Podujatia

Minulé podujatia

Anton Srholec a dobrovoľníctvo

5. 12. 2016

Piaty december je Dňom dobrovoľníctva. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave si ho v tento deň v roku 2016 pripomenula odborným kolokviom, ktoré uviedla dekanka fakulty doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. Nasledoval dokument o zosnulom Antonovi Srholcovi, filantropovi, zakladateľovi a bývalom riaditeľovi resocializačného centra Resoty. ktorý svoj život, okrem inej služby, obetoval dobrovoľníctvu a práci v prospech bezdomovcov a opustených. Prednáška prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc., vedúcej Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia PF TU, vyzdvihla význam dobrovoľníctva a autorka aj pripojila svoje spomienky na Antona Srholca, ktorému titul doctor honoris causa udelila v júni 1999 naša alma mater. Podujatie v predvianočnom období obohatil kultúrny program - recitál šansoniérky Aleny Čermákovej s gitarovým sprievodom Ivana Čermáka. Podujatie bolo nielen spomienkou ale aj inšpiráciou k dobrovoľníckej činnosti a výzvou k neľahostajnosti a neustálej snahe o lepší svet.

Michaela Moravčíková

Absolventi

6.4.2016

Dňa 6.4.2016 Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave usporiadala aj za pomoci bývalých študentov a študentiek Prvé stretnutie absolventov. Stretnutie absolventov sa uskutočnilo v kine Hviezda v Trnave, ktorého priestory umožnili organizátorom pripraviť zaujímavý program – premietanie filmu „Srbský právnik“. Tento dokument je o príbehu mladého muža Marka, ktorý musel utiecť v 90. rokoch do Holandska, kde vyštudoval právo a neskôr sa stal jedným z obhajcov srbského veliteľa Radovana Karadžića v procese pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu.

Následne prebehla podnetná diskusia s našou absolventkou Alexandrou Kubizniakovou, ktorá v rámci svojej profesijnej kariéry pôsobila ako stážistka kancelárie prokurátora na Medzinárodnom trestnom tribunáli pre bývalú Juhosláviu v Haagu v tíme pracujúcom na prípade Radovana Karadžića a v súčasnosti pracuje ako projektová manažérka v občianskom združení Človek v ohrození. Diskusiu moderoval náš bývalý absolvent Roman Juraško, ktorý momentálne pôsobí ako moderátor TV Markíza.

Hlavným predmetom diskusie bol proces s Karadžićom. Poslucháči mali unikátnu príležitosť porovnať si dve autentické svedectvá. Prvé, zachytené v dokumentárnom filme, v ktorom Karadžićov obhajca Marko tvrdil, že jeho klient nemohol spáchal zločiny proti ľudskosti tak, ako boli popísané v obžalobe a druhé, prednesené našou absolventkou, ktorá ako pôsobila ako členka prokurátorského. Na čej strane bola pravda? Diskusia viedla k úvahám o tom, ako sa spolu s profesijnými rolami, ktoré právnici vo svojej kariére zastávajú, mení pohľad na pravdu a prečo je dôležité, aby bol súdny proces férový.

Prvé stretnutie absolventov splnilo hneď dva ciele. Na jednej strane to bola dobrá príležitosť pre nadviazanie či udržanie kontaktov medzi bývalými (i súčasnými) študentmi a učiteľmi fakulty, na strane druhej to bola príležitosť pre zamyslenie sa nad vážnymi problémami, s ktorými sa právnici musia vyrovnať a pre ktoré neprávnici častokrát ani nemajú pochopenie. Treba dúfať, že toto podujatie bolo začiatkom príjemnej a užitočnej tradície.

Senior ako obeť domáceho násilia a zraniteľný spotrebiteľ - súčasné výzvy právnického poriadku

22. 03. 2017

približne od 14:00 - 16:00
Právnická fakulta TU v Trnave - Poslucháreň č. 12

Diskusný seminár Katedry občianskeho a obchodného práva PF TU

Katedra občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 20. januára 2017 usporiadala v rámci riešenia grantu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“  diskusný seminár na témy „Viazanosť súdu rozhodnutím správneho orgánu (a vice versa?) vo veci neprijateľných podmienok a účinky rozhodnutia o neprijateľnej podmienke (príp. aj o nekalých praktikách)“ a „Kompetenčný konflikt medzi správnymi orgánmi“.

Účastníkmi diskusného seminára boli sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcovia Národnej Banky Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcie, ako aj zástupcovia súkromného sektora a akademici.

