diskutovať s viacerými odborníkmi z praxe na témy obchodného registra, oddlženia, či exekučnej agendy. V kancelárii vyššieho súdneho úradníka im bola vysvetlená práca so spisom ako aj samotná tvorba rozhodnutia. Študenti sa tiež zúčastnili pojednávania – hlavného pojednávania vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. V zasadacej miestnosti súdu si študenti zopakovali vedomosti o organizácii súdnictva a následne boli pre nich pripravené dva anonymizované spisy, v štúdiu ktorých aplikovali exkurziou nadobudnuté informácie. Exkurziu viedli vyšší súdni úradníci: Mgr. Matej Kačurek a Mgr. Petra Janeková. Zúčastneným študentom ďakujeme za prejavený záujem, a nakoľko sa na exkurziu prihlásilo viac študentov ako umožňovala kapacita, veríme, že obdobné podujatia na tému súdnictva  sa čoskoro zopakujú.

Petra Janeková

 

 

Štát a cirkev v Českej republike

16.11.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave štyri prednášky. Treťou v poradí bola prednáška Doc. ThLic. Mgr. Damiána Němca, dr., vedúceho Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý je zároveň výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Dňa 16. novembra 2017 prednášal na tému Štát a cirkev v Českej republike. Objasnil ústavné princípy, základné konfesnoprávne normy, spôsob registrácie cirkví, majetkové vyrovnanie medzi Českou republikou a cirkvami ako aj ďalšie aktuálne otázky konfesného práva za riekou Moravou.

Michaela Moravčíková

Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku

13. 11. 2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizovala dňa 13. 11. 2017 odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná správa na Slovensku. Pozvaným hosťom bol riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Boháč, ktorý prednášal o právnej úprave postupov verejného obstarávania tovarov a služieb pre štátne a iné verejnoprávne subjekty. Záštitu nad podujatím prevzala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Organizačne zabezpečili podujatie JUDr. Michal Aláč, PhD., JUDr. Ľubica Masárová, PhD. a JUDr. Michal Maslen, PhD. Zrealizovaná prednáška vyvolala na strane študentskej časti akademickej obce pozitívny ohlas vyjadrený predovšetkým v plodnej a bohatej diskusii k podujatiu. Informácia o podujatí vytvára spoločne s fotografiami prílohy tomuto oznámeniu.

JUDr. Michal Maslen, PhD.

 

Konferencia "Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie konanie a ochrana spotrebiteľa vo finančných službách"

13. 11. 2017

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV participovala na organizácii už 4. ročníka konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, ktorá sa uskutočnila dňa 13. novembra 2017 v kongresových priestoroch hotela NH GATE ONE v Bratislave. Program konferencie bol zameraný na aktuálne otázky v oblasti práva na ochranu spotrebiteľa, pričom bol rozdelený do dvoch samostatných blokov. Prvý blok bol zameraný predovšetkým na novú úpravu exekučného, konkurzného práva a upomínacieho konania s dôrazom na špecifiká súvisiace s postavením spotrebiteľa a dodávateľa. Prednášajúci z rôznych oblastí práva poukázali na novozavedené zmeny v jednotlivých konaniach, na problémy objavujúce sa v praxi, ako aj na potenciálne legislatívne zmeny pripravované v budúcnosti. V druhom bloku programu sústredenom na problematiku P2P finančných služieb sa rečníci venovali P2P finančným službám z právno-ekonomického hľadiska, pričom sa snažili popísať a priblížiť podstatu procesu poskytovania peer 2 peer pôžičiek, ich výhody, ako aj možné vyvstávajúce riziká pre investorov a pre ich dlžníkov. Účastníkom konferencie bolo ponúknutých viacero pohľadov na P2P platformu zo strany regulátora, predstaviteľa orgánu dohľadu nad finančným trhom, sudcu a advokáta. Z pohľadu práva na ochranu spotrebiteľa bolo osobitne zaujímavým sledovať, ako sa prednášajúci a ostatní účastníci konferencie vysporiadavajú s hmotnoprávnym postavením subjektov P2P platformy, teda s otázkou, či je možné v reťazci peer 2 peer schémy odhaliť vzťah spotrebiteľa a dodávateľa. Nechýbala diskusia k dôležitým a doposiaľ nejednotne riešeným problémom praxe v oblasti ochrany spotrebiteľa vo finančných službách.

