Podujatia

Minulé podujatia

Manipulácia a propaganda v médiách

03. 04. 2019

Začiatkom apríla v rámci predmetu Klinika právnickej žurnalistiky vystúpila na našej fakulte Nikola Kokiová s prednáškou na tému Manipulácia a propaganda v médiách, čím čiastočne nadviazala i na stále aktuálnu tému obmedzenia slobody prejavu. Hlavne však upriamila pozornosť prítomných na konkrétny problém, ktorým je „ohýbanie názoru". Vyštudovaná žurnalistka, ktorá v súčasnosti pôsobí v oblasti public relations, v úvode svojej prednášky spomenula vznik samotnej žurnalistiky a objasnila dôvody jej rozvoja, ktorý nastal v stredoveku najmä kvôli zámorským objavom, poštovým linkám a vďaka vynálezu kníh tlače, v novoveku súvisel s rozvojom obchodu a kapitalizmu. Nepriamu formu moci začali noviny zosobňovať v období, keď sa stali „strážnym psom demokracie". Médiá sa postupne stali hlavnou ideologickou zbraňou propagandy. V najideálnejšom stave majú médiá politickú moc kontrolovať. Dnes však médiá politiku nielen kontrolujú a regulujú, ale ju aj priamo vytvárajú. Masové médiá často šíria ideológie politických skupín, ktorým sa zodpovedajú, resp. od ktorých sú ekonomicky závislé. Vplyv masmédií na spoločenské dianie sa dotýka i oblasti práva, nakoľko z výskumov vyplynulo, že sudcovia často rozhodujú pod tlakom verejnej mienky, ktorú prezentujú práve médiá. V závere prednášajúca zdôraznila myšlienku nemeckého filozofa Lessinga, ktorá hovorí o tom, že hľadanie pravdy je dôležit ejšie než pravda sama". Rozumný človek je teda ten, ktorý je ochotný prekračovať hranice svojho mikrosveta.

Monika Martišková

 

Prednáška bývalej ústavnej sudkyne Dr. Gajdošíkovej: Legislatíva je matematika v slovách

26. 03. 2019

Keď sa vo februári skončilo funkčné obdobie deviatim sudcom a sudkyniam nášho ústavného súdu, každý so záujmom o ústavné právo sa tešil na uvoľnenejšie a otvorenejšie debaty s bývalými sudcami a sudkyňami. Na Právnickú fakultu TU sme presne v rámci tejto emócie pozvali bývalú pani sudkyňu doktorku Gajdošíkovú. Keď už je reč o emóciách, práve toto bola jedna z motivácií pozvať práve ju. Pani sudkyňu viacerí na fakulte máme radi aj ako človeka a zároveň, sociálne zabezpečenie, ktorému sa dlhodobo venuje, je v mnohom, hoci to vyzerá práve naopak, na emóciách založené odvetvie. Doktorka Gajdošíková nám 26. marca pri prednáške o tom, aké je to byť sudkyňou ústavného súdu porozprávala o podľa jej názoru najdôležitejších rozhodnutiach ústavného súdu v poslednom funkčnom období. Pridala však aj poznámky o systéme práce na ústavnom súde (vysoké senátne tempo s každo-týždenným výkonom a potrebou stále a veľa čítať), o odborne a ľudsky ťažkých rozhodnutiach (Špeciálny súd, generálny prokurátor), o tom, čo ľutuje (nepodanie disentu k jednému z rozhodnutí), aké boli diskusie s kolegami (niekedy ťažké a vášnivé), ale aj o tom, prečo ju baví právo a legislatíva (právo je logické, legislatíva je matematika v slovách).  Veľmi si vážime, že si našla čas na stretnutie s nami. Dala nám ho viac, ako sme mohli čakať. Naše pocity zo stretnutia s ňou sa dajú zhrnúť aj požičaním si názvu textu spomienok na jej obľúbeného autora, Dominika Tatarku - ešte by sme s ňou pobudli.

Lucia Berdisová

Postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia, rozvrh práce) a konanie na súde 1. inštancie

26. 03. 2019

Dňa 26. marca 2019 sa na pôde Právnickej fakulty TU v Trnave uskutočnila prednáška JUDr. Róberta Šorla, PhD., predsedu Okresného súdu v Prievidzi  na tému postavenie a práca sudcu 1. inštancie, riadenie a správa súdov (špecializácia, rozvrh práce) a konanie na súde 1. inštancie.

Diskusie sa so záujmom zúčastnili študenti 5. ročníka, ktorí sa aktívne zapojili do diskusie aj v kontexte výberu ich budúcej právnickej profesie. V rámci prednášky JUDr. Róbert Šorl, PhD.  študentom prezentoval modelovú prípadovú štúdiu, na ktorej študentom vysvetlil rôzne procesné inštitúty a ich aplikáciu v právnej praxi.

