Podujatia

Minulé podujatia

Stretnutie akademickej obce pri príležitosti 20. výročia obnovenia Právnickej fakulty TU v Trnave

27.06.2018

Dve desaťročia činnosti po svojom obnovení si členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripomenuli na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 27. júna 2018. Na úvod sa vo svojom príhovore dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. poďakovala pedagogickým, vedeckým a ostatným odborným pracovníkom fakulty za ich prácu a medailou fakulty odmenila najúspešnejších pracovníkov za ostatné obdobie. Pripomenula tiež misiu a víziu fakulty, potrebu napĺňania krátkodobých aj dlhodobých cieľov, zvyšovanie úrovne výsledkov vedeckej a pedagogickej práce ako aj pokračovanie vo vytváraní priaznivého prostredia pre študentov a všetkých návštevníkov fakulty. Všetkým zaželala pevné zdravie, radosť z práce, vynikajúce kolegiálne prostredie a invenciu v ich ďalšom pôso bení. Nasledovala formálna a neskôr aj neformálna diskusia členov akademickej obce.

Michaela Moravčíková

PIKNIK 2018

22.06.2018

Tradičný piknik, ktorý Právnická fakulta organizuje na konci akademického roka najmä pre študentov, ale aj pre uchádzačov o štúdium, absolventov fakulty, jej priaznivcov a samozrejme aj pre pedagógov a zamestnancov sa v roku 2018 konal v piatok 22. júna. Hoci nepriazeň počasia zahnala účastníkov na úvod podujatia do spoločných priestorov na fakulte, neskôr už mohli diskutovať aj v záhrade.  Podujatie bolo príležitosťou pre neformálne rozhovory a podnety smerované vedeniu fakulty, vyučujúcim, katedrám i pre rozhovory medzi doktorandmi, dennými i externými študentmi navzájom ako aj pre stretnutie s priateľmi právnickej fakulty. O excelentný guláš sa postaral pán Kašša.

Michaela Moravčíková

 

Stretnutie akademickej obce na záver akademického roka

27.06.2018

Každoročne sa na záver akademického roku koná stretnutie akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Nebolo tomu inak ani v akademickom roku 2017/2018 a akademická obec fakulty sa zišla 27. júna 2018 na domovskej  pôde. Predmetom zasadnutia bolo vyhodnotenie akademického roka 2017/2018 a prijímacie konania. Podujatie bolo spojené s ocenením pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave medailou Pamätnou medailou Pacta sunt Servanda za vykonanú prácu v prospech rozvoja PF TU v Trnave a prínos pre rozvoj vzdelávania na Slovensku. Oceneným srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

 

"O význame naladeností"

15.06.2018

Dňa 15.6.2018 sa na Právnickej fakulte TU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Mgr. et Mgr. Andreja Démutha, PhD. (FF TU) spojená s workshopom na tému "O význame naladeností". Predmetom workshopu boli úvahy o podstate a všadeprítomnosti náladeností, situovaností a kontextov, a to tak v individuálnom prežívaní a rozhodovaní, ako aj "nálad" v spoločnosti a ich vplyv na rozhodovacie procesy. Na podklade Kiergegaardovej a Heideggerovej analýzy mohli účastníci pozorovať kognitívny a hermeneutický rozmer naladeností, uvažovať o ich pozitívach a negatívach či možnostiach ich eliminácie. Workshop vyvrcholil diskusiou o pozitívach (Simon Baron Cohen: Nula stupňov empatie - veda zla) a negatívach (Paul Bloom: Proti empatii) empatie a sympatie v rozhodovacích procesoch.

Andrea Olšovská

Konferencia Quo vadis pracovné právo

13.06.2018

Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia „Quo vadis pracovné právo", na ktorej sa ako spoluorganizátor podieľala aj Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Hlavnou témou konferencie — ktorá bola vedená formou panelovej diskusie — bolo súbežné pôsobenie tej istej osoby v postavení zamestnanca i v postavení štatutárneho orgánu, resp. jeho člena. Tento súbeh bol na konferencii podrobený rozboru predovšetkým z obchodnoprávneho a pracovnoprávneho hľadiska, a to nielen z pohľadu judikatúry a právnej vedy, ale aj z pohľadu praxe. Bokom však neostali ani otázky sociálneho zabezpečenia a ani aspekty daňové. Diskusného panelu sa za Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave zúčastnili prof. H. Barancová, doc. A. Olšovská, dr. D. Hlobíková, doc. M. Lacko a doc. K. Csach. Ďalšími účastníkmi panelu boli doc. L. Žitňanská, dr. J. Palúšová, doc. M. Dolobáč a dr. R. Pala. Český pohľad na diskutovanú tému a najmä priblíženie najnovšej judikatúry českého ústavného a najvyššieho súdu poskytol doc. B. Havel.