Veronika Trojčáková

DIGESTA IUSTINIANI – THESAURUS IURISPRUDENTIAE

10.11.2017

Dňa 10. novembra 2017 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná romanistická konferencia s ústrednou témou „Digesta Iustiniani – thesaurus iurisprudentiae“. Zorganizovali ju tamojší členovia Katedry rímskeho a cirkevného práva v rámci riešenia vedeckého grantu VEGA s názvom „Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite“, registrovaného pod číslom 1/0568/14. Všetky príspevky vystupujúcich sa týkali klasických právnych systémov, teda nielen rímskeho práva, ale taktiež práva kánonického, pričom zamerané boli predovšetkým na exegézu a analýzu jednej z najslávnejších právnických zbierok všetkých čias – justiniánskych Digest. Okrem účastníkov zo Slovenska sa jej zúčastnil i zástupca českej Karlovej univerzity v Prahe. Tak, ako je tradíciou, aj z tohto podujatia vyjde ako záverečný výstup recenzovaný zborník, tentokrát vo vydavateľstve VEDA. Financovaný bude zo spomenutého vedeckého projektu VEGA, ktorého hlavným riešiteľom je Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. Na záver možno konštatovať, že tak, ako všetky romanistické sympóziá, aj túto konferenciu zdobila nielen kvalitná vedecká diskusia, ale tiež výborná a žičlivá atmosféra.

Vojtech Vladár

 

The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws and Customs of ancient Greece

10. 11. 2017

V piatok 10. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila prednáška na tému: „The Laws of the Hellenes: Chartering Mass Atrocities and the Quest for Justice in the Laws and Customs of ancient Greece“.Prednášajúcim bol Dimitrios A. Kourtis, ktorý pôsobí ako advokát, aj ako študent doktorandského štúdia v odbore medzinárodné právo na Právnickej fakulte Aristotelovej univerzity v Solúne, v Grécku. Téma bola zvolená pre študentov predmetu Svetové dejiny práva, no zaujala aj mnohých ďalších.

Tematické okruhy prednášky:

  1. Introduction: Historical research methods, international law & the perils of analogy
  2. The fundamental rule of Ancient Hellenic Law (AHL) concerning inter-State relations
  3. The problematic of enforcement
  4. Fides graeca under the AHL concerning the laws of war and inter-State relations
  5. AHL, the ‘laws of war amongst the Hellenes’ and substantive normativity
  6. Postliminy – Post-War Arrangements
  7. «Τί εἴη ἄξιος παθεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν»: A Hellenic antecedent to the Nuremberg Trial

 

Monika Martišková

Koncily a právo

09.11.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave štyri prednášky. Druhá prednáška sa uskutočnila 9. novembra 2017. Prednášal doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC.D., sudca Metropolitného cirkevného súdu v Prahe, docent v odbore konfesné právo a cirkevné právo na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Témou jeho prednášky boli Koncily a právo.

Michaela Moravčíková

The Key-stone of Discrimination and the Impact of its Manifestations on the Selected Groups of Population

9. 11. 2017

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala na pôde fakulty medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému "The Key-stone of Discrimination and the Impact of its Manifestations on the Selected Groups of Population". Konferencia bola usporiadaná v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0549/15 s názvom „Právne postavenie Židov na území SR v rokoch 1939 - 1942 so zreteľom na niektoré vybrané oblasti právnej úpravy v stredoeurópskom kontexte“.

Konferencie sa zúčastnili členovia Katedry dejín práva a Katedry teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, profesor z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kolegovia z právnických fakúlt v Banskej Bystrici a Bratislave, a zo zahraničia nás potešili účasťou hostia zo Švédska, Grécka, Poľska, Rakúska či Francúzska, čím vo významnej miere obohatili túto medzinárodnú konferenciu.

Diskriminácia je fenomén historický i súčasný, národný aj medzinárodný, čomu zodpovedalo spektrum prednesených príspevkov. Zanietenie prednášajúcich a dlhé a plodné diskusie dokonca aj mimo oficiálneho programu svedčia nielen o odbornej úrovni podujatia, o ktorej sa bude možné presvedčiť v tlačenom zborníku vydanom v anglickom jazyku, ale aj o priateľskej atmosfére. Tešíme sa na ďalšie, rovnako obohacujúce a príjemné podujatia.