Prednáška sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom.

Katarína Gešková

 

Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva - problémy a paradoxy

25. 03. 2019

Dňa 25. marca 2019 sa v zasadacej miestnosti Collegium Novum, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila prednáška Vedecká expertíza v oblasti práva a náboženstva – problémy a paradoxy prof. Sergeja Sergejeviča Avanesova, doktora filozofie, vedúceho katedry teológie a riaditeľa Centra humanitárnej urbanistiky Novgorodskej štátnej univerzity Jaroslava Múdreho v Novgorode. Hosť z Ruskej federácie sa v rámci prednášky venoval otázkam predmetu, cieľa, princípov a hraníc právnej expertízy v oblasti náboženstva, ako aj vzťahom právnej, teologickej a religionistickej expertízy. Zvláštnu pozornosť venoval problematike nábožensky motivovaného extrémizmu a bezpečnostným otázkam, najmä z pohľadu práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.

Michaela Moravčíková

 

Kurz poskytovania prvej pomoci

21. 03. 2019

Pre veľký záujem sa dňa 21. 3. 2019 opäť uskutočnil na Právnickej fakulte TU v Trnave kurz poskytova prvej pomoci pod vedením prof. MUDr. Ota Masára. PhD., prednostu Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Univerzitnej nemocnice mesta Bratislava
Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie
najmä pri život ohrozujúcich úrazových a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách.

Michaela Moravčíková

Pracovnoprávna úprava de lege lata v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich porovnanie

13. 03. 2019

Dňa 13.3.2019 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala prednáška JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., člena Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Slovenské a české pracovné právo prešlo istý čas "spoločnú púť", v týchto národných právnych úpravách nachádzame tak mnoho spoločného, a v súčasnosti, v období už samostatného jestvovania, aj mnohé odlišnosti: Predmetom prednášky preto bol pri niektorých pracovnoprávnych inštitútoch výklad zameraný na pracovnoprávnu úpravu de lege lata v českom a slovenskom Zákonníku práce a ich porovnanie.

Andrea Olšovská

 

Poslankyne Európskeho parlamentu diskutovali na Právnickej fakulte

08. 03. 2019

Dňa 8. marca 2019 sa na Právnickej fakulte uskutočnila diskusia s poslankyňami Európskeho parlamentu na tému "Ženy v politike". Diskusiu otvorili doc. Andrea Olšovská, dekanka právnickej fakulty, ktorá privítala hostí, Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorý vystúpil s prezentáciou týkajúcou sa uplatňovania rodovej rovnosti v Európskom parlamente, a zároveň predstavil nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu. Následne diskutovali poslankyne Európskeho parlamentu Monika Beňová, Anna Záborská a Jana Žitňanská na tému postavenia žien v spoločnosti a ich angažovania v politickom a celospoločenskom dianí. S poslankyňami diskutoval Peter Varga, člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva, ktorý prezentoval historicko-právny pohľad postavenie žien v politike od konca 19. storočia. V rámci debaty rezonovali témy o význame kvót pre menej zastúpené pohlavie a témy o možných zlepšeniach postavenia žien vo verejnom živote, pričom sa zhodli na potrebe rešpektovania slobodnej voľby každého jednotlivca a zdôraznili povinnosť štátu a spoločnosti rešpektovať takúto voľbu. Po odbornej diskusii nasledovalo pohostenie a neformálna diskusia.

 Peter Varga

Registration of Churches and Religious Societies

08. 02. 2019

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizoval dňa 8. 2. 2019 v spolupráci so zahraničnými partnermi, Katolíckou univerzitou v Lubline, Univerzitou Palackého v Olomouci, Viedenskou univerzitou, Užhorodskou národnou univerzitou, Univerzitou Etvosa Loránta a Katolíckou univerzitou Petra Pázmáňa v Budapešti medzinárodnú vedeckú konferenciu Registration of Churches and Religious Societies. Konferencia sa konala vďaka podpore a v rámci riešenia rovnomenného projektu International Visegrad Fund. Prednášajúci z jednotlivých vedeckých pracovísk priniesli komplexnú informáciu o registrácii resp. uznávaní cirkví a náboženských spoločností v jednotlivých krajinách a o najnovšom vývoji v sledovanej oblasti. Nemenej zaujímavé boli diskusné časti, v rámci ktorých situáciu komentovali zainteresovaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia.