Milan Hlušák

Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia

06.06.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou lublinského vojvoduPrzemysława Czarnka  pod názvom Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja - Human Rights and Freedoms and State Security: Poland - Slovakia - Ukraine - Georgia, ktorá sa konala 6. - 7. 6. 2018 na pôde Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline. Organizátormi konferencie boli Právny výbor Poľskej akadémie vied, pobočky v Lubline, Fakulta práva, kánonického práva a administratívy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline, Právnická fakulta Univerzity Márie Curie-Skłodowska v Lubline, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Štátnej univerzity v Ľvove, Združenie absolventov a priateľov Právnickej fakulty Katolíckej univerzity v Lubline a Nadácia Poľskej akadémie vied. Za PF TU sa projektu zúčastnili dr. P. Varga, doc. E. Szabová, doc. M. Laclavíková, Dr. Ingrid Lanzová a Dr. M. Moravčíková. Vo vedeckom výbore pracovala dekanka fakulty doc. A. Olšovská a v organizačnom výbore konferencie prodekanka dr. M. Moravčíková. 

Michaela Moravčíková

Memorandum Úradu vlády SR a PF TU

04.06.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič v pondelok 4. júna 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave podpísali memorandum s dekanmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom memoranda je vytvoriť priestor pre študentov práva, aby sa už počas štúdia mohli oboznámiť s legislatívnym procesom a tvorbou zákonov. „Sľubujeme si od toho, že sa nielen niečo naučia, ale pre niektorých to môže byť inšipiráciou následne pracovať pre štát,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Podobne ako komerčné firmy aj štát už začína mať problém do svojich radov získať kvalitných ľudí. Ako uviedol premiér, je to sčasti spôsobené nízkou úrovňou odmeňovania. Preto víta, že platy v štátnej a verejnej službe sa budú postupne zvyšovať.

Predmetom memoranda je vzájomná spolupráca právnických fakúlt a úradu vlády v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov práva na ich poslanie v rámci pôsobnosti Úradu vlády SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre štátnu službu, a to hlavne na prípadné pôsobenie absolventov právnickej fakulty v štátnej službe v odbore Legislatíva. „Vítam, že dnes podpisujeme túto spoluprácu a pevne verím, že bude záujem zo strany študentov. To je najdôležitejšie - aby k nám prišli,“ uzavrel predseda vlády SR. 

zdroj: Úrad vlády SR

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Spotrebiteľský kódex: áno či nie ?

31. 05. - 01.06.2018

Právnická fakulta TU v Trnave, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci spoločne s Ústavom štátu a práva Akadémie vied ČR zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu „Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi" na tému „Spotrebiteľský kódex: áno či nie?" v dňoch 31.5. – 1. 6.2018, ktorá sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty MU v Brne. Konferencia bola zameraná na mimioriadne aktuálnu tému v celoeurópskom merad le, ktorou je vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej úpravy a miesto tohto kódexu v systéme nie len slovenského a českého práva, ale aj v národných úpravách ďalších členských štátov EÚ. Okrem prednášajúcich zo Slovenska a Česka s príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, menovite MMag. Verena Cap z rakúskeho ministerstva spravodlivosti, prof. Dr. Hans Schulte-Nölke z Universität Osnabrück, prof. Christian Twigg-Flesner University of Warwick, Dr. Juliette Sénéchal Université de Lille 2 či prof. Dr. Dr. h. c. Fryderyk Zoll Universität Osnabrück. Prednášajúci zo zahraničia sa podelili o skúsenosť s preberaním spotrebiteľských smerníc do ich národných poriadkov ako aj s kodifikovaním spotrebiteľskej úpravy do jedného predpisu.

Medzinárodná vedecká konferencia bola organizovaná v rámci riešenia projektu APVV-14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva."

Veronika Trojčáková

Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov

25.05.2018

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 25. 5. 2018 na Velehrade v Českej republike vedecké kolokvium Aktuálne otázky štátno-cirkevných vzťahov so zvláštnym zreteľom na financovanie cirkví a náboženských spoločností. S príspevkami vystúpili doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr, doc. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD., Th.D., JC. D., Mgr. ICLic. ThLic. Monika Menke, Th. D., ThDr. ThLic. Mgr. Martin Šabo, PhD. a ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D. Venovali sa predovšetkým aktualitám v oblasti ekonomického života cirkví ale aj najnovším registračným kauzám v Českej republike. Podujatie sa konalo v rámci riešenia projektu VEGA 1/0254/16 Financovanie cirkví a náboženských spoločností.