Monika Martišková, Ingrid Lanczová

 

„Štvrtá priemyselná revolúcia a jej dopady na trh práce“

03.11.2017

V súvislosti s čoraz pretraktovanejšou problematikou nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie a jej dopadov aj do oblasti pracovného práva, sa rozhodla Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR usporiadať vedecký seminár, predmetom ktorého by boli práve jej sprievodné prejavy v podobe digitalizácie a automatizácie priemyselnej výroby a ich dopady na zamestnancov a ich zástupcov. Medzi účastníkov patrili nielen špičkoví odborníci z akademickej praxe zo Slovenskej a Českej republiky prof. JUDr. Jan Pichrt, PhD. alebo doc. JUDr. Martin Štefko, PhD., ale napríklad aj odborníci z aplikačnej praxe v podobe zástupcov zamestnancov Moderných odborov Volkswagen, Moderných odborov AIOS alebo Odborového zväzu KOVO ako predstaviteľov oblastí, ktorých sa dopady štvrtej priemyselnejrevolúcie najviac dotknú. Účastníci vedeckého seminára sa však snažili o komplexnejšie pojatie problematiky, a to najmä s jej presahom do oblasti práva sociálneho zabezpečenia, práva duševného vlastníctva alebo občianskeho práva, či dejín práva. Súčasťou seminára bola pomerne široká diskusia účastníkov, ktorej výsledkom bolo prehĺbenie všeobecného záujmu o ďalšie skúmanie prezentovaných poznatkov s predpokladom usporidania ďalších vedeckých podujatí zameraných konkrétne aj na postavenie zástupcov zamestnancov v novom nastavení trhu práce.

Andrea Olšovská

Teoretický a ústavnoprávny workshop pre doktorandov z Trnavy a Brna

3. 11. 2017

Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Katedrou právnej teórie Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala workshop pre doktorandov. Základným cieľom podujatia bolo vytvoriť príležitosť na prezentáciu projektov dizertačných prác, prípadne iných publikačných aktivitít doktorandov, a to s dôrazom na výmenu názorov v moderovanej diskusii. Vo viere, že plodné myšlienky a kvalitné vedecké texty sa produkujú predovšetkým v konfrontácii rôznych odborných pohľadov a hodnotových presvedčení, organizátori akcie majú v pláne s podobnými podujatiami pokračovať aj v budúcnosti.

Marek Káčer

Konferencia Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov

27.10.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva a Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Prf TU v Trnave zorganizovali spoločne dňa 27. 10. 2017 o 9:15 hod. v miestnosti Collegium Novum budovy Prf TU v Trnave konferenciu na tému Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Českej akadémie vied v Prahe, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a samozrejme Právnickej fakulty TU v Trnave. Účastníci diskutovali na témy súvisiace s realizáciou environmentálnych práv (právo na priaznivé životné prostredie, environmentálne aspekty výkonu vlastníctva a pod.), využívania prírodných zdrojov (najmä využívania vody a nerastných surovín). Organizátorom sa tak podarilo vyvolať diskusiu o dôležitých otázkach ochrany a starostlivosti o životné prostredie, do ktorej sa zapojila väčšina predstaviteľov českej a slovenskej vedy práva životného prostredia a taktiež aj vedy správneho práva. Podujatie finančne podporili mesto Brezno a spoločnosť Black Patrol s. r. o. so sídlom v Brezne, ktorým ďakujeme za finančnú podporu.

Michal Maslen

Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky

26.10.2017

V zimnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnil druhý ročník cyklu prednášok Právo a náboženstvo, v rámci ktorého odborníci na konfesné a kánonické právo pripravili pre študentov PF TU štyri prednášky. Prvá sa uskutočnila 26. októbra 2017 na tému Právo a duchovná služba v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky. Lektorom bol ThDr. Martin Šabo, PhD., ktorý je výskumným pracovníkom Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody PF TU, ale aj väzenským farárom. Venoval sa histórii duchovenskej sužby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch v Slovenskej republike. Zvláštnu pozornosť venoval právnej úprave, predovšetkým takzvaným čiastkovým zmluvám, medzi SR a Svätou stolicou a SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami upravujúcimi danú problematiku, štruktúram zabezpečujúcim duchovenskú službu v OS a OZ v SR a v neposlednom rade aj prebehnuvšej Synode Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov v Slovenskej republiky a aktuálnym otázkam spojeným s duchovenskou službou v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky.

Michaela Moravčíková

Slávne prípady rímskeho práva

17. 10. 2017

JUDr. Petr Dostalík, PhD. je odborným asistentom na Katedre teórie práva a právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dňa 17. 10. 2017 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave odznela jeho prednáška Slavné případy římského práva v kontextu moderní právní vědy.V jej rámci ponúkol rozbor dvoch slávnych súdnych sporov. Prvým z nich bol spor z roku 93 pr. Kr. medzi rímskym právnikom Quintom Muciom Scaevolom a nemenej slávnym rečníkom L. Liciniom Crassom. Druhým predstaveným sporom bol spor medzi právnym romanistom prof. Miroslavom Boháčkom z Právnickej fakulty UK v Bratislave a prof. Františkom Weyrom z Právnickej fakulty MU v Brne z prvej tretiny 20. storočia, na ktorom bol brilantne dokázaný fakt, že rímske právo môže byť aj v súčasnej dobe využiteľné pri výklade noriem občianskeho práva.