Michaela Moravčíková

Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva

28. 01. 2019

Technologický vývoj prináša nové formy pracovnoprávnych vzťahov, ako  napríklad práca "na zavolanie", "hromadná práca" alebo "zdieľaná ekonomika", ktoré si vyžadujú väčšiu flexibilitu zo strany zamestnávateľov. S technologickým vývojom spojená automatizácia a digitalizácia predstavuje ohrozenie pracovných miest. Vznikne množstvo nových pracovných miest, o ktorých zatiaľ nemáme jasnú predstavu, aké budú. Znamená to, že niektorí ľudia stratia prácu a už nebudú môcť robiť to, čo robili. Budú musieť získať dodatočnú kvalifikáciu. Pracovné právo je preto vystavené požiadavkám na  zásadné zmeny s cieľom rozšíriť ochranu osôb vykonávajúcich prácu a právne pokryť tieto nové formy práce. Zároveň je potrebné vytvárať rovnaké podmienky a spravodlivé digitálne hospodárstvo, ako aj zlepšenie digitálnych zručností a ich zosúlaďovanie s meniacimi sa požiadavkami trhov práce. Preto sa dňa 28. januára 2019 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila konferencia „Vplyv digitalizácie pracovných procesov na ďalší rozvoj pracovného práva", ktorú zorganizovala Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom konferencie bolo reflektovať vplyv digitalizácie pracovných procesov na vybrané pracovnoprávne inštitúty, akým je inštitút závislej práce, pojem zamestnávateľ a pojem zamestnanec, pracovnej zmluvy a jej obligatórneho obsahu, ochrany súkromia zamestnanca, odmeňovania a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Viktor Križan

Kurz poskytovania prvej pomoci

22. 01. 2019

Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností pre poskytovanie prvej pomoci a jej správne organizovanie
najmä pri život ohrozujúcich úrazových a najčastejšie sa vyskytujúcich neúrazových náhlych príhodách. Lektorom kurzu bol prof. MUDr. Oto Masár, PhD., prednosta Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva LF UK a UN MB. Zamestnanci si po teoretickej príprave na edukačných pomôckach vyskúšali najmä poskytnutie masáže srdca a umelého dýchania dospelým a dieťaťu.

Michaela Moravčíková

„Korupčníci v nás"

11. 12. 2018

„Korupčníci v nás", zážitkový workshop o našich vlastných hodnotách, ktorý zorganizovala fakulta v spolupráci s nadáciou „Zastavme korupciu". Workshop viedla koordinátorka nadácie Zuzana Vasičáková Očenášová. Pedagógovia a študenti fakulty si mali možnosť vyskúšať, aké je to byť v úlohe korupčníka, či obete korupcie.

Diskusia k cene Andreja Sacharova Diskusia na Právnickej fakulte

07. 12. 2018

Dňa 7. decembra 2018 sa na Právnickej fakulte uskutočnilo podujatie "Laureáti Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia", v rámci ktorej vystúpili Andrea Olšovská, dekanka právnickej fakulty, ktorá privítala hostí, Dionýz Hochel z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, ktorý vystúpil s prezentáciou o udeľovaní Ceny Andreja Sacharova za slobodu myslenia, ktorá je každoročne udeľovaná Európskym parlamentom. Na uvedenú prezentáciu nadviazal hlavný hosť podujatia, poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan, ktorý navrhol tohtoročného laureáta Sacharovovej ceny, Olega Sencova. Pán Kukan objasnil motívy, pre ktoré navrhol Olega Sencova, pričom k jeho vystúpeniu sa rozprúdila zaujímavá diskusia so študentmi a študentkami. Následne vystúpil s prezentáciou k právnej úprave ľudských práv v EÚ Peter Varga, člen katedry medzinárodného práva a európskeho práva.

Po odbornej diskusii nasledovalo slávnostné otvorenie výstavy k laureátom Ceny Andreja Sacharova, ktorá bola inštalovaná vo vstupných priestoroch Právnickej fakulty.

Peter Varga

Vznik Československej republiky pohľadom právnika a historika

27. 11. 2018

Samostatný štát Československý vstúpil do života alebo vznik Československej republiky pohľadom právnika a historika bol názov prednášky JUDr. Onřeja Horáka, Ph.D. z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne ktorý prednáša aj na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a aj na Univerzite obrany v Brne. Prednáška sa na pôde PF TU uskutočnila 27. 11. 2018 pre študentov všetkých ročníkov. Dr. Horák začal vzťahom práva revolúcie vo všeobecnosti a následne sa venoval pilierom revolúcie, násilnej zmene, zmenám v pozemkovom vlastníctve a symbolickým zavŕšeniam revolúcie v podobe ústavy. Konkrétne priblížil revolúciu z roku 1918 a vznik Československa, súvislosti vzniku a kľúčové osobnosti doby. Podrobnejšie sa venoval prvému československému zákonu, zákonu č. 11 o zriadení samostatného štátu českoslovens kého ako recepčnej norme z pera Aloisa Rašína inšpirovaného ústavou Ferdinanda Pantučka a názorom a nielen súdobým názorom na túto normu. Ďaľšou kľúčovou otázkou bol vznik ČSR a osud Habsburgovcov vyjadrený predovšetkým protihabsburskými opatreniami v ČSR ale aj v iných krajinách. V tejto súvislosti neboli opomenuté ani osudy pamätníkov a " vandalizmus podľa zákona", ktorý mal za následok ich ničenie. Zvláštna pozornosť bola venovaná aj národný povahám, mýtom a stereotypom.