Michaela Moravčíková

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

09.05.2018

Dňa 9. mája 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala odborná prednáška na tému Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, agenda úradu a úlohy splnomocnenca, čo je to „Iniciatíva pre otvorené vládnutie" a „Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti", legislatívny proces a možnosti zapojenia verejnosti do tvorby právnych predpisov. Podujatie zorganizovali Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Právnická fakulta TU. V prvej časti splnomocnenec predstavil iniciatívu pre otvorené vládnutie, Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti a legislatívny proces - od zámeru až po zverejnenie a jeho úrovne a fázy. Druhá časť podujatia bola venovaná možnostiam zapojenia sa verejnosti do tvorby právnych predpisov z praktického hľadiska. Prednášali Mgr. Martin Giertl, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Mgr. Bystrík Antalík z Úradu splnomocnenca a napokon jeho kolegyňa Mgr. Mária Milková, ktorá predstavila samotný úrad a jeho fungovanie.

Michaela Moravčíková

Priemysel 4.0 a pracovné podmienky

09.05.2018

Prvá priemyselná revolúcia použila paru na mechanizáciu výroby, druhá revolúcia použila elektrickú energiu a pásovú výrobu k vytvoreniu sériovej výroby a tretia uplatnila elektroniku a informačné technológie pre automatizáciu výroby. Dnes ale ľudstvo stojí na prahu novej technologickej revolúcie, ktorá zásadne ovplyvňuje spôsob života spoločnosti – ako pracovný a súkromný život, tak i spôsob komunikácie. Je možné očakávať, že zmeny, ktoré táto technologická revolúcia, označovaná aj ako „Priemysel 4.0" prinesie budú zásadné.

Preto dňa 9. mája 2018 zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Pf TU vedecké podujatie na tému "Priemysel 4.0 a pracovné podmienky",  na ktorom účastníci, vrátane zahraničných hostí - JUDr. Jakuba Morávka,  Ph.D. a Mgr. Lucie Řehorovej, obaja z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe -  hľadali odpovede na nové výzvy, spojené s postupnou digitalizáciou a zmenou modelov výkonu závislej práce. Svoju pozornosť venovali aj vybraným aspektom GDPR z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov.

Podujatie organizované v rámci riešenia výskumného projektu APVV-15-0066 s názvom „Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca", ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Viktor Križan

Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR

09.05.2018

Na pozvanie Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia poctil našu fakultu 9. mája 2018 návštevou JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. Pri tejto príležitosti vystúpil s prednáškou na tému „Aktuální otázky pracovního práva v ČR a vybrané aspekty GDPR." Prednáška bola primárne určená študentom, zúčastnili sa je však so záujmom aj viacerí reprezentanti Katedry občianskeho a obchodného práva a Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Doktor Morávek p tavým spôsobom predstavil posledné legislatívne zmeny v Českej republike ako je napríklad zavedenie nových dávok sociálneho poistenia (dávka otcovské poporodní péče a dlouhodobé ošetřovné) a nebál sa otvoriť i kontroverznú tému prípustnosti súbežného pracovného pomeru člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Najväčšiu pozornosť venoval problematickým otázkam GDPR, ktoré sú i na Slovensku mimoriadne aktuálne.

Daniela Hlobíková

Prednáška na tému „Kolektívne vyjednávanie z pohľadu zamestnávateľa"

02.05.2018

Kolektívne vyjednávanie v podmienkach Slovenskej republiky je stále atraktívnejšou témou, o ktorú prejavuje záujem nielen odborná, ale aj široká laická verejnosť. Ako príklad možno uviesť ostatné kolektívne vyjednávanie v jednej z najväčších automobiliek na Slovenskom trhu v roku 2017, ktoré bolo spojené aj s vyhlásením ostrého štrajku, pričom prinieslo výrazný posun smerom k naplneniu požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov.

Aj preto sa dňa 2. mája 2018 na pôde Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška venovaná téme kolektívneho vyjednávania z pohľadu zamestnávateľa, ktorú zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Prednášku viedol odborník z praxe Ing. Juraj Borgula zo Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky – organizácie zamestnávateľov založenej ešte v roku 1990. Prednášajúci obohatil auditórium množstvom postrehov a názorov zo svojej bohatej praxe k danej problematike.