Téma seminára bola aktuálna, a zároveň aj nadčasová, keďže v súčasnosti porušenie noriem na ochranu práv spotrebiteľov sankcionuje správny orgán, ale súčasne môže byť zmluvný vzťah podnikateľa a spotrebiteľa posudzovaný tiež všeobecným súdom. Účastníci diskutovali o tom, či môže dôjsť k ovplyvňovaniu, resp. viazanosti medzi rozhodnutiami správnych orgánov a súdov. Zaujímavou bola tiež otázka kompetenčného konfliktu v prípade dozoru nad dodržiavaním noriem na ochranu spotrebiteľa zo strany správnych orgánov, ku ktorému v praxi došlo v prípade medzi Slovenskou obchodnou inšpekciou a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Michaela Moravčíková

Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti

Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti – vedecké podujatie pri príležitosti 350. výročia založenia Právnickej fakulty historickej Trnavskej univerzity

Všetko sa začalo dňa 16. januára 1667 slávnostnou homíliou v Katedrále, dnešnej Bazilike, sv. Mikuláša v Trnave za účasti profesorov, študentov a viacerých vznešených hostí. Po Svätej Omši Adam Ján Textor, prvý profesor rímskeho práva, predniesol slávnostný príhovor o význame a potrebe poznania rímskeho práva. Slávnostný sprievod sa potom odobral do Kostola sv. Jána Krstiteľa (dnes Katedrála), kde profesor kánonického práva Ferdinand Preischaff prednášal o význame poznania kánonického a rímskeho práva. Tento významný deň si Právnická fakulta TU uctila prácou, keď na jej pôde 16. 1. 2017 prebehla vedecká konferencia Právnické vzdelávanie v histórii a v súčasnosti. Aktívne sa jej zúčastnilo dvadsať odborníkov z takmer všetkých oblastí práva a všetkých katedier fakulty, aby diskutovali o najdôležitejších historických a súčasných poznatkoch o právnickom vzdelávaní pre jeho budúci rozvoj. Po skončení podujatia nasledoval duchovný program, tak ako pred 350 rokmi, slávnostná svätá omša v Bazilike svätého Mikuláša. Votívnu svätú omšu k Duchu Svätému so spievaným latinským omšovým kánonom celebroval doc. Stanislav Přibyl a koncelebroval dr. Martin Šabo, obaja členovia právnickej fakulty. Homília bola o daroch Ducha Svätého, predovšetkým o múdrosti, rozume a rade. Neobišla sa ani bez tematiky vzťahov a odpustenia, ku ktorým dáva Duch Svätý odvahu a silu.

Michaela Moravčíková

SPRÁVA O KOLOKVIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU S NÁZVOM „MIESTO RÍMSKEHO A KÁNONICKÉHO PRÁVA V PRÁVNICKOM VZDELÁVANÍ V MINULOSTI A DNES“

16.01.2017

Dňa 16. januára 2017 sa pri príležitosti 350-teho výročia otvorenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnilo Kolokvium s medzinárodnou účasťou, ktoré zorganizovala v rámci riešenia výskumných úloh vedeckého projektu VEGA s názvom „Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite“ (registračné číslo 1/0568/14) trnavská Katedra rímskeho a cirkevného práva v spolupráci s Katedrou teologických vied Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Jeho cieľom bolo prediskutovať niekdajšie i aktuálne trendy vo výučbe oboch klasických právnych systémov. Samotné rokovanie začalo slávnostným príhovorom, ktorý predniesol vedúci trnavskej katedry doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. Potom už slovo dostali jednotliví účastníci, ktorí sa najskôr vyjadrili k súčasnej situácii v právnickom vzdelávaní súvisiacej najmä so zle nastaveným systémom financovania vysokých škôl a celkovou demotiváciou študentov. V nadväznosti na to prezentovali vlastné skúsenosti s výučbou rímskeho a kánonického práva, a to či už z pozície študentov alebo pedagógov. Účastníci sa napokon zhodli v závere, že je to najmä história, ktorá prináša množstvo podnetov aplikovateľných aj v súčasnej dobe. Z kolokvia vyplynulo viacero podnetných námetov, ktoré budú zúčastnenými zohľadnené nielen pri skvalitňovaní pedagogickej praxe, ale odzrkadlia sa tiež v sérii vedeckých štúdií publikovaných k tejto problematike. Záverečné slovo patrilo opätovne vedúcemu trnavskej katedry, ktorý poďakoval všetkým prítomným za účasť a kvalitnú vedeckú rozpravu a vyjadril potešenie z celkového priebehu a úrovne kolokvia.

Trnava

Vojtech Vladár

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9