Michaela Moravčíková

Reštitúcie cirkevných majetkov

22. 11. 2018

Ďalšou v sérii prednášok v rámci cyklu Právo a náboženstvo bola prednáška generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu JUDr. Adriany Šklíbovej, ktorá sa konala na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 22. novembra 2018. Z prvej ruky sa tak študenti mohli dozvedieť akým spôsobom vznikala legislatíva upravujúca reštitúcie (nielen) cirkevného majetku, o praktických problémoch, ktoré tento proces sprevádzali, ale aj súčasnom stave problematiky a aj o činnosti Slovenského pozemkového fondu.

Michaela Moravčíková

Rok 1968 v právnych dejinách

20. 11. 2018

Dňa 20. 11. 2018 sa na pôde právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave konala prednáška prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábríša, PhD., LLM, MA z Právnickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje predovšetkým dejinám práva. Vo svojej prednáške reflektoval významné výročie, ktoré jednak zahŕňa demokratizačné procesy v Československu pod súhrnným názvom Pražská jar a ich následné prerušenie inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Koncentroval sa na matériu práva, ktorá odrážala turbulentné dianie v socialistickom Československu. Živá diskusia študentov svedčila o vysokom záujme mladej generácie o Pražskú jar a jej potlačenie.

Michaela Moravčíková

„Rok 1968 v právnych dejinách"

20. 11. 2018

„Rok 1968 v právnych dejinách", odborná prednáška pre študentov a pedagógov fakulty. Prednášajúci prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA, vysokoškolský profesor Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednáška bola zorganizovaná pri príležitosti tzv. „osmičkových rokov" a poslucháčom priniesla zaujímavé poznatky o významnom okamihu našich dejín, ktorý zásadným spôsobom poznamenal životy ďalších generácií. Rok 1968 bol rokom nádejí na zmenu režimu a reformných procesov v strane a spoločnosti, bol rokom obrodného procesu a tzv. pražskej jari, bol rokom aktivizácie utlmeného občianskeho a kultúrneho diania, bol rokom diskusií o premene štátoprávneho usporiadania Československa smerom k jeho federatívnemu usporiadaniu. Obrodný proces bol v chápaní vnútrostraníckej opozície (Vasil Biľak, Alois Indra, Miloš Jakeš) „kontrarevolúciou umožňujúcou návrat protikomunistických síl". Medzinárodná odozva Sovietskeho zväzu a jeho satelitov v auguste 1968 prerušila akékoľvek snahy a nádeje obrodného procesu. Vojenská intervencia štátov Varšavskej zmluvy označovaná za „bratskú internacionálnu pomoc" a následné podpísanie Moskovského protokolu poznačili celý nasledujúci štátoprávny vývoj. Istou formou upokojenia vnútorného tlaku sa mala stať premena česko-slovenského štátoprávneho pomeru a dokončenie príprav ústavného zákona o federácii. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii bol slávnostne prijatý 27. októbra 1968 s účinnosťou od 1. januára 1969. Po auguste 1968 nastúpilo obdobie normalizácie, ktorého symbolom sa stal dokument Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Obdobie neslobody s krátkou prestávkou v podobe pražskej jari pokračovalo do nežnej revolúcie v roku 1989.

Štát a cirkev v Českej republike

15. 11. 2018

Na tému Štát a cirkev v Českej republike: O najnovšom vývoji v českom konfesnom práve prednášal dňa 15. 11. 2018 o 11.10 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. ThLic. Mgr. Damián Němec, dr., vedúci Katedry cirkevných dejín a cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výskumný pracovník Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Priblížil religiózno-demografickú situáciu, základné právne normy, ktoré sa týkajú ochrany náboženskej slobody a pôsobenia cirkví a náboženských spoločností v ČR, skúsenosti s dvojstupňovou registráciou cirkví, reštitúcie cirkevného majetku a nový systém financovania cirkví. Prednáška sa konala v rámci cyklu Právo a náboženstvo.