Marián Mészáros

Trnavské právnické debaty: Úroky a úroky z omeškania

27.04.2018

Katedra občianskeho a obchodného práva diskusným seminárom na tému Úroky a úroky z omeškania, ktorý sa uskutočnil na pôde tunajšej Právnickej fakulty dňa 27. apríla 2018, započala sériu diskusných seminárov, ktoré plánuje pravidelne organizovať pod zastrešujúcim názvom Trnavské právnické debaty k aktuálnym otázkam rezonujúcim v slovenskej právnickej obci. Prvý seminár bol obsahovo rozdelený na dve časti. Kým v prvej časti diskutujúci rozoberali možnosť a právny základ kumulácie úrokov a úrokov z omeškania po zosplatnení úveru, resp. pôžičky, v druhej časti bola pozornosť účastníkov upriamená na problematiku premlčania úrokov z omeškania, konkrétnejšie na otázku, či sa úroky z omeškania premlčujú za každý deň omeškania alebo ako celok spoločne s istinou. Diskusia o aktuálnych témach pritiahla pozornosť širšej odbornej verejnosti a záujem zúčastniť sa diskusie prejavil veľký počet odborníkov z oblasti právnej vedy ako aj aplikačnej praxe. Okrem advokátov, podnikových právnikov a zamestnancov orgánov štátnej správy sa seminára zúčastnili aj sudcovia Najvyššieho súdu SR a sudcovia krajských súdov. Veríme, že sa podarilo debatu o základných otázkach týkajúcich sa rozoberanej problematiky aj vďaka tomuto semináru posunúť kvalitatívne ďalej a dúfame, že sa budeme môcť tešiť rovnako veľkému záujmu aj pri ostatných diskusných seminároch organizovaných pod zjednocujúcim názvom Trnavské právnické debaty.

Veronika Trojčáková

Aktuálne dianie v OSN

25.04.2018

Dňa 25. 4. 2018 sa konala prednáška Mgr. Albína Otrubu, vedúceho Oddelenia hlavných orgánov OSN a kandidatúr MZVEZ SR. Mgr. Otruba priblížil študentom históriu vzniku OSN, jej hlavnú štruktúru, ale zdôraznil aj úlohu československej diplomacie a slovenských zástupcov na procesoch vedúcich k vzniku OSN ako aj prípravy Charty OSN. Slovensko, ako súčasť bývalého Československa, bolo jedným z 51 zakladajúcich štátov OSN. Napríklad na vypracovaní Charty OSN sa podieľal aj Slovák Ján Papánek, rodák z Brezovej pod Bradlom, prvý vyslanec ČSR pri OSN. Slovensko je aktívne aj v súčasnosti. Aktuálne minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák pôsobí ako predseda 72. zasadnutia VZ OSN, čo je protokolárne najvyššia pozícia v systéme OSN. V rámci prednášky bol priblížený systém multilaterálnej diplomacie či aplikácia noriem MP najmä v oblasti zabezpečenia mieru a bezpečnosti vo svete. Podstatná časť prednášky sa venovala analýze aktuálneho diania v OSN, aktuálnych problémov riešených na je rôznych úrovniach medzi ktoré patrí udržateľný rozvoj, reforma bezpečnostného sektora, dôležitosť preventívnej diplomacie a mediácie ako kľúčového nástroja na udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. ako aj otázky migrácie a utečencov. Bola priblížená aj otázka kandidatúr SR (jej predstaviteľov) na rôzne pozície resp. členstvá v rámci štruktúry OSN a spôsob hľadania podpory pre naše kandidatúry. V rámci prednášky bol priestor aj na diskusiu, ktorú študenti využili.

Dagmar Lantajová, Michaela Moravčíková

Etická vs. právna normativita

19.04.2018

Na etiku kladie Právnická fakulta TU v Trnave mimoriadny dôraz zameriavajúc sa prirodzene najmä na právnickú etiku. Nemenej úsilia venuje aj uvádzaniu právnej problematiky a etických otázok do širšieho vedeckého i spoločenského kontextu. Pokračovaním podujatí zameraných na etické záležitosti bola aj prednáška pod názvom Etická vs. právna normativita Mgr. Ing. Michala Kutáša, PhD. z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa konala 10. apríla 2018 na pôde fakulty. Po vyčerpávajúcej prednáške nasledovala rozsiahla diskusia venovaná predovšetkým pôvodu práva, rozporom medzi vnútornou etikou a platnými právnymi normami, motívom k zmenám spoločnosti a práva. Účastníci z radov pedagógov fakulty sa koncentrovali na dilemy súčasnosti týkajúce sa najmä bioetiky, spoločenskej etiky a politiky. Neopomenuli ani otázky slobody vôle a kauzality, poznania motívov, determinánt rozhodovania a konania.