Miriam Laclavíková

Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie

16. 10. 2017

Workshop k metodológii vzdelávania v oblasti ľudských práv a antidiskriminácie sa na Právnickej fakulte TU konal 16. 10. 2017. Prebehol participatívnou zážitkovou formou s riešením modelových situácií. Veľký priestor bol daný diskusii a zdieľaniu skúseností. Viedli ho doc. PaedDr. Vladimír Labáth, Phd. a JUDr. Daniela Lamačková. Účastníci sa koncentrovali na proces zavádzania inovatívnych spôsobov vzdelávania v oblasti antidiskriminácie, ochrany a presadzovania ľudských práv. V diskusii sa venovali aj bariéram a výzvam spojeným s implementáciou tohto typu vzdelávania na právnických fakultách v SR a možnostiam jeho zlepšovania, a spôsobom, ako ľudskoprávne a antidiskriminačné obsahy efektívne a udržateľne integrovať do predmetov tradične vyučovaných na právnických fakultách. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Posilňovanie odborných kapacít, šírenie dobrej praxe v antidiskriminačnom vzdelávaní a rozvíjanie medzisektorovej spolupráce pri ochrane a presadzovaní ľudských práv s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt je realizovaný Združením Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci s Právnickou fakultu TU v Trnave a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Michaela Moravčíková

Návšteva veľvyslanca USA na Právnickej fakulte TU v Trnave

12. 10. 2017

Dňa 12. 10. 2017 navštívil Právnickú fakultu TU veľvyslanec USA Adam Sterling spoločne s kľúčovými pracovníkmi Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike. Na úvod stretnutia mu dekanka PF TU v Trnave doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. udelila Pamätnú medailu fakulty za dlhodobú spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania o ľudských právach a tiež v oblasti právnej etiky. Rovnako ocenila aj Zuzanu Dlugošovú, ktorá sa zúčastnila stretnutia, za spoluprácu najmä, ale nielen v oblasti výučby ľudských práv. Spoločne s vedením fakulty zúčastnení následne diskutovali o pokračovaní a nových možnostiach spolupráce. Vymenili si tiež informácie a skúsenosti z oblasti právnického vzdelávania, fungovania súdnictva a právnických povolaní v USA a na Slovensku.

Michaela Moravčíková

 

História notárstva

9. 10. 2017

Nielen histórii notárstva, ale aj postaveniu a významu funkcie notára, koncipienta a kandidáta na notára sa venovalo odborné podujatie, ktoré sa na pôde PF TU v Trnave konalo 9. 10. 2017. Na úvod dekanka Právnickej fakulty TU v Trnave doc. JUDr. Mgr. A. Olšovská, PhD. odovzdala Pamätnú medaila PF TU Notárskej komore SR, ktorú prevzal jej prezident JUDr. Miroslav Gregor. Ocenenie je vyjadrením vďačnosti za dlhoročnú plodnú spoluprácu medzi oboma subjektmi. Nasledovala prednáška notára, a člena prezídia Notárskej komory SR JUDr. Karola Kovácsa, ktorý sa venoval histórii notárstva od najstarších čias až po moderné dejiny. Pripomenul existenciu vierohodných miest pri cirkevných inštitúciách, notárske poriadky, ktoré existovali v Rakúsko-uhorskej monarchii, postavenie verejných notárov v dvojmonarchii a neskôr v prvej Československej republike. Neopomenul ani obdobie komunizmu, počas ktorého notárstvo stratilo svoj súkromný charakter a obdobie transformácie po roku 1989, až po zrušenie štátnych notárstiev v roku 1992. Priblížil tiež vznik Notárskej komory Slovenska, jej premeny a začlenenie sa do medzinárodných štruktúr. Prezident Notárskej komory Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Gregor v následnej moderovanej diskusii priblížil súčasné problémy slovenského notárstva. Študentov zaujímala problematika dedičského konania, register závetov a v neposlednom rade aj otázky týkajúce sa kariéry notára, postavenia a práce notárskeho koncipienta a kandidáta.