Michaela Moravčíková

Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom práv

13. 11. 2018

Verejná ochrankyňa práv, prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc., pred našimi študentmi a študentkami vystúpila s prednáškou na tému „Konkrétna a abstraktná ochrana základných práv a slobôd Verejným ochrancom práv". Prednáška mala viacero línii. V prvej z nich predstavila inštitút VOP na základe ústavnej a zákonnej úpravy s referenciami k zahraničným úpravám. Konštatovala napríklad, že konštitucionalizácia VOP môže mať interpretačný význam smerom k samotným právomociam. Následne sa zamerala na praktickú realizáciu ombudsmanských právomocí a v danom rámci vymedzila aj dynamiku vzťahu medzi parlamentom a VOP v našich podmienkach. Z praktiky tejto dynamiky hádam možno usúdiť, že parlamentné osoby a obsadenie nedostatočne uchopili koncepciu parlamentného ombudsmana. Je tak pre nich nezrozumiteľné, že servis VOP je poskytovaný pre benefit ľudských práv v parlamentom presadenej verzii najmä smerom, či skôr proti výkonnej moci. Parlament tak nie je konkurent VOP, ale jeho poverovateľ. Profesorka Patakyová sa nevyhla ani konštatovaniu o potrebe diskusie o práve na vodu, o právach ľudí v tieni (napr. osoby s obmedzenou slobodou), či o právach LGBTI. Veľmi dôležitou linkou jej vystúpenia, po ktorom nasledovali otázky bola potreba reálneho rešpektu k iným, teda potreba uznania slobody a rovnosti v dôstojnosti a v právach (čl. 12 Ústavy SR). Verejná ochrankyňa práv uzavrela konštatovaním, že je dôležité robiť to, čomu veríme, a veriť tomu, čo robíme. Z jej stretnutia so študentmi a študentami je zrejmé, že sama pracuje v tomto móde.

Lucia Berdisová

Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty

7. 11. 2018

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty, zorganizovala dňa 7. 11. 2018 Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity na počesť a pamiatku pani docentky JUDr. Gertrudy Železkovovej, PhD., bývalej vedúcej katedry, ktorá nás navždy opustila pred desiatimi rokmi. Doc. G. Železkovová bola popredná slovenská, avšak aj v českom akademickom a vedeckom prostredí dobre známa odborníčka na svetové dejiny štátu a práva. Tomuto vedecko-pedagogickému odboru zasvätila viac ako päť desaťročí života, pričom vynikajúce osobnostné predpoklady, mimoriadny všeobecný rozhľad a výborná znalosť mnohých cudzích jazykov, jej umožnili aktívne v ňom bádať a prinášať nové poznatky, ktoré docentka Železkovová zúročila najmä v didaktickom procese. Konferencia nemala stanovený časový, geografický a ani vecný rámec. Jej cieľom bolo reflektovať skutočnosť, že dejiny Európy (vrátane jej právnych dejín) odjakživa prebiehali, a dodnes prebiehajú, v rozmanitých interakciách s dejinami rôznych mimoeurópskych území. Formy týchto interakcií možno zjednodušene vystihnúť pojmami „kontakty", „konfrontácie" a „konflikty". Účastníci konferencie nielen z domáceho pracoviska, iných univerzít a Slovenskej akadémie vied tému uchopili tvorivo a priblížili rôzne aspekty nastolenej problematiky. Širokej plejáde prednášok predchádzalo spomínanie na docentku Železkovovú najmä z pera prof. P. Mosného, doc. P. Vyšného, dr. P. Colotku, a dr. J. Puchovského.

Michaela Moravčíková

Ponad čas - M. Laclavíková, A. Švecová: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

6. 11. 2018

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave a Právnická fakulta TU v Trnave pripravili dňa 6. 11. 2018 zaujímavé podujatie s názvom Ponad čas, v rámci ktorého sa uskutočnila prezentácia knihy doc. Miriam Laclavíkovej a doc. Adriany Švecovej Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave a zároveň aj prezentácia Knižnice Právnickej fakulty TU. Podujatie otvorila a moderovala riaditeľka Univerzitnej knižnice Dr. Zuzana Martinkovičová, ktorá akcentovala spoluprácu knižnice a fakulty. Prodekan právnickej fakulty pre vedu a legislatívu doc. Peter Vyšný následne priblížil špecializovanú vedeckú knižnicu právnickej fakulty, ktorá pôsobí od januára 2008 a stručne aj jej knižničný fond a funkcie. Napokon autorky diskutovali o knihe, ktorá vznikla vďaka ich výskumu a aj grantu rektora univerzity a dekanky právnickej fakulty, a o zaujímavých skutočnostiach spojených s dejinami právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite.

Michaela Moravčíková

Konferencia "Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad"

6. 11. 2018

Dňa 6. 11. 2018 sa v Bratislave už po piaty krát uskutočnila konferencie k právam spotrebiteľa vo finančných službách, na ktorej príprave participovala aj Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity v Trnave. Tento ročník bol venovaný téme „Zmeny zmlúv, refinancovanie úverov, kreditné karty a eurokonformný výklad".