Michaela Moravčíková

Fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu

18.04.2018

Dňa 18. apríla 2018 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave tradične uskutočnilo fakultné kolo Rímskeho simulovaného sporu (moot court). Aj tentokrát ho zorganizovali členovia študentského spolku ELSA v spolupráci s členmi Katedry rímskeho a cirkevného práva doc. JUDr. Mgr. Vojtechom Vladárom, PhD., doc. JUDr. Matúšom Nemcom, PhD. a JUDr. Veronikou Kleňovou, PhD. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, ktorých členovia prejavili záujem o hlbšie poznanie a pochopenie inštitútov rímskeho práva patriacemu spolu s právom kánonickým k tzv. klasickým právnym systémom. Podstatou simulovaného sporu bola právna analýza rímskoprávnej kauzy zachytenej vo fragmente zbierky Codex Iustinianus. Víťazom fakultného kola sa napokon stalo družstvo v zložení Lukáš Mlynár, Terézia Knorová a Tomáš Široký, ktorí o týždeň nato, t.j. 25. apríla 2018, reprezentovali našu fakultu na medzinárodnom česko-slovenskom kole. To, že uvedení študenti vyhrali oprávnene dokazuje i skutočnosť, že sa im na uvedenom medzinárodnom podujatí, ktoré sa tento rok konalo v Banskej Bystrici, podarilo dosiahnuť výborné tretie miesto. Celkový priebeh podujatia i záujem študentov dosvedčili, že rímske právo má naďalej svojich priaznivcov nielen vo vedeckej komunite, ale taktiež medzi študentmi.

Vojtech Vladár

Poľský deň na Právnickej fakulte TU v Trnave

16.04.2018

Stáva sa dobrou tradíciou, že jeden aprílový deň býva na Právnickej fakulte TU v Trnave venovaný Poľskej republike a vybraným právnym a spoločensko-politickým udalostiam v jej dejinách a súčasnosti. Dňa 16. 4. 2017 sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave uskutočnilo v knižnici PF TU vedecké kolokvium na tému 100. výročie znovuzískania nezávislosti Poľska. Úvodné slovo predniesli dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. a radca, minister Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Piotr Samerek. Prednášali Mgr. Juraj Marušiak, PhD. z Ústavu politických vied SAV, Dušan Segeš, PhD. z Historického ústavu SAV a prof. Bogdan Szlachta z Fakulty politických vied a medzinárodných záležitostí Jagellonskej univerzity v Krakove. Podujatiu predchádzalo otvorenie výstavy Józef Piłsudski - štátnik Poľska a Európy.

Michaela Moravčíková

 

Naši absolventi v talári

13.04.2018

Stretnutie absolventov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa dňa 13. 4. 2018 nieslo v duchu problematiky uplatnenia študentov práva v justícii. Podujatie otvorila a prítomných privítala dekanka PF TU doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Pokračovala moderovaním diskusie, ktorej hlavnými respondentmi boli absolventi Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka Okresného súdu v Trnave, ktorá aj externe vyučuje na PF TU, JUDr. Dušan Špirek, sudca Okresného súdu v Nitre a JUDr. Oliver Kolenčík, sudca Krajského súdu v Nitre. Hovorili najmä o svojej motivácii pre prácu v súdnictve, o problémoch súdnictva vo všeobecnosti a vlastnej profesijnej ceste. Podujatie svojím príhovorom obohatil aj hovorca bratislavských súdov JUDr. Pavol Adamčiak. Nasledovala voľná diskusia v priestoroch fakulty.

Michaela Moravčíková

Právne aspekty diplomacie

11.04.2018

Dňa 11. 4. 2018 sa konala prednáška JUDr. Romana Gogu z Medzinárodnoprávneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Dr. Goga využijúc svoje skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej zahraničnej služby vo viacerých štátoch, študentov oboznámil nielen so systémom diplomatického zastúpenia, ale aj osobitne s oblasťou konzulárnych stykov, oblasťou výsad a imunít členov diplomatických a konzulárnych misií akreditovaných v Slovenskej republike ako aj uplatňovaných výsad a imunít zo strany diplomatických a konzulárnych pracovníkov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí. Tak ako vždy pri prednáškach odborníkov z praxe bol ponechaný priestor aj na diskusiu, ktorý študenti využili.

Dagmar Lantajová, Michaela Moravčíková

Štátna bezpečnosť - vznik, organizácia a činnosť tajnej polície na Slovensku v rokoch 1945 až 1989