Michaela Moravčíková

T. G. Masaryk - Deň Právnickej fakulty

5. 10. 2017

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave každoročne organizuje Deň právnickej fakulty, v rámci ktorého pozýva zaujímavých hostí, odborníkov z praxe alebo akademikov, aby svojimi prednáškami priblížili aktuálne dianie alebo výskum vo svojej sfére pôsobenia a zároveň ponúkli jeho reflexiu. Deň právnickej fakulty 2017 sa konal v znamení česko-slovenských vzťahov, spoločnej slovenskej a českej histórie. V spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky sme si pripomenuli vlastnú históriu – 350. výročie založenia právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity, 25. výročie obnovenia našej alma mater, a tiež, v neposlednom rade aj 80. výročie úmrtia T. G. Masaryka. O Masarykovi prednášali poprední historici z oboch krajín, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. z Ústavu českých dejín Karlovej univerzity v Prahe, PhDr. Dagmar Hájková, PhD. z Masarykovho ústavu a archívu Akadémie vied Českej republiky a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Podujatie otvorila dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a zástupca veľvyslankyne ČR v SR JUDr. Pavel Sladký, PhD., ktorý z rúk dekanky PF TU prevzal Pamätnú medailu PF TU udelenú Veľvyslanectvu ČR v SR ako výraz vďaky za dlhotrvajúcu a plodnú spoluprácu. Po diskusii, ktorá ukončila vedecké kolokvium nasledoval ešte krátky koncert harfovej virtuózky a spoločenské stretnutie akademickej obce a hostí.

Michaela Moravčíková

XIII. Lubyho právnické dni - Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť

28. - 29. 9. 2017

Trinásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Lubyho právnické dni zorganizovala Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave už tradične na zámku v Smoleniciach. Hlavná téma, Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, vzišla z myšlienok prof. Lazara. Možno ju zhodnotiť ako v dnešnom svete veľmi aktuálnu a naliehavú. Nožnice majetkovej nerovnosti sa otvárajú rýchlejšie než sme si pri spoločensko-politickej zmene v roku 1989 vedeli predstaviť. V súvislosti so zámerom vytvoriť férové spoločenské a ekonomické prostredie sa dá polemizovať o tom, či sa to skutočne aj dosiahlo. Množstvo domácich aj zahraničných hostí z právnických fakúlt z Ruska, Chorvátska, Srbska, Rakúska, Maďarska, Poľska, Rumunska, z Českej republiky, či z teologickej fakulty, si pripravilo príspevky, a to aj s cieľom napomáhať tvorbe právnych rámcov života spoločnosti. Napriek na prvý pohľad „krkolomnej“ téme bol trinásty ročník Lubyho právnických dní nesmierne podnetný, bohatý na veľké myšlienky, veľké teórie a veľké pravdy, ktoré budú v písanej podobe zverejnené v zborníku z konferencie. Tento ročník sa už akosi tradične neniesol len v duchu odbornom, ale aj v duchu priateľskej atmosféry. Veríme, že o dva roky sa opäť stretneme na zámku s novými myšlienkami a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú tému.

Dominika Kučerová, Monika Martišková

Colloquio scientifico sulla Relazione Chiesa-Stato

27. 09. 2017

Vedecké kolokvium venované vzťahom štátu a cirkví na začiatku 21. storočia, ktoré sa na pôde PF TU uskutočnilo 27. septembra 2017 spoločne zorganizovali Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (Ústav pre právne otázky náboženskej slobody) a Facoltà di Diritto Canonico dell Universitá Pontificia Salesiana v Ríme. Nevybrali sme si o nič menej dôležitú tému než vzťahy štátu a cirkví. Obe naše univerzity aj obe naše právnické fakulty sú hodnotovo orientované, preto bol výber tejto témy prirodzený. Podujatie otvorili rektor TU v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a prof. Don Jesu Podumai Doss, JCD, dekan Fakulty Kánonického práva Saleziánskej pápežskej univerzity v Ríme. V mene dekanky PF TU prítomných pozdravila ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. Ťažiskovými boli štyri prednášky venované trendom vo vývoji štátno-cirkevných vzťahov (dr. M. Moravčíková), učeniu o štáte a cirkví v magistériu pápeža Františka (prof. Podumai Doss), pastoračnej službe vo verejných inštitúciách (doc. D. Němec) a zmluvne garantovanej náboženskej výchove a vzdelávaniu (prof. J. Slivoň). Z partnerskej univerzity sa podujatia aktívne, okrem prof. Podumaia a prof. Slivoňa zúčastnili aj ICDr. Giuseppe Do Duc Dung, SDB, ICDr. Mwanda Kevin Otieno, SDB, ICDr. Kidangan Ouseph Seby a Mgr. Terézia Valúšková. Začatá spolupráca, veríme, prinesie pokračovanie a vedecké výsledky zamerané na službu spoločnosti v citlivej téme vzťahov štátu a cirkví, spoločnosti a náboženstiev.

Michaela Moravčíková

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9