V prvom bloku konferencie sa pozornosť zameriavala predovšetkým na zmeny zmlúv a na refinancovanie a na súvisiace informačné povinnosti. Zaujímavou bola v rámci tohto bloku aj otázka vplyvu zmien zmluvy na zabezpečenie. Druhý blok sa zameral na problematiku premlčania v spotrebiteľských zmluvách s dôrazom na novú právnu úpravu. V treťom bloku bola priblížená tématika eurokonformného výkladu so zameraním sa na prípady Haasová a Bíroová, riešené pred Súdnym dvorom EÚ. Posledný, štvrtý blok bol venovaný aktuálnym otázkam kreditných kariet, a to tak z pohľadu bánk, ako aj súdov. Jednotlivé bloky boli vždy sprevádzané bohatou diskusiou, ktorá neraz vrhla na riešené problémy nové svetlo.

Je už tradíciou, že na tejto mimoriadne obľúbenej konferencii vystupujú medzi prezentujúcimi nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj zástupcovia súdnictva, verejnej správy (NBS, MS SR) a právnej praxe. Zároveň tak, ako po minulé roky, ani tentoraz nechýbal český pohľad na diskutované problémy.

Milan Hlušák

Právnici o aktuálnych otázkach azylového práva

6. 11. 2018

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 6. novembra 2018 česko-slovenskú vedeckú konferenciu venovanú medzinárodnoprávnym a európskym aspektom azylového práva. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým zástupcovia z právnických fakúlt univerzít v Českej republike (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brne, Karlova univerzita v Prahe) z právnických fakúlt v Slovenskej republike (Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave). Pozvanie prijali aj zástupcovia praxe – Migračného úradu, Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky a Centra právnej pomoci. Príspevky účastníkov sa ťažiskovo zamerali na ochranu základných práv osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rezonovali predovšetkým témy ochrana práv dieťaťa, ochrana práva na rodinný život, ochrana práva na bezplatnú právnu pomoc ako aj základných práv a slobôd migrantov pri zabezpečení ochrany vonkajšej hranice Európskej únie. Mimoriadne zaujímavý príspevok bol venovaný problematike ochrany migrantov na sociálnych sieťach. Trnavská univerzita v Trnave vydá v roku 2019 z tohto úspešného vedeckého podujatia zborník referátov určený tým, ktorí sa zaujímajú o problematiku migrácie a práva ako nástroja jej regulácie.

Soňa Košičiarová

Pietna spomienka na profesora Petra Blaha

29. 10. 2018

Dňa 29. mája 2018 nás navždy opustil náš vzácny pán profesor, Dr.h.c. mult.prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., spoluzakladateľ fakulty, kolega, pedagóg a priateľ. Z úcty k nemu vedenie právnickej fakulty TU zorganizovalo 25. októbra 2018 pietnu spomienku spojenú so zádušnou sv. omšou. Svätá liturgia sa konala v chráme sv. Heleny v Trnave a celebrovali ju doc. Stanislav Přibyl, Dr. Martin Šabo a doc. Damián Němec z Právnickej fakulty TU. Dr. Šabo v homílii pripomenul životnú púť, mnohé úspechy i prekážky, ktoré musel prof. Blaho prekonávať, jeho vklad do nielen slovenskej právnej romanistiky, ale aj do rozvoja univerzity, vysokého školstva a vedy. Následne pokračovala pietna spomienka na pôde právnickej fakulty. Po úvodnom slove dekanky doc. Andrey Olšovskej v krátkom príhovore na profesora Blahu spomínal profesor Andreas Wacke z univerzity v Kolíne, manželka pána profesora Blahu a slovenskí kolegovia z jeho domovskej i ostatných fakúlt. Česť jeho pamiatke.

Michaela Moravčíková

Exkurzia na Najvyššom súde SR

25. 10. 2018

25.10.2018 sa študenti Právnickej fakulty zúčastnili exkurzie na Najvyššom súde SR a to z dôvodu oslavy Európskeho dňa spravodlivosti. Exkurzie na Najvyššom súde SR sa zúčastnili skoro všetky právnické fakulty na Slovensku a svoje zastúpenie na súde mala aj fakulta z Trnavskej univerzity. Študenti po úvodnej prednáške, ktorá sa týkala oboznámenia s prácou asistentov sudcov, informácii ako funguje oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky a opisu činnosti súdu, prešli k prehliadke celej inštitúcie. Študentov sprevádzala bývalá absolventka Trnavskej univerzity a dostali sa na miesta, ktoré bežne verejnosti nie sú prístupné. Okrem kancelárii, mohli študenti vidieť aj knižnicu, ktorá by mala byť otvorená v najbližšom období a z ktorej si študenti mohli vziať na pamiatku knihu podľa vlastného výberu. Na konci exkurzie sa študenti mohli odfotografovať v talároch a dokonca dostali suvenír vo forme perníka a pera.