11.04.2018

Na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave sa dňa 11. apríla 2018 konala verejná prednáška venovaná spoločensky výrazne citlivej, historickej téme a to činnosti komunistickou mocou veľmi využívanej a skriminalizovanej, tajne inštitucionalizovanej organizácie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) – politickej polície, ktorá v bývalom Československu v rokoch 1948 – 89 pod priamym vedením KSČ a gesciou formálne nadriadeného ministerstva vnútra organizovala časť politických perzekúcií odporov, resp. kriminalizovaných spoločenských skupín voči komunistického režimu, zabezpečovala ich sledovanie, evidodanie, šikanovanie, až politické vraždy, resp. podnikala širokú škálu, legálnej, pololegálnej až nelegálnej činnosti. Uvedená činnosť jej dnes možné prostredníctvom súčasnej aj prostredníctvom inštitúcie Ústavu pamäti národa (ÚPN) a jej archívu historicky bádať a zdokumenovať tak zločiny aj bežnú, formálnu činnosť a agendu ŠtB. K uvedenej, zovšeobecnej téme ŠtB v rokoch 1948 – 1989 prednášal pred širokou právnickou, študentskou a akademickou verejnosťou pracovník ÚPN, Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., ktorý sa danej téme dlhoročne venuje. Podujatie vzbudilo výrazný a nebývalý záujem publika, navyše samotná tematika činnosti a agentov ŠtB je dodnes veľmi živo diskutovanou spoločenskou témou, a preto je možné v nasledujúcom ak. roku očakávať organizovanie podobného podujatia s podobnou témou politických perzekúcií na Slovensku, či v strednej Európe.

Adriana Švecová

Cena Martina Palkoviča

10.04.2018

Dňa 10. apríla 2018 sa v aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. Rektor univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmid,PhD. odovzdal laureátom Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti. Medzi ocenenými je aj doc. Mgr. Marek Káčer, PhD z Právnickej fakulty. Srdečne blahoželáme!

Michaela Moravčíková

Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu

06.04.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave zorganizovali spoločne na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave dňa 6. 4. 2018 worshop pod názvom Hra o tróny: hearing kandidátov na sudcov ústavného súdu zameraný na proces vypočutia a podmienky kladené na kandidátov na sudcov ústavného súdu. Podujatie moderovali Pavol Žiličík z kancelárie verejnej ochrankyne práv a Lucia Berdisová z PF TU. Kľúčovými rečníkmi boli David Kosař z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Jana Ondřejková z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Peter Wilfling z Via Iuris. Mgr. P. Wilfling sa ako prvý z prednášajúcich venoval identifikácii priestoru respektíve orgánu, pred ktorým by sa mal hearing kandidátov odohrávať, priblížil tiež výhody a nevýhody rôznych orgánov a priestorov. Dotkol sa aj otázky kandidovania politikov na funkciu ústavných sudcov. JUDr. Jana Ondřejková, PhD. sa zamerala predovšetkým na proces výberu sudov Ústavného súdu Českej republiky a ponúkla predmetnú matériu na komparáciu. Napokon prednášal doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. vedúci Ústavu pre otázky súdnictva Právnickej fakulte Masarykovej univerzity  v Brne. Koncentroval sa najmä na problematiku otázok kladených kandidátom na sudov ústavných súdov. Po jednotlivých prezentáciách nasledovala široká diskusia zameraná najmä na návrhy zmien procesu vypočutia kandidátov na sudcov ústavného súdu.

Michaela Moravčíková

Spomienka na profesora Jozefa Prusáka

26. 03. 2018

Dňa 7. marca 2018 nás opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a priateľ prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. V roku 1991 bol vymenovaný za profesora vo vednom odbore teória štátu a práva. Vo svojom pedagogickom pôsobení prednášal a skúmal najmä v oblasti teórie štátu a práva. Okrem domácej akademickej pôdy je profesor Prusák známou vedeckou a pedago­gickou osobnosťou na právnických fakultách v Európe i USA. Spoločne s ďalšími profesormi sa profesor Prusák zaslúžil o založenie resp. ob­novenie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a angažoval sa ako odborný garant obnovenia štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v roku 1998. Do konca januára 2000 vykonával funkciu predsedu Akademického senátu tejto fakulty. V rokoch 2000 -2007 vykonával funkciu dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a následne v rokoch 2007 – 2011 bol znovu predsedom Akademického senátu fakulty. V osobe profesora Prusáka strácame nielen vynikajúceho právnika a vedca, ktorý svojimi dlhoročnými skúsenosťami a erudovanosťou v oblasti teórie práva bol príkladom pre mnohých kolegov a študentov na právnickej fakulte, ale strácame aj skutočného nositeľa stavovskej cti, a to v časoch, keď si na ňu môžu nárokovať len nemnohí. Strácame priateľa, múdreho, zásadového, spravodlivého, briskného, vtipného a láskavého človeka.Právnická fakulta si ho, okrem iného uctila zádušnou sv. omšou v Chráme sv. Heleny v Trnave a následne spoločným stretnutím a spomínaním na pôde Právnickej fakulty TU.

Michaela Moravčíková

Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti

26.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola partnerom vedeckej konferencie Kultúra sveta práce v digitálnej spoločnosti, ktorú dňa 26. marca 2018 v konferenčných priestoroch hotela Loft v Bratislave zorganizovali Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a Asociácia Pracovného práva. Konferencia reflektovala štvrtú priemyselnú revolúciu ako významný medzník prerodu tradičnej priemyselnej spoločnosti na novú digitálnu spoločnosť, ktorá sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasti života. Pokračo­vanie jej nástupu v globálnej trhovej ekonomike začína mať svoje bezprostredné dopady aj na oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na po­stavenie zamestnancov alebo ich zástupcov a zamestnávateľov. Prenikajúce sprievodné javy v podobe digitalizácie a zavádzania moderných technológií do výrobného i pracovného procesu majú za následok nielen úby­tok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých ostatných. Kľúčovou témou v dlhoročného úspešného projektu "Kul­túra sveta práce" sa v roku 2018 preto stala reflexia dopadov digitalizácie na oblasť pracovného práva a na životné podmienky jednotlivca.

Medzinárodná vedecká konferencia „Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie“

22.03.2018

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia organizovala dňa 22.03.2018 vedecké podujatie s názvom Pracovné podmienky zamestnancov v období štvrtej priemyselnej revolúcie. Podujatie bolo organizované v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0203/16: Vyváženosť práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch,  zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Účastníkom konferencie bol aj doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., námestník Ministerstva práce a sociálny vecí Českej republiky pre legislatívu, ktorý pôsobí aj na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, je členom Komisie pre pracovné právo Legislatívnej rady vlády Českej republiky a podieľal sa na kľúčových novelizáciách pracovnoprávnych predpisov v Českej republike v ostatnej dobe.

Na dvere nám klope štvrtá priemyselná revolúcia – Industry 4.0. Fyzický a digitálny svet sa prepájajú v jednej sieťovej ekonomike, čo prináša veľké množstvo dynamických zmien aj v oblasti pracovného práva. Práve preto bolo ťažiskovou témou konferencie riešenie aktuálnych otázok pracovného práva, a to tak z oblasti právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych noviniek právneho poriadku Českej republiky.  Z konferencie bude publikovaný zborník príspevkov.

Marián Mészáros

Výberová prednáška: Neodkladné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia

20.03.2018

Dňa 20.marca 2018 sa konala ďalšia prednáška s odborníkom z praxe - advokátom JUDr. Jakubom Löwym, PhD, LLM, ktorá bola súčasťou série prednášok určená najmä študentom pri ich príprave na štátne skúšky. Téma prednášky bol vybraná zámerne z dôvodu „obľúbenosti“ problematiky neodkladných a zabezpečovacích opatrení medzi študentmi. Prednášajúci vysvetlil historické aspekty inštitútu neodkladných a zabezpečovacích ustanovení, súčasťou ktorého bolo aj porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou predbežných opatrení účinnou do 30. júna 2016. Pomocou skutočných, či simulovaných situácií, kedy by mohlo dôjsť k možnému nariadeniu zabezpečovacích opatrení, študentom priblížil charakter a využiteľnosť tohto právneho prostriedku, ktorého účelom je zvýšenie vymožiteľnosti práva. Zaujímavou časťou prednášky bolo aj objasnenie vzťahu záložného exekučného práva a zabezpečovacieho opatrenia, ktoré na rozdiel od záložného exekučného práva má trvalý charakter a nezaniká - napr. v praxi aktuálne s vysokou frekvenciou zastavením exekučného konania z dôvodu vyhlásenia konkurzu a oddlženia fyzickej osoby. Prednášajúci sa venoval aj odôvodňovaniu návrhov na nariadenie neodkladných a zabezpečovacích opatrení, čo ocenili najmä študenti – budúci advokátski koncipienti. Prednášajúcemu aj touto cestou ďakujeme za prijatie pozvania a študentom prajeme veľa trpezlivosti pri ich príprave na štátne skúšky.

Petra Janeková

Výberová prednáška: Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb

19.03.2018

S blížiacimi termínmi štátnych skúšok sa zintenzívňuje aj príprava študentov. Vedenie fakulty za účelom doplnenia teoretických poznatkov študentov o praktické skúsenosti odborníkov z praxe organizuje výberové prednášky na aktuálne témy. Pozvanie diskutovať so študentmi na tému „Exekučné konanie a oddlženie fyzických osôb“ opäť prijal JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré sa uskutočnilo v pondelok dňa 19.marca 2018. V úvode prednášky bol prednášajúci ocenený pamätnou medailou, ktorú si prevzal z rúk dekanky fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD. pri príležitosti osláv 20. výročia od začiatku výučby na znovuobnovenej Právnickej fakultu TU v Trnave za svoju prednáškovú činnosť na fakulte. Počas prednášky sa JUDr. Maliar zaoberal najmä konaním o oddlžení fyzických osôb, ktoré prešlo zásadnou zmenou po novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinnej od 01.03.2017. Svoj výklad obohatil aj o vyhodnotenie najnovších štatistických údajov za rok účinnosti predmetnej novely. Ďalšia časť prednášky bola venovaná novelizovanej právnej úprave exekučného konania, účinnej od 01.04.2017, ktorá by mala zabezpečiť vyššiu efektivitu konania. Záver prednášky patril otázkam študentom na tému aj z oblasti súdnictva, či ohľadom pripravovaných projektov Ministerstva spravodlivosti SR. Výberová prednáška tak podľa slov študentov splnila svoj účel, a my sa tešíme, že študenti majú o podobné prednášky veľký záujem.