Dominika Kuchárová

Profesor Andreas Wacke: „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat"

24. 10. 2018

V dňoch 23. až 26.októbra 2018 navštívil Právnickú fakultu Trnavskej univerzity Dr. Dr. h. c. mult. Andreas Wacke, LL. D. h. c., emeritovaný profesor pre rímske a občianske právo Univerzity v Kolíne (Nemecko). Výučbu rímskeho práva spestril prednáškou na tému „Pštros ako raný príklad zákonnej analógie: Hraničné otázky rímskej zodpovednosti držiteľov zvierat", ktorou študentom prvého ročníka predstavil spôsob, akým rímske právo prostredníctvom analógie vypĺňalo medzery v zákonnom práve. Podľa ustanovenia Zákona dvanástich tabúľ (tabuľa 8,6) zodpovedal vlastník štvornohého zvieraťa za škodu spôsobenú týmto zvieraťom. Čo však v prípade, ak škodu spôsobilo ulovené dvojnohé zviera, napríklad pštros? Pridŕžajúc sa striktne textu zákona by takéto prípady zostali bez právnej ochrany poškodeného. Možnosti analogického uplatnenia zákonnej normy boli v rímskom práve determinované charakterom formulového procesu. Sudca (iudex) k samostatnému analogickému použitiu zákonného ustanovenia oprávnený nebol, takouto možnosťou disponoval iba prétor v prvej časti procesu. K rozvoju práva prispel prétor aj v tomto prípade úpravou žalobnej formuly, ktorou rozšíril zodpovednosť vlastníka aj na škody spôsobené iným než štvornohým zvieraťom. Svoju prednášku postavil profesor Wacke na brilantnej interpretácii prameňov z rôznych epoch: od Zákona XII tabúľ až po Cuiaciove Opera omnia. Dlžný napokon nezostal ani pútavej komparácii so súčasným nemeckým právom.

Veronika Kleňová

Kurzy zamerané na rozvoj zručností

18. 10. 2018

Vedenie Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s mimovládnou organizáciou PDCS - Partners for Democratic Change Slovakia o. z. Bratislava zabezpečilo pre pedagógov a odborných zamestnancov fakulty cyklus vzdelávacích kurzov zameraných na rozvoj zručností. V spolupráci s profesionálmi boli témy vybraté tak, aby pokryli problematiku, s ktorou sa zamestnanci stretávajú, a ich matéria bola zameraná na to, aby nadobudli sumu potrebných vedomostí, a  tiež aby ich pripravili na riešenie jednotlivých problémov a situácií. Témy kurzov pre pedagogických zamestnancov: 18. 10. 2018 Ako sa brániť manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu. 16. 11. 2018 Ako rozvíjať kreativitu. 06. 12. 2018 Komunikácia v konflikte. Témy kurzov pre administratívnych zamestnancov: 19. 10. 2018 Komunikácia v konflikte. 15. 11. 2018  Kríza a stres ako príležitosť pre rast.

Andrea Olšovská

Právo obchodných spoločností

10. - 11. 10.2018

V dňoch 10-11. novembra 2018 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Právnickou fakultou P. J. Šafárika v Košiciach, Ústavom státu a práva ČAV a PRK Partners zorganizovali v Smoleniciach štvrtý ročník tradičnej konferencie venovanej právu obchodných spoločností. Tohtoročný program bol zameraný na pôsobenie, správu a riadeniu obchodných spoločností a iných entít s účasťou štátu alebo právnických osôb verejného práva, pričom s príspevkami vystúpili nielen zástupcovia akademickej obce, ale aj verejného sektora a právnej praxe. Konferencia si pritom aj tento rok zachovala svoj medzinárodný presah: okrem prednášajúcich zo Slovenska na nej totiž vystúpili aj odborníci na české, rakúske a nemecké a poľské právo. Za našu fakultu so svojimi príspevkami vystúpili prof. K. Eliáš, doc. L. Žitňanská a doc. K. Csach.

Milan Hlušák

Deň právnickej fakulty TU v Trnave

4.10.2018

Právnická fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si dňa 4. októbra 2018 pripomenula dvadsiate výročie svojho znovuobnovenia odborným podujatím s nosnou témou: (Nielen) právnické vzdelávanie na Slovensku. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. Andrea Olšovská,, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam odkazu historickej právnickej fakulty pre súčasnú vedeckú ustanovizeň. Poďakovala zakladateľom znovuobnovenej fakulty a venovala tichú spomienku tým, ktorí už zosnuli. Pamätnou medailou PF TU ocenila za pomoc pri rozvoji fakulty ministerku školstva SR Martinu Lubyovú a rektora univerzity prof. Mareka Šmida. Následne rektor Trnavskej univerzity prof. Marek Šmid pripomenul princípy, na ktorých bola založená naša alma mater a zdôraznil ich aktuálnosť pre dnešok. Nasledovala prednáška ministerky školstva Martiny Lubyovej, ktorá v úvode spomínala na svojho starého otca prof. Štefana Lubyho a jeho akademickú kariéru. Ťažisko svojej prednášky venovala vysokoškolskému vzdelávaniu a stavu vedy v Slovenskej republike. Predsedníčka akademického senátu PF TU, odborníčka na dejiny práva, doc. Miriam Laclavíková vo svojej prednáške priblížila právnické vzdelávanie na starobylej právnickej fakulte, na ktorej sa začalo prednášať v januári 1667. Nasledovala diskusia a spoločenské stretnutie, v rámci ktorého pokračovala neformálna rozprava o vede a vzdelávaní.