Petra Janeková

Krása a jej kognitívne aspekty

16.03.2018

Dňa 16. 3. 2018 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave konal worshop spojený s prednáškou "Krása a jej kognitívne aspekty". Podujatie bolo zamerané na analýzu a objasnenie vplyvu estetických faktorov na hodnotenie a rozhodovanie sa, a to nielen v bežnej skúsenosti, ale napríklad aj v súdnej a právnej praxi. Účastníci tak mali možnosť prediskutovať (evolučné, neurobiologické, sociálne aj individuálne sa formujúce) dôvody samotnej existencie estetického hodnotenia, jeho vplyv na ostatné decízne procesy, najmä spájanie krásy a dobra, otázku jeho možnej eliminácie, ale aj problémy diskriminácie na základe vzhľadu alebo možnosti a prípadné potreby právnych úprav eliminujúcich tento fenomén v právnej, prípadne pracovno-právnej praxi.

Michaela Moravčíková

Právne otázky vesmírneho priestoru

14.03.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovali 14. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty prednášku na tému Právne otázky vesmírneho priestoru a to pri príležitosti 40. výročia od letu prvého československého kozmonauta do vesmíru. Prednášajúci bol JUDr. Pavel Sladký, PhD., zástupca veľvyslankyne Českej republiky, ktorý sa zúčastňoval aj zasadnutí Výboru OSN pre mierové využívanie vesmírneho priestoru vo Viedni. Predmetom prednášky bola medzinárodnoprávna úprava vesmírneho priestoru, história aktivít ľudstva vo vesmíre, nehody vesmírnych objektov ako aj pripravovaná konferencia OSN o mierovom využívaní vesmírneho priestoru UNISPACE +50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a jej úlohou bude dospieť k záveru, akým spôsobom bude medzinárodné spoločenstvo v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Zároveň pripomenul aj úlohu Československa vo využívaní a skúmaní kozmu, ale najmä let prvého československého kozmonauta Vladimíra Remeka do vesmíru, ktorý bol prvým európskym kozmonautom v kozme. Československo sa stalo tretím štátom (po ZSSR a USA), ktorého občan bol vo vesmíre (2. – 10. marca 1978).

Dagmar Lantajová

20. výročie vzniku a obnovenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

18.1.2018

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si v súčasnosti pripomína 20. výročie jej vzniku, resp. obnovenia svojej činnosti v Trnave. Zriaďovaciu listinu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity vydal dňa 1. októbra 1998 vtedajší rektor Trnavskej univerzity, prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc. Právnická fakulta Trnavskej univerzity obnovila činnosť v Trnave v októbri 1998,  po šiestich rokoch od obnovy Trnavskej univerzity a necelých 220-tich rokoch od presídlenia historickej právnickej fakulty a univerzity z Trnavy do Budína (1777). Právnická fakulta sa  konštituovala ako piata fakulta Trnavskej univerzity. Medzi zakladateľov obnovenej právnickej fakulty patrili popredné osobnosti slovenskej právnej vedy, akými boli prof. JUDr. Dr. h. c. Peter Blaho, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc. a prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., ktorí zastávali posty prvých dekanov fakulty a prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc. a prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. (v súčasnosti zastávajúci post rektora univerzity).

V jesenných mesiacoch roka 1998 sa uskutočnili na Právnickej fakulte prvé prijímacie pohovory. Výučba začala prednáškami dňa 12. januára 1999, s čím vskutku pozoruhodne koreloval počiatok činnosti súčasnej fakulty s historickou fakultou (pôsobiacou v Trnave v rokoch 1667 – 1777), ktorá výučbu zahájila podobne v januári (17. januára 1667). Do súčasnosti za dvadsať rokov existencie vyštudovalo na fakulte viac ako 3.500 študentov.

Dňa 18.1.2018 sme si na fakulte pripomenuli výročie vzniku Právnickej fakulty odborným podujatím.

 

Čo zaželať našej Právnickej fakulte k jej 20tim rokom? 

Vivat, crescat, floreat alma mater! V plnej sile mladého veku so skúsenosťou liet minulých!

Miriam Laclavíková, Andrea Olšovská

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9