Michaela Moravčíková

 

Trnavské právnické dni 2018. Právny štát – medzi vedou a umením

20.09.2018

V roku 2018 sa konali Trnavské právnické dni vo formáte medzinárodného vedeckého kongresu. PF TU ich usporiadala v spolupráci s Fakultou kánonického práva Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, Právnickou fakultou Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Fakultou práva, kánonického práva a verejnej správy Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline a Právnickou fakultou Moskovskej štátnej regionálnej univerzity v Moskve. Nosná téma kongresu reflektovala dynamiku spoločnosti ostatných dvoch rokov a nové výzvy, ktoré stoja pred starým kontinentom a jednotlivými štátmi. Podujatie ponúklo platformu pre vedeckú rozpravu nielen o povahe právneho štátu v súčasnej kontextualizácii v rámci práce konferencií, sekcií a workshopu a v neposlednom rade aj v rámci plenárneho zasadnutia. Široká účasť domácich a zahraničných kolegov nielen z akademických pracovísk, ale aj odborníkov z praxe sú zárukou vedeckej kvality, širokospektrálnosti pohľadov na danú problematiku, prepojenia na prax, ale aj záväzkom neustále prehlbovať a sprostredkovať výsledky vedeckého bádania. Prispieť týmto vedeckým kongresom k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu i k jeho dobrej praxi bolo neskromným želaním organizátorov. Prispieť týmto vedeckým kongresom - Trnavskými právnickými dňami 2018 k lepšiemu vedeckému uchopeniu idey právneho štátu i k jeho dobrej praxi bolo neskromným želaním Právnickej fakulty TU v Trnave.

Michaela Moravčíková

Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov

20.09.2018

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody Právnickej fakulty TU v Trnave v spolupráci s Ústavom pre konfesné právo a štátno-cirkevné vzťahy Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov, ktorá sa konala 20. septembra 2018 na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Rokovanie konferencie bolo zamerané na modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností so zvláštnym zreteľom na našu geografickú oblasť a zvlášť na postkomunistické krajiny a Slovenskú republiku. Cieľom podujatia je priblížiť najmä dobré praxe ako nápomocnú matériu pre nový model financovania cirkví v Slovenskej republike. Podujatia sa zúčastnili akademici zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska, Poľska a Rakúska.

Michaela Moravčíková

 

 

Letná škola medzinárodného práva

09.07.2018

9. - 13. júla 2018 sa na pôde PF UK v Bratislave uskutočnil už IV. ročník Letnej školy medzinárodného práva. Projekt bol určený študentom so záujmom o MPV a bol zameraný predovšetkým na aktuálne otázky a aplikačnú prax v tejto oblasti. PF TU v Trnave, ktorá hostila 3. ročník letnej školy v roku 2017, opätovne spolupracovala s hlavnými organizátormi projektu - Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri SAV a ELSA Slovensko. Projekt podporila PF UK v Bratislave a PF KU v Prahe. Pre účastníkov bol pripravený pestrý program. K jeho vyváženosti a kvalite prispelo 19 lektorov z rozličných pôsobísk, ktorí 40 študentom zo Slovenska, Česka a Ukrajiny priblížili mnohé zaujímavé témy. Nás teší, že záujem o medzinárodné právo prejavili aj študenti našej právnickej fakulty. Lektori sa zamerali na otázky vesmírneho práva, postavenie právnika v diplomacii, štátneho občianstva v kontexte sukcesie štátov, ľudských práv v zahraničnej politike USA, EDĽP, humanitárneho práva, diplomatických výsad a imunít, migrácie, azylu, hybridných hrozieb, základné medzníky a úlohy diplomacie SR ako aj súčasné právne výzvy NATO. Študentom bol priblížený aj negociačný proces medzinárodných zmlúv, ktorý si vyskúšali aj osobne v rámci praktickej úlohy, ktorú riešili počas letnej školy. Letná škola sa okrem vzdelávania niesla aj v znamení networkingu a spoločenského programu, počas ktorého sa študenti, lektori a organizátori mohli bližšie spoznať a pokračovať v diskusiách v neformálne atmosfére.

Michaela Moravčíková, Dagmar Lantajová